Nerokas tilajako

Päivänvalon kaipuu innoitti tavallisuudesta poikkeavaan ja fiksuun tilajakoon ullakolla. Kattoikkunoita saa olla vain pihan puolella taloa, mutta parven avulla saadaan päivänvaloa myös kadun puolella olevaan huoneeseen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
140 €/m2

Johdanto

Lähtötilanne oli, että halusimme saada päivänvaloa ullak-kohuoneeseen. Prosessin aikana syntyi omalaatuinen ja toimiva tilajako. Päivänvalo-ongelma ratkesi, ja bonuk-sena syntyi lisäsäilytystilaa, suosittu oleskelutila lapsille ja kaksi persoonallista huonetta.

Lähtökohtana oli tavallinen, juuri käyttöönotettu ullakko-huone. Ullakko oli aiemmin käyttämättömänä, mutta se eristettiin viimeisimpien periaatteiden mukaisesti. Vinot seinät on tasoitettu harjaan asti ja kitapuita on kuorittu esiin.

Toinen pääty jaettiin väliseinällä keskeltä kattoa kahteen yhtä suureen huoneeseen, joista toisesta tuli makuuhuone ja toisesta lastenhuone. Molempiin pääsee käytävältä ovesta ala-kertaan vievien portaiden läheltä, ja molempien päädyssä on parvekkeelle vievä lasiovi. Molemmat huoneet ovat niin syviä, että toisesta päästä tarvitaan luonnonvaloa kattoikkunasta.

Valo toisesta päästä

Tässä törmättiin ongelmaan: Rakennusmääräykset kielsivät kattoikkunat kadun puolella taloa. Makuuhuoneen kohtaloksi olisi jäänyt päivänvalo vain toisesta päädystä.

Sitten saimme kuitenkin idean rakentaa väliseinä kitapui-hin asti ja tehdä parvi lastenhuoneen yläpuolelle.

Näin saatiin pihanpuoleisesta kattoikkunasta päivänvalo parvelle ja sieltä edelleen alas makuuhuoneeseen. Tilaakin syntyi lisää. Ja rakentaminen helpottui. Emme halunneet rakentaa suoraa seinää kitapuiden ympärille, ja halusimme myös välttää viemästä väliseinää aivan katon harjaan asti, sillä sen rakentaminen olisi ollut erittäin vaikeaa samoin kuin tilojen siivoaminen myöhemmin.

Niinpä saimme idean, jonka toteutus on esitelty seuraavilla sivuilla: Miksemme rakentaisi parvea toiseen huoneeseen? Parven voi hyvin jatkaa toisen huoneen puolelle, jolloin lasten-huone saa oman parven ja tilan korkeus lisääntyy.

Tulos on jännittävä ja toimiva sekä vanhempien makuu-huoneen että lastenhuoneen osalta. Työkin oli todennäköi-sesti myös käytännössä helpompi kuin jos olisimme valinneet perinteisen ratkaisun.

LUE LISÄÄ: Parvi luo lisää tilaa

Ohjeet

Malli havainnol-listaa idean

Kun sanat ja piirrokset eivät riitä, malli auttaa ymmärtämään.

Ideoiden ja suunnitelmien käytännön toteutusta voi olla hankala hahmottaa. Teknisiä piirustuksia on vaikea ymmärtää, ja vain harvat pystyvät muuttamaan ne ymmärrettäviksi kolmiulotteisiksi piirroksiksi.

Malleja sen sijaan osaa jokainen rakentaa vanerista ja kartongista, ja mallin avulla ideat muuttuvat helpommin hahmotettavaksi todellisuudeksi.

Väliseinän paikka

Aloitamme rakentamalla huoneet toisis-taan erottavan väliseinän rangan. Väli-seinä jakaa lattian keskeltä, ja sen tulee olla kohtisuorassa katon harjakohdan alla tarkalleen siinä kohdassa, jossa vinot seinät kohtaavat. Koska seinää ei rakenneta aivan harjaan asti, se on asetettava lattialautojen mukaan. Näin lopputulos näyttää siistimmältä.

Ranka rakennetaan alumiinisista seinäkiskoista, joiden taustapuolella on vaahtokerros. Samoja kiskoja käytetään lattiaa ja kattoa vasten, sillä ne kiinnit-tyvät hyvin pystykiskoihin.

Kitapuiden alle tulevasta kiskosta vaahtolista poistetaan.

1

Rakenna väliseinän ranka seinäkis-koista (A). Aloita lattiaan katon harjakohdan alle tulevasta kiskosta. Määritä kiskon sijaintipaikka lattialautojen mukaan ennen kiinnittämistä. Molempiin päätyihin kiinnite-tään pystysuora seinäkisko.

2

Rangan viimeinen osa on kitapuiden alle tuleva kisko. Se kootaan useasta kiskosta, jotka katkaistaan mittaan siten, että niiden liitoskohta on yhden kita-puun keskellä. Sijoituskohta määritetään kiskon ja vesivaa'an avulla.

Kolmio kiinni

Rakentaminen kannattaa aloittaa kitapuusta katon harjaan ulottuvasta kolmionmuotoisesta väliseinästä, kun sen ympärillä on vielä vapaata tilaa. Tämä kolmio erottaa lopullisesti huo-neet toisistaan. Jos sitä ei suljettaisi, kummankin parven päädystä näkisi toiseen huoneeseen.

Kolmioseinä rakennetaan samoin kuin väliseinä: ranka rakennetaan vaahtolistalla varustetuista seinäkiskoista, pystykoolaus tehdään 45 cm:n välein ja 90 cm:n levyiset kipsilevyt kiinnitetään koolaukseen reunoista ja keskeltä.

Työssä on hyvä olla apuna kaksimet-rinen rakennusteline.

1

Kolmioseinän ranka rakennetaan seinäkiskoista (A). Kiinnitä ensin kisko keskelle kitapuun yläpuolelle. Aseta seuraa-vat seinäkiskot vinoja seiniä vasten. Kun ne ovat suorassa, kiinnitä ne paikoilleen.

2

Rakenna pystykoolaus (B) ran-kaan. Aseta koolauskisko keskelle ja seuraavat sen molemmille puolille 45 cm:n välein mitattuna keskikohdasta keskikoh-taan (tai oikeasta reunasta oikeaan reu-naan). Kiinnitä kiskot ylhäältä ja alhaalta.

3

Ruuvaa kipsilevyt (G) kolmion toiselle puolelle. Leikkaa ensimmäinen kerros siten, että vinoja seiniä ja kitapuuta vasten jää 5-7 mm:n levyinen rako. Se sau-mataan akryylimassalla. Asenna toinen kerros puolen levyn verran limittäin.

4

Täytä kolmio eristeellä (E) ja sulje toinenkin puoli kahdella kipsi-levykerroksella. Käytä hengityssuojainta ja suojakäsineitä eristettä käsitellessäsi.

TÄRKEÄÄ! Ruuvit tulee upottaa kipsilevyn pinnan alle pintapaperia vahingoittamatta.

Parvet

Parvet rakennetaan, ennen kuin pitkän väliseinän rakentamista jatketaan. Parven yläpinnaksi tulee lautalattia, alapinta verhotaan kipsilevyillä.

Kitapuiden alapuoli jätetään näky-viin, jolloin esiin kuorittujen kitapuiden rivistö jatkuu. Kipsilevyjen leikkaami-nen mittojen mukaan teettää hieman lisätyötä samoin kuin saumaus, mutta muuten kyse ei ole kovin paljon yhte-näistä kattopintaa suuremmasta työstä.

Yksinkertaistetusti voidaan esittää, että kitapuiden sivuun kiinnitetään vaa-kasuorat listat, joiden yläpuoli on kita-puita hieman ylempänä.

1

Ensin korotetaan teräsrangan yläosaa. Katkaise 45 × 45 mm:n puurimat (F) mittaan siten, että ne sopivat kitapuiden väliin. Kiinnitä rimanpätkät ylempiin seinä-profileihin (A) kipsiruuveilla alapuolelta. Listat sopivat yhteen leveydeltään.

2

Nyt luodaan vaakasuora taso parvien pohjaksi asettamalla puurimat (F) sivuille. Etsi korkein kitapuu ja kiinnitä rima sivulle 5 × 80 mm:n ruuveilla. Kiinnitä loput rimat tälle samalle tasolle ruuveilla.

3

Puurimojen (F) väliin kiinnitetään kiinnitysprof ilit (C). (Puurimojakin voi käyttää, mutta niiden kiinnittäminen on hankalaa.) Aseta profilit aivan vinon seinän viereen ja väliseinän viereen ja niiden väliin profileja noin 40 cm:n välein.

