Portaikko jota ei tarvitse huoltaa

Tämä kaunis portaikko sopii upeasti talon ilmeeseen. Seinät on verhoiltu puulla, sen sijaan portaat vain näyttävät puulta. Portaissa on enemmän muovia kuin puuta, mutta sen huomaa vasta tarkkaan katsottaessa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
200 euroa

Johdanto

Puu on upea materiaali, mutta sen kauneuden ylläpito edellyttää säännöllistä hoitoa. Sateet ja tuulet nimittäin kuluttavat puuta, mutta eivät muovia. Toisaalta muovi näyttää harvoin niin kauniilta kuin puulaudat vuosikuvioineen.

Muutamat valmistajat ovat jo muutamia vuosia yrittäneet yhdistää materiaalien parhaat puolet eli upean puurakenteen ja mahdollisimman pienen huoltotarpeen. Yrityksissä on lopulta onnistuttu jopa niin hyvin,
että komposiittilautojen pintaa on tarkisteltava todella läheltä ja raaputettava oikein kynnellä huomatakseen, että laudoissa on enemmän muovia kuin puuta.

Rakennamme helpot, kahden askelman portaat vankoista 50 x 125 mm:n soiroista ja verhoilemme ne 28 mm:n komposiittilaudoilla. Lautojen kulmat sahataan jiiriin, jolloin portaat näyttävät erityisen upeilta.

Ohjeet

01
Alustan kunnostus 8 Vaihe

1

Alustan tulee olla kun nos sa. Sorapohja on tehty useasta kerroksesta ja tärytetty. Kaksi roudattomaan syvyyteen valettua perus-tuspaalua tuke vat portaikon etureunaa.

2

Tee merkinnät sokkeliin. Piirrä molem-mat askelmat oikeankokoisina. Merkitse sekä runko että portaat verhoiluineen.

3

Sahaa pitkät sivut (A). Alim -man askelman kokonais pi tuu-deksi halutaan 221 cm. Luvus ta vähen netään 2 x kom posiitti-lautojen paksuus (2 x 28 mm). Näin pituudeksi tulee 215,4 cm.

4

Kiinnitä palkkikengät molempiin pitkiin si-vuihin (A). Kumpaankin tulee kolme palkkikenkää: yksi kumpaankin päähän ja kolmas keskelle. Kiinnitä ne 40 mm:n ruostumattomilla helaruuveilla.

5

Aseta toinen pitkistä sivuista (A) sokkelia vasten. Kiilaa se niin, että se asettuu tarkasti sokkelin merkkiviivojen mukaan. Poraa poravasaralla ja 12 mm:n poralla puun läpi sokkeliin.

6

Pursota reikiin ankkurointimassaa. Puhdista reiät tätä ennen pö-lystä, mieluiten ankkurointi-massan kanssa yhtä aikaa hankitulla puhdistussarjalla. Täytä reiät kokonaan massalla.

7

Ruuvaa reikään kierre-tanko. Varaa aikaa tämän tekemiseksi kunnolla, jotta liima ei pursua ulos reiästä. Kun kaikki 5 tankoa ovat paikoil laan, voit pitää loppupäivän vapaata, jotta työ saa kuivua.

8

Työnnä nyt pitkä sivu (A) tankojen päälle. Pane muovi- tai vaneripala sokkelin ja lankun väliin, laita tankoon vankka aluslevy ja mutteri ja kiristä.

02
Rakenna kaksi askelmaa 10 Vaihe

Askelmat pinotaan päällek-käin. Ne tehdään 50 x 125 mm:n lankuista. Suurempi askelma rakennetaan kehikoksi, joka kootaan heloilla. Jotta rakentees ta tulisi tar-peeksi vahva kestämään sen päälle asetettavan pienem-män askelman kuormitus, rakenne vahvistetaan palkki-kenkiin sijoitettavilla pal -keilla ja vankoilla kirvesmie-hen liitoksilla (kts. piirros).

