Jatka kattoa terassin yli

Suuret terassinpuoleiset ikkunat antavat toki runsaasti valoa mutta samalla ne tekevät olohuoneesta sietämättömän kuuman paisteisina päivinä. Katottomalla terassilla ei myöskään ole viihtyisä istua iltojen pimetessä ja kasteen laskeutuessa.

Johdanto

Ennen kuin aloitat rakentamisen

Hieman vino on aina parempi kuin hyvin vino. Tämä on varmaan ollut rakentajan mottona hänen rakentaessaan tätä terassia. Meidän hankkeemme katon pidentämiseksi vaati tarkkuutta. Seinäorsien tuli olla linjassa jo olemassa olevien kanssa. Ja harjapalkin tuen tarkalleen päädyn keskellä.

Tämän vuoksi mittasimme kaiken erityi-sen tarkkaan ja huolella. Halusimme tietää, mihin katon jatketta kannattelevat pylväät tulisi sijoittaa. Ohjausnarun ja hirsipuun avulla määrittelimme kolmen pilarikengän oikean sijainnin. Narut vedettiin talon sei-nien linjaan ja samansuuntaisesti talon pää-dyn kanssa. Ja sitten mitattiin.

Ohjausnaru (Z) ilmoittaa pylväiden puu-tarhan puoleisen etuosan. Se on jännitetty 5 mm terassilautojen yli pilarikenkien levy-jen alareunan korkeudelle. Tarkista, että na-rut (X ja Y) ovat yhdensuuntaiset seinäorsien ulkoreunojen kanssa. Mittaa alas pystysuo-rasti harjapalkin toiselta puolelta ja löydät keskimmäisen pylvään (A) paikan. Mitan molemmista nurkista keskimmäiseen pyl-vääseen tulee olla yhtä pitkät.

Tarkista joko suurella kulmaimella tai suo-rakulmaisella levyllä mittaamalla, että nur-kat ovat 90 asteen kulmassa.

Ohjeet

01
Perustan on oltava kunnossa 5 Vaihe

Tehtävä oli periaatteessa hyvin yksin-kertainen. Kattoa jatkettaisiin 2,5 met-rin katoksella, joka vastaa kahta katto-palkin pituutta. Toisin sanoen kaikki tarvittava puutavara tuli jatkaa jo ole-massa olevilla mitoilla.

Terassin kattamiselle näin pienessä mittakaavassa ei paikkakunnallamme tarvittu rakennuslupaa. Rakennusmää-räykset ovat kuntakohtaisia, joten kan-nattaa aina tarkistaa omasta kunnasta tarvitaanko katon jatkamiseen lupaa tai riittääkö esimerkiksi ilmoitus. Näin vält-tyy ikäviltä yllätyksiltä ja varmistaa se-lustansa talon mahdollista myöhempää myyntiäkin silmällä pitäen.

1

Puisen terassin mittaaminen on helpompaa, jos laudat ovat samansuun-taisia päädyn kanssa. Emme kuitenkaan luottaneet, että laudat olivat 100-prosenttisesti suorassa. Mittaus osoitti pienen vinouman, jonka korjasimme ohjausnarun avulla.

2

Kun ohjausnaru oli tarkasti paikallaan, irrotimme terassilaudat ja mittasimme niiden kolmen pisteet paikat, joihin pylväiden pilarikengät muurattaisiin.

3

Kaivoimme perustukset maaporalla, jonka halkaisija oli 20 cm. Porasimme 90 cm:n syvyy-teen, jonka jälkeen arvioimme pohjan tiiviy-den. Betoni sekoitettiin suhteessa 1:3:5 (1 osa sementtiä, 3 osaa soraa ja 5 osaa kiviainesta). Täytimme aukot maanpintaan saakka.

4

Asensimme pylväiden pilarikengät mär-kään betoniin ja varmistimme, että betonia on kauttaaltaan kengän ympärillä. Ohjaus-naru laitettiin 1 cm:n verran terassin lautojen yläpuolelle, kuten myös kenkien tukilevyt.