4

Seinän ja parven välinen liitoskohta vahvistetaan kulmaprofililla (D). Katkaise profilit kitapuiden väliin sopiviksi. Aseta profilit kuvan osoittamalla tavalla ja ruuvaa ne kiinni rimoihin (F) - sekä seinään kiinni tulevat että parvia kannattelevat.

5

Ensimmäinen kipsilevykerros (G) kiinnitetään ruuvein parvien ala-puolelle. Jätä taas 5-7 mm:n saumanvara äänieristyssaumausta varten. Ensimmäinen kerros kiinnitetään vain muutamalla ruuvil-la reunoista ja kiinnitysprof ilien kohdalta.

6

Tiivistä saumat akryylimassalla ja kiinnitä toinen kipsilevykerros. Leikkaa toinen levykerros tarkemmin mittaan, se saumataan vain näön vuoksi. Toinen kerros kiinnitetään koolaukseen ja kiinnitysprofileihin 20 cm:n välein.

7

Kipsilevyjä parvien alapuolelta kannatteleva runko koostuu puusta (F) ja teräksestä (C). Periaate on yksinkertainen: Levyt on tuettu joka reunalta ja keskelle on lisätty profiili.

Teräsprofiili tukee levyä keskeltä, jotta se ei ala roikkua ajan mittaan.

Puurimoilla (F) ja teräsprofii-leilla (C) on sama tehtävä: kannatella kipsilevyn reunaa.

Parvien lattia

Parvet voidaan nyt rakentaa valmiiksi asentamalla eristelevyt ja lattialaudat. Vaihtoehtoisesti voit odottaa, kunnes väliseinä on täysin valmis. Kannattaa joka tapauksessa jättää leveyssuunnassa uloin lauta katkaisematta, kunnes seinä on valmis ja pystysuora lauta kitapuiden välistä on liitetty siihen.

1

Täytä parvien lattia mineraalivillalla (E) kiinnitysprof ilien (C) ja koolauslauto-jen välistä. Eristelevyt eivät juuri vaikuta läm-pöeristykseen, mutta ne ja kaksi kipsilevyker-rosta sekä tiiviit saumat eristävät tehokkaasti ulkopuolelta tulevaa ääntä.

2

Aseta lattialaudat (H) parville urospontti ulospäin. Kiinnitä laudat puurimoihin (F) 5 × 80 mm:n ruuveilla. Viimeinen lauta katkaistaan leveyssuun-nasta siten, että 1 cm ulottuu valmiin seinän ja kitapuiden väliin.

Väliseinä

Ullakon pituussuunnassa katon harjan kohdalta jakava väliseinä rakennetaan kuten mikä tahansa väliseinä. Ainoa poikkeus on, että sitä ei rakenneta aivan kattoon vaan kitapuihin asti, mistä parvet alkavat.

Kitapuihin on jo kiinnitetty kisko, johon pystykiskot kiinnitetään, ja niitä on jatkettu ylöspäin puurimalla, joihin kipsilevytkin ulottuvat.

Tässä jutussa on asennettu jo seinä-kiskot, ja ranka varustetaan nyt pysty-kiskoilla 45 cm:n välein. Tämän jälkeen tehdään kuten kolmioseinässä: toinen puoli suljetaan kipsilevyllä, eristelevy asetetaan paikoilleen ja toinen puoli suljetaan kipsilevyllä.

1

Merkitse pystykiskojen (B) paikat. Merkit piirretään päätyseinästä 45 cm:n välein seinäprofileihin (A) sekä ala- että yläpuolelle. 45 cm on puolet kipsilevyjen leveydestä.

2

Katkaise kiskot (B) mittaan ja aseta ne merkityille paikoille seinäprofileihin (A) alas ja ylös. Huolehdi siitä, että avonainen puoli osoittaa samaan suuntaan, jotta eristelevyt mahtuvat koolaukseen.

3

Kohdista kisko (B) paikoilleen sei-näprofiliin (A) ja kiinnitä se siten, että se on merkin keskellä ja kohtisuorassa seinäprofiliin nähden. Voit kiinnittää riman paikoilleen lyhyellä ruuvilla, mutta helpom-min työ käy kiinnityspihdeillä.

4

Kiinnitä kipsilevyt (G) rangan toiselle puolelle ja täytä väli eristeellä (E). Kiinnitä ensimmäinen levykerros muuta-malla ruuvilla, kuten kolmioseinässä. Aloita ensimmäinen kerros kokonaisella levyllä ja toinen kerros puolikkaalla.

