Aloittavan kotinikkarin painajainen

Meihin otti yhteyttä mies, joka oli joutunut vaikeuksiin ensimmäisessä omassa rakennushankkeessaan. Tarveaineet terassin kattoa varten oli ostettu ja sen pilarit pystytetty, mutta sitten tuli naapuri hyvää tarkoittavine neuvoineen. Siinä vaiheessa katontekijämme hämmentyi. Pelastajaksi tuli lehtemme asiantuntija.

Oheisissa kuvissa puuhaava katontekijä, lehtemme lukija, oli asunut taloaan vuoden. Hänellä ei ole mitään kokemusta ra-kentamisesta eikä tietysti koulutustakaan. Hänen en-simmäinen huomattava hankkeensa oli tehdä terassi, jonka hänen oli tarkoitus kattaa muoviaaltolevyllä. Katoksen runko piti tehdä paine-kyllästetystä parrusta ja soi-rosta. Siinä on kylliksi haastetta aloittelijalle.

Hän hahmotteli piirroksen katoksesta likimääräisin mi-toin ja sai paikallisen rakennustarvikeliikkeen myyjän auttamaan tarvittavien ma-teriaalien löytämisessä.

Ensimmäisessä vaiheessa kaivettiin maahan kuusi pe-ruspilaria. Työ sujui hyvin. Sitten siirryttiin seuraavaan vaiheeseen, joka oli kattokan-nattimien seinänpuoleisten päiden alle tulevan tukipal-kin kiinnitys seinään. Palkki piti kiinnittää 3,5 m korkeu-teen tiiliseinään. Muilta sei-niltä katto tuettaisiin kuudel-la pilarilla. Mutta sitten paikalle saapui naapuri, joka on muurari.

Älä ruuvaa TIILEEN

Minä en koskaan kiinnittäi-si puupalkkia taloni tiilisei-nään, muurari julisti.

Kumpikin talo oli raken-nettu 1918. Naapurin mukaan ei voida tietää, mitä ta-pahtuu niin vanhoihin tiiliin reikiä porattaessa. Tiilet ehkä halkeavat, tai eivät - mutta vaara on olemassa.

Nikkarimme vaimo ehdotti, että katoksen voisi rakentaa kuuden pilarin varaan, jotka eivät koskettaisi talon seinää. Kovan tuulen vaiku-tusta katokseen hän ei tieten-kään osannut edes arvata.

Tarveaineet oli joka tapauksessa ostettu, perustus-pilarit maassa, mutta häm-mentynyt rakentaja ei enää tiennyt, miten jatkaisi. Tee Itse -lehden remonttiartikkelei-ta tekevä toimittaja, kirves-mies ja yleismies käväisi katsomassa rakennuspaikkaa.

Apua ammattimieheltä

Mikä oli ensivaikutelmasi?
Hyvä, että kokematon rakentaja keskeyttää työt heti, kun häntä alkaa epäilyttää. Jos harrastajanikkari alkaa epäillä, kannattaa hakea apua. Monella kirvesmiehellä on kokemuksia yksityisten kiinteistöjen omistajista, jot-ka ovat kutsuneet heidät kor-jaamaan epäonnistuneita omatekoisia laajennuksia ja remontteja, jotka olisi voitu ja pitänyt korjata jo paljon ai-kaisemmassa vaiheessa.

Mikä tässä on vialla?
Talonomistaja kysyy neu-voa myyjältä, joka on parhaassa tapauksessa koulutet-tu vain myymään puutavaraa. Hänellä ei ehkä ole min-käänlaista tietoa rakennuk-sien rakenteista. Siksi hän on väärä mies vastaamaan.

Mistä neuvoa pitäisi kysyä?
Tässä tapauksessa kävi-sin etsimässä kevyitä rakenteita vaikka kateainei-den valmistajien kotisivuilla. Samalla saisin ehkä pilarei-den ja muun puutavaran suo-situsmittoja sekä tarveaineluetteloita. Luettelon voi tu-lostaa paperille ennen puutavaraliikkeeseen menoa. Kir-jastoissa on hyviä kirjoja, jois-sa on selkeät ohjeet vaikkapa perustuksen teosta alkaen kuistin katteen tekoon asti.

