Lisää tilaa kodinhoitohuoneeseen

Kodinhoitohuoneen pesunurkkauksessa oli paljon tilaa.Katto on korkealla ja se käytettiin hyödyksi. Näin saatiin lisää säilytystilaa ja tavarat hyvään järjestykseen.Osa ratkaisua oli väliseinän ja tilavan kaapin teko.

Johdanto

Perhe oli tuskaantunut kodinhoito-huoneen epäjärjestykseen. Sinne pi-täisi mahtua pesukone, rumpukui-vain, puhdistusaineet ja pölynimuri, mutta tila oli ahdas ja lattiapintaa niu-kasti. Sitävastoin ylöspäin on tilaa pesu-nurkkauksen kohdalla ja se tila oli tar-koitus ottaa käyttöön.

Ratkaisuksi muodostui väliseinä, joka rajaisi pesunurkkauksen ja antaisi kaap-pitilaa sekä pesunurkkauksen päälle et-tä viereen. Näin saataisiin paljon lisää käyttötilaa ja ennen kaikkea tavarat saataisiin ovien taakse.

Väliseinä muurataan kevytbetonihar-koista. Väliseinä erottaa pesunurkkauk-sen uusista kaapeista ja muodostaa sa- malla tukevan perustan yläkaapeille. Yläkaappien pohjana on iso levy, joka le-pää väliseinän varassa ja sulkee nurk-kauksen seinien välisen tilan ylhäällä.

Yläkaappien oviksi valittiin liukuovet. Ne ovat käytännöllisin valinta korkealla sijaitseville kaapeille, joista tavaroita joutuu kurkottamaan keittiöportailla seisten. Liukuovet tilattiin mittoihin tehtyinä. Niitä voi ostaa ja tilata suoraan valmistajilta sekä tilata rautakaupoista ja rakennustarvikeliikkeistä. Liuku ovien valmistajia on pitkin maata. Niitä löytää puhelinluetteloiden keltaisilta sivuilta sekä internetistä.

Pesukoneiden viereen tehtiin kaappi, jonka oven takana on paljon hyllyjä.

Sotkut ovat piilossa ovien takana ja korkean katon alainen tila on käytetty hyödyksi hyvin.

Ohjeet

01
Väliseinä kevytbetoniharkoista 10 Vaihe

Pesukonenurkkaus rajataan väliseinäl-lä, joka tulee 70 cm takaseinästä ulos ja jättää keskelle 72 cm leveän tilan. Näin rumpukuivaimen poistoilmalle ja vesi-hanalle jää tilaa. Seinän korkeudeksi tulee 214 cm, joka on sama kuin huoneen oviaukkojen yläreunojen korkeus.

Väliseinä tehdään 100 mm paksuista kevytbetoniharkoista, joiden vakiokoko oli 600 x 400 mm (Suomessa 575 x 575 mm). Siten yksi harkko täytyy sahata 100 mm (tai noin 125 mm leveiksi) pali-koiksi, jotta seinälle saadaan tarvittava 70 cm syvyys. Kevytbetonimateriaalia voi sahata helpoiten harkkosahalla.

Kevytbetoniharkot kiinnitetään valmistajan suosittelemalla laastilla tai ohutsaumalaastilla. Valmis seinä rapa-taan ja tasoitetaan huopahiertimellä. Siten saadaan tasainen pinta ja välisei-nä muistuttaa huoneen muita seiniä, jot-ka on rapattu ja maalattu.

1

Väliseinän paikka mitataan. Pesunurk kauksen aukon leveydeksi tulee 72 cm ja syvyydeksi 70 cm. Uuden seinän sijainti piirretään tarkasti myös seinään, johon se muurataan kiinni. Silloin seinä on helpoin muurata pystysuoraksi.

2

Muutaman lohkon kevytbetoniharkosta voi sahata tavallisella käsisahalla. Suurta sahausmäärä varten kannattaa hankkia kovametallihampainen harkkosaha. Tarvit tavat pienet harkkolohkot kannattaa sahata valmiiksi ennen muurauksen aloitusta.

3

Takaseinään kiinnitetään tartunnat jokaisen harkkosauman kohdalle. Merkitse tartuntojen paikat ja poraa niille reiät ennen kuin ryhdyt muuraamaan harkkoja. Tartunnat varmistavat muuratun seinän tukevuuden.

4

Kostuta kevytbetoniharkot ennen laastin levitystä, ettei harkko imaise heti laastin kosteutta, jolloin laasti ei tartu. Laasti sekoi-tetaan hyvin porakonevispilällä. Noudata laastipakkauksessa olevia sekoitusohjeita.

5

Kevytbetoniharkot kiinnitetään omalla tai ohutsaumalaastilla. Levitä laasti muurauskauhalla ja tasaa se laastikauhalla tai hammaslastalla. Ohutsaumamuurauksessa voisi käyttää kastomenetelmää laastin annosteluun.

