Nauti ilta-auringosta: Asenna terassi

Yhden jättiterassin sijaan auringosta voi nauttia yhdellä tai useammalla talon ympärille rakennetulla pienterassilla. Tällöin saa vangittua sekä päivän ensimmäiset että illan viimeiset auringonsäteet. Katso, miten pieni terassi rakennetaan kestäväksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää/10 m2
Hinta
600 €/10 m2

Johdanto

Ohjeet

01
Mittaaminen 4 Vaihe

Kun terassin paikka on selvillä ja sen muoto päätetty, hankkeen voi niin sanotusti käynnistää.

Viritä narut, jotka rajaavat terassin ulkoreunat, ja mitoita alue niin, että voit kaivaa maata ylimääräiset 10 cm pidem-mälle kaikilla terassin sivuilla, jotta reu-nakivien valulle jää tilaa.

Jotta voit olla varma, että terassin kulmat ovat suorakulmaisia, ota kaksi ris-tikkäismittaa (kulmasta kulmaan). Jos mitat ovat yhtä suuret, kulmat ovat tar-kasti 90°, ja voit jatkaa työtä. Muussa tapauksessa naruja on hieman siirrettävä.

1

Iske maahan ensin nurkkakepit 30-40 cm terassille kaavaillun alueen ulkopuolelle. Näin kepit eivät ole tiellä maata kaivettaessa.

2

Sido keppeihin narut niin, että ne risteytyvät siinä kohdassa, missä terassin kulma tulee olemaan. Siirrä tarvittaessa keppejä hieman, kunnes terassin mitat ovat toivotut ja alue suorakulmainen.

3

Tee keppeihin korkeusmerkinnät. Käytä pitkää vesivaakaa, laservesivaakaa tai letkuvesivaakaa merkitäksesi terassin korkeimman kohdan (talon vierustalla) kaikkiin keppeihin. Nyt voit merkitä kaadon talolta ulospäin. Se on vähintään 1,5 cm/m.

4

Merkitse kaato. Esimerkissä terassi ulottuu 3 metrin päähän talosta, joten kaatoa tulee 4,5 cm. Vähennä aiemmasta mitasta tämä senttimäärä ja tee uusi merk-ki. Siirrä nyt narua alaspäin niin, että se seu-raa terassin reunaa ja kaadon korkeutta.

02
Pohjamurske 5 Vaihe

Ennen kuin murske kaadetaan tulevan terassin alle, on poistettava valtava määrä maata. Maata on kaivettava vähintään 30 cm syvyyteen - siis tämän korkeuden verran maata tai ruohoa terassialueelta ja sen ympäriltä.

Lapiolla voi kaivaa, kun kyse on vain 9 neliömetristä kuten esimerkissä, mutta pienellä kaivinkoneella selviää toki pal-jon helpommalla. Muista, että 30 cm:n maakerros 9 neliömetrin alalla vastaa vajaata 3 kuutiota maata - siis noin 4 ton-nia. Tämä on valtava määrä maata kai-vettavaksi ja pois kuljetettavaksi.

1

Maapohja tärytetään 200 kg:n levy-täryttimellä, kun terassialueelta on poistettu vähintään 30-35 cm:n maakerros. On kaivettava kiinteään maahan asti, joka usein on savea, ja pitää täryttää, jotta perusta ei myöhemmin paikoitellen vajoa.

2

Kaada kaivetun alueen pohjalle pohjamursketta. Sen koko on 0-80 mm, mikä sopii hyvin terassin alla olevan pohjan salaojitukseen.

VINKKI: Vuokraa dumpperi. Siirrettävänä on muutama tonni maata, soraa ja kiveä.

3

Levitä pohjamurske 20 cm kerrokseksi. Tästä selviää helpoiten lanalla, joka on kuin harava ilman piikkejä. Myös haravan suoraa takareunaa voi käyttää.

4

Mittaa etäisyys murskekerrok-sesta naruun. Naruun pitää olla 15 cm etäisyyttä, ennen kuin maa tärytetään. Murske painuu noin 5 cm tärytettäessä, joten kahdelle viimeiselle murskekerrok-selle ja 7 cm:n päällystekiville jää tilaa.

