Eristetty kattoluukkyu

Hutera ja epätiivis ullakonluukku tulee lämmityslaskussa kalliiksi, joten sen eristäminen tiiviiksi säästää selvää rahaa. Samalla kulku vintille helpottuu.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
340 euroa

Johdanto

Vintille ei viedä yleensä vain pikkutavaroita, vaan myös mm. kesävaatteita, kouluaikaisia vihkoja, vanhoja leikkikaluja - ja valtava määrä lämpöä, mikäli ullakonluukkuna on pelkkä ohut levy, niin kuin usein on.

Tällainen luukku näyttää lähes naurettavalta mineraali-villan keskellä ja epätiiviinä se myös päästää lämpimän ilman nousemaan ylös vintille sellaisella vauhdilla, että sitä ei uskalla oikeastaan edes ajatella. Tuntuu uskomattomalta, että nykyaikainenkin ullakonluukku voi päästää ullakolle yhdessä tunnissa 200-250 litraa lämmintä ilmaa. Tätä kannattaa kuitenkin verrata siihen tosiasiaan, että vanha ullakon-luukku päästää jopa 5-7 kertaa enemmän lämmintä ilmaa ulos. Tämä tulee niin kalliiksi, että rahat uuden, hyvin eriste-tyn ja tiiviin ullakonluukun hankintaan tulee ansaittua takaisin kahdessa talvessa. Hintaan sisältyvät uudet tikkaat, joilla vintille kipuaa entistä helpommin.

Asenna luukku isoon huoneeseen

Myös luukun sijainnista ajatellaan nykyään toisin kuin ennen. Perinteisesti luukku sijoitettiin usein kapealle käytävälle, mikä tarkoitti, että luukun piti olla pieni, mikäli talon kantaviin rakenteisiin ei haluttu tehdä suuria muutoksia. Tässä asunnossa luukku asennetaan avoimeen olohuoneeseen. Luukun kooksi voidaan valita 70 x 115 cm, jolloin vintintikkaat saadaan helposti taitettua kasaan ja painavatkin laatikot kannettua vintille.

Luukun tarkistuslista

Eristys

Ullakonluukussa pitäisi olla vähintään 50 mm eristettä tai mieluiten 70 mm, kuten tässä. Reunassa pitäisi olla huullos, jotta luukku sulkeutuu tiiviisti.

Tiiviys

Karmin ja luu-kun välissä olevien tiivistei-den pitää olla laadukkaita ja sijaita urassa. Kun luukku lukitaan, sen pitää olla niin tiivis, että paperinpalakin pysyy luukun sisäreunassa.

Mitat

Ullakonluukun pitää sijaita kattokan-nattimien ja palkkien välissä, ellei kyseessä ole pienempi lisärakennus. Jos tikkaat voi tilan puo-lesta kääntää kannattimien suuntaisiksi, luukkua varten löytyy isompiakin kokoja. Tarkista myös, että tikkaat mahtuvat taittumaan auki ja että niitä pitkin mahtuu kipuamaan ylös.

Viimeistely

Tutki myös luukun muita ominai-suuksia. Liitosten pitäisi olla siistit eikä luukku saisi vaatia ylimääräisiä esivalmisteluja ja huoltotoimia.

Ohjeet

01
Rakenna kehikko 5 Vaihe

Vaikka hankkisi valmiin ullakon luukun, johon sisältyy tikkaat, joutuu aina tekemään hieman kirvesmiehen töitä.

Tikkaita ei voi vain asettaa välipohjan lattialautoja vasten. Luukulle on tehtävä tukeva kehikko, jotta luukun (ja tikkailla seisovan ihmisen) paino saadaan siirret-tyä palkeille ja saadaan toisaalta luotua kohta, johon välipohjan lattia voidaan kiinnittää, kun luukkua varten on sahattu aukko.

Kehikon pitää yltää kannattimelta kannattimelle ja siinä tulee olla aukko, johon luukku voidaan asentaa. Kehikko on 20 mm karmia pidempi molemmilla sivuilla, jotta luukun ympärille saadaan tiivis 10 mm leveä sauma.

1

Vintin tikkaat ostetaan yleensä asennussarjana, joka on valmis kiinnitettäväksi itse rakennettavaan kehikkoon. Tikkaat on helpompi asentaa, jos ne purkaa ensin, joten asetamme paketin parille pukille ja puramme sen.

2

Poista kaksi saranaa ja neljä ruuvia, jotka pitävät tikkaat kasassa. Nosta tikkaat luukusta, joka jätetään karmiin kiinni. Nyt voit varmuuden vuoksi ottaa mitat luukun ulkoreunoista ennen kuin kokoat palkeista rakennettavan kehikon.

