Ohutrappaus 5 tapaa

Saat tiilet enemmän tai vähemmän peittoon, kun levität seinään ohuen rappauskerroksen. Työstä tulee jännittävää, vaikka seinää ei enää lopuksi hierretäkään.

Johdanto

Onko olemassa mitään kauniimpaa kuin seinä, josta voi juuri ja juuri aavistaa tiiliskivet ohuen rappauskerroksen alta? Sellaista, jonka näkee tyylikkäästi suunnitelluissa baareissa, joissa silottamattomat tiiliseinät ja kannatinpalkit ovat tärkeä osa sisustusta?

Mutta kun asiaa kysyy muurarilta, ovat puolittain ohuen rappauskerroksen alle piilotetut tiiliskivet vain hätäratkaisu, jonka tarkoituksena on ainoastaan peittää seinä, joka ei kestä päivänvaloa, mutta johon ei toisaalta haluta uhrata oikeaa rappausta.

Mutta monet ovat nykyään ihastuneita tähän pintakäsittelytyyliin. Ohutrappaus on varsin tyylikäs ratkaisu. Myös itse tiiliseinän ulkonäön valinnasta on tullut jännittävää: halutaanko useimpien tiilien näkyvän rappauksen läpi vai ainoastaan muutaman yksittäisen tiilen vai halutaanko niiden vain kuultavan aavistuksenomaisesti rappauksen alta.

Tämän jutun tarkoituksena on auttaa valitsemaan toivotun kaltainen vaikutelma ja neuvoa, miten sellainen luodaan erilaisin rappauskeinoin.

Kenttätyöskentelyä

Kun katselet kuvia tarkkaan, näet muurarimme työskentelevän kaikissa kuvissa pieniä ja rajoitettuja kenttiä työstäen. Tämän hän tekee vain esitelläkseen erilaisia ohutrappauksessa hyödynnettäviä tekniikoita. Tosiasiassa seinä tulee rapata kokonaisuutena, jotta eri aikoina rapattujen kenttien välille ei jää näkyviä siirtymiä.

Työ vaatii aikaa rapata koko seinä ilman pitkiä taukoja. Työskentele mieluiten järjestelmällisesti reunan ylimmästä nurkasta kohti toisen reunan alimpaa nurkkaa, jolloin työskentelet aina tuoretta laastia vasten etkä roiskuta rappausta valmiiksi käsitellylle alueelle.

Tiiliseinän rappaus

Muurarimme sai artikkeliamme varten luvan esitellä erilaisia ohutrappaus-tyylejä tiiliseinään, joka kuitenkin myöhemmin ohutrapataan oikeasti.

TÄRKEÄÄ

Ei tuliterään seinään.

Uutta tiiliseinää ei pitäisi ohutrapata.

Vasta vuoden kuluttua seinä on niin kuiva, että rappaus ei vaurioidu pakkasesta. Aloita rappaaminen vasta, kun ilman lämpötilan on noussut yli 5°:een.

Tiiliseinän rappaus: Useimmat tiilet näkyvät

1: Useimmat tiilet näkyvät

Epätasainenkin tiiliseinä voi näyttää melko ohuen rappa-uksen alta kokonaisuudelta, josta tiilet näkyvät omanväri-sinään. Rappaus työstetään tiiliseinään, suurin osa siitä raavitaan pois, ja työ viimeistellään karkealla hiertimellä.

Tiiliseinän rappaus: Yksittäiset tiilet työntyvät esiin

2: Yksittäiset tiilet työntyvät esiin

Kun rrappaus raavitaan vain kevyesti pintaan työstämisen jälkeen, vain muutamat tiilet nousevat esiin rappauksen alta. Ei ole olemassa vain yhtä vaan monia oikeita ratkaisuja tiilien peittämiseksi kokonaan rappauksella.

Tiiliseinän rappaus: Tiilet voi aavistaa rappauksen alta

3: Tiilet voi aavistaa rappauksen alta

Jos haluat peittää kaikki tiilet, mutta nähdä seinärakenteen rappauksen läpi, seinä pitää rapata ensin karkealaastilla ja sen jälkeen hienorakeisem-malla laastilla. Tekniikka takaa tasaisimman sävyn, kun rapa-taan värillisellä laastilla.