Mitä virheitä havaitset aloit-telijan suunnitelmassa?
Hän oli aikonut rakentaa monella pilarilla tuetun katteen käytännössä rakennus-ten sisäpuoliseen nurkkaan. Se on turhaa. Kahdella sivullahan on jo tukevat seinät, joihin katon voi tukea. Lisäk-si tarvittaisiin oikeastaan vain yksi nurkkapylväs. Mi-toista riippuen kannatinvälit voivat kyllä nousta tällä ta- valla suuriksi, joten ainakin pitkälle seinälle pitää pystyt-tää toinen tukipilari. Tämä rakenne ei kuitenkaan kestä juuri minkäänlaista lumikuormaa. Lumi siis pitää kaapia aina pois katolta. Jos siihen ei ole intoa, katosta pi-tä tehdä selvästi vankempi.

Eräät rakentajat ovat omaksuneet naulauslevyjen käytön. Ne eivät ole näin avoimessa rakenteessa kauniita. Ne voi korvata lovi- ja tappiliitoksilla ja nauloilla tai läpiasennettavilla vankoilla mutteriruuveilla. Mainituille ruuveille pitää porata nimel-lispaksuuden mukaiset reiät. Muttereiden ja kantojen alle pitää panna noin Ø 40-50 mm aluslevyt, ettei puu hal-kea tai mutteri painu sisään.

Nikkarimme oli ostanut kattoa varten vesikourun ja syöksyputken. Viereisessä ra-kennuksessa oli kuitenkin jo sadevesijärjestelmä, johon uuden katon vedet olisi voi-nut johtaa. Niiden pakkasen-kestävyys on toinen asia.

Entä suunnitteluapu? Pitää-kö suunnitelma teettää ja tu-leeko se kalliiksi?
Suunnitelma asianmu-kaisine piirustuksineen ja lu-juuslaskelmineen pitää ehkä teettää suuren kaupungin asemakaava-alueella sijaitse-vaan rakennukseen. Sen tar-peen voi kysyä rakennusval-vonnasta. Yleensä tuollaisen kuistin kattaminen ei suun-nitelmaa vaadi.

Asiaa voi kysyä myös suunnittelutoimistosta, joita löytää puhelinluettelon kel-taisilta sivuilta. Kustannuk-sia piirustuksien teettämises-tä tulee vähintään pari sataa euroa, mutta sitten ainakin perustiedot ovat varmoja.

Voisiko ratkaisu olla kirves-miehen palkkaaminen esim. puoleksi päiväksi työhön?
Kyllä niin voi tehdä, mutta kokonainen päivä on sekä tekijän että teettäjän kannal-ta lyhin järkevä aika. Siinä ajassa katos tulee jo valmiik-sikin. Muista arvonlisävero ja kilometrikorvaus.

Nikkarin idea

TAVOITE: rakentaa 20 neliömetrin katos

LUKIJAN SUUNNITELMA:
Rakennusohjeet saadaan rakennustarvikeliikkeestä, josta tarvikkeetkin ostetaan. Sen mukaan pystyte-tään kuusi pilaria ja vaakapalkki katon tueksi. Raken-nelma ruuvataan tiilisei-nään kiinni. Näin syntyy terassin katon runko. Niille asennetaan katelevyt, vesi-kouru ja syöksyputket. Mahdolliset ongelmat ratkotaan niiden ilmetessä.

Ammattilaisen ehdotus

TAVOITE: rakentaa 20 m2 terassin katto.

 1. Ensin ruuvaamme pal-kin talon seinään kattokan-nattimien toisten päiden tueksi. Kiinnitys tehdään muovisien ruuvitulppien avul-la eikä teräksisillä laajenevilla ruuviankkureilla.

 2. Sitten vahvistamme vie-reisen tasakattoisen raken-nuksen räystästä, että uuden katoksen sivu voidaan asentaa sen varaan. Sivurakennuk-sen vesikouru sijaitsee juuri tehtävän uuden terassinkaton alla, joten uuden katon kanna-tinpalkkia ei voi kiinnittää sivu-rakennuksen kattokannattimiin.