3

Kokoa kehikko. Kaksi sivuista (A) teh-dään niin pitkiksi, että ne yltävät kannat-timelta toiselle luukun kohdalla. Ne yhdiste-tään kahdella (B ja C) sivulla, jotka ovat 20 mm karmia pidemmät, ja sijoitetaan niin, että aukko on 20 mm karmia leveämpi.

4

Kehikko kiinnitetään kannattimiin (X). Kiinnitä ensin vinojäykiste (D), joka pitää kehikon suorakulmaisena. Kehikko nostetaan ullakolle kohtaan, josta on poistettu eristeet, asetetaan paikalleen ja kiinnitetään pitkältä sivulta (B) ruuveilla kannattimeen.

5

Toisessa reunassa kehikko kiinni-tetään kannattimeen kulmaraudoilla. Kiinnitä raudat molemmin puolin palkkia. TÄRKEÄÄ! Älä laita ruuveja kaikkiin kul-maraudan reikiin. Vältä ruuvaamasta ruu-veja esim. aivan puun päädyn kohdalle.

02
Sahaa aukko 4 Vaihe

Vasta kun kehikko on kiinnitetty ulla-kolle, uudelle luukulle sahataan tarkasti sopivan kokoinen aukko välipohjaan.

Aloita poraamalla kehikon neljästä kulmasta välipohjan läpi, jotta aukon ääriviivat saadaan piirrettyä välipohjan alapintaan ja aukko voidaan sahata ala-puolelta, mistä on helpompi yltää koko-naan kehikon sisäpuolelle.

Sen sijaan, että yrität sahata kaiken kerralla, aloita sahaus aukon keskellä olevista laudoista, jotka katkaistaan vain päistään. Kun ne on poistettu, on helpompi nähdä, mitä tekee, kun sahaa uloimpia lautoja pitkää linjaa pitkin.

1

Kehikon kulmat merkitään välipohjan alapintaan poraamalla välipohjan lautojen läpi pitkällä 8 tai 10 mm poralla.

2

Siirry ullakolta alas ja merkitse viivat niiden neljän reiän välille, jotka ullakon puolelta porattiin. Viivat muodostavat aukon ulkoreunat.

3

Aukko sahataan pistosahalla. Työnnä terä reikään ja sahaa. Jos väli-pohja on laudoitettu, sahaa ensin päädyt ja poista keskimmäiset laudat, jotta näet, kuin-ka lähelle kehikkoa terä osuu. Kiinnitä laudat myöhemmin kehikkoon aukon ympärille.

4

Välipohjan laudoitus kiinnitetään kehikkoon aukon reunojen ympärillä.

03
Kiinnitä luukku 5 Vaihe

Nyt varsinainen luukku kiinnitetään uuteen kehikkoon. Työssä on hyvä olla kaksi, yksi alhaalla ja yksi ylhäällä, koska karmi on parasta ruuvata paikal-leen luukun ollessa siinä jo kiinni.

Karmin ja asennetun kehikon väliin on tärkeää jättää sopivan leveä sauma koko matkalta. 10 mm on nimittäin helppo tiivistää eristeillä, mutta erityi-sesti saumanauhalla, jolla sauman saa täysin ilmatiiviiksi. Tarkoituksena on ensisijaisesti se, että voidaan estää kalliin lämpimän ilman karkaaminen esteettä ullakolle.

1

Aseta tukilaudat aukon molempiin sivuihin. Laudat ovat 40 cm aukon leveyttä pidempiä, jotta ne voidaan kiinnittää kannattimiin ohuilla ruuveilla.

2

Nosta koko ullakonluukku ylös ja aseta se tukilaudoille. Jos tämä on ainoa kulkureitti ullakolle, toisen henkilön on noustava ensin ullakolle työkaluineen.

3

Kiiloilla saadaan yhtä leveät saumat luukun ja karmin välille koko matkalta ennen kuin karmi kiinnitetään.

4

Ullakolla kiiloja painetaan alas karmin ja kehikon väliin kohdista, joista karmi kiinnitetään. Kiiloja käytetään pareittain. Ne kiinnittyvät toistensa loviin ja luovat näin kaksi yhdensuuntaista sivua. Naputa ne lopuksi kehikon kanssa samaan tasoon.

5

Kiinnitä nyt 5 x 100 mm ruuvit karmin ja kiilojen läpi kehikkoon. Sijiota yksi ruuvi kulman molemmille puolille ja ylimääräinen ruuvi keskelle pitkiä sivuja.

04
Tiivistä reunat 3 Vaihe

1

Työnnä mineraalivillanauhaa karmin ja kehikon rakoon. Suorakulma on hyvä apuväline. Ullakolla ollut voi tulla alas ja poistaa alhaalta päin kiilat ja tukilaudat. Työnnä saumaan alapuolelta lisäeristettä ja paina se muutaman senttimetrin syvyyteen.