5

Asenna kipsilevyt (G) toiselle puolelle. Aloita ensimmäinen kerros kokonaisella levyllä ja saumaa 5-7 mm:n akryylisaumalla. Aloita toinen kerros puo-likkaalla levyllä. Näin viereisen seinän viereisestä saumasta ei tule leveää.

Seinien tasoitus

Kun molemmat kipsilevykerrokset on kiinnitetty paikoilleen, seinät vahviste-taan ja tasoitetaan. Tarkoitus on paitsi saada aikaan tasaiset seinät, tehdä kipsi-levyistä vankka kokonaisuus.

Ensin levitetään tartuntapohjuste, joka helpottaa tasoittamista, liimaamista ja maalaamista ja saa kartonkikuidut nousemaan. On parempi, että kuidut nousevat tässä vaiheessa kuin vasta maalaamisen yhteydessä.

Kun viimeinen tasoitekerros on hiottu, seinät maalataan. Seinistä tulee kuitenkin vankemmat, jos ne ensin päällystetään tasoitetapetilla tai muulla vahvikemateriaalilla.

1

Kipsilevyjen saumakohdat vahvistetaan ennen tasoittamista. Ammattilaiset käyttävät vahviketeippiä, mutta me käytämme vahvikeverkkoa, jolla harjaantumatonkin kotinikkari saa siistit ja vahvat saumat.

2

Levitä saumakohtaan runsaasti tasoitetta. Paina tasoite kunnolla ver-kon läpi levyjen väliin. Levitä lisää tasoitetta ja tasoita pinta leveällä lastalla. Anna tasoit-teen kovettua, poista kokkareet ja levitä toinen tasoitekerros.

3

Tiivistä ja saumaa nurkat akryylisaumamassalla. Saumattavan raon tulee olla vähintään 4-5 mm, sillä kapeam-pia rakoja on hankala saada saumattua tiiviisti. Tasoita sauma silikonilastalla.

Materiaalit

• 45 mm:n vaahtolistallisia seinäprofiileja (A)
• 45 mm:n pystykiskoja (B)
• 25 mm:n kiinnitysprofiileja (C)
• 50/50 mm:n kulmaprofiileja (D)
• 45 mm:n mineraalivillaa (E), 45 x 90 cm
• 45 x 45 mm:n puurimoja (F)
• 90 x 240 cm:n kipsilevyjä (G), 13 mm
• Kipsiruuveja puulle, 35 ja 45 mm
• Kipsiruuveja teräkselle, 25 ja 35 mm
• Puuruuveja, 5 x 80 mm
• Kipsilaastia
• Vahviketeippiä saumoihin
• Akryylisaumamassaa
• Pohja- ja sisustusmaalia
• Lattialautoja (H)

Vie aikaa

3–5 päivää tilan koosta riippuen + kuivumisajat

Hinta

Väliseinä: noin 55 €/m² Parvi: noin 40 €/m² sekä lattia Kahdet tikkaat: noin 130 €

Vaikeusaste

Saattaa vaikuttaa vaikealta, mutta on itse asiassa helpompaa tehdä väliseinän päälle parvi kuin rakentaa seinä kattoon asti.

Piirustus

Parvet ja seinät

Parvi on poikkeuksellinen tilajakoratkaisu, mutta teknisesti se on kuitenkin hyvin perinteinen.

Kun päätös jakaa ullakkohuone kahtia ja rakentaa parvet oli tehty, loppu oli yksinkertaista rakennustyötä, joka perustuu tunnettuihin periaatteisiin.

Pitkittäissuuntainen pitkä väliseinä, joka erottaa huoneet toisistaan, rakennettiin kipsilevyistä teräsrankarakenteille, eristettiin keskeltä ja molemmin puolin asennettiin kaksi kipsilevykerrosta. Ainoa poikkeus on, että seinä ei ulotu kattoon asti vaan poikittaisten kitapuiden tasoon. Tynkäseinän päälle rakennettiin parvet.

Jotta huoneet saatiin erotettua toisistaan, parvien päädyssä olevan kitapuun yläpuolella oleva kolmio oli suljettava. Siinä käytettiin myös teräsrankarakennetta ja kipsilevyjä.

Parvet ja seinät

Multimedia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Sisustus