6

Harkkojen asentoa voi säätää kuminuijalla naputtelemalla. Ensimmäinen harkkorivi täytyy säätää tarkasti vaaka- ja pystysuoraan. Suunnat tarkistetaan vesivaa’alla. Mittaa myös seinän pituus ja aukon leveys.

7

Tartuntateräkset peitetään laastilla, joka levitetään muurauskauhalla. Sitten laasti tasataan kauhalla ja seuraava harkkokerros ladotaan päälle. Laastia tulee vain toiselle yhteen kiinnitettävistä pinnoista.

8

Seinää voi oikaista kuminuijalla naputtele-malla jonkin aikaa, sillä laasti ei kovetu samaan tahtiin kuin seinä nousee. Naputtele tarvittaessa pienin varovaisin iskuin. Tarkista seinän pystysuoruus ja vaakasuoruus, kun viimeinen harkko on paikallaan.

9

Seinän pintakäsittelyn voi tehdä noin vuorokauden kuluttua muurauksesta. Tasoituslaasti vedetään pintaan teräslastalla millimetrin paksuiseksi kerrokseksi ja se tasoitetaan alustavasti teräshiertimellä. Laastin annetaan kuivua noin 15 minuuttia.

10

Sitten laastipinta silotetaan kostealla huopapäällysteisellä hiertimellä. Ole varovainen kulmien kohdalla. Me päätimme pyöristää kahta kulmaa hieman ja tehdä pyöristykset kevyellä kädellä. Silloin kulma ei niin ole niin herkkä kolhuille.

02
Yläkaapit ja liukuovet 8 Vaihe

Yläkaappi on iso kaappi, jossa on vain tukeva pohja ja sivuseinä. Oviksi asennetaan liukuovet. Hyllyn pohja on 70 cm syvä ja 175 cm leveä. Hyllyn yläpinnasta sisäkattoon on 70 cm. Hylly sijoitetaan juuri muuratun väliseinän päälle.

Hyllyn pohja on kotelorakenteinen ja siksi tukeva. Sen runkona on 21 x 33 mm listaa, jonka kummallekin puolelle on kiinnitetty levyt. Levyt ulottuvat päissä ja takana 25 mm listarungon yli. Levy-jen tulee olla tarkalleen samalla kohdal-la, sillä ne muodostavat uran kaikille reunoille etureunaa lukuun ottamatta. Urat ovat seiniin ruuvattavia kannatin-rimoja varten. Kun hylly työnnetään paikalleen, rimat jäävät piiloon. Kanna-tinrimat (J, H, K, L ja M) ovat 21 x 33 mm listaa. Muut listat (E) hyllyn rungossa sijoitetaan noin 30 cm välein. Nii-den tarkoitus on jäykistää hyllyä.

1

Hylly nostetaan väliseinän päälle ja tuetaan tarkalleen vaakasuoraan. Sen jälkeen kaikille seinille piirretään viiva pitkin hyllyn alareunaa. Rakenneratkaisu näkyy oikeanpuoleisella sivulla olevasta piirroksesta.

2

Kannatinlistat kiinnitetään 60 mm ruu-veilla: puuseinään suoraan, kiviseinään ruuvi-tulppien kera. Huomaa, että kannatinlistan alasyrjän pitää olla 6 mm seinään piirretyn viivan yläpuolella. Tarkista vesivaa’alla.

3

Hylly työnnetään paikalleen kanatinlisto-jen varaan. Jos hyllyn ja seinän väliin jää rakoja, ne voi täyttää akryylimassalla. Hylly kannattaa maalata ennen asennusta, koska se on silloin helpointa. Asennuksessa syntyvät jäljet voi paikkamaalata lopuksi.

4

Ovien liukukiskojen aluslautaa (N) kiinni-tetään. Katto ei ollut vaakasuorassa, joten lautaa piti hieman oikoa. Lauta kiinnitetään sen etureuna hyllyn etureunan tasalle.

TÄRKEÄÄ! Poista mahdolliset varjolistat, jotta liukuovet pääsevät aivan seinään kiinni.

5

Liukuovien yläkisko sahataan mittaansa. Sama tehdään alakiskolle. Jos kiskot ovat terästä tai muuta metallia, niiden katkaisuun tarvitaan rautasaha.

6

Yläkisko kiinnitetään kiskolautaan niin, että se on vaakasuorassa ja kulkee hyllyn etureunan tasalla. Kisko kiinnitetään esiporattujen reikien läpi 25 mm ruuveilla, jotka tulivat liukuovisarjan mukana.

7

Alakisko kiinnitetään hyllyyn. Kisko sijoitetaan noin 20 mm hyllyn etureunasta sisäänpäin. Tarkka sijoitus selviää asennus ohjeista. Siihen vaikuttaa myös ovilevyjen paksuus.

8

Liukuovet nostetaan paikalleen. Ensin ne pujotetaan yläkiskoon ja lasketaan sitten alakiskoon. Ovipyörien korkeus säädetään ja peitelista (P) ruuvataan hyllyn etureunaan.

TÄRKEÄÄ! Ensin asennetaan takimmainen ovi.

03
Alakaappi ja hyllykkö 3 Vaihe

Yläkaapin alle jäävään tilaan tehtiin ko-mero, jonka sisälle tuli hyllykkö. Se toi-mii säilytystilan lisäksi komeron oven saranapylväänä.

Hyllykön osat sahataan 18 mm lastu-levystä. Se kootaan ja kiinnitetään sitten seinään. Hyllyt (C) kiinnitetään sivuihin (A ja B) liimalla ja kahdella 45 mm ruu-villa liitosta kohti. Hyllyjen oikeisiin etu- kulmiin sahataan 25 x 25 mm lovet. Nii-hin tulee 21 x 21 mm höylätty lista (F), joka kiinnitetään liimalla ja pienikantai-silla nauloilla. List on tarkalleen sivun etureunan tasalla. Sen tarkoitus on vah-vistaa komeron oven kiinnityskulmaa.

Ovi kiinnitetään kolmella kaappisara-nalla eli nivelsaranoilla, joita käytetään keveiden kaappien ovien saranoina. Ne eivät näy edestä ja komeron oven syrjä on kiinni ollessaan tasan hyllykön sivun kanssa. Saranoiden asennus- ja tukile-vyt kiinnitetään 7 x 214 cm listaan (D), joka sahataan 18 mm lastulevystä ja kiinnitetään hyllykön etulevyyn. Myös ovi (E) on 18 mm lastulevyä ja mitoiltaan 72 x 211 cm. Ennen oven asennusta saranoille porataan rei’ät.

1

Hyllykkö työnnetään paikalleen ja kiinnite-tään seinään kolmella kulmalevyllä, ruuvitulpilla ja 40 mm ruuveilla.

TÄRKEÄÄ! Tee hyllykön taka-alakulmiin lovet, jos edessä on jalkalista.

2

Tukilistat kiinnitetään yläkaapin alapintaan ja väliseinän sivuihin. Ne sijoitetaan latulevy-palan (C) etureunan kanssa tasan. Levynpala estää ovea kääntymästä komeron sisään.

3

Saranoiden pyöreät kiinnitysosat painetaan oveen (erikoisporalla) porattuihin upotuksiin ja kiinnitetään ruuveilla. Ovipuolen saranat kiinnitetään myös, ovi ruuvataan kiinni ja säädetään pystysuoraan säätöruu-veilla. Lopuksi ruuvataan kiinni ovenvedin.

Materiaalit

SEINÄ

• 5 kpl 100 x 575 x 575 mm väliseinälaattoja, kevytbetonia
• laatta- tai ohutsaumalaastia
• 4 kpl tartuntateräksiä

Lisäksi
• pohjamaalia
• seinämaalia

TYÖKALUT

• harkkosaha
• laastivispilä porakoneeseen
• muurauskauha ja hammaslasta
• huopapäällysteinen hierrin
• vesivaaka
• laatankappaleita alaharkon kiilaamiseksi vaakasuoraan

YLÄKAAPPI

6 mm vaneria tai kovalevyä
• 2 levyä (A), 700 x 1750 mm
• 1 levy (B), 384 x 700 mm

21 x 33 mm listaa kotelorakenteisen hyllyn runkoon
• 1 lista (C), 1750 mm
• 1 lista (D), 1450 mm
• 6 listaa (E), 633 mm
• 1 lista (F), 255 mm
• 1 lista (G), 384 mm
(seinälistoihin)
• 1 lista (H), 1500 mm
• 1 lista (J), 658 mm
• 1 lista (K), 271 mm
• 1 lista (L), 229 mm
• 1 lista (M), 409 mm

21 x 95 lautaa
• 1 kiskolauta kattoon, 1750 mm (N)

9 x 56 mm listaa
• 1 hyllyn peitelista, 1750 mm (P)

Lisäksi
• puuliimaa
• 25 mm nauloja
• 25 ja 60 mm ruuveja
• pohjamaalia ja kalustemaalia

Liukuovisarja
• 2 ovea, kiskot, pyörät ja ruuvit

ALAKAAPPI

18 mm lastulevyä
• 1 sivu (A), 250 x 1740 mm
• 1 sivu (B), 250 x 2140 mm
• 5 hyllyä (C), 250 x 272 mm
• 1 asennuspala (D), 70 x 2140 mm
• 1 ovi (E), 720 x 2110 mm

21 x 21 listaa
• 1 vahvikelista (F), 2140 mm

21 x 45 mm listaa
• 1 tukilista (seinä), 2130 mm
• 1 tukilista (katto), 682 mm

Lisäksi
• 3 kaapinsaranaa, 3 kulmalevyä, 1 oven vedin
• liimaa, ruuveja (ja ruuuvitulppia)

Hinta

550 euroa

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Kodinhoitohuone