1

Kokoa kehikko kulma rau-doilla ja oikaise se niin, että se on suorassa kulmassa sokkeliin nähden. Aseta palkit (B) palkki kenkiin ja kiinnitä helat ruostu-mattomilla helaruuveilla.

2

Tee merkinnät tukipalkeille (C). Ne takaavat vakaan alustan ylimmälle askelmalle ja verhoilulle. Sahaa kehikkoon (B) 1/3-syvyyteen palkin (C) molemmin puolin.

3

Sahaa tukipalkkeihin (C) lavat. Sahaa 2/3-syvyy -teen niin, että saat aikaan kuvas-sa nähtävän kaltaisen lavan.

4

Talttaa palkkeihin (B) lovet aikaisemmin tekemiesi kahden sahausuran väliin.

5

Kokeile tukipalkin (C) lapaa loveen. Sen on 5 istuttava tiukasti, mutta jos sitä ei saa napautettua loveen, lapaa tai lovea on sovitettava.

6

Aseta lapa loveen kuten kuvassa näkyy. Ruuvaa jo-kaiseen tukipalkkiin (C) 5 x 100 mm:n ruuvi lavan läpi palkkiin. Näin syntyy todella luja liitos.

7

Nyt rakennetaan ylempi askelma. Sen koko verhoil tuna on 128 x 91 cm ja se koostuu kahdesta 122,4 cm pitkästä sivusta (E) ja kahdesta 78,2 cm:n lyhyestä sivusta (F), jotka ruuvataan yhteen.

8

Tee lovet pitkiin sivui-hin (E) täsmälleen samaan tapaan kuin teit isompaan as-kel maan. Tässä palkkia (G) sovi-tetaan samojen oh jeiden mukaan kuin isompaa askelmaa.

9

Aseta kaksi lisäpalkkia askelman molempiin päihin. Upota palkit (G) ke hik-koon, kuten alemmassa as kel -massa. Sahaa palkit (F) niin, että ne sopivat ja kiinnitä ne.

10

Kiinnitä ylempi askelma alempaan. Esiporaa ja käytä 6 x 140 mm:n ruuveja vankkaan liitokseen.

03
Reunojen verhoilu 5 Vaihe

Nyt asennetaan ensimmäiset komposiittiverhoilulaudat. Ensin alemmalle askelmalle, sen jälkeen ylemmälle. Koska laudat halutaan koota kulmissa jiiriin, alemman askelman jokaiseen kulmaan asen netaan yli määräinen palk ki (D) viistoon.

Verhoilu aloitetaan etu-reunasta. Laudat kiinnitetään niiden mukana tulevilla T-kiinnikkeillä ja ruuveilla.

1

Aloita alemman askel-man etureunasta. Se koostuu etureunasta ja kahdes-ta kulmassa jiiriin sahat tavasta laudasta. Komposiitti laudat on helppo sahata katkai susahan hienohampaisella terällä.

2

Ota mitta viistoille palkeille (D). Ne tukevat terassilautoja, jotka kootaan 45 asteen jiirikulmaan, jotta portaat näyttäisivät tyylikkäiltä.

3

Asenna etureuna. Askel-mien etureuna kiinnite-tään viistoon uran läpi vähin-tään 60 cm:n välein. Esiporaa 4 mm:n puuporalla, jotta pienelle elämiselle jää tilaa.

4

Kiinnitä viistopalkit (D) 5 x 70 mm:n ruuveilla palk-kien (B) läpi. Tukipalkit on sahattu päistään viistoon, jotta ne sopivat kulmassa sivujen väliin.

5

Verhoile sivut (A ja B). Tähän kohtaan tulee vain yksinkertainen vaakalauta ilman etureunaa. Laudat pidetään yhdessä T-kiinnikkeillä (katso seuraava vaihe).

04
Loppuosien verhoilu 10 Vaihe

Nyt asennetaan loput lau-doista. Niiden väliin laitetaan erityiset T-kiinnikkeet, jotka pitävät laudat yhdessä niin, että ruuvit jäävät piiloon.

