Pyöräkatos valmiista aitaelementeistä

Pystytä tolpat ja puurunko valmiiden aitaelementtien koon mukaan. Voit rakentaa tyylikkään ja helpon katoksen halvalla ja nopeasti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
650 euroa

Hieno pyöräkatos. Pajuaidan sijaan voi valita muun valmiin elementin esimerkiksi säleaidan.

Johdanto

Autotallin jatkoksi voi rakentaa pihakatoksen polkupyöriä varten. Autotalli vakauttaa katoksen rakennetta, mutta katoksen voi hyvin rakentaa myös vapaasti seisovaksi. Tällöin katto kannattaa tuulijäykistää.

Elementit määrittelevät vajan koon

Katoksen koko määräytyy valmiiden pajuaitaelementtien perusteella. Tämä katos tehtiin yhden elementin levyiseksi ja kolmen elementin pituiseksi. Etupuolella yksi osio jätettiin verhoilematta, jotta siihen saatiin vajan sisäänkäynti. Vajaan mahtuu 4–6 pyörää.

Katto on verhoiltu Acon ClickLite-levyillä. Ne ovat verrattain edullisia muovilevyjä, jotka kiinnitetään toisiinsa napsauttamalla. Ne ovat lujempia kuin trapetsilevyt eikä niiden alapuolelle kerry kondenssivettä. Kattopäällysteen voi valita mielensä mukaan, sen voi tehdä esimerkiksi tiilistä tai mineriitistä.

Ohjeet

01
Tolpat 5 Vaihe

Katoksen tolpat on sijoitettava tarkasti, sillä valittu verhoilu koostuu valmis-elementeistä, jotka asennetaan tolppien väliin.

Kun kaivetaan kuoppia useampaa samaan linjaan sijoittuvaa tolppaa var-ten, kannattaa tolppien välinen etäisyys merkitä lautaan ja asettaa lauta maahan, niin oikeat kaivuukohdat on helppo nähdä. Tolpat kaivetaan noin 90 cm:n syvyyteen. Etummaiset tolpat jätetään 25 cm takatolppia korkeammiksi, jotta katto saadaan kaltevaksi.

Puuosat kannattaa maalata heti alkuun. Kappaleet on helpompi maalata ennen kuin katos on koottu.

1

Kaiva tolpille kuopat. Kuoppien pitää olla noin 90 cm syviä. Tolppaväli sovitetaan valmiiden pajuaitaelementtien leveyden mukaan. Kuoppien pitää olla niin suuria, että tolpan ympärille jää vähintään 5 cm tilaa, jotta maa voidaan tampata.

2

Aseta takatolppa (B) pystyyn ja tamppaa maa sen ympäriltä 10 cm:n kerroksissa sitä mukaa, kun täytät sitä. Valitse kulmiin kaikkein suorimmat tolpat. VINKKI: Maan voi tampata tiiviiksi vaikka listanpalan avulla.

Varmista, että tolpat seisovat suorassa molem-piin suuntiin.

3

Sijoita saumausnaru kahden uloimman tolpan väliin (B) ja oikaise linja niiden mukaan, kun sijoitat keskitolppia paikoilleen. Aseta 3 mm kiilapala narun alle ja sijoita muut tolpat 3 mm päähän narusta.

Aseta narun alle kiila, jottei naru vahingossa siirry, kun asennat tolppia.

4

Varmista, että päätytolpat seiso-vat varmasti suorassa kulmassa. Rakenna 3-4-5 suorakulmain parista lau-dasta, ja sijoita se takimmaiseen tolppari-viin niin, että etummaiset kulmatolpat ovat suorassa kulmassa takimmaisiin nähden.

5

Etutolppien (A) pitää olla 25 cm takatolppia (B) korkeampia, jotta katosta saadaan kalteva. TÄRKEÄÄ! Tarkista, että tolpat ovat varmasti pystysuorassa ja oikein sijoitettu.

02
Sidepuut 5 Vaihe

Takimmaisen vaakasidepuun korkeus määräytyy tässä kohteessa autotallin katon perusteella, sillä pyöräkatos on autotallin jatkeena. Jos rakennat vapaasti seisovan katoksen, 2 m on sopiva kor-keus yläsidepuun alareunasta maahan. Se takaa hyvän seisontakorkeuden.

Jokaiseen tolppaan tehdään lovi, johon yläside sijoitetaan. Näin rakenteesta tulee mahdollisimman vankka.

Tolpat kannattaa jäykistää väliaikai-sesti rimalla ennen kuin tolpat sahataan. Näin voi varmistaa, että tolpat asettuvat oikeisiin kohtiin.

1

Mittaa, mihin kohtaan sidepuu (C) pitää asentaa. Kiinnitä päätytolppaan (B) puristimet, joilla sidepuun saa kiinni mittaamisen ajaksi. Nyt sidepuuta on help-po säätää ylös tai alaspäin puristimia kään-tämällä. Tarkista, että sidepuu on vaaterissa.

2

Sahaa tolppien (A ja B) yläpäät suoraan kulmaan 2,5 cm sidepuun (C) alapuolelta. Näin sidepuu työntyy 2 cm tolpan yli, mikä näyttää tyylikkäältä.

3

Sahaa tolppiin (A ja B) lovet sidepuuta (C) varten. Sidepuun pitää olla tasan tolpan ulkopinnan kanssa, joten loven pitää olla 45 mm syvä mitattuna tolpan etureunasta. Tolpat kannattaa jäykistää rimalla, kun lovet sahataan.

4

Aseta sidepuu (C) paikalleen ja kiinnitä se tolppiin (A ja B) 10 x 120 mm lukkopulteilla. Esiporaa 10 mm:n poralla. Iske lukkopultit sidepuun puolelta niin, että aluslevy ja mutteri sijoittuvat tolppien sisäpintaan.

5

Kun olet kiinnittänyt molemmat sidepuut (C), jäykistä rakennetta väli-aikaisesti laudoilla molemmissa päädyissä. Sidepuiden pitää olla yhdensuuntaiset ja tolppien (A ja B) täysin pystysuorassa.

03
Kannatinpalkit 5 Vaihe

1

Aseta kannattimet (D) sidepuun (C) päälle ja mittaa niiden oikea sijainti. Kannattimien pitää työntyä ulos molem-mista sivuista, jotta katokseen saadaan räystäät. Kun kannattimet on sijoitettu oikein, niihin merkitään lovien paikat.

2

Sahaa kannattimiin (D) lovet käsitai pistosahalla. Lovet on sahattava kulmaan. Kannattimet asettuvat tuke-vammin, kun ne sijoitetaan koko sidepuun leveydelle eikä vain yhden kulman varaan.

3

Asenna kannattimet sidepuulle. Jokainen kannatin kiinnitetään kulma-raudalla jokaiseen sidepuuhun. Kulmarau-dat kiinnitetään 4 x 40 mm pallokanta-ruuveilla. Tässä kannatinväli on 72 cm, joten joka toinen kannatin sijoittuu tolpan päälle.

4

Kannattimet sahataan pituuteen, kun ne kaikki on kiinnitetty, jotta niihin voidaan vetää suora katkaisulinja. Mittaa linja kummastakin päädystä ja laita pääty-jen väliin liitunaru. Sahaa hyvällä, terävällä käsisahalla, niin saat siistin viillon.

5

Kiinnitä ruoteet (E) kannattimien päälle. Neljä rimaa sijoitetaan niin, että ne jakaantuvat tasaisesti koko alueelle, tässä rimaväliksi tulee 60 cm. Rimat kiinnitetään 5 x 100 mm ruuveilla.

04
Katto 7 Vaihe

Kun puurunko on valmis, voidaan aloit-taa kattolevyjen kiinnitys. Tämä katto tehdään muovisista kattopaneeleista, jotka napsautetaan yhteen painamalla levyt saumoissa toistensa sisään. Katto tukeutuu autotalliin, joten katos alkaa reunalistalla. Kun se on asennettu ja ensimmäiset kattolevyt ovat paikoil-laan, muut kattolevyt napsautetaan kiinni yksi kerrallaan yhdellä ruuvilla joka ruoteeseen.

Jos rakennat katoksestasi vapaasti seisovan, tarvitset alkuun alumiiniprofiilin ja toisen vastaavan viimeistelyyn.

Kattolevyt napsautetaan yhteen paina-malla liitokset yhteen. Se sujuu helpoiten, kun pitää yhtä kättä kattolevyn molemmin puolin ja napauttaa levyt yhteen.

1

Kiinnitä alumiiniprofiili kohtaan, josta katos alkaa, jos katos tukeutuu toiseen rakennukseen, kuten tässä kohteessa. Reunalista kiinnitetään sen mukana tulevilla asennusruuveilla.

2

Laita 3 mm:n ilmod-tiivistenauhaa reunalistan saumakohtaan. Nauha tiivistää ensimmäisen kattolevyn ja reunalistan välisen raon ja takaa, että levyjen taakse ei pääse valumaan vettä.

3

Sahaa kattolevyt hienohampaisella sahalla tai metallilaikalla varustetulla kulmahiomakoneella. Nämä levyt ostetttiin 420 cm pitkinä. Ne katkaistaan vain keskeltä, jolloin yhdestä levystä saadaan kaksi kattolevyä eikä hukkapaloja jää.

Käytä mieluiten kulmahiomakonetta. Sahaa käytettäessä levyjen muovipinta saattaa ”karata”.

4

Kiinnitä ensimmäinen kattolevy. Se työnnetään reunalistan alle ja kiinnitetään ruuveilla kattolevyjen kahdesta urasta uloimpaan yhdellä ruuvilla jokaiseen ruoteeseen.

5

Saumaa reunalistan ja siihen yhdistyvän tuulilaudan välinen sauma läpinäkyvällä silikonisaumamassalla. Silota sauma saumatikulla.

6

Kattolevyt asennetaan yksi kerrallaan. Tarkista, että kattolevyn etureunan ja etummaisen ruoteen väli pysyy yhtä suurena. Väliin täytyy jäädä tilaa myöhemmin asennettavalle räystäs-laudalle. Kattolevyt napsautetaan yhteen.

7

Sahaa ruoteet (E) mittaan, kun olet saamassa koko katon valmiiksi ja voit nähdä, mihin viimeinen kattolevy ja sitä seuraava tuulilauta sijoittuvat.

05
Katon viimeistely 10 Vaihe

Jäljellä on vain pieniä yksityiskohtia. Katto tiivistetään edesta alumiiniteipillä ja alumiiniprofiililla. Lisäksi katoksen etureunaan asennetaan räystäslaudat ja päätyihin tuulilaudat. Näiden lautojen päälle kiinnitetään alumiiniset peitelis-tat, jotka suojaavat puuta ja estävät kos-teuden pääsyä rakenteisiin.

Takaosaan kiinnitetään suodatin-teippi ja räystäslista. Suodatinteippi takaa, että vesi valuu katolta alas, ja samalla teippi ja lista suojaavat kattoa. Lopuksi asennetaan valmiit pajuaitaele-mentit, jotka ruuvataan kiinni tolppien väliin. Poikkeuksena on etuseinämän keskitolppien väli, joka jätetään avonai-seksi, sillä se toimii sisäänkäyntinä.

1

Valmistaudu asentamaan päädyn tuulilaudat, jotta viimeiset kattolevyt voidaan laittaa paikoilleen. Me kiinnitämme ruoteiden päätyjen alle ruoteen syrjälleen, jotta tuulilaudat saadaan kiinnitettyä siihen. Esiporaa, jotta puu ei halkea.

Kiinnitä ruode ylhäältä päin ruoteiden läpi 5 x 100 mm ruuveilla.

2

Vedä alumiiniteippiä kattolevyjen yläreunaan. Teippi suojaa kattoa ja estää lian kulkeutumisen kattolevyjen päätyaukoista levyjen alle.

3

Paina alumiiniprofiili levyjen reunaan teipin päälle. Lista kuuluu yhteen alumiinisen peitelistan kanssa, joka asennetaan räystäs- ja tuulilautojen suojak-si. Alumiiniprofiili tarttuu niin lujasti kiinni, että sitä ei tarvitse erikseen kiinnittää.

4

Asenna räystäslaudat (F) katon etureunaan. Kiinnitä ylin lauta ensin ja sijoita se 3 cm katon yli, jotta se sopii alumiiniseen peitelistaan. Aseta alin lauta ylemmän laudan ponttiin. Kiinnitä 5 x 100 mm:n ruuveilla.

Räystäslaudat ovat ponta-tut. Alin lauta naputellaan paikalleen palikan avulla, jotta siihen ei jää jälkiä.

5

Asenna tuulilaudat (G) päätyyn, kun räystäslaudat (F) ovat paikoillaan. Pitele lautaa ja mittaa, kuinka pitkä sen pitää olla. Tuulilauta kiinnitetään räystäslau-dan korkeudelle, sillä peitelistan pitää kattaa molempien lautojen yläpinnat.

Tuulilaudat kiinnitetään 5 x 60 mm ruuveilla.

6

Sahaa räystäslaudat (F) mittaan, kun tuulilaudat ovat paikallaan. Räystäs sahataan pystysuoraan, jotta se on tasapituinen tuulilaudan kanssa.

7

Kiinnitä alumiininen peitelista räystäs- (F) ja tuulilautoihin (G) alumiininauloilla. Listat asennetaan limittäin, jotta seuraava listakappale peittää naulakoh-dan. Me käytämme 32 mm peitelistaa, joka yltää alumiinilistan yli peittäen liitoskohdan.

8

Asenna suodatinteippi katon räystäälle. Teipin reiät takaavat, että vesi kulkeutuu pois levyjen välisestä urasta ja teippi estää samalla lian pääsyn uriin. Teippi liimataan kiinni.

9

Kiinnitä alumiininen räystäs-lista suodatinteipin päälle. Lista painetaan vain kattolevyihin kiinni eikä sitä tarvitse kiinnittää sen kummemmin.

10

Kiinnitä pajuaidat tolppien vä-liin. Elementit kiinnitetään 5 x 60 mm ruuveilla, kolme kumpaankin sivuun. Eteen ja päätyyn hankittiin matalampaa aitaa ja takaseinään hieman korkeampaa. Ai-dat sijoitetaan 15 cm:n korkeudelle maasta.

Materiaalit

• 4 tolppaa (A) á 97 x 97 cm, pit. 335 cm
• 4 tolppaa (B) á 97 x 97 cm, pit. 310 cm
• 2 sidepuuta (C) á 45 x 145 cm, pit. 420 cm
• 6 kannatinta (D) á 45 x 120 cm, pit. 210 cm
• 4 ruodetta (E) á 38 x 73 cm, pit. 390 cm
• Tuulilaudat (F)
• Räystäslaudat (G)
• 5 rimaa tuulilautojen väliaikaista jäykistämistä ja kiinnitystä varten
• 8 lukkopulttia á 10 x 120 mm
• Pajuaitaa, 3 á 120 x 180, 4 á 120 x 140 cm
• 12 kulmarautaa
• 4 x 40 mm pallokantaruuveja
• 5 x 60 ja 5 x 100 mm ruuveja
• ClickLite-katto (ACOlta, sis. kiskot, teipit)
• 7 alumiinista peitelistaa, 32 mm
• Ilmod-nauhaa ja tiivistenauhaa
• Silikonisaumamassaa

Erikoistyökalut
• Peltisakset,
• Saumanarua, tarvittaessa liitulankaa

Vie aikaa

3 päivää

Hinta

Noin 650 €

Vaikeusaste

Kohtuullinen rakennus-projekti. Tolpat on pysty-tettävä täysin suoraan.

Piirustus

Etutolpat ovat 25 cm takatolppia korkeampia, jotta kattokaltevuudeksi saadaan 12 astetta. Tämä katos tulee autotallin jatkeeksi. Sen vuoksi kattokannattimet jatkuvat pidemmälle toisessa päädyssä.

Video

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

VINKIT: Tolpat samalle etäisyydelle

VINKIT: Asenna pitkät laudat yksin

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pyörävaja