5

Pilarikengät tuettiin apulaudalla, niin että kotieläimet tai lapset eivät pääsisi tönäise-mään pilarikenkiä märkään betoniin. Työtä päästiin jatkamaan parin päivän päästä, kun betoni oli kovettunut.

02
Olemassa oleva katto irrotetaan 2 Vaihe

Kattoa irrotettaessa oli syytä olla varo-vainen. Materiaalit eivät saaneet vauri-oitua, koska ne käytettäisiin uudestaan. Peitelaudat ja tuulilaudat voitiin maala-ta sopivasti tässä yhteydessä ennen ta-kaisin asennusta. Maalaaminen oli hel-pompaa parin pukin päällä kuin lautojen ollessa paikoillaan.

Otimme katto- ja harjatiilet alas koko-naisina käyttääksemme ne uudelleen. Katolla jo olevien palkkien laudat ja räystäslistat sahasimme siihen mittaan, johon uudet palkkilaudat ja räystäslistat saumattaisiin ja kiinnitettäisiin. Katto-kourut, räystäsraudat ja -laudat siirsim-me takaisin nykyiseen päätypalkkiin.

1

Irrotimme peitelaudat ja tuulilaudat va-rovasti ja käytimme ne uudelleen puunsuoja-käsittelyn jälkeen. Joka kolmas kattotiili oli naulattu tiiliruoteeseen. Vaikeinta oli tehdä kattoon ensimmäinen ’reikä’ riittävän varovas-ti, mutta sitten tiilet irtosivat yksi kerrallaan ja ne siirrettiin jo olemassa olevalle katolle.

2

Tiilet on siirretty pystysuoralle riville, joka on juuri olemassa olevan päätypalkin takana. Ruoteiden väliset räystäslistat sahasimme keskeltä palkkia ja siirsimme pois. Alimmaisen tuulilaudan vapautimme samalla kuin irrotimme listoja ja lautoja. Saman teimme myös katon toisella puolella.

03
Pilarikengät kannattelevat tukipylväitä 5 Vaihe

1

On olemassa monia erimuotoisia pilari-kenkiä. Me valitsimme kengät, joissa pylväitä ei kiinnitetä ulkopuolelle näkyvillä ruuveilla laippoihin. Pilarikenkä piilotetaan pylvään sisään, joten pylvääseen täytyy sahata kengälle sopiva lovi keskelle.

2

Teimme mittatikun, jolla mittasimme kiinnityslevyn kiinnitykseen tarvittavien reikien läpimenot pylvääseen.

3

Tässä tapauksessa porasimme poralla, jonka halkaisija oli 8,5 mm. Porauksen tuli osua tarkalleen kiinnityslevyn reikiin.

4

Löimme neljä 8,5 mm:n terästappia porattujen reikien läpi. Kun lovi peitetään esimerkiksi akryylisaumausmassalla, ovat kengät näkymättömissä.

5

Tukipylväs (B1) on kiinnitetty pilarikenkään ja sovitettu korkeuteen, jolloin uusi seinäorsi (C1) on tarkalleen vatupassissa. Toinen tukipylväs (B1) on kiinnitetty seinän rakenteeseen kolmella 6 x 150 mm:n ruuvilla. Pylvään alle voi laittaa terassilautojen päälle palan bitumikermiä tai muovikalvoa. Pylväiden avulla oikeasta ja vasemmasta puolesta tulee samanlaiset.

04
Seinäorsi korvataan uudella 1 Vaihe

Jo olemassa olevaa uloketta kannatteli-vat seinäorsi ja pylväs. Pylväs sai olla paikoillaan, mutta seinäorsi vaihdettiin koko pituudeltaan. Tässä rakennukses-sa seinäorsi ei ollut seinän rakenteissa kiinni, vaan se oli kiinnitetty seinän lankkuihin kulmaraudalla. Tämän vuok-si seinäorren vaihtaminen oli helpompaa kuin liittää vanha ja uusi toisiinsa. Väli-aikaisesti olemassa olevat palkit tuettiin seinäorren vaihtamisen ajaksi.