Kiinnitä ruuvit varovasti kuten vaiheissa 3 ja 4 tai va -lit se hieman kehittyneempi tapa kuten vaiheessa 5, jossa kiinnikkeet asetetaan irral-leen, laudat työnnetään yh-teen ja ruuvit kiinnitetään.

1

Sahaa kaikki alempaan askelmaan tulevat laudat. Tee koeasennus. Kun kaikki on kuten pitää, voit vetää laudat irti toisistaan.

2

Aseta T-kiinnikkeet (väli kkeet) lautojen vä-liin sitä mukaa, kun ladot lautoja paikoilleen. Jokaiseen palkkiin pitää kiinnittää yksi lautojen mukana saatava kiinnike.

3

Kiinnikkeet asetetaan urien sisään. Ne pitävät laudat kiinni molemmin puolin. Kiinnikkeet kiristetään tiukkaan, mutta ne eivät saa vääntyä.

4

Työnnä seuraava lauta paikalleen. Iske se tarvittaessa vasaralla ja kiilalla paikalleen ja kiinnitä kiinnike paikalleen.

5

Voit tehdä myös näin: Aseta kiinnikkeet lautojen väliin irralleen ja kiinnitä ne vas ­ ta lopuksi. Työ su juu no peas ti, mutta on hiu kan vai keampaa, sillä nyt pienistä, k e vyistä kiin­ nikkeistä ei saa samaa otetta.

6

Kiinnitä laudat. Kun lau dat ovat kuten pitää, ne kiinnitetään palkkeihin vain yh­ dellä viistoon ruuvatulla ruu vil­ la yhtä tarkasti kuin etureu nas­ sa tehtiin, tosin nyt vain yh dellä ruuvilla jokaisesta laudasta.

7

Halkaise yksi lauta pituussuunnassa. Se asetetaan päällimmäiseksi, sokkelia vasten.

8

Ylimmän askelman verhoilu tehdään samaan ta paan kuin alemman askelman. Jätämme siihen kuitenkin aukon, se sopii hankkimaamme ritilään.

9

Aseta ritilä paikalleen. Sitä on tukemassa kolme palkkia (F ja G).

10

Upea ja kätevä. Likaisten saappaiden rapa raapiutuu ritilään.

Materiaalit

50 x 125 mm:n kyllästettyjä, höylättyjä lankkuja:
• 2 pitkää sivua (A) á 215,4 cm
• 5 palkkia (B) á 122,2 cm
• 4 tukipalkkia (C) á 53 cm
• 2 viistopalkkia (D), sovitetaan
• 2 pitkää sivua (E) á 122,4 cm
• 5 palkkia (F) á 78,2 cm
• 2 palkkia (G) á 83,2 cm

28 x 150 mm:n UPM Profi -komposiittiterassilautoja
• 19 metriä verhoiluun

Lisäksi:
• 2 UPM Profi -etureunaa, 14,4 m
• FT Profi Deck T-kiinnikkeitä + ruuveja
• 6 palkkikenkää + 4 kulmahelaa
• Ruostumattomia helaruuveja
• Ruuveja 5 x 70, 5 x 100, 6 x 140 mm
• Ankkurointimassaa
• 5 kierretankoa á 15 cm
• Muttereita, aluslevyjä

Erikoistyökalut:

• Katkaisusaha, pitkä torx 25-kärki

Vie aikaa

Portaat ehtii rakentaa pitkän viikonlopun aikana. Perustus vaatii hieman enemmän työtä ja aikaa.

Hinta

Noin 200 €

Vaikeusaste

Portaat ovat melko yksin ker-tai set. Jos sinulla on koke musta puutöistä, selviät hyvin.

Piirustus

Tukipalkit (C) ja palkit (G) on koottu perinteisin puuliitoksin palkkeihin (B) ja pitkään sivuun (E), jotta rakenteesta tulisi vahvempi kuin naulauslevyillä voidaan aikaansaada.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.