Kunnosta kellarista uusi huone

Raivaamalla, rappaamalla, maalaamalla ja laatoittamalla sotkuinen rojuvarasto muuttuu täysin uudeksi kellarihuoneeksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
600 euroa

Johdanto

On kätevää, kun talosta löytyy huone, jonne voi varastoida kaikki ne tavarat, joita myö-hemminehkä vielä tarvitaan. Esi-merkkikohteessa rojuhuoneeksi oli tosin päätynyt kellarin suurin ja paras huone. Päätimme sulkea sil-mät, käyttää mielikuvitusta ja lopuksi myös paljon lihasvoimaa, laastia, maalia ja laattoja. Vaivan palkaksi saatiin uusi, iso ja käyttö-kelpoinen kellarihuone.

Karsi kovalla kädellä

Ensi alkuun vaikeinta on raivaus-työ. Tavaroiden varastointi kellariin - vain väliaikaisesti - oli sujunut paljon helpommin. Vuosien kulut-tua kellaritilan ovesta oli jo vaikea päästä sisään. Tilannetta ei voinut enää vain ”unohtaa”, oli pakko poh-tiamyös vastuukysymyksiä. Entä jos kellarista löytyisi tuhoeläimiä, siellä sattuisi vesivahinko tai syt-tyisi tulipalo? Ainoa mahdollisuus oli karsia kovalla kädellä.

Raivaustyö vaati parikymmentä reissua kierrätysasemalle. Jälkikä-teen oli nautinto nähdä muutamien säilyttämisen arvoisten esineiden pääsevän oikeuksiinsa hienon kel-larihuoneen uusilla hyllyillä.

Raivattuamme korjasimme kivi-seinät. Emme rapanneet kaikkea uudestaan, vain ne kohdat, joista rappaus oli irronnut. Tämän jäl-keen maalasimme katot, putket, seinät ja ikkunat. Sitten laatoitimme lattian. Tämä voi kuulostaa vaikealta, mutta sujui itse asiassa hyvin myös ensikertalaiselta. Nyt hieno uusi kellaritila oli valmis.

ENNEN

JÄLKEEN

Ohjeet

01
Rappaa seinät 6 Vaihe

Kellarin seinät ovat pinnaltaan todella huonossa kunnossa. Maali irtoaa ja lohkeilee, rappaus varisee ja jotkin vanhat korjaukset näyttävät surkeilta. Alusta on kuitenkin kunnossa, se on kuiva ja kiin-teä, joten riittää, että kaikki irronnut maali ja rappaus kaavitaan pois ja pinnat työstetään uudelleen.

Seinätiilet ovat huokoisia ja laastissa on vain vähän sementtiä, joten korjauk-seen on paras käyttää kalkkilaastia. Ko-vempi laasti saattaisi lohjeta irti, sillä se ei myötäile alustaa. Syvät kuopat kannattaa täyttää ohuella sementtilaastilla kiinnityksen parantamiseksi ennen pak-sun ja painavan laastin levittämistä.

1

Irronnut maali ja rappaus kaavitaan pois teräslastalla. Muitakin työvälineitä voi hyödyntää: teräsharjaa, kaavinta, katuharjaa, jne. Tarkoitus on puhdistaa seinäpinta kiinteään alustaan asti.

2

Seinä kostutetaan hyvin harjalla ja vedellä rapattavilta alueilta. Pinta ei saa olla vuotavan märkä, kun laasti levitetään, mutta on tärkeää, että kivipinta ei ime vettä tuoreesta laastista niin, että laasti ei enää kovetu kunnolla.

3

Sekoitettu laasti levitetään sei-nään. Sekoita laasti hyvin, esim. te-hokkaan porakoneen vispilällä, niin se tarttuu paljon paremmin. Ensimmäinen laastikerros ei saa olla liian paksu, jotta laastin oma paino ei irrota sitä seinästä.

4

Kuopat täytetään huolella. Jos alle tarvitaan ohut laastikerros, tee laastista ohuempaa ja harjaa tai roiski se seinään ja jätä paikoilleen, kunnes se on kiinnittynyt (mielellään yön yli). Lisää sitten laastia muurauskauhalla tai teräslastalla.

5

Kun laasti on hieman kiinnittynyt, pinta silotetaan kostealla huopahierti-mellä. Liikuta hierrintä isoin pyörein liikkein ja paina kevyesti. Kokeile ensin. Kun tekniikka on kunnossa, laasti työstetään hieman sit-keäksi ja yhtenäiseksi ja pinta silotetaan.

6

Seinään levitetään sidospohjuste, ennen kuin se maalataan. Akryylipoh-jainen pohjuste luo akryylimaalille hyvän tarttumapinnan.

VINKKI: Jos seinä on kalkittu, sen voi pohjustaa kalkkivedellä ja kalkilla.

02
Maalaa katto ja seinät 5 Vaihe

Ponnisteluista huolimatta huone näyttää nyt lähes pahemmalta kuin ennen remontin alkua, mutta suunta on oikea. Nyt on aika maalata.

Työ kannattaa aloittaa katosta ja katonrajassa olevista putkista, jatkaa seinäpintoihin ja päättää puuosiin. Tällöin lattiaa ei tarvitse peittää tai murehtia seiniin ja puuosiin osuvista maaliroiskeista.

Kattoon käytetään tavallista matta-kattomaalia, seiniin laadukasta diffuu-siovapaata akryylimaalia ja oviin ja ik-kunoihin puolikiiltävää akryylimaalia. Myös katto pitäisi pohjustaa ensin, jos siitä on irronnut maalia tai rappausta.

1

Putket ja katto pestään puhdistusaineella. Pesuvesi kannattaa vaihtaa pariin kertaan, sillä maalauksen kannalta on oleellista, että alusta on puhdas ja rasvaton.

2

Putket on helpointa maalata telalla. Varsinkin putkien yläpinnat on helpointa maalata telalla. Putket maalataan seinämaalilla, joka on hieman kiiltävämpää kuin kattomaali. Näin putket on helpompi pitää myöhemmin puhtaana.

3

Katto maalataan kahteen kertaan. Reunat maalataan ensin siveltimellä. Varo, ettei reunojen maali ehdi kuivua, ennen kuin maalaat telalla, sillä tämä näkyy kattomaalin läpi.

VINKKI: Pitkävartinen tela helpottaa työtä.

4

Myös seinien reuna-alueet maalataan ensin siveltimellä ennen kuin seinäpinnat maalataan telalla. Myös tässä vaiheessa on varottava reunamaalin kuivumista liikaa, ennen kuin seinäpinnat maalataan telalla.

5

Seinät maalataan kahteen tai kolmeen kertaan. Ohenna maalia tarpeen mukaan ensimmäisellä kerralla, säästät maalia ja aikaa. Pitkävartinen tela ja maalaussanko helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä.

03
Maalaa puuosat 3 Vaihe

1

Maalatut puupinnat hiotaan kevyesti, kun seinäpinnat ovat kuivat. Kaikkia pintoja ei vättämättä tarvitse hioa, vain ne kohdat, jotka ovat jääneet epä-tasaisiksi. Aloita karkealla hiomapaperilla ja viimeistele karkeudella 120.

2

Kuopat ja urat tasoitetaan ja puuosat pestään pesuaineella. Pintoja ei tarvitse hioa ja pestä täysin sileiksi ja hienoiksi, koska kyseessä on kuitenkin vain kellaritila, missä pintojen ei tarvitse olla moitteettoman täydellisiä.

3

Puuosat maalataan siveltimellä ja telalla. Hyvin hienopintaiset telat jättävät täysin sileän pinnan. Nyt voit halutessasi myös levittää maalin telalla ja silottaa pinnan siveltimellä. Maalaa puuosat vähintään kahteen kertaan.

04
Mittaa lattia-ala 5 Vaihe

Nyt siirrytään vaiheeseen, joka muuttaa huonetta yhtä paljon kuin seinien maalaus: lohkeillut valulattia saa laattapin-nan. Koska lattia on lähes tasainen, riit-tää, että irronnut maali ja pienet kohou-mat hiotaan pois. Jos lattiassa on suuria kuoppia, ne pitää täyttää itsetasoittu-valla tasoitemassalla.

Lattia-ala mitataan. Näin selviää, kan-nattaako lattian keskilinjaan kohdistaa sauma vai laattarivi. Kaikille seinustoille pitää jäädä aina vähintään puolikkaan laatan leveys.

Seuraavaksi laattarivi asennetaan keskelle huonetta kaikkiin suuntiin narua seuraten, ja loput laatat linjataan tämän perusteella.

1

Lattia hiotaan karkealla hiomapape-rilla. Lattia on lähes tasainen, eikä sitä tarvitse hioa aivan puhtaaseen betoniin asti, sillä laattalaasti tarttuu melkein kaikkeen. Kohoumat on kuitenkin poistettava; suurim-pia voi yrittää tasoittaa vasaralla ja taltalla.

2

Nyt lasketaan, miten laatat aset-tuisivat kauneimmin. Laatat asetetaan irralleen lattian keskeltä lähtien, kohti seinää. Apuna käytetään saumanarua. Mo-lempaan sivuun jäi tässä lähes kokonainen laatta, kun keskikohta aloitettiin saumalla.

3

Listaan laitetaan viivat saumana-run molemmin puolin irtolaatta-rivien kohdalle. Listan avulla voidaan tarkistaa, että laattojen välit pysyvät yhte-näisinä. Tämä on varmempi keino kuin pelkkä saumanarun seuraaminen.

4

Listan avulla merkitään keskimmäisen laattarivin reuna huoneen molempiin päätyihin. Tämä voi vaikuttaa hieman turhalta, mutta koska seinät ovat harvoin täysin suorat, laatoituksen aloitus-kohtaa ei voi mitata seinästä käsin.

5

Nyt voidaan kiristää naru siihen kohtaan, johon keskimmäisen laatta-rivin reuna tulee. Voit esiporata ja ruuvata lattiaan kiinnitysruuvin, mutta helpoin tapa on sitoa naru parin betonikiven ympärille. Kohota narua irti lattiasta kiilapalan avulla.

05
Kokonaiset laatat 5 Vaihe

Nyt ensimmäinen laattarivi voidaan asentaa narua myötäillen. Toisella si-vulla kannattaa odottaa narun kiristä-mistä. Kunhan ensimmäisen rivin laatat on asennettu, toisenkin sivun päätyihin päätyy lähes saman kokoisia laattoja.

Ensimmäinen laattarivi oikaistaan hyvin huolellisesti, ja laastin annetaan tarttua kunnolla ennen kuin toiselle sivulle asennetaan ensimmäinen laattarivi. Se laitetaan jälleen keskelle huonet-ta, jolloin kuvion vinoon menemisen riski on hyvin pieni.

Kun kaksi riviä on asemoitu tarkasti, lopputyö sujuu nopeasti. Kuvio tulee nyt varmemmin suoraan, kuin silloin, jos laatoitus olisi aloitettu keskeltä seinää.

1

Sekoita annos laattalaastia ja levitä se lattiaan ensimmäistä laattariviä varten. Vedä laastia ensin sileällä lastalla, jotta voit olla varma, että laasti tarttuu lattiaan. Tasoita laasti tämän jälkeen hammaslastalla.

2

Asenna ensimmäiset laatat sau-manaruineen. Kuten kuvasta näkyy, laastia on levitetty vain ensimmäisen rivin kohdalle. Näin laasti ehtii kuivua ennen kuin seuraava rivi työstetään.

3

Laattoja painetaan ja käännellään hiukan, jotta niiden alle ei jää ilmaa. Ensimmäinen laatta nostetaan ylös ja tarkistetaan, että laasti peittää koko pinnan. Jos laastia on vain hammaslastan vanoissa, laastin voi sekoittaa hieman ohuemmaksi.

4

Asenna toisen päädyn keskilinja. Kiristä jälleen ensin naru linjaksi, jotta rivit sijoittuvat täysin tarkasti.

5

Nyt voit laatoittaa neljä avointa aluetta kokonaisilla laatoilla. Levitä laastia suuremmalle alalle, niin työ sujuu nopeammin, ja varmista linjojen suoruus saumanarulla ja mittalistalla vielä varmuuden vuoksi.

06
Reunustojen laatat 3 Vaihe

1

Nyt asennetaan seinänvierten laatat, ja ne pitää leikata. Suorat linjat saa leikattua laattaleikkurilla. Kuvan kaltainen laite on nopea. Se tekee laattaan naarmun, josta laatan saa katkaistua. Kapeat kaistaleet on helpointa leikata märkäleikkurilla.

2

Vinoihin viiltoihin käytetään kulmahiomakonetta, jossa on laa-toille tarkoitettu laikka. Laite meluaa mel-koisesti, joten laatat kannattaa leikata ulko-na, esimerkiksi nurmikolla tai sorapedillä, jolloin laatat pysyvät aloillaan.

3

Leikatut laatat asennetaan lattian laastiin. Usein seinien vierustoille on vaikea vetää tasaisesti kapeaa laastikaistaletta. Tällöin on helpompi levittää laasti suoraan laattapinnalle. Älä sekoita kerralla liikaa laastia.

07
Täytä saumat 5 Vaihe

Voit täyttää saumat seuraavana päivänä laatoituksesta. Työ voi tuntua hieman hankalalta ensi alkuun, mutta helpottuu heti, kun opit, kuinka kauan sauma-aineen pitää saada kuivua, ennen kuin sen päällä oleva kalvo voidaan pestä pois ja paljonko voimaa tarvitset painaaksesi sauma-aineen saumoihin.

Saumausta ennen lattian pitää olla täysin puhdas, jotta saumoihin ei joudu likaa. Imuroi koko huone huolellisesti.

Me valitsimme hyvin vaalean sauma-aineen, joten ennen imurointia on tarkistettava, että tumma laasti ei kuulla läpi mistään saumasta, muuten sauma pitää ensin kaapia puhtaaksi.

1

Lattia imuroidaan ja pyyhitään kostealla liinalla, jotta vaaleaan saumaan ei pääse tummaa likaa. Tämän jälkeen saumaaine sekoitetaan pakkausohjeiden mukaan. Sekoita ainetta vähän kerrallaan, sillä se ei saa kovettua liikaa ennen levittämistä.

2

Laatat saumataan sauma-aineella, joka työstetään hyvin saumoihin. Levitä sauma-ainetta ristiin saumojen yli kumilastalla kaikkiin neljään suuntaan. Näin näet pian, ovatko saumat täynnä pohjiaan myöten ja yltävätkö ne laattojen tasalle.

3

Ylimääräinen sauma-aine pestään pois kostella sienellä. Sauman pitää aluksi olla niin kova, että siihen ei saa painettua edes sormea. Sauma-aine vajoaa ämpärin pohjalle, joten pesuvettä ei tarvitse vaihtaa kovin usein.

4

Saumaus viimeistellään kiillotta-malla laatat puhtaiksi kuivalla liinalla. Jätä saumat niin koviksi, että voit kiillottaa niiden ympäriltä ja niiden myö-täisesti ilman, että sauma-ainetta irtoaa saumoista. Näin saumat jäävät tasaisiksi.

5

Seinän ja laattojen välinen rajapinta maalataan seinämaalilla. Jos reunuksesta haluaa oikein hienon, voi rajaukseen käyttää teippiä. Tähän tilaan sopii vapaalla kädellä maalattu reunus.

Materiaalit

• Saneerauslaastia – varmista, ettei se sisällä enempää sementtiä kuin alustassa on käytetty
• Vähän sementtiä sisältävää korroosionsuojalaastia ohueen ensimm. kerrokseen (tarvittaessa)
• Pohjusteaine (sidosaine)
• Kiviseinämaalia (tai valkokalkkia)
• Kattomaalia
• Puupinnoille sopivaa maalia
• Lattialaattoja
• Laastia, saumausainetta

Erikoistyökalut

• Teräslasta, muurauslasta
• Huopahierrin, kalkkiharja
• Hammaslasta (tässä 5 mm)
• Saumauslasta

Vie aikaa

5-6 pv jaettuna 2 viikolle

Hinta

Noin 400 € laasteihin ja maaliin. Noin 20 €/m2 lattialaattoihin.

Vaikeusaste

Jos laatoitat ja rappaat ensimmäistä kertaa elämäs-säsi, tehtävä on toki suuri, mutta lopputuloksen ei tarvitse olla täydellinen. Kysees-sä on kuitenkin kellaritila.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …