Hyvin eristetty päätyseinä syntyy harkoista

Laastilla liimattavilla Siporex-massiiviharkoilla voi rakentaa kevyesti, nopeasti ja edullisesti. Kun ulkoseinä on pystyssä, sen sisäpinta tasoitetaan ja ulkopinta rapataan. Eristämistä ja verhoilua ei tarvitse enää erikseen tehdä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
2.500 euroa

Johdanto

Vaikka ei olisi koskaan aikaisemmin kokeillut muurarin töitä, artikkelissamme esiteltävän seinän pystytykseen voi ryhtyä huoletta. Tähän tapaan rakentaminen on nimittäin paljon helpompaa kuin muilla keinoin. Se on itse asiassa yhtä helppoa kuin legoilla. Isot Siporex-harkot kiinnitetään tiukasti toisiinsa ohutsaumalaastilla.

Jos harkkoja pitää sovittaa, ne voi sahata vanhalla käsisahalla tai kevytbetonisahalla. Tämän helpompaa työskentely ei voi olla. Siporex-harkoista rakennettu seinä sisältää monta etua. Ylimääräisiä rimoja, eristeitä, tuulensuojaa, kosteussulkua tai muuta vastaavaa ei tarvita. Kun seinä on pystyssä, se tasoitetaan sisäpinnalta ja rapataan ulkopinnalta, esimerkiksi värilaastilla.

Talo saa näin suojakseen hyvin eristetyn ja ruuvikiinnityksiä kestävän ulkoseinän. Rappaamisen voi toki halutessaan myös unohtaa ja verhoilla puulla. Siporex – kevytbetoni –ei ole mikään uusi keksintö, mutta sitä on jatkokehitetty valtavasti.

Tässä käyttämämme isot massiiviharkot painavat vähemmän kuin ne, joita käytettiin 20 vuotta sitten, vaikka uudet ovat tuplasti isompia. Harkot on valmistettu luonnonmateriaaleista, ensisijaisesti hiekasta ja sementistä. Niiden yksiosainen rakenne ”hengittää”, joten ne edistävät osaltaan myös talon hyvää sisäilmaa. Tämä seinä haluttiin rakentaa, jotta lapset saisivat lisää leikkitilaa. Samalla poistettiin vanha upotettu päätyseinä.

Ohjeet

01
Ensimmäinen harkkorivi 10 Vaihe

Ensimmäinen rivi kannattaa tehdä huolella. Kun se on tar-kasti suorassa ja vaaterissa, lopputyöt sujuvat helposti.

Vain ensimmäiseen harkkoriviin käytetään perinteistä laastia. Laastia pitää olla tar-peeksi, jotta harkot saadaan oikaistua vaateriin. Muut har-kot liitetään toisiinsa ohut-saumalaastilla. Se ei juuri salli massiiviharkkojen oikai-sua, jos vinoutumia pitäisi myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti korjata.

1

Levitä laastia ensim-mäiselle harkkoriville. Aseta sokkelin päälle huopa-pala ja 10 cm eristettä niin, että eristeen molemmin puolin on kunnon vanat laastia. Eriste ehkäisee alaosan kylmäsillalta.

2

Sekoita laasti ohjeiden mukaan. Koostumuksen pitää olla puuromaista. Jos laas-ti on liian ohutta, harkkoja ei oikein voi säätää. Liian paksua laastia taas on vaikea levittää. Sekoitimme n. 5 l kerralla.

3

Kostuta harkot ennen asennusta. Varsinkin aurinkoisena päivänä on tär-keää kostuttaa harkot. Muuten ne imevät laastista kosteuden liian nopeasti, jolloin harkkojen kiinnitys heikkenee.

4

Levitä laastia 1. harkon toiseen päätyyn. Laasti levitetään erikoisella hammaskauhalla, jolla laasti saadaan levitettyä tasaisesti. Muista poistaa ylimääräinen laasti ennen kuin se kovettuu.

5

Aseta ensimmäinen harkko paikalleen nyky-seinää vasten, johon on jo sivelty pari laastivanaa. Harkkoja on helppo asetella paikalleen. Ne ovat keveitä ja nopeita asentaa.

6

Hienosäädä harkkojen sijaintia. Käytä libelliä tai tuplavesivaakaa hienosäätöön, ja iske harkot paikalleen kumi-päisellä moskalla. Työstä ensim-mäinen harkkorivi erityisen huolellisesti.

7

Ensimmäinen harkko on paikallaan. Ensimmäisessä rivissä laastia tulee vain harkko-jen päätyihin, sillä ne on asen-nettu laastiin. Kaksi laastivanaa molempiin päätyihin riittää.