1

Poistimme katosta kannattelevan seinä-orren, ja vaihdoimme sen kokonaan uuteen. Säilytimme kuitenkin pylvään. Palkin paino oli poistettujen tiilien ja listojen ansiosta kevyempi, joten tuimme sen väliaikaisesti uusien seinäorsien kiinnityksen ajaksi.

05
Sivujen rakenteet 2 Vaihe

Toteutimme oikean ja vasemman puolen muuten samalla tavalla, mutta ainoas-taan toistensa peilikuvina. Seinäorret (C1 ja C2) sijoitettiin täsmälleen samaan korkeuteen ja niitä kannattelevista pyl-väistä ( B1 ja B2 ) etummainen kiinnitet-tiin pilarikenkään ja takimmainen sei-nän rakenteeseen.

Seinäorret kiinnitimme pylväiden päälle 65 x 90 mm:n vahvistetuilla kul-maraudoilla ja 5 x 35 mm helaruuveilla.

1

Poistaaksemme ”vanhan” seinäorren irrotimme seinän ulkoverhouksen puu-rakenteeseen saakka. Uusi orsi lepää vanhan pylvään päällä ja on väliaikaisesti kiinnitetty entiseen kulmarautaan. Etummaisen pylvään korkeus sovitettiin, kun orsi oli vatupassissa.

2

Rakensimme oikean ja vasemman puolen tukipylväät ja seinäorret samanlaisiksi. Niiden on tietenkin oltava myös samalla korkeudella, jotta rakennelmasta ei tulisi vinoa.

06
Keskipylväs ja harjapalkki 3 Vaihe

Harjapalkkia pidennettiin ja sen tueksi asennetaan uusi keskipylväs. Keskipylväs (A) nostettiin väliaikai-sesti pilarikenkään ja sen yläpää saatettiin vaakatasoon entisen har-japalkin alaosaan. Pylväs otettiin alas ja sahattiin oikean mittaiseksi. Jotta sahattu pää saataisiin vatupas-siin, merkitsimme pylvään neljään sivuun merkit suorassa kulmassa. Ylöspäin osoittavan päätypuun suo-jasimme puunsuojalla. Kiinnitimme pylvään pysyvästi pilarikenkään lau-tojen ja ruuvipuristimen avulla. Lii-tos onnistui loveuksella.

1

Keskimmäinen pylväs on sahattu oikeaan korkeuteen ja kiinnitetty pilari-kenkään. Pylväs on tarkalleen pystysuorassa tuettuna muutamilla laudoilla.

2

Harjapalkki nostettiin ylös ja työnnettiin paikoilleen loveukseen. Keskimmäinen pylväs on tuettu pystysuoraan. Ruuvipuristimilla ja laudoilla varmistettiin, että palkki ei pääse kallistumaan kiinnityksen aikana.

3

Kun oli varmistettu, että sahaus oli koh-dallaan, harjapalkkia nostettiin hieman ja lii-tospinnoille siveltiin vaahtoavaa PU-liimaa. Lii-tos tiivistettiin 140 x 400 mm:n naulauslevyillä ja 40 mm:n tukinauloilla molemmin puolin.

07
Lovitettu palkkikatto 2 Vaihe

Valmistimme neljä uutta palkkia tähän tarkoitukseen hyväksytystä 45 x 250 mm:n palkkipuusta. Varmistaaksemme sen, että palkit osuivat kohdilleen ja py-syivät orsissa ja harjapalkissa tehtiin niihin loveus alareunaan.

Sahasimme siis palkit suoraan kul-maan, jotta ne saatiin kiinnitettyä tiiviis-ti harjapalkkiin kiinni. Tässä tapaukses-sa mallina käytettiin irrotettua entistä palkkia loveuksen mittojen ja kaltevuus-kulman merkitsemiseen.

Palkit asetettiin metrin etäisyydelle etureunasta etureunaan ja kiinnitettiin 65 x 90 mm:n vahvistetuilla kulmarau-doilla ja 5 x 35 mm:n helaruuveilla. Käy-timme kulmarautoja palkin kummalla-kin puolella.