Tiiliseinän rappaus: Slammaus

4: Slammaus

Helpoin ja nopein tapa peittää epätasainen tiiliseinä rappauksella on harjata märkä laasti suoraan tiili-seinään muurarin harjalla. Ratkaisu ei ole kovin kestävä ja sitä tulisi käyttää ainoastaan sisäseiniin.

Tiiliseinän rappaus: Roiskerappaus

5: Roiskerappaus

Tiiliseinän voi peittää pak-summalla, epätasaisella rappauksella lyömällä löysähköä laastia seinään muurauslas-talla ja silottamalla pinnan jäl-keenpäin harjalla. Rappausta ei hierretä lopuksi, joten pinta kestää vain sisätiloissa.

Ohjeet

01
Esikäsittely on yhteistä kaikille tyyleille 5 Vaihe

Ennen ohutrappausta tiiliseinä puhdistetaan ja kostutetaan ja saumat täytetään. Roiskerappausta tehtäessä rappausta ei työstetä pintaan hiertimellä, joten tällöin esikäsittelyksi riittää tiiliseinän kastelu.

Tiiliseinän rappauskerroksen tarkoituksena ei ole vain tehdä siitä kauniimpaa, vaan myös suojata seinää. Erityisesti ulkoseiniä rapatta-essa on esikäsittely toteutettava huolellisesti.

Irtonainen rappaus ja pöly poistetaan ennen käsittelyn aloittamista, koska muussa tapauksessa tuore laasti ei tartu sen enempää ulko- kuin sisäseiniinkään.

Pyörittämällä hierrintä hierotaan laastia samalla siten, että rakeet tiivistyvät ja pienim-mät niistä jäävät ulkoreunoille. Näin rappauk-sesta tulee kestävä, jolloin se myös suojaa par- haiten, mutta ei aina välttämättä täytä syviä reikiä kokonaan. Tämän vuoksi esikäsittelyyn kuuluu myös syvempien reikien täyttäminen laastilla, jolla estetään veden tihkuminen tiili-seinän sisään. Kun tiiliseinään tunkeutunut vesi jäätyy, se saattaa lyödä uusia halkeamia seinään, josta pääsee tunkeutumaan lisää vettä sisään ja tilanne vain pahenee pahene-mistaan. Seinä on aina tärkeää kastella ennen sen työstöä. Jos tuoreen laastin sisältämä vesi imeytyy siitä pois liian nopeasti, laasti ei pääse kovettumaan kunnolla.

Tiiliseinän rappaus: Tiiliseinä puhdistetaan karkealla 1

Tiiliseinä puhdistetaan karkealla harjalla. Pitkä-vartisella harjalla selviää helpoi-ten ja nopeimmin, jos harja vain mahtuu kohteeseen. Työhön voi käyttää molempia käsivarsia.

Tiiliseinän rappaus: Näkyvä rappaus raavi-taan pois tiiliskivellä 2

Näkyvä rappaus raavi-taan pois tiiliskivellä. Tiiliskivi on ihanteellinen väline: se sopii hyvin käteen, irrottaa helposti ylimääräisen rappauk-sen eikä vaurioita tiiliä.

Tiiliseinän rappaus: Seinä kastellaan hyvin harjan avulla 3

Seinä kastellaan hyvin harjan avulla. Jos ryhdyt täyttämään kuivia saumoja ja rappaamaan kuivaa seinää, laastissa oleva vesi imeytyy nii-hin eikä laasti kovetu vahvaksi.

Tiiliseinän rappaus: Saumat täytetään tuo-reella laastilla 4

Saumat täytetään tuo-reella laastilla. Käytettävä laasti ei saa olla saumoissa käy-tettyä vanhaa laastia vahvem-paa. Vanhojen talojen laastissa ei välttämättä ole sementtiä.

Tiiliseinän rappaus: Korjaukset tasoitetaan kostealla 5

Korjaukset tasoitetaan kostealla harjalla, kunnes seinä on kutakuinkin tasainen. Sen ei tarvitse olla täydellinen, koska itse rappaaminen täyttää viimeisetkin epätasaisuudet.