8

Seuraava harkko asennetaan. Varmista, että sinulla on koko ajan 5-6 esikostutettua harkkoa valmiina käytettäväksi, niin työs-kentelytahti pysyy ripeänä.

9

Nosta harkko paikal-leen ja paina se kiinni. Mm. Saksassa ja Tanskassa myydään harkkoja, joissa on kolo sormia varten (kuten kuvassa). Suomessa näitä kolollisia harkkoja ei myydä.

10

Harkot pitää esikostuttaa, jotta ne eivät ime laastista kosteutta ennenaikaisesti.

02
Jokaisen rivin päättäminen 4 Vaihe

Harkkorivi päätetään siten, että toiseksi viimeinen harkko sahataan viistoon kiilaksi, ja tämän kiilan pituus sovitetaan aukon mukaan. Näin harkot saadaan asen-nettua tiiviisti. Jos vain sahaat ylimääräisen pituu-den suoraan pois ja painat harkon aukkoon, laasti raa-piutuu pois.

Ota tarkka mitta ennen kuin sahaat kiilan. Sahanterän ”ura” vastaa laas-tin tarvitsemaa tilaa. Kiilan voi periaatteessa sijoittaa mihin tahansa kohtaan riviä.

1

Rivin loppuun tulee kiila. Jokaisen rivin loppupää-hän tulee kiilapala, joka takaa, että rivi asettuu riittävän tiukas-ti paikalleen sivuseinien väliin. Viimeinen pala sahataan ja lii-tetään laastilla sivuseinään.

2

Aseta kiila paikalleen. Käytä sitä kappaletta, joka jäi viistosahauksesta kiila-palaksi. Sen pitäisi sopia tarkasti aukkoon. Kokeile, sopiiko se ennen kuin levität laastin.

3

Ensimmäinen rivi on valmis. Tarkista, että koko rivi on suora ja vaaterissa ennen kuin laasti ehtii jäykistyä. Kun tämä on tehty, täytä alarako laastilla ja oikaise laastipinta laastikauhaa apuna käyttäen.

4

Kun rivissä on tilaa enää kahta harkkopituutta vähemmän, toiseksi viimeinen harkko sahataan viistoon noin 30°:n kulmaan. Jäljelle jäävää harkkopalaa käytetään rivin viimeisenä.

03
Seuraavan rivin asentaminen 8 Vaihe

Kun seinä rakennetaan, pitää harkkorivit asetella limittäin, jotta harkkojen saumat eivät osu samaan kohtaan.

Ennen uuden rivin asennusta tarvittavat harkot pitää esikostuttaa. Nyrkkisääntönä kosteudelle on, että harkko-jen pitää näyttää kosteilta.

Jotta harkkoseinä saadaan varmasti kiinni nykyseinään, kiinnitykseen voi käyttää sei-nään porattavia raudoitus-tankoja. Porasimme joka vii-denteen riviin molemmille sivuille raudoitustangot.

1

Kostuta rivillinen harkkoja ennen kuin ryhdyt asentamaan niitä. Me työsken-telimme auringossa ja käytim-me noin puoli litraa vettä ku-hunkin harkkoon. Määrä riip-puu säästä ja ilmankosteudesta.

2

Levitä seinäpintaan laastia. Seinään levite-tään aina laastia, kun harkoilla aloitetaan uusi rivi. Pari vanaa molempiin sivuseiniin hammastetulla muurauskauhalla levitettynä riittää hyvin.

3

Levitä laastia harkon pohjaan. Ennen kuin asetat harkon paikalleen, levitä sen pohjaan laastia, kaksi noin 17 cm levyistä vanaa molem-piin sivuihin hammastetun kauhan avulla.

4

Aseta harkko paikal-leen. Harkot pitää asetella limittäin, jotta saumakohdat ei-vät tule päällekkäin. Joka toisen rivin ensimmäinen harkko saha-taan tämän vuoksi niin, että sau-mat limittyvät vähintään 20 cm.

5

Poraa raudoitustangot nykyseiniin kahden hark-korivin väliseen kohtaan ja kiinnitä ne laastilla uriin. Tee harkkoon ura esim. huonolla ruuvitaltalla ja muista laittaa laastilla raudoitus paikalleen.

6

Päätä jokainen rivi kiilaan, joka takaa, että koko rivi tulee riittävän tiuk-kaan kahden ulkoseinän väliin. Kiilan voi asettaa mihin tahansa rivikohtaan. Poista ylijäämä-laasti vielä samana päivänä.

7

Käytä saumanarua, kun ensimmäiset pari harkko-riviä ovat paikallaan. Narulla voidaan varmistaa, että seinä ei kaarru ulos eikä sisään päin. Narua jatketaan seuraavaan vaakalinjaan sitä katkaisematta.

8

Kun ensimmäiset 5–6 riviä on saatu pystytettyä, tarvitaan kunnolliset telineet.