5

Tärytä pohjamurske levy-täryttimellä. Aja aluetta sivusta sivuun ja molempiin suuntiin kolmeen kertaan, niin se täryttyy kunnolla. Naruun pitäisi nyt olla 20 cm etäisyyttä.

03
Reunat 5 Vaihe

Useimmiten terassin ei vaadita kestävän raskasta painoa, esimerkiksi ajoväylän tavoin, mutta reunat on kuitenkin hyvä vahvistaa betonilla, jotteivät ne vajoa ajan myötä. Reunojen pettäminen saa nimittäin viereisen kivirivin liukumaan, jolloin terassista tulee pikku hiljaa epätasainen ja sen sivuille voi ilmes-tyä suuria halkeamia.

Tämän vuoksi kannattaa valaa vankka reunus, joka rajaa koko terassin, ja vasta myöhemmin täyttää reunojen sisä-puoli seuraavaksi asennettavalla sora-kerroksella ja päällystekivillä.

1

Levitä 10-12 cm paksu kerros kuivabetonia reunakivien kohdalle ja kastele ala lopuksi kevyesti. Metrille menee noin säkillinen kuivabetonia, mikä vastaa 15-17 litraa betonia.

2

Aseta reunakivet betoniin ja vedä betonia kolmion malliseksi keoksi kivien molemmille sivuille, jotta kivet eivät pääse liikkumaan. Kivien uloimman reunan pitää sijaita 1-2 mm narusta, ei pidemmällä.

3

Kivet kohtaavat toisensa kulmissa 45º:n kulmassa. Aseta toinen kivi lyhyt sivu leikattavan kiven pitkää sivua vasten ja merkitse viisto linja tussilla tai väriliidulla.

4

Leikkaa kulmakivet kulmahiomakoneella ja kivi- tai timanttilaikalla. Muista käyttää kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityssuojainta.

5

Siisti epätasaiset reunat moskalla, jotta niistä tulee kivien muiden reuno-jen kaltaiset. Tämä tehdään tietenkin vain, jos kivien reunat ovat epätasaiset (lohkotut).

04
Kantava murske 2 Vaihe

1

Täytä alue kantavalla murskeella ja oikaise pinta lovetulla laudalla. Aja alue kolmeen kertaan levytäryttimellä. Älä aja ihan reunoihin asti, sillä ne saattavat työntyä paikoiltaan. Käytä loppualueiden täryttämiseen mielummin junttaa.

2

Tarkista, että kantava murskeker-ros on tasainen. Oikaisulaudan alla saa olla enintään 10 mm ilmaa/3 m. Tarkista korkeus uudestaan, etäisyyden murskeesta naruun pitäisi olla 7 cm, ja mursketta 12 cm.

Soramurske on sekoitettu

05
Päällyste 7 Vaihe

Nyt päästään päällysteen pariin. Esimerkkiin on valittu epätasaisin reunoin varustetut betonikivet, jotka asennetaan 2 cm syvyyteen asennushiekkaan. Hiek-kaa ei tärytetä, vaan se saa painua sau-mojen sisään, kun kivet asennetaan ja tärytetään levytäryttimellä. Näin kivet lukittuvat kiinteästi paikoilleen.

Esimerkin kivet ovat 7 cm korkeita. Kun hiekka on levitetty, se jää 4 cm reu-nakivien yläpintaa alemmaksi. Päällys-tekivet painuvat noin 2 cm asennushiek-kaan, kun ne lopuksi tärytetään, jolloin ne jäävät noin 0,5-1 cm reunusta kor-keammalle tasolle. Ajan myötä ne aset-tuvat lisää ja ero tasoittuu.

1

Levitä asennushiekka. Esimerkin alue on 9 m2, johon levitetään 3 cm paksu hiekkakerros. Tämä vastaa 270 litraa tai 5-6 täyttä kottikärryllistä. Levitä hiekka lanalla tai haravalla kuten aikaisemmin.