1

Emme tehneet katokseen alakattoa, mutta saadaksemme laudat samaan kor-keuteen jo olemassa olevien kanssa täytyi uusien palkkien päälle naulata vastaavan korkuiset korokelistat (J).

2

Valmis kantava rakennne, jossa näkyvät pylväät, orret, harjapalkki ja palkit yläreunan korokelistoineen. Orret ja harjapalkki sahattiin lopuksi poikki sisäänpäin menevällä leikkauksella (katso piirros).

08
Ruoteet ja räystäslistat 3 Vaihe

Ruodeväli mitattiin jo olemassa ole-vista laudoista laittamalla uusien ja entisten ruodelautojen yläreunat yläreunoja vasten. Näin myös tiilien kiinnitys onnistui samalle korkeu-delle entisten kanssa.

Huomaa, että ruodeväli katon reunassa on ”vain” 34,5 cm, koska kattotiilien tuli ylettyä 35 mm katto-kourun yli. Lisäksi alimmaisen ruo-delaudan tuli olla 20 mm korkeampi kuin seuraavien, koska alin tiilirivi ei lepää muiden tiilien päällä. Harja-tiiliä jatkettiin ulospäin ja ne kiinni-tettiin harjalautaan (K), joka lepää kannattimen (L) varassa.

1

Ruodelaudat naulattiin palkkeihin koro-kelistoilla. Ruodeväli merkittiin yläreunasta yläreunaan kuten jo olemassa olevissa palkeis-sakin. Laudat asetettiin paikoilleen 20-30 cm liian pitkinä ja sahattiin lopulliseen pituuteen, kun ne oli mitattu kattotiilien kanssa.

2

Tuulilautojen paikat mitattiin. Asetimme alimmaisen kattotiilirivin paikoilleen ja sovitimme katon jatkeeseen, jotta vältyimme leikkaamasta tiiliä. Lankut sahattiin ja alin tuulilauta kiinnitettiin paikoilleen.

3

Räystäslistat - 25 x 50 mm mäntyä tai kuusta - sovitettiin pituuteen ja kiinnitettiin ruoteisiin. Välit sovitimme sitten, että ne olivat yhtä pitkät kaikkialla.

09
Kattotiilet paikoilleen 1 Vaihe

Kattotiilet laitettiin takaisin sinne, mistä ne oli otettu. Katon jatkeeseen laitettiin uudet kattotiilet. Käytetyt kattotiilet kiinnitettiin alimpaan vaakatasossa olevaan riviin katon reunaan, kaikkiin ylimpänä olevan vaakatasoisen rivin harjalla oleviin tiiliin ja kaikkiin uloimmaisena ole-vassa pystysuorassa rivissä tuulilau-taa vastaan oleviin tiiliin. Tämän jälkeen 2-3 kattotiiltä kiinnitettiin kerrallaan. Tämä tiilityyppi kiinni-tettiin ruuveilla ruodelautoihin. Kiin-nitimme joka kolmannen tiilen - tuu-lisissa paikoissa joka toisen tiilen.

1

Kiinnitimme räystäslaudan ja ylimääräisen räystäsraudan kannattelemaan jatkettua kattokourua. Alimpaan ruodelautaan kiinnitettiin kanaverkkoa. Kattotiilet kannettiin ylös ja kasattiin pieniin pinoihin.