04
Ikkunaaukot 4 Vaihe

Kevytbetoniseinään on help-po asentaa ikkunoita, sillä materiaalia voi sahata, joten sovittaminen onnistuu hel-posti. Tästä on etua varsinkin silloin, jos aukon korkeus voi-daan sovittaa tiettyyn koko-naisten harkkojen määrään.

Ikkunan päälle tulee kaksi aukonylityspalkkia. Nämä palkit ovat poikkeuksellisesti hieman tavallisia harkkoja korkeampia, joten niiden alla olevien harkkojen reunoja sa-hataan sen verran, että palk-kien yläpinnat ovat linjassa.

1

Sovita harkkoja palkkeja varten ja sivele laastia kaikille pinnoille, jotka joutuvat harkkojen kanssa kosketuksiin.

2

Aseta palkit paikoilleen. Varmista, että ne tulevat vaateriin. Kun molem-mat on asennettu, seinää voidaan jatkaa suoraan ikkuna-aukon yli.

3

Täytä palkkien välinen tila mineraalivillalla. Tee se ennen kuin jatkat muurausta, jotta et joudu täyttämään rakoa alhaaltapäin. Kun palkit ovat paikoillaan, jatka seinän rakentamista harjaa kohti.

4

Nämä aukonylityspalkit ovat muita harkkoja korkeampia, joten niitä pitää hieman sovittaa. Suomessa käytetään aukonylityspalkkeja, jotka on jo valmiiksi mitoitettu kuormituksen mukaan, jolloin erityistä sovittamista ei tarvita.

Materiaalit

 • Laastia
 • Alushuopaa
 • Massiiviharkkoja 500 x 600 x 200 mm (H + H)
 • Raudoitettuja aukonylityspalkkeja
 • Ohutsaumalaastia
 • Raudoitustankoja
 • Mineraalivillaa
 • Reikänauhaa
 • Saumanarua

Erikoistyökalut

 • Kevytbetonisaha
 • Hammastettu muurauskauha
 • Vispilä

Vie aikaa

Noin 2 pv tämän kokoiseen seinään (noin 25 m2).

Hinta

Noin 2 500 €.

Vaikeusaste

Siporex-harkoilla raken-taminen sujuu kevyesti ja nopeasti. Kun alku käynnistyy kunnolla, työ etenee ripeästi.

Piirustus

Eristettä tarvitaan näin paljon

Piirroksissa on esitetty kolme yleisintä tapaa rakentaa talon ulkoseinät. Kaikki kolme vaihtoehtoa yltävät samaan eristysarvoon, nk. U-arvoon, mutta seinien rakentamisen helppoudessa on suuria eroja. Puurankaseinässä tarvi-taan eniten eristeitä tämän korkean U-arvon saavuttami-seksi, tiiliseinässä hieman vähemmän. Sen sijaan mas-siiviharkkoseinä sisältää itses-sään jo riittävän eristyksen.

LUE LISÄÄ: Mikä on U-arvo?

Puurankaseinä vaatii noin 200-250 mm eristeitä, jotta seinän eristysarvoksi (U-arvo) saadaan 0,20.

Puu: 200-250 mm

Eristettä tarvitaan näin paljon

Muurattu tiiliseinä vaatii noin 150-200 mm eristeitä, jotta seinän eristysarvoksi (U-arvo) saadaan 0,20.

Tiiliseinä: 150-200 mm

Massiiviharkkoseinän mate-riaali on valmiiksi eristetty, joten ulkoseinän U-arvo on jo tällaisenaan 0,20.

Massiiviharkko: 0 mm

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Kiinnitys välipohjaan ja kannatinpalkkeihin

Vaikka leveät harkot ovat melko vakaita, ne kannattaa kiinnittää ulkoseiniin. Tässä kohteessa ne on kiinnitetty keskeltä kattopalk-kiin vahvalla reikänauhalla. Se on kiinnitetty ruuveilla palkkiin ja taivutettu sitten 90 astetta. Voit käyttää myös kulmarautoja.

Kun seinä on saatu kattokannattimien kor-keuteen, harkot sahataan kattokaltevuuteen sopivaan viistokulmaan. Harkot kiinnitetään joka 5. rivistä. Seinä rapataan, kun se on pys-tytetty ja valmis. Rappaus voidaan tehdä noin vuorokauden kuluttua.

Reikänauha kiinnitetään kannattimeen. Nauhan pitää yltää noin 20 cm harkolle.

Reikänauha kiinni-tetäään noin 40 cm pitkällä raudoitus-tangolla, joka isketään harkkoon. Seuraava harkko napautetaan noin 5 cm:n matkalta reikänauhan läpi sojottavaan raudoitustankoon.

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.