2

Saumasta tehdään ilmatiivis. Akryylisaumamassa vaatisi alustan, joten käytämme sen sijaan puristettua saumanauhaa. Nauhan suojamuovi vedetään pois, nauha asetetaan saumaan ja painetaan kiin-ni. Nauha laajenee itsestään ja tiivistää raon.

3

Sahaa peitelistat jiiriin ja kiinnitä ne uppokantanauloilla. Upota naulojen kannat tuurnalla. VINKKI! Näihin tikkaisiin sisältyy valkoiset muovilistat. Ne on valmiiksi sahattu ja voidaan napauttaa kiinni karmin reunaan.

05
Sahaa tikkaat 4 Vaihe

Kun ullakonluukku on tiivisti paikallaan ja valmis säästämään paljon energiaa, jäljellä on enää uusien tikkaiden asentaminen.

Uusia tikkaita on helppo käyttää. Kun luukun sulkee, tikkaat nousevat luukun mukana ullakolle, valmiina taittumaan taas alas. Mutta tikkaat ovat todennäköi-sesti ensi alkuun liian pitkät, joten ne on sahattava omaan huonetilaan sopivaan mittaan.

Mittaan sahaaminen ei vaadi suuria laskutoimituksia. Tikkaat vain taitetaan alas alin nivel kahtia taitettuna, jolloin on helppo mitata, mistä kohtaa alin nivel on katkaistava lyhyemmäksi.

1

Kiinnitä tikkaat takaisin paikalleen luukun yläpuolelle neljällä ruuvilla. Saranat kiinnitetään ullakon puolelta, mutta ne on yhtä helppo ruuvata kiinni, kun luukku on taitettu alas.

2

Mittaa, kuinka paljon tikkaissa on liikaa pituutta. Taita tikkaat auki ja työn-nä alin osa taaksepäin, jotta loppuosa tikkaista taittuu alas oikeassa kulmassa. Pidä lautaa reisilankkua ja lattiaa vasten ja piirrä merkki lautaan reisilankun lapuolelle.

3

Katkaise tikkaat oikeaan pituuteen. Aseta alin osa parin pukin päälle ja siirrä merkkiviiva mittalaudalta reisilankulle. Tikkaiden mukana tulee pari muovijalkaa, joten mitasta vähennetään kaksi senttimet-riä. Tikkaat katkaistaan suoraan kulmaan.

4

Paina muovijalat reisilankkuihin. Ne sopivat reisilankkujen päätyjen linjaan ja muodostavat halutun kulman lattiaa vasten. Tarkista, että tikkaat asettu-vat suoraan linjaan, kun ne on taitettu esiin. Uusi energiaa säästävä luukku on valmis.

Materiaalit

• 1 tikkaat (tässä Timberlex 70, 70 x 115 cm)
• 5 x 100 ja 5 x 60 mm ruuveja
• 45 x 95 mm palkkeja (kehikko)
• Kulmarautoja ja asennusruuveja
• 9 x 40 mm peitelistaa, valkoinen
• Muovikiiloja
• 1,6 x 35 mm uppokantanauloja
• Mineraalivillakaistaleita (täyttö)
• Saumanauhaa (8–15 mm saumoihin)

Vie aikaa

1-2 päivää.

Hinta

Noin 300 € ullakonluukulle ja tikkaille ja 40 € muille asennustarvikkeille.

Vaikeusaste

Jos asennusohjeet ovat hyvät ja kattavat, ylitsepääsemät-tömiin asennusvaikeuksiin joutuu aniharvoin.

Piirustus

Luukun kehikko

Luukku sijoitetaan kehikkoon, joka rakennetaan 45 x 95 palkeista. Kehyksen aukon kooksi tulee 70 x 115 cm, jotta sen ympä-rille jää 10 mm leveä saumaväli.

Luukun kehikko

Vintin tikkaiden monta mittaa

Aukkomitta (A) on tietenkin päätettävä itse. Luukun pitäisi mieluiten sijaita kannattimien välissä, jotta välipohjan rakenteita ei tarvitse muuttaa.

Huonekorkeus (B) Varmista, että tikkaat yltävät varmasti lattiaan asti. Huonekorkeus on ratkaiseva mitta, ei niinkään tikkaiden pituus.

Ulottuvuus (C) osoittaa, kuinka paljon lattiapinta-alaa on käytettävissä. Tikkaiden eteen on myös jätettävä riittävästi tilaa, jotta niille päästään kipuamaan.

Taittokulma (D) on tärkeä mitta. Jos seinä on liian lähellä, tikkaita ei voi laskea alas.

Vintin tikkaiden monta mittaa

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Sisäkatto