Näin rakennat väliseinärungon

Väliseinärungon tekemiseen on kaksi vaihtoehtoa: puutolpat tai teräsrangat. Molemmista voi rakentaa kestävän väliseinän, mutta hinnassa ja rakentamisnopeudessa on eroja.

Pitäisikö kipsilevyt kiinnittää puu- vai teräsrunkoon?

Puurunko - perinteinen menetelmä

Kipsilevyt ovat jo aikaa sitten syrjäyttäneet muut materiaalit, kun halutaan rakentaa väliseinä tai peittää turha oviaukko. Mutta levyt on kiinnitettävä johonkin - puu- tai teräsrunkoon.

Nykyisen tyyppinen kipsilevy patentoitiin viime vuosisadan alussa Yhdysvalloissa. Suomessa kipsile-vyjä on käytetty jo itsenäisyytemme alkuajoista alkaen. Kun kipsilevyt ilmes-tyivät markkinoille, oli selvää, että tuleva väliseinä rakennettaisiin puurungon varaan. Näin on edelleenkin, vaikka monet ammattilaiset ovat vaihtaneet puun teräkseen. Puu materiaalina sisäl-tää kuitenkin niin monta hyvää puolta, että monet nikkarit suosivat sitä yhä.

Hyvät puolet

Mitoista hieman riippuen puurungon hinnaksi tulee yleensä alle puolet vastaavan teräsrakenteen hinnasta. Lisäksi puuhun on helpompi porata kuin teräk-seen, ei vain levyjä asennettaessa, mutta myös silloin, kun on esim. asennettava peitelaudat ikkunan ympärille. Jos levyn alla on puurakenne, myös esimerkiksi jalkalistojen kiinnittäminen sujuu helpommin, ja jos katto halutaan kunnostaa yhdellä tai useammalla kipsi-levyllä, puusta tehty runko vie vähem-män tilaa kuin teräsprofiilit. Puuta on helppo sahata, joten siitä voi työstää juuri tarvitsemansa kokoisen rungon. Tämä voi olla etu, kun rakenne on sovitettava viereisen seinän mukaan tai sillä halutaan peittää turha oviaukko.

Puun rajoitteet

Puurungon rakentaminen on kuitenkin vaativa tehtävä. Puutavara pitää sahata tarkkaan, jotta vaaka- ja pystyele-mentit sopivat tiiviisti toisiinsa, ja on oltava huolellinen, jotta rakenteet saadaan varmasti liitettyä samaan tasoon. Liitokset on naulattava tai ruuvata viistoon, tai rakenteet yhdistettävä kulmaraudoilla.

Puu- ja teräsrungoa käytettäessä levyjen reunaohennetut saumat tiiviste-tään ja tasoitetaan kipsilevyn saumanauhalla ja tasoitteella. Muut saumat sopivalla saumamassalla.

Toinen puun huono puoli on se, että puu on harvoin täysin suoraa. Puu elää ja taipuu enemmän tai vähemmän, ja kieroutumien siirtymistä osaksi valmista rakennetta ei voi oikein mitenkään estää.

Yhteenveto

Kun on kunnostettava sisäkatto tai rungon pitää olla tarkalleen tietyn paksuinen, materiaaliksi kannattaa valita puu.

Kipsilevyja varten tehty puu-runko on edullisempi kuin teräsrunko. Se on myös painavampi ja hitaampi valmistaa.

Teräsrunko - ammattilaisen valinta

Valitsitpa kipsilevyjäsi varten puu- tai teräsrungon, lopputuloksesta tulee hyvin samanlainen - sen sijaan hinnassa ja työskentelyprosessissa on paljon eroja.

Teräsprofiilit alkoivat korvata puu-runkoja kipsilevyjen runkoratkai-suna 1970-luvulta alkaen. Nykyään teräsrakenteita on tarjolla moneen tar-peeseen ja teräsprofiileja löytyy varas-totavarana sisäseinien ja -kattojen run-koja varten. Vakioprofiilit ovat noin 0,5 mm paksuja ja eri pituisia. Järjestelmä koostuu yleensä useasta toisiinsa sopivasta profiilista, joi-den leveys vaihtelee noin 45 mm:stä jopa 160 mm:iin. Yleisin profiilikoko seinää varten on 45-90 mm. Myös niihin tilanteisiin, joissa sisäkatto tai vinokatto halu-TERÄSRUNKO taan levyttää, ja vain yhdeltä puolelta, on olemassa erikoisprofiileja, jotka voi-daan kiinnittää suoraan alustaan tai ripustaa kiskojen tai koukkujen varaan.

Helppo työskennellä

Ohuet profiilit voivat vaikuttaa heiveröi-siltä, mutta jäykät kipsilevyt ja profiloitu teräs muodostavat yhdessä vahvan ra-kenteen. Teräsprofiilit ovat aina täysin suoria, ja ne painavat paljon vähemmän kuin vastaavat puurakenteet, ja ovat siten helppoja käsitellä. Ohuita profiileita voi leikata tavallisilla levysaksilla, ja kos-ka profiilit työnnetään toistensa sisään, ne eivät edellytä äärimmäistä mittatark-kuutta. Profiilit voivat asettua toistensa päälle, ja silti liitokset ovat lähes samas-Ammattilaiset sa tasossa kipsilevyn takapinnan kans-sa, koska ne ovat vain 0,5 mm paksuja. Liitokset kootaan erikoisruuveilla tai kiinnityspihdeillä. Työ sujuu nopeasti.

Ei ruusuja ilman piikkejä

Ohuet profiilit voivat olla myös hankalia. Teräs taipuu, kunnes ensimmäiset ruu-vit on kiinnitetty, ja ne pitävät profiilit paikallaan. Tämän vuoksi teräsrangat käännetään niin, että niiden aukko on asennussuuntaan. Muussa tapauksessa ensimmäiset ruuvit saattavat painua levyjen alle ilman, että levyjä saadaan välttämättä lainkaan runkoon kiinni.

Teräsrungon myötä puusta ei pääse kokonaan eroon. Jos seinään on asennettava ovikarmi, teräsrunkoa on täyden-nettävä puurungolla. Karmia ei voi kiin-nittää teräsrunkoon, sillä sitä se ei kestä.

Yhteenveto

Seinän ja alaslasketun katon rakentami-sessa teräsprofiilien käyttö säästää niin paljon aikaa, että se kannattaa valinta - hinnasta huolimatta.

Ammattilaiset valitsevat teräs-profiilit kipsilevyseinän rungoksi. Työ sujuu nopeammin, ja terästä on helpompi käsitellä kuin puuta.

Lisää samasta aiheesta Väliseinä