2

Oikaise hiekka lovetulla laudalla. Voit käyttää samaa 5 cm lovilla varustettua lautaa kuin aiemmin, jos kiinnität lautaan 1 cm paksuiset koroke-palat. Näin ilmaa jää 4 cm, kuten pitää.

3

Käytä laattaleikkuria. Esimerkissä päällyste asennetaan viistolinjaan, ja monia kiviä joudutaan leikkaamaan. Työhön kannattaa vuokrata laattaleikkuri, joka näkyy kuvassa taustalla.

4

Kivet asetetaan viistolinjaan limisaumoin eli jokaista riviä siirretään 1/2, 1/3 tai 1/4 kiven verran edellisestä rivistä. Näin päällysteen pienet epätasaisuudet eivät näy.

Viritä jokaisen viiden kivirivin kohdalle naru, jotta voit seurata jotakin linjaa.

5

Kun leikkaat kiviä, muista siirtää leikkuulinjaa hieman, jotta terälle jää tilaa (se vie noin 5 mm). Muussa tapauksessa leikatuista kivistä tulee liian pieniä.

6

Tilaan sovitetut kivet asetetaan paikoilleen viimeiseksi. Kun kaikki kivet ovat paikoillaan, asetetaan loput muotoon leikatut kivet omiin koloihinsa ja naputellaan kevyesti paikalleen. Muista jättää saumahiekalle tilaa.

7

Harjaa saumahiekka kaikkiin saumoihin. Levitä hiekka ja harjaa aluetta ristiin rastiin. Aja alue levytärytti-mellä, jotta hiekka asettuu saumoihin ja kivet paikoilleen. Lisää hiekkaa ja toista vaiheet, kunnes saumat ovat täynnä.

Materiaalit

14 x 21 x 7 cm kartanokiviä:
• 350 kpl (noin 9 neliömetriä)

14 x 21 x 14 cm reunakiviä:
• 60 kpl (noin 12 metriä)

Mursketta ja betonia:
• 1,8 m3 pohjamursketta, 0-80 mm
• 1,5 m3 kantavaa mursketta, 0-32 mm
• 0,3 m3 asennushiekkaa, 0-4 mm
• 0,1 m3 saumahiekkaa
• 9-10 säkkiä kuivabetonia, á 25 kg

Erikoistyökalut

• 200 kg levytärytin
• Kaivinkone
• Dumpperi
• Laattaleikkuri/kulmahiomakone

Vie aikaa

9-10 m2:n terassin tekoon on hyvä varata 3-4 päivää aikaa riippuen siitä, kaivetaanko maapohja käsin vai koneella.

Hinta

Noin 600 € tämän kokoiseen terassiin (9 m2) sisältäen konevuokrat.

Vaikeusaste

Jos perustan tekee huolella, vuosikaudet kestävän terassin teko ei ole hankalaa.

Piirustus

Kun perusta on hyvä, terassi kestää vuosia

Terassi asennetaan niin, että reunakivet jäävät 3-5 cm ym-pärillä olevaa ruohoa ylemmäksi, jotta ruoho ei pääse kas-vamaan terassille ajan myötä. Piirroksen kerrospaksuudet kuvaavat tilannetta, jossa murskekerrokset on jo tärytetty levytäryttimellä. Pohjamursketta tärytetään noin 5 cm ja kantavaa murskekerrosta noin 3 cm.

Kun perusta on hyvä, terassi kestää vuosia

Vinkit & niksit

Jännittävä reuna talon seinustalla

Päällystekivet voi asentaa aivan talolle asti, mutta reunaan voi rakentaa myös koristereunuksen kuten tässä.

Reuna tehdään nyrkinkokoisista kivistä, jotka ovat erivärisiä ja -muotoisia. Kivet asennetaan melko tii-viisti asennushiekkaan ja naputel-laan paikalleen moskalla. Saumat täytetään saumahiekalla.

Tällainen kiveys luo siistin reu-nuksen, jos talossa on epätasainen sokkeli tai maahan on upotettu putkia ja kaapeleita.

Kivet asetetaan syrjälleen tasaisin pinta ylöspäin.

Saumat täytetään saumahiekalla ja kastellaan, jotta hiekka asettuu.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Laattaterassi