 3. Nyt pystytämme kolme pilaria. Kahden uloimman päälle asennetaan vaakapuu, jonka varaan kiinnitetään alustavasti reunimmaiset kattokannatti-met. Syntynyt runko oikaistaan pysty- ja vaakasuoraan. Loput kattokannattimet sekä katteen alusrimat naulataan kiinni.

 4. Katon ja tiiliseinän kul-maan ruuvataan alumiini-lista, joka varmistaa, ettei sa-de- tai valumavesi pääse seinän ja katon väliin. Lista tiivistetään saumausmassalla.

 5. Kattolevyt kiinnitetään.

 6. Vesikouru asennetaan terassin katon räystäälle, mutta syöksyputki on tarpee-ton, koska vesi voidaan johtaa viereisen ulkoraken-nuksen vesikouruun.

ASIANTUNTIJAN SUUNNI-TELMA:
Katos voidaan rakentaa yksinkertaisemmin ja hieman paremmin kuin rakennuttajamme on tässä tehnyt. Katto tehtiin tiiliseinän viereen. Vieressä on myös tasakattoinen ulkorakennus. Kaksi pilaria riittää koko katon kannattimiksi, mutta lisäämme vielä yhden pilarin, koska rakennuttaja aikoo lau-doittaa myöhemmin terassin toisen avoimen sivun.

Aloittelijan ajatukset ja ammattilaisen neuvot

Kaikki puutavara katteen kannatinorsia myöten on painekyllästettyä.

Pilarit
• 6 peruspilaria ja niissä 100 mm pilarikengät
• 6 kpl 100 x 100 mm parrua, pituus noin 300 cm
• 24 kpl 12 x 50 mm kansiruuveja

Vaakapalkit
• 2 kpl 50 x 150 mm lankkua, pituus noin 510 cm

Kattokannattimet
• 9 kpl 50 x 125 mm soiroa pituus noin 360 cm

Katteen kannatinorret
• 7 kpl 38 x 56 mm listaa pituus noin 510 cm

Katelevyt
• 5 kpl Plastmo Opal katelevyjä, 109 x 400 cm

Räystäslaudat
• 10 kpl 22 x 125 mm lautaa, pituus noin 360 cm

Muuta
• 8 kpl 10 x 135 mm ruuviankkureita
• 12 kpl naulauskulmalevyjä
• 50 kpl 90 mm sinkittyjä yleisruuveja
• 1 rasia sinkittyjä ruuveja, 10 koon lajitelma
• 6 m vesikourua ja syöksy- putki sekä kannattimet ja kiinnikkeet niihin, kaikki sinkittyä terästä.

Hinta yhteensä:
noin 1400 euroa.

Puutavara painekyllästet-tyä. Pilareita lukuun otta-matta se ei ole tavallisissa sääoloissa tarpeen.

Pilarit
• 3 peruspilaria ja niissä 100 mm pilarikengät
• 3 kpl 100 x 100 mm parrua, pituus noin 300 cm
• 12 kpl 50 mm mutteri- kantaisia yleisruuveja

Vaakapalkit
• 2 kpl 50 x 150 mm lankkua, pituus noin 510 cm

Kattokannattimet
• 7 kpl 50 x 125 mm lankkua, pituus noin 360 cm

Katteen kannatinorret
• 7 kpl 38 x 56 mm listaa pituus noin 510 cm

Katelevyt
• 5 kpl Plastmo Opal katelevyjä, 109 x 400 cm

Räystäslaudat
• 10 kpl 22 x 125 mm lautaa, pituus noin 360 cm

Muuta
• 12 kpl 10 x 135 mm ruuviankkureita, vaakapalkin kiinnitys tiiliseinään
• 12 kpl 10 x 140 mm mutterikantaisia yleis-ruuveja ja aluslevyt, kierteen pituus 80 mm
• 3 kpl 12 x 200 mm mutterikantaisia yleis-ruuveja ja aluslevyt, kierteen pituus 100 mm
• 50 kpl 90 mm sinkittyjä yleisruuveja
• 1 rasia sinkittyjä ruuveja, 10 koon lajitelma
• 6 m vesikouru ja sen kannattimet, sinkittyä terästä
• 5 m alumiinilista
• 2 kpl 28 mm puutankoa, pituus 110 mm
• säänkestävää puuliimaa
• saumamassaa
• 30 cm leveä ja noin 5 m pitkä kaistale kattohuopaa katon ja seinän saumaan

Hinta yhteensä:
noin 1250 euroa.

Hyviä liitoksia ruuveilla

Kattokannattimet kiinnitetään vaakapalkkeihin ruuveilla alus-levyjen kera. Tämä vaihe on hyvin helppo. Vaikeampaa on kiinnittää vaakapalkit pilareiden päihin. Läheltä päitä ruuveilla tehtävissä kiinnityksissä puu halkeaa helposti. Siksi liitos teh-tiin vieressä nähtävällä tavalla.

 1. Aloita poraamalla Ø 40 mm upotus, johon aluslevy mahtuu. Ei aivan välttämätön, sillä ruuvin kanta ja aluslevy eivät näy.

 2. Poraa loven pohjasta palkin läpi 12 mm reikä. Nosta palkki sivuun ja jatka reikää 60 mm syvyyteen pylvään päähän.

 3. Reikään lasketaan ruuvi tai vaikka timpurinkynä, jota voi käyttää tähtäyspisteenä, kun pilariin 60 mm etäisyydelle sen päästä porataan poikittainen 28 mm reikä puutappia varten.

 4. Liimaa 28 mm puutappi reikään.

 5. Pilarin päästä alkanutta 12 mm reikää jatketaan tapin läpi ja siitä eteenpäin 8 mm poralla noin 100 mm syvyyteen.

 6. Kierrä ruuvi aluslevyn kera reikään. Tarkkaile ruuvin upotessa, ettei palkki tai tappi rupea halkeamaan.

Naulauslevyt, suorat ja kul-malevyt, ovat käteviä, mutta häiritsevän näköisiä. Pienellä lisävaivalla teet piirroksen kaltaisia siistejä liitoksia.

Katkaise puutappi 10 mm ylipitkäksi ja jätä päitä 5 mm näkyviin. Siten se muistuttaa ennen vanhaan liitoksissa käytettyä puunaulaa.

Porattuaan kattokannattimeen ruuvinreiän turvallisesti maassa kotinikkarimme havaitsi, jo mukavalla korkeudella ja työasennossa ollessaan, että lankku on hieman vinossa. Reiät eivät olleetkaan kohdakkain ja hänen täytyi porata uusi tikkailla seisten.

Tarkasti tehtäviä saumoja

Valmis kuistin katos saattaa näyttää pikaisesti tarkasteltuna onnistuneelta. Ensimmäinen voimakas sadekuuro voi kuitenkin paljastaa pahan ongelman: katto vuotaa! Näin kävi eräälle naapurille, kun hän teki itse katon. Virheet voi kuitenkin korjata.

KOHTA 1:

Rakentaja etsi kol-mesta rakennustarvikeliikkeestä tippanokalla varustettuja listoja, joiden taakse vesi ei pääse, mutta kahdessa liikkeessä sellaisista ei tiedetty mitään. Siksi hän päätyi ostamaan suunnilleen tarkoitukseen sopivaa alumiini-profiilia, jonka saumat hän tii-visti silikonimassalla. Viereinen kuva osoittaa, ettei nikkarimme ollut kovin taitava saumaaja, mutta pahempaa oli se, että listat eivät estäneet vettä pääse-mästä katon ja seinän väliin.

KOHTA 1:

AMMATTILAISEN NEUVO
Poista asennettu levylista, poista saumamassa ja aloita alusta. Leikkaa kattohuovasta vähin-tään noin 40 cm leveä kaistale. Kiinnitä se katon ja seinän kulmaan. Kaista nostetaan seinälle noin 25 cm korkeuteen, jolloin loput 15 cm jäävät katolle. Ruuvaa sitten alumiinilista huopakaistan reunan päälle seinään kiinni. Päätä työ tiivistä-mällä listan ja seinän rako massalla. Massoiksi sopivat silikonija bitumipohjaiset massat. Bitu-mikermikaistan (kattohuopa) asemesta tässä paikassa voi käyttää mm. Wakeband-nimellä myytävää, alumiinilangalla vah-vistettua, muotoiltavaa savupii-pun juuren tiivistenauhaa.

KOHTA 2:

Rakentaja oli laskenut katelevyjen riittävän katon levey-teen, mutta ei huomannut, että aaltolevyjä täytyy limittääkin. Le-vyn leveys ei ole suinkaan lähellä-kään sen peittävää leveyttä. Noin metrisestä levystä menee limityk-seen noin 10 cm. Limitystarve riip-puu myös levystä ja mm. kattokal-tevuudesta. Siksi hänen katteensa jäi 15 cm vajaaksi. Ratkaisuksi hän ruuvasi laudan katoksen sille reu-nalle, joka ulottuu sivurakennuk-sen päälle. Lauta on alhaalta lä-hes näkymätön.

AMMATTILAISEN NEUVO:
Tässä on tehty pahimman lajin virhe. Lautahan lahoaa pois. Rakentaja voi korjata virheen naulaamalla kattohuopaa laudan päälle ja uloimman katelevyn reunan ym-päri. Se ei näy alhaalta eikä siten pilaa ulkonäköä.

KOHTA 3:

Tästä rakentaja jo hermostui: ensimmäisen sateen sattuessa katto vuoti reippaasti monesta kohdasta. Osoittautui, että katelevyjen ruuveja ei ollut kiristetty sopivaan kireyteen. Vielä pahempi asia oli, että aaltolevyjen ruuvikiinnitys oli tehty väärästä kohdasta levyä. Näitä levyjä ei saa ruuvata kiinni aallon pohjasta vaan sen harjal-ta. Vesihän valuu aaltojen poh-jilla, ei harjalla. Pohjalla olevista ruuvinrei’istä taas menee hel-posti vettä läpi. Nikkarimme pahoitteli sitä, ettei tästä tär-keästä seikasta ollut mainintaa ruuvipakkauksessa eikä katele-vyjen mukana tullut minkään-laisia asennusohjeita.

AMMATTILAISEN NEUVO
Näin saattaa käydä ostettaessa halpaa tavaraa. Itse olisin valin-nut esimerkiksi Topsafe- tai Fastlock-merkkistä laatutavaraa, joi-den kiinnityksiä ei tehdä läpi poraamalla, vaan levyt ainoas-taan napsautetaan paikoilleen. Ne ovat tietenkin tuntuvasti kalliimpia kuin suora PVC-aaltolevy, mutta on kestävyyskin sitten aivan eri luokkaa. Muovile-vyjä ei pitäisi kiinnittää ruuveil-la, sillä materiaali laajenee ja kutistuu lämpötilan vaikutukses-ta paljon. Katteeseen syntyy täl-löin väistämättä vuotoja.

KOHTA 4:

Rakentajan yllätyk-seksi sinkitty vesikouru toimite-taan ilman poistoaukkoa. Reikä täytyy tehdä itse. Porakoneella tehty aukko ei ole kaunis, mutta kyllä siitä vesi virtaa, kunnes syk-syn lehdet täyttävät sen.

AMMATTILAISEN NEUVO
Käännä vesikouru ympäri ja tee V-muotoinen leikkaus rautasahalla ja muotoile sitä viilalla.

KOHTA 5:

Vesi juoksee kolme senttimetriä ylöspäin katteen reunalla ja tippuu sitten maahan vesikourun takaa!

AMMATTILAISEN NEUVO
Lähtökohta eli tasakatto on jo virheellinen. Siitä koituu muita-kin murheita. Ei voi muuta kuin asentaa otsalevy, joka ohjaa veden kouruun.

Kuistin katto valmiina

Lopputulos täyttää kyllä odotukset. Kaikki on paikal-laan, eikä rakennelma heilu milliäkään, vaikka raskaskin mies nojailisi voimalla pilareihin. Monet pikkuseikat olisivat silti voineet olla toisin: näkyvimpiä ovat laatat, jotka sijaitsevat korkeammalla kuin nurmikko ja talon sekä sivurakennuksen lattiatasoa matalammalla. Olisi pitänyt valita toinen tasoista, eikä jotakin niiden väliltä. Yksi ratkaisu voisi olla tuoda multaa nurmikon ja laatoituksen rajalle, kylvää uutta nurmea ja tehdä tällä tavalla nurmikkoon pieni nousu kohti terassia.

  Muut lukevat juuri nyt …