Materiaalit

HUOM! Ostimme kaiken 20-30 cm

ylipitkänä ja sovitimme pituuteen paikan päällä:
• 3 pilarikenkää, 70 x 70 x 5 mm
• 12 terästappia pilarikenkiin, Ø 8,5 mm

115 x 115 mm pylväs, liimapuusta:
• 1 kpl 360 cm (A)
• 4 kpl 180 cm (B1 + B2)

115 x 266 mm orsi, liimapuusta:
• 1 kpl 360 cm (C1)
• 1 kpl 250 cm (C2)

115 x 400 mm harjapalkki, liimapuusta:
• 1 kpl 250 cm (D)

45 x 250 mm palkkipuuta:
• 4 kpl 450 cm (E)

38 x 73 mm ruodelauta:
• 12 kpl 390 cm (F)
• 12 kpl 270 cm (F)
• 1 kpl 300 cm (K)

25 x 50 mm väli- ja räystäslista:
• 53 kpl 390 cm (G)
• 53 kpl 270 cm (G)
• 4 kpl 450 cm (J)

Lisäksi:
• 190 kpl betonitiiliä
• 10 kpl harjatiiliä
• 20 kpl 65 x 90 mm:n vahvistettuja kulmarautoja
• 5 x 35 mm helaruuveja
• 40 mm:n tukinauloja
• 6 x 150 mm:n ruuveja
• Kaksi kpl naulauslevyä á 140 x 400 mm
• Kaksi kpl harjapalkin kannattimia (L)
• Kuusi metriä kattokourua
• Kaksi kpl pohjalevyä
• Kaksi kpl liitoskappaletta
• Kuusi räystäsrautaa
• Kuusi metriä kanaverkkoa
• 6 x 40 kg (pussia) betonisekoitetta
• Pohjustusöljyä
• Valkoista peittävää puunsuojaa

Piirustus

Lautojen pituudet

Piirrokseen olemme selvyyden vuoksi ”sahanneet” laudat ja listat (F + G) palkkien kohdalta. Ne tulee tietenkin sahata katoksen toivottuun pituuteen sopivaan mittaan.

Palkkien tulee olla tukevat. Varmistimme tämän palkkien alareunan loveuksella. Merkitsimme loveuksen ja kaltevuuden entisten, irrotettujen palkkien avulla.

Vanhan ja uuden harjapalkin
liitos
tehtiin 140 x 400 mm:n naulauslevyillä, jotka kiinnitettiin 40 mm:n tukinauloilla.

Palkit sahataan kulmaan, jotta ne kiinnittyvät tiiviisti harjapalkin päälle. Palkit lepäävät sahatuissa loveuksissa, joiden avulla ne pysyvät tasaisesti harjapalkissa. Palkit kiinnitetään kulmaraudoilla molemmilta puolilta.

Harjapalkkia jatketaan. Olemassa olevassa palkissa on 40 cm:n vara. On tärkeää sahata tarkalleen ja suorassa kulmassa. Ensin sahasimme 20 cm ylhäältä päin kohti palkin keskiosaa. Sen jälkeen
sahasimme harjapalkin poikki siten, että välimatka sahatusta kohdasta etureunaan oli 40 cm.
Sitten sahasimme palkin etuosasta vaakasuoraan ja tarkalleen 20 cm:n päähän etureunasta.
Uuteen harjapalkkiin sahattiin täsmälleen samat mitat, jolloin palkkien päät osuivat kohdalleen.

Lautojen pituudet

Pilarikengät ja harjalaudan kiinnitin

Pilarikengät
Pilarikengän haarukan ja levyn tulee sopia pylvään mittoihin. Maahan valetun osan tulee olla tarpeeksi pitkä, jotta pyl-väs pysyy tukevasti paikoillaan. Kuumasinkitty pilarikenkä ei ruostu. Piirroksessa olevassa kengässä asennuspinta ei näy päällepäin ja se vaatii valet-taessa suurta tarkkuutta, mut-ta seisoo sitten tukevasti pai-koillaan.

Pilarikengät ja harjalaudan kiinnitin

Harjalauden kiinnitin (L)
Harjakivet sulkevat harjan au-kot kattolappeiden harjalla. Harjakivet kiinnitetään ruuveil-la ja heloilla harjalautaan, joka tulee sovittaa korkeuteen si- ten, että harjakivet ovat kiin- ni kattotiilissä. Piirroksen esittämä harjalaudan kiinnitin kiinnite-tään harjalautaan. Kiinnitin voidaan sovittaa katon kaltevuuteen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Katettu terassi