Turvalliset raput parvekkeelle tai ylisille

Rappujen teko on monelle nikkarille mysteeri. Tee itse tarjoaa avorappujen rakennusohjeet ulkorappusiin tallin ylisille tai parvekkeelle. Samat perusperiaatteet pätevät kaikkiin avorappuihin.

Johdanto

Käytämme kesämökkimme ulkora-kennuksen ullakkotilaa eli ylisiä urheilu- ja harrastusvälineiden, vierassängyn ja kaikenlaisen muun sel-laisen tavaran säilytystilana, mikä ei ole päivittäisessä käytössä. Tähän saakka tuohon yläkerran varastotilaan oli vai- kea päästä. Sinne kiivettiin tikkaita pit-kin ja päädyssä olleen luukun kautta. Kenestäkään ei ollut hauskaa nousta vanhoille notkuville tikkaille, sitten pu-jottautua luukun aukosta sisään ja taas takaisin alas. Lisäksi tulivat kantamuk-set takaisin tullessa. Mitä tahansa ei voinut kantaa mukanaan ja samalla py-syä tasapainossa tikkailla.

Valitsimme portaiden rakennus-aineeksi kestopuun. Itse suojattu ja huo-lellisesti maalattu porras olisi varmaan kestänyt sekin, mutta kestopuu on aina varma ratkaisu. Se pitää myös maalata, vaikka kuvissa ei vielä maalia olekaan.

Ennen kuin ryhdyimme laskemaan portaiden mittoja keskustelimme siitä, minkä kokoisen oven edustan tasanteen pitäisi olla.

Ullakkotilan oviluukku oli 90 cm le-veä. Suunnitelmissamme ollut kaiteen puutavara oli noin kymmenen sentti-metriä leveää. Lisäsimme mittoihin vä-hän, jotta ovi ei osuisi kaiteeseen. Näistä lähtökohdista päädyimme porrastasan-teen syvyysmittaan 110 cm.

Tasanteen leveyden sovitimme oven ja seinään rakennetta kannattamaan kiin-nitettävän lankun mukaan. Sitten läh-dettiin ostoksille puutavaraliikkeeseen.

  • Portaiden ja ylätasanteen kiinnitys seinään
  • Portaiden jyrkkyyden suunnittelu
  • Portaiden mitoitus tarpeen ja tilan mukaan

ENNEN
Tavaroiden noutaminen vajan ullakkotilasta oli vaikeaa ja hankalaa tikkaita käyttäen.

JÄLKEEN
Uudet portaat tekivät ullakkotilasta käyttökelpoisemman ja koko perhe pääsee nyt turvallisesti portaita ylös ja alas.

Ohjeet

01
Ylätasanteen runko tehdään maassa 7 Vaihe

Aloitamme työn lankkujen A, B ja C sa-hauksella mittoihinsa alla olevan piir-roksen mukaan. Puutavara on 48 x 197 mitallistettua lankkua. Siinä on leveyttä paljon yli tarpeenkin.

Poikittaislankkujen (A) päiden viis-teet (V) sahataan sähköpistosahalla. Viisteet tukevoittavat rakennetta, kun niihin myöhemmin kiinnitetään vino-tuet (E) tasanteen alle.

Tasanteen kehys on helpointa naulata kokoon maassa. Lattialautojen (F) tuek-si naulaamme kiinni lisälankun (C) ke-hyksen keskelle.

Jos haluat rakentaa suuremman ta-santeen, joudut todennäköisesti lisää-mään näitä välipalkkeja kehyksen kes-kelle. Jos 28 mm paksujen lattialautojen tukien väli kasvaa yli 60 senttimetrin, laudat voivat taipua vähän.

1

Kehys kootaan maassa naulaamalla lankut A, B ja C toisiinsa 125 mm nauloilla. Nurkat vahvistetaan jäykistetyillä naulauskulmalevyil-lä, jotta kehys kestää vinotukien synnyttämät lisäkuormitukset.

2

Väliaikainen kannatinrima naulataan oven alapuolelle rakentamisen ajaksi. Sijoitus määräytyy paikan ja mitoitusten perusteella. Ruuvit kohdistetaan lautaverhouksen takana olevaan runkoon.

3

Tasanne kiinnitettiin seinään neljällä 10 x 120 mm kansiruuvilla. Kiinnityksiä varten seinästä pitää löytää sopivilta kohdilta riittä-vän vankat runkopuut. Laudasta tehtyyn naulausjuoksuun niitä ei voi näin kiinnittää. Tai voi, mutta se vaatii läpi asennettavat mutteriruuvit ja suurikokoiset aluslevyt.

4

Tasanne säädetään vaakasuoraan uloim-man lankun keskelle naulatun tilapäisen tukiriman varaan. Sen alapäähän lyödään kiiloja, kunnes tasanne on vaakasuorassa.

5

Vinotuet (E) sahataan ja kiinnitetään tasanteen kehykseen kahdella 120 mm yleisruuvilla. Samanlaisilla ruuveilla vinotuet kiinnitetään seinään. Kiinnityskohtaa vahvis-timme sisältä poikittaisella laudalla.

6

Lattialaudat (F) kiinnitetään tasanteen kehykseen 70 mm ruostumattomilla ruuveilla. Lautojen väliin jää noin 5 mm raot, jotka sovi -tetaan lautojen määrään niin, että kaikista raoista tulee yhtä leveitä.

VINKKI: Jos laudat ovat hyvin kosteita, jätä raot pienemmiksi.

7

Lattialautojen päät sahataan vasta sitten, kun ne on kiinnitetty. Katkaisimme päät noin 30 mm runkolankun ulkopuolelta.

02
Portaat mitoitetaan ja kootaan paikalla 7 Vaihe

Ennen kuin jatkat kirvesmiehen töitä, portaiden alle jäävä alue kannattaa ta-soittaa ja levittää sille kivimursketta tai karkeaa soraa. Murske tai salaojasora vie sadevedet pois tehokkaammin kuin esim. nurmikko ja tekee portaille siistin ja kestävämmän alustan.

1

Piirsimme oikean katkaisukulman portai-den sivulankuille (G ja H) kiinnittämällä tasanteeseen pitkän mittalaudan ja käyttä-mällä sitten vesivaakaa apuna piirsimme lyijykynällä katkaisulinjan alas.

2

Kulmat siirrettiin sivulankkuihin (G ja H), jotka sahattiin alhaalta. Toinen pää nostettiin tasanteen ulkosivua vasten, jolloin voitiin piirtää loveuksen sahausviivat. Ulomman sivulankun yläpää sahataan suoraksi vinotuen johdosta.

3

Kun sivulankut ovat valmiit, mutta eivät kiinni, askelmia kannattavat palikat (D) saha-taan. Piirrä sahauspöytään viiva ja sahaa kaikki palikat sen mukaan. Kannatinpalat ovat 20 cm pitkiä paloja 39 x 70 mm kestopuusta.

4

Kannatinpalojen (D) etupäät viistettiin ulkonäön takia ja samalla saatiin päätypuu askelman suojaan. Valmiit kannatinpalat ruuvattiin takasivulankkuun (H) ja sijainnit siirrettiin toiseen sivulankkuun.

5

Takasivulankku ruuvataan seinään neljällä tukevalla 100 mm kansiruuvilla. Ruuvit pitää saada kiinni rakennuksen runkoon. Etusivu-lankku sovitetaan paikalleen ja sitten ruuva-taan kiinni ylin ja alin askelma (J).

6

Etusivulankku säädetään alhaalta ja ylhäältä niin, että ylin ja alin askelma ovat vaakasuorassa. Se kiinnitetään sisäpuolelta vinotuen ja tasanteen kehyslankun läpi 120 mm yleisruuveilla.

7

Loput askelmat kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla. Kukin askelma on 80 cm leveä, joten sivulankut mukaan lukien portaiden leveydeksi tulee 89 cm. Sitten seuraa jännittävä hetki, kun pääset ensi kertaa nousemaan portaita. Ylöspäin kulku on kohtuullisen helppoa, mutta alas tullessa voit havaita, että raput ovat liian jyrkät jatkuvaan käyttöön. Mutta siihen ei ole tässä tapauksessa tarvettakaan.

03
Kaidepylväät kiinni kansiruuveilla 6 Vaihe

Suomen rakentamismääräysten mukaan porraskaiteiden korkeuden tulee olla vähintään 100 senttimetriä askel-man yläpinnasta käsijohteen yläreu- naan mitattuna. Myös käsijohteen alla tulisi olla välijohde enintään 50 senttimetrin korkeudella portaissa, joissa saattaa liikkua lapsia.

1

Kaidepylvään (K) alapäähän sahattava katkaisulinja saadaan pitelemällä rimaa pystysuorassa ja piirtämällä sahausviiva portaan sivulankun reunaa pitkin.

2

Kaidepylväs halkaistaan alapäästä merkkiviivaan saakka, jolloin siitä saadaan puolet sivulankun päälle. Alapää sahataan 45° kulmaan, mikä näkyy kuvassa nro 4.

3

Kaidepylväs kiinnitetään sivulankkuun toisen askelman ulkopuolelle lukkokantaruu-villa. Sen kanta upotetaan poraamalla sivu-lankkuun hieman aluslevyä suurempi upotus.

4

Ylempi kaidepylväs (L) sahataan ja kiinnitetään portaiden yläpään viimeisen askelman tasalle. Huomaa pylväiden vinoon katkaistut alapäät.

5

Kaidepylväät (M) kiinnitetään tasanteen ulkoreunaan lukkokantaruuveilla. Ne katkais-tiin mallityössä 106,5 cm korkeudelta lattiasta. Mitta siirretään kaidepylväisiin.

6

Kaidepylväiden (K ja L) oikea sahauskulma varmistetaan asettamalla pitkä lauta niiden väliin, vetämällä viivat ja sahaamalla niin, että kaiteen yläreuna ja käsijohde tulevat tasan.

04
Tasanteelle ja portaisiin tehdään käsijohteet 7 Vaihe

1

Portaiden käsijohde (N) sahataan päästä niin, että päätypuu sijoittuu kokonaan tasanteen käsijohteen alle. Kaidepylvään vinoon sahattu pää jää myös suojaan sateelta.

2

Tasanteen vaakasuorat käsijohteet (O) sahataan ja naulataan kiinni. Kolme lautaa sahataan kulmista 45 asteen jiiriin.

3

Portaiden käsijohde ruuvataan kiinni ennen katkaisua. Kiinnitysruuvit eivät näy, kun ne kiinnitetään alapuolelta. Kiinnitys tehtiin hieman ylöspäin vinoon (esiporaus) kahdella 70 mm yleisruuvilla. Käsijohde katkaistaan melko lyhyeksi, jotta portaille tullessa sitä ei tarvitse kiertää kaukaa.

4

Rappujen kaidepylväiden väliin kiinnitet-tiin kaksi 45 x 70 mm rimaa samaan kulmanakuin raput. Ylin rima (P) tulee 14 cm käsijohteen alareunan alapuolelle, alempi (R) 26 cm alemmas kuin ensimmäinen. Rimat ruuvataan kiinni pylväisiin 70 mm ruuveilla.

VINKKI: Purista rimat paikoilleen liimapuristi-milla merkitessäsi niiden sahausviivoja.

5

Tasanteen kaide koristettiin ristikoilla. Ensin ruuvataan 45 x 70 mm vaakarima (S) 13 cm päähän käsijohteen alareunasta. Vastaava alaosan kehysrima (T) ruuvataan 5 cm korkeudelle lattialaudoista. Rimat kiinnitetään vinosti kummaltakin syrjältä 75 mm ruuveilla kaiteen pylväisiin.

6

Sitten kokoamme kaksi ristikkoa, joiden tarkoitus on mm. estää lapsia putoamasta tasanteelta kaiteen alitse. Ristikot tehtiin 45 x 70 mm rimasta (U). Ne liitetään toisiinsa loveamalla keskeltä. Sahauslinjat merkittiin taas rimat puristimilla paikoilleen kiinnitet-tyinä. Loveaminen ei ole pakollista, mutta loveamalla syntyy kauniimpi rakenne.

7

Ristikon rimojen loveukset tehtiin asetta-malla rimat tilapäisesti paikoilleen puristimilla ja piirtämällä niiden yhtymäkoh-dat. Joka rimasta taltattiin sitten puolet pois merkkiviivojen välistä. Työtä helpottamaan sahasimme loveuksiin lyhyin välein ennen kuin talttasimme puun pois ja kokosimme ristikot.

Materiaalit

Kestopuuta

• 45 x 195 mm, sivulankuiksi (G ja H) ja tasanteen kehykseen (A, B, C)
• 45 x 95 mm, vinotuet (E)
• 28 x 120 mm, lattialaudat (F) ja porrasaskelmat (J)
• 39 x 95 mm, askelmien kannatinpalat (D) ja käsijohteet (N ja O)
• 70 x 70 mm, kaidepylväät (K, L, ja M)
• 45 x 70 mm, tasanteen kaiteen ristikot (U, S, T) ja kaiteen sivut (P ja R)

Ruuvit, kaikki ruostumatonta, A2

• 10 x 80 mm lukkokantaruuveja
• 100 ja 120 mm yleisruuveja
• 10 x 100 ja 10 x 120 mm kansiruuveja tai laippakantaisia yleisruuveja
• 70 mm itseporautuvia ruuveja
• 125 mm sinkittyjä nauloja

Hinta

*Noin 150 euroa

Piirustus

Kahteen tasanteen lankkuun (A) sahataan viisteet (V), joihin vinotukien (E) päät kiinnittyvät nojaten etulankkuun (B) portaita koottaessa. Näin rakenteesta tulee tukevampi.

Askelmien määrä ja sivulankkujen pituus sovitetaan portaiden sijaintipaikan mukaan. Apuna voi käyttää seuraavan sivun porraskaavaa.

Kaiteen ja U käsijohteen yhteinen korkeus mitattuna askelmalta ja lattiasta käsijohteen yläpintaan täytyy olla Suomessa vähintään 100 cm.

Kaiteen päissä on tukevat pylväät. Niiden väliin kiinnitetään hen-nommat kaidepinnat. Artikkelin lopussa on enemmän nimityksistä.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …