Kumpi voittaa: sisäinen vai ulkoinen eristys?

Oletko eristämässä taloa jälkikäteen ja pohdit, kannattaako se tehdä sisä- vai ulkopuolelta? Lue lisää täältä ja selvitä molempien tapojen hyödyt ja haitat.

Kylmän ulkoseinän eristäminen sisäpuolelta on usein nopein ja helpoin ratkaisu, jolla voi säästää energiaa. Työssä ei menetä muuta kuin hieman millimetrejä talon sisämitoista.

Talon lisäeristäminen ulkopuolelta on suuri urakka, joka muuttaa taloa. Mutta se on paljon tehokkaampi ratkaisu kuin sisäpuolelta eristäminen. Lisäksi se suojelee ulkoseinää eikä aiheuta muutoksia sisätiloissa.

Eristä sisältä

Nopea ja helppo ratkaisu

Kylmän ulkoseinän eristäminen sisäpuolelta on usein nopein ja helpoin ratkaisu, jolla voi säästää energiaa. Työssä ei menetä muuta kuin hieman millimetrejä talon sisämitoista.

Edut

 • Helppo toteuttaa
 • Ei muuta talon ulkonäköä
 • Ei muuta talon ulkomittoja
 • Voidaan toteuttaa huoneittain

Huonot puolet

 • Vie talon sisämitoista tilaa
 • Jättää ulkoseinän kylmään
 • Ei eristä ulkoseinää välipohjan, lattioiden tai väliseinien kohdalta
 • Muodostaa kulmiin kylmäsiltoja
 • Vaatii usein sähkö- ja lvi-asentajaa

Kun ulkoseinän sisäpuolelle asennetaan mineraalivillaa, ratkaisulla on merkitystä sekä asukkaille että ympäristölle. Lämmitys lohkaisee nimit-täin merkittävän osan asumisen ener-giankulutuksesta. Sisäpuolelta eristämi-nen on helppoa ja tehty investointi maksaa itsensä takaisin ennätysajassa.

Jos taloa ei vielä ole eristetty riittä-västi, voi itse valita, mistä kohdin sitä ryhdytään lisäeristämään. Oletko ehkä aikeissa asentaa uuden katon tai lattian, oikaista vinon seinän tai mahdollisesti maalata kylmän ulkoseinän?

Kärjistäen voi sanoa, että on vain kaksi hyvää perustetta jättää lisäeristä-mismahdollisuus käyttämättä: joko näköpiirissä on suurempi remontti tai talon seinät eivät syystä tai toisesta kestä lisäeristämistä.

Seinät saatetaan kylmyyteen

Kun seinän sisäpuolelta eristetään, sano-taan, että seinä saatetaan kylmyyteen.

Voi olla, että talon sisältä tuleva lämpö on pitänyt seinän tähän asti kuivana ja terveenä. Halkeilleet saumat, ra-pistunut maali ja muut vauriot tekevät seinästä haavoittuvan, jolloin lisäeristä-minen sisältä voi johtaa puun lahoami-seen tai tiiliseinän pakkasvaurioihin.

Seinät voidaan eristää sisäpinnoilta monin tavoin. Yleisin tapa on vapaasti seisova lisäseinä, joka on tehty teräs- tai puurungosta, kipsilevyistä ja mineraali-villasta. Ratkaisu antaa vapaat kädet: vanha seinä saa olla vino ja kulunut, sillä ei ole merkitystä, ja voit itse päättää, kuinka paksun eristekerroksen haluat seinääsi asentaa.

Jokainen eristesenttimetri vie kuiten-kin tilaa talon sisämitoista. Ja vaikka sisäpuolinen eristys voidaan räätälöidä ja toteuttaa huonekohtaisesti, eteen voi nousta monia esteitä.

Jos seinässä on höyrynsulku tai paksu ja tiivis tapetti- tai maalikerros, ne täytyy ehkä poistaa. Ikkunalautoja ja ikkuna- ja ovisyvennyksiä joutuu laajen-tamaan, pistorasioita ja katkaisimia asentamaan uudelleen. Upeat stukot, varjo- ja jalkalistat sekä keittiönkalus-teet ja lämpöpatterit voivat olla esteenä.

Yhteenveto:

Jos haluat lisäeristää yksittäisen huoneen tai kunnostaa seinä-pinnat, kannattaa eristää sisältä. Varsinkin, jos julkisivu halutaan säästää.

Eristä ulkoa

Paras kokonaisratkaisu

Talon lisäeristäminen ulkopuolelta on suuri urakka, joka muuttaa taloa. Mutta se on paljon tehokkaampi ratkaisu kuin sisäpuolelta eristäminen. Lisäksi se suojelee ulkoseinää eikä aiheuta muutoksia sisätiloissa.

Edut

 • Eristää noin 30 % paremmin
 • Ei muuta mitään asennuksia
 • Ei vaadi muutoksia olemassa olevaan höyrynsulkuun
 • Suojaa vanhaa seinää
 • Luo täysin uuden ulkopinnan

Huonot puolet

 • Vaatii riittävän pitkiä räystäitä
 • Muuttaa talon ulkonäköä
 • Sisältää vaikeita yksityiskohtia
 • Luo vähintään uuden julkisivun

Talon eristäminen ulkopuolelta on paljon suurempi projekti kuin yhden tai useamman huoneen lisäeristäminen sisältäpäin, mutta ratkaisulla on monta etua.

Koko talo pakataan eristeiden sisään - myös se osa julkisivusta, joka sijoittuu välipohjan päälle, lattian alle ja välisei-nien kohdalle, joita on mahdoton eristää sisältäpäin. Olemassa oleva ulkoseinä saa-daan suojattua pak-kasilta ja sateilta, sillä se jää eristeiden läm-pimälle puolelle. Ole-massa olevasta höy-rynsulusta ei tarvitse välittää ja yleensä ulkoseinän eristämisessä kohtaa paljon vähemmän esteitä kuin sisältä päin eris-tettäessä. Mutta joitakin tärkeitä poikke-uksia on: ikkunoihin, oviin ja räystäisiin joutuu aina kiinnittämään huomiota.

Käytäntöjä ja juridiikkaa

Talon julkisivun lisäeristäminen ei aina ole helppoa tai edes mahdollista. Esimerkiksi talon räystäiden pitää ulottua riittävän pitkälle, jotta ne kattavat myös uuden eristekerroksen. Myös juridisia ongelmia voi esiintyä. Uusi julkisivu tekee talosta tiiviimmän, kasvattaa talon pinta-alaa ja muuttaa osin sen ulkonäköä. Tämän vuoksi kunta yleen-sä valvoo projektia ja rakennuslauta-kunta ohjeistaa, mutta pelkästään

hyvää tarkoittaen. Ulkopuolinen eristys muuttaa talon ilmettä merkittä-västi. Se voi olla etu, mikäli talo on kulunut tai harmaantunut, ja este, mikäli julkisivun ilme haluttaisiin säi-lyttää. Tästä syystä useimmat päättävät julkisivun lisäeristämisen yhteydessä uusia myös ikkunat.

Kahdenlaisia verhoiluja

Ulkopuolinen lisäeristetty pinta voidaan rapata tai verhoilla listoilla tai levyillä. Rappaus tehdään kiinteiden eristelevy-jen päälle, listat ja levyt asennetaan eris-teiden päälle kiinnitetylle rimoitukselle.

Eristämistavasta riippumatta eteen saattaa tulla ovi- ja ikkunakohtien lisäk-si muita hankalia yksityiskohtia, jotka usein vaativat ammattiapua tai neuvoja.

LUE LISÄÄ: 5 tapaa lisätä eristettä ulkopuolelle

Yhteenveto

Jos olet innostunut lisäeristämisestä ja se voidaan toteuttaa, on ulkopuolinen lisäeristäminen tehokkain ja paras ratkaisu - varsinkin hyvin pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Eristys