02
Useimmat tiilet näkyvät 4 Vaihe

Suurin osa rappauksesta raavi-taan pois työn edetessä, jos aio-taan peittää vain saumat ja yk-sittäiset, syvällä olevat kivet.

Jos puhutaan oikeasta, sadetta ja pakkasta kestävästä ohutrappauksesta, tulee seinään levitettävä laasti työstää pyörein liikkein, jolloin työn jäljestä syn-tyy suurimpien jyvien paksuinen rappaus. Mutta tässä se raavitaan pintaan työstön jälkeen pois useimmista tiilistä ja pinta käsitellään vielä kertaalleen.

Tarvikkeet: Tässä käytetään valmiiksi sekoitettua rappauslaastia ilman liikaa sementtiä yhden millimetrin jyväkoolla.

Tiiliseinän rappaus: Rappaus levitetään seinään teräslastalla 1

Rappaus levitetään seinään teräslastalla. Annos laastia levitetään lastaan, lastan reuna painetaan seinään ja lastaa vedetään ylöspäin, jolloin se jättää ohuen laastikerroksen tiiliseinän pintaan.

Tiiliseinän rappaus: Laasti työstetään pintaan läpiko-taisin saumalevyllä 2

Laasti työstetään pintaan läpiko-taisin saumalevyllä. Työstettäessä pintaa ympyrän muotoisella liikkeellä kaikki aukot täyttyvät, laasti leviää tasaisesti, jolloin siitä tulee vahvempi jyvien jakautuessa oikealla tavalla.

Tiiliseinän rappaus: Osa laastista raavitaan pois teräs-lastan reunalla 3

Osa laastista raavitaan pois teräs-lastan reunalla. Mitä enemmän raavitaan pois, sitä useampi tiili tulee näkyviin. Tässä tapauksessa raavittiin suurin osa laastista pois tiilien pinnasta.

Tiiliseinän rappaus: Rappaus työstetään taas pintaan pyörein 4

Rappaus työstetään taas pintaan pyörein liikkein. Koska tiilien halu-taan näkyvän, käytetään rappaukseen kovapintaista hierrintä. Hierrin puhdiste-taan aika ajoin. Varo käyttämästä niin paljon vettä, että vain hiekka jää jäljelle!

03
Yksittäiset tiilet työntyvät esiin 4 Vaihe

On sinusta ja seinästäsi kiinni, kuinka paljon tiilistä jää näky-viin ohutrappauksen läpi. Myös menetelmän nimen valitset itse.

Lopputuloksen kannalta on aivan samantekevää, käytetäänkö menetel-mästä hiertorappaus, märkärappaus, säkkirappaus vai jotain neljättä nimi-tystä. Ratkaisevaa on vain se, että työ toteutetaan niin yhtenäisesti, että koko tiiliseinä näyttää kutakuinkin samanlaiselta. Näkyville voi jättää vain muutaman tiilen tai todella monia.

Tarvikkeet: Pinta työstetään valmiilla, hienorakeisella rappauslaastilla.

Tiiliseinän rappaus: Laasti levitetään ensin teräs-lastalla 1

Laasti levitetään ensin teräs-lastalla. Kannattaa aloittaa pienillä annoksilla, koska onnistuminen vaatii harjoitusta. Eniten laastia saadaan jäämään pintaan pitämällä lastaa vinossa ja paina-malla sitä vain kevyesti seinää vasten.

Tiiliseinän rappaus: Laasti työstetään hiertimellä hyvin tiiliseinän pintaan 2

Laasti työstetään hiertimellä hyvin tiiliseinän pintaan. Tarkoituk-seen valitaan kova, verhoilematon muovi-lasta. Koska kova lasta ei seuraile seinän pinnan muotoja, jää rappauskerros paksuksi joihinkin kohtiin.

Tiiliseinän rappaus: Laastia raavitaan pois pinnasta muurauslastalla 3

Laastia raavitaan pois pinnasta muurauslastalla. Ei ole olemassa sääntöjä sille, kuinka paljon laastia on jätet-tävä pintaan. Laastin voi käyttää uudelleen niin kauan kuin se on työstettävissä, joten raavi laasti lastasta takaisin sankoon.

Tiiliseinän rappaus: Rappauskerros työstetään hiertimellä 4

Rappauskerros työstetään hiertimellä, joka on tarpeeksi pieni ja peh-meä seuraamaan seinän muotoja. Mitä ko-vempi hierrin, mitä kovemmin painat ja pi-tempään työskentelet, mitä enemmän laas-tia haluat poistaa, sitä useampi tiili näkyy.

04
Tiilet voi aavistaa rappauksen alta 5 Vaihe

Työstä seinä kahdesti, jos haluat peittää kaikki tiilet. Ensimmäisen kerroksen jäljiltä pinta on niin tasainen, että toisesta kerroksesta saadaan tasaisen paksu. Tästä on etua, kun rapataan värillä.

Jos haluat muutaman yksittäisen tiilen nousevan esiin rappa-uksen läpi, voi ohutrappauksen tehdä yhdellä laastikerroksella. Mutta jos haluat peittää kaikki tiilet, seinä pitää ensin rapata melko karkealla laastilla, jonka annetaan kovettua ennen kuin seinä käsitellään uudella hienojakoisella laastikerroksella. Vaikka yksittäiset tiilet jäivät näkyviin ensimmäisen rappaus-kerroksen jäljiltä, ne peittyvät seuraavalla rappauskerroksella. Uloimmasta kerroksesta tulee tasapaksu kaikkialta.

Tarvikkeet: Peittävän ohutrappauksen ensimmäinen laastiker-ros sisältää rakeita 2 mm:iin saakka. Seuraava kerros sisältää rakeita 1 mm:iin saakka ja siihen on usein lisätty kalkkiväriä.

Tiiliseinän rappaus: Karkea rappauslaasti viedään seinän 1

Karkea rappauslaasti viedään seinän pintaan teräslastalla. Käytetty tekniikka on aivan sama kuin edellisissäkin rappauksissa, mutta karkeampijakoisuus vaatii enemmän laastia jätettäväksi seinään.

Tiiliseinän rappaus: Laasti työstetään tiiliseinään koval-la hiertimellä 2

Laasti työstetään tiiliseinään koval-la hiertimellä. Tarkoituksena ei ole vain jakaa laastia seinän pintaan ja täyttää aukot, vaan myös tiivistää ja järjestää rakeet oikein. Sen ne onneksi tekevät aivan itsestään hierrettäessä laastia moneen kertaan.

Tiiliseinän rappaus: Työtä jatketaan pehmeähköllä hiertimellä 3

Työtä jatketaan pehmeähköllä hiertimellä, joka seurailee tiiliseinän muotoja ja poistaa osan laastista. Karkeampi-rakeisuuden ansiosta rappauskerroksesta tulee paksumpi kuin edellä esitellyissä esimerkeissä, joissa raekoko oli millimetrin.

Tiiliseinän rappaus: Vuorokauden kuluttua ensimmäi-nen kerros on 4

Vuorokauden kuluttua ensimmäi-nen kerros on kovettunut. Pinta kastellaan harjalla tai ruiskulla, jotta seinä ei imisi itseensä vettä seuraavasta kerroksesta. Sitten pintaan levitetään ohut hienojakoinen laasti-kerros. Sen peittävyys on varmistettava.

Tiiliseinän rappaus: Uloin kerros hierotaan kevyesti 5

Uloin kerros hierotaan kevyesti, mutta hyvin pintaan. Kerros saa olla vain rakeiden paksuinen. Liian kovaa painettaessa irrotetaan samalla sitä liikaa! Kostuta lasta juuri ennen työskentelyä, jotta vesi ei imeydy pois laastista tai sitä ei tule siihen liikaa.

05
Slammaus 3 Vaihe

Muurari ei ole kovinkaan ylpeä harjatessaan laastia suoraan seinään, eikä slammaus kestä ulkona. Mutta helppoa se on!

Helpoin ja nopea tapa levittää ohut rap-pauskerros tiiliseinään on vain kastaa muurarin harja laastiin ja sivellä laasti seinän pintaan maalin tapaan.

Laastia ei kuitenkaan työstetä läpiko-taisin hiertimellä eikä siitä näin ollen tule koskaan tarpeeksi vahvaa kestä-mään tuulta ja tuiskua. Slammausta käytetään vain sisätiloissa.

Tarvikkeet: Mikä tahansa käy. Mitä kar-keampi rae, sitä karkeampi seinäpinta.

Tiiliseinän rappaus: Seinä kostutetaan 1

Seinä kostutetaan harjalla. Koska slammausta ei voida toteuttaa ulko-tiloissa, ei ole niin ratkaisevaa, saatko täytet-tyä ja tiivistettyä kaikki reiät ja halkeamat. Jos kuitenkin haluat pinnasta suhteellisen kau-niin ja tasaisen, voit täyttää reiät laastilla.

Tiiliseinän rappaus: Laasti levitetään suoraan kostutet-tuun seinään 2

Laasti levitetään suoraan kostutet-tuun seinään harjalla.Tekniikalle ei aseteta sen kummempia vaatimuksia, mutta vinottain työskennellen saumat saa tasaisim-min täytettyä. Sauman suuntaan työskennel-len laasti vedetään helposti pois saumasta.

Tiiliseinän rappaus: Kun laasti on hieman asettunut, sen yli harjataan kostealla harjalla 3

Kun laasti on hieman asettunut, sen yli harjataan kostealla harjalla. Jos rappausta tuntuu olevan liian vähän, voi-daan sitä sivellä pintaan lisää. Muuten tarkoituksena on vain tasoittaa rappaus ja tiivistää sitä. Varo poistamasta laastia tai sideainetta.

06
Roiskerappaus 4 Vaihe

Jos haluat oikein karkean, rustiikin seinäpinnan, lyö rappaus seinän pintaan ja vain tasoita se kostealla harjalla.

Roiskerappausta ei hierota pintaan hier-timellä eikä se kestä ulkoseinissä. Laasti lyödään seinän pintaan pieniksi nokareiksi, jotka sitten levitetään kostealla harjalla. Roisketekniikalla laasti tarttuu hyvin kosteaan seinään ja seinä voidaan niin haluttaessa peittää kokonaan. Tekniikkaa soveltuu vain sisätiloihin.

Tarvikkeet: Jälleen kerran voit käyttää työvälineenä lähes mitä tahansa, mitä sinulla on jo valmiiksi käden ulottuvilla.

Tiiliseinän rappaus: Tiiliseinä kostutetaan muurarin harjalla 1

Tiiliseinä kostutetaan muurarin harjalla. Kun laasti halutaan lyödä pin-taan heittämällä, saadaan myös reiät täytettyä samalla kertaa. Jos laasti ei jää kiinni seinän pintaan, syynä on useimmiten seinän kuivuus. Kuivuus myös heikentää laastia.

Tiiliseinän rappaus: Laasti lyödään seinään pieninä annoksina muurauskauhalla 2

Laasti lyödään seinään pieninä annoksina muurauskauhalla. Oikean ranneliikkeen löydyttyä työ etenee nopeasti ja hyvin sekoitettu ja vatkattu laasti tarttuu yllättävän nopeasti seinään. Oikean-lainen lyönti muistuttaa sulkapallon lyöntiä.

Tiiliseinän rappaus: Laastia heitetään seinään, kunnes se peittyy kokonaan 3

Laastia heitetään seinään, kunnes se peittyy kokonaan. Jos kerros näyt-tää jäävän liian paksuksi, uloimmasta kerrok-sesta voidaan raapia hieman laastia pois ja heittää siihen uusi nokare. Kun kerros on toivomasi paksuinen, anna sen kuivua vähän.

Tiiliseinän rappaus: Tiivis laastipinta harjataan kostealla muurarin harjalla 4

Tiivis laastipinta harjataan kostealla muurarin harjalla. Nyt laastia ei voida, kuten vaahtokumipintaisella lastalla, hieroa pintaan sen tiivistämiseksi, joten on vain luotava toivotunlainen pinta, jossa harjanvedot saavat näkyä selvästi.

Video

VINKIT: Pelasta liian vetelä laasti

VINKIT: Käytä tiiltä hiomapaperina

VINKIT: Kätevä työkalu pystysaumoille

VINKIT: Käytä sumutinpulloa tiiliseinän kostuttamiseen

Vinkit & niksit

Mitä ohuempi rappaus, sitä karkeampi hierrin

Ohutrappausta on aikojen kuluessa kutsuttu kuvailevilla nimityk-sillä, kuten tossutus, hiertorappaus ja märkärappaus aina riippuen siitä, onko laasti työstetty seinän pintaan vaahtomuovisella latalla, hiertämällä tai märällä tiiliskivellä.

Nykyisin ohutrappaus tehdään huokoisella, muovipintaisella ”sienellä” verhoillulla hiertimellä. Huokoinen muovi voi olla peh- meää kuin pesusieni, kovaa kuin puu ja kaikkea siltä väliltä. Verhoi-lun valinnalla on myös vaikutus rappaustyön edistymiseen. Mitä kovemman hiertimen valitsee, mitä kovemmin ja pitempään painaa, sitä ohuemman rappauskerroksen saa aikaan. Lopputulos riippuu aivan yhtä paljon myös hierrintä kuljettavasta kädestä, joten kannattaa vain kokeilla, kunnes lopputulos tyydyttää.

Muurauslaasti sekoitetaan perusteellisesti

Yksinkertaisin ja edullisin tapa hankkia hyvää rappauslaastia on useimmissa tapa-uksissa ostaa säkillinen valmiiksi sekoitet-tua laastia, johon lisätään vain vesi.
Laastia valittaessa on huomioitava kaksi asiaa: toinen niistä on sideaineet - sementti ja kalkki - ja toinen sidottavan hiekan raekoko.

  • Sideaine valitaan sen mukaan, että laasti sopii käsiteltävään tiiliseinään. Se ei saa olla alustaa kovempaa, koska pinnassa olevat jännitykset voivat saada sen hilseile-mään. Varo erityisesti, että laasti ei sisällä liikaa sementtiä. Etsi sopiva rakennustarvikeliike ja kysy neuvoa alan ammattilaisilta. Ota mieluusti näyte saumasta mukaan.
  • Raekoko on melkein aina 0-1 mm:iin. Jos tiilet halutaan peittää kokonaan, valitaan sisimpään rappauskerrokseen hieman kar-keampi laasti (raekoko 0-2 mm) ja uloim-paan kerroksen hienojakoisempi (0-1 mm) laasti. Raekoolla on merkitystä sille, kuinka ohuella kerroksella voidaan rapata. Kun suurimmat rakeet ovat kooltaan 1 mm, ei rappauskerroksesta voi tulla ohuempaa.
  • Laastiin lisätyt väripigmentit sopivat ohutrappaukseen. Väriin vaikuttaa rap-pauksen kuivumisnopeus, ja tasainen väri voidaan saavuttaa vain, jos rappaus on yhtä paksu kaikkialta. Tämä saavutetaan rappaamalla ensin neutraalilla laastilla ja lopuksi uloimmalla värillisellä kerroksella.
Tiiliseinän rappaus: Muurauslaasti sekoitetaan perusteellisesti

Laasti vatkataan perusteellisesti tehok-kaaseen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä - käsin vatkaus ei riitä.

Kalkkivesi sitoo rappausta

Tiiliseinän rappaamisen jälkeen se on harjattava tai ruiskutettava kalkkivedellä. Erittäin hyvin varustetuista rakennustarvi-keliikkeistä valmiina ostettava kalkkivesi sitoo tiiliseinän hiukkaset yhteen ja tekee lopputuloksesta kestävän ja pitkäikäisen. Jos muuraukseen halutaan väriä, jota sii-hen ei ole tehty värillisellä laastilla, seinä kalkitaan hyvin usealla kerroksella ohutta kalkkia. Kalkki on niin läheistä sukua tiiliseinän kanssa, että saumojen, rappauk-sen ja kalkkipinnan keskinäinen vuoro-vaikutus on ihanteellinen.
Maalari saattaa puolestaan ehdottaa samaan perheeseen kuuluvaa ja hyvin muuraukseen sopivaa silikaattimaalia.

Tiiliseinän rappaus: Kalkkivesi sitoo rappausta

Kalkkivesi, useita ohuita kalkki-maitokerroksia ja lopuksi kalkki-vettä - ja rapattu seinäsi voi hyvin.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …