Kiinnitä pyöräkatos talon seinään

Neljä tolppakiveä, neljä tolppaa ja pari palkkia muodostavat tämän pyörävajan rakenteen. Lisäksi se on helppoa ja halpaa.

Johdanto

Polkupyörillä on tapana päätyä autotallin tai talon seinustalle tai vaikka roskatelinettä vasten. Pyörät ovat kesää lukuun ottamatta tiiviisti halkovajan takaseinällä, mutta on niitäkin urhollisia, joilla pyörä on jokapäiväisessä käytössä, talvellakin.

Jos pyörää käytetään joka päivä, sitä ei voi viedä halkovajan perille tai kellariin. Pyörövajan tai ainakin -katoksen voi tehdä sopivaan paikkaan talon tai autotallin seinustalle. Vajan voi tehdä sijoituspaikkansa tyyliin. Kuvissa nähtävä mallikatos on hyvin avoin, mutta suojaa siellä olevat pyö-rät sateelta. Mahdollinen kosteus haihtuu nopeasti, koska ilma kiertää suojassa vapaasti.

Pyörävajan voi tietysti tehdä um-pinaiseksi ja ovelliseksi, jolloin sen voi lukita. Umpinaista vajaa ei toisaalta ehkä tule käytettyä, vaan pyö-rät jätetään taas ulos.

Pyöräkatoksen sisäleveys on mal-likatoksessa 120 cm, mikä on jo mukavan tilava. Samaa puutavaraa käyttäen voi mainiosti tehdä myös leveämmän suojan, jos katettua tilaa tarvitaan enemmänkin. Mallikohteessa autotallin rakennustyyliä on jäljitelty suoraan. Seiniä on jatkettu samalla laudoituksella ja pystyjaolla sekä autotallin kansa samanlaisilla ristikkoikkunoilla. Tuloksena on hyvin tyylikäs kokonaisuus.

Lasi tai ikkuna-aukko

Viereisessä autotallissa on lasi-ikkunat, mutta pyöräkatos on suojaisalla seinustalla, joten ikkunaristikoihin oli aika turha asentaa laseja. Ikkuna-aukot antavat katokselle kevyen ja tyylikkään ulkonäön.
Takaseinän avoin yläosa ja noin 10 cm rako maanrajassa takaavat yhdessä ikkuna-aukkojen kanssa, että ilma kiertää katoksessa. Talveksi seinien alaosan aukko pitää tukkia, jos paikka on sellai-nen, että vajaan tiuskuttaa lunta.
Ikkunoihin voi asentaa lasiruudut tai kirkkaat muovilevyt, jos katokseen osuu voimakkaita tuulia ja seinä on alttiina tuiskuille ja sadekuuroille. On myös mahdollista tehdä umpiseinät katon-rajaan saakka, mikäli se tuntuu käytän-nöllisemmältä vaihtoehdolta.

Ohjeet

01
Vajan alle laatta tai ruuvijalat 6 Vaihe

Koko rakennustyön rankin vaihe on perustuksen teko. Kaivamisen voi kyllä unohtaa, sillä maa on yleensä niin kovaa, ettei kaivamista kannata yrittääkään. Käytännöllisin ja no-pein tällaisen pikkuvajan perusta-mistapa on kiertää ruuvijalat vajan perustukseksi. Jos rakennuksen seinustalla on routaeriste, sen läpi ei voi kaivaa tai ruuvata mitään. Pinta täytyy poistaa, alue eristää uudelleen ja vajan alle valaa betonilaatta.

1

Seinä lähtökohtana mitataan ensin, mihin pilarit asennetaan. Suorakulmainen levy on hyvä apuväline paikkojen määrittelyssä. Pilareiden paikat merkitään pienillä kepeillä.

2

Reiät tehdään maakairalla ja/tai lapiolla, jos maa on pehmeää hiekkamaata eikä seinustalla ole routaeristettä. Käytännöllisin perustamistapa on kiertää alle ainakin vajan kulmiin ruuvijalat (Ortkivi Oy).

3

Pilarit tai ruuvijalat on sovitettava täsmälleen samalle korkeudelle ja samalle etäisyydelle seinästä. Pilareiden reiät täytetään maalla. Routivassa paikassa kuopat pitää salaojittaa. Keskimmäinen pilari asennetaan tarkasti kulmapilareiden väliselle linjalle.

4

Jos vaja pystytetään laatalle, eristettävältä alueelta kaivetaan maata pois laatan paksuuden sekä routaeristeen ja salaojituksen vaatiman paksuuden verran. Ensin asennetaan salaojaputket, sitten levitetään suodatinkangas ja sen päälle 10-20 cm salaoja-soraa, joka tiivistetään. Sitten valetaan laatta.

5

Varsinkin ruuvijaloille vajaa perustettaessa pohjan voi päällystää betonilaatoilla. Mallikohteessa laatoitus tehtiin 40 x 40 cm betonilaatoilla, joiden mitta sopi juuri passelisti katoksen kokonaisleveyteen.

6

Laattojen saumoihin lakaistaan saumahiekkaa. Harjaa liikutellaan vinoin vedoin kulmasta kulmaan, jolloin saumat täyttyvät parhaiten. Hiekkaa on levitettävä saumoihin seuraavina viikkoina monta kertaa.

02
Seinät pystyyn, kun pohja on valmis 7 Vaihe

Useimmat kai pyrkivät aloittamaan rungon kokoamisen alhaalta ylös-päin. Tämä katos on kuitenkin mukavampi pystyttää katoksen yläosas-ta, siis kattorakenteista alkaen. Tie-tysti sitten, kun pilarit tai pohjalaat-ta on asennettu tai valettu.

1

Katon kannatinpalkin oikea katkaisukulma löytyy, kun lankun päähän oikealle korkeudelle kiinnitetään puristimilla pystylista ja lankku asetetaan viereisen autotallin seinää vasten oikeassa asennossa, jossa tarvittava kulma merkitään. Pää sahataan merkkiviivaa pitkin. Kulma siirretään pyörösahan kallistussäätöön, jolloin yläjuoksun (F) syrjä on helppo sahata katon mukaiseen kulmaan. Myös otsalaudan (G) yläsyrjä sahataan vastaavaan kulmaan.

2

Kannatinlauta naulataan autotallin seinään väliaikaisesti mittauksia varten. Kattokannattimien paikat sekä pituus merki-tään lautaan. Lauta irrotetaan ja katkaistaan lopulliseen mittaansa. Ruuveille porataan esireiät ja lauta kiinnitetään seinään 75 tai 70 mm nauloilla tai ruuveilla. Kulmaraudat kiinnitetään lautaan 40 mm yleisruuveilla.

3

Kattokannattimet tuetaan väliaikaisesti laudoilla lopullisille paikoilleen ja oikeaan asentoon. Ensin tuetaan toisen päädyn kattokannatin, sitten vastakkaisen päädyn kannatinpalkki. Niiden väliin kiinnitetään puristimilla suora lauta kannattelemaan keskimmäisiä kattopalkkeja. Kattopalkeista on suuri apu, kun pilareihin aletaan merkitä loveus- ja katkaisukohtia.

4

Pystypylväiden päihin paksuuden puoli-väliin sahataan poikittaisurat ja päät lovetaan kattopalkkeihin kiinnitystä varten. Pilarit sopivat tarkasti, koska kattokannatti-met olivat mitattaessa oikeilla paikoillaan.

5

Uloin kattokannatin katkaistaan oikeaan pituuteen. Kattokannattimet ja pilarit naula-taan toisiinsa 50 ja 75 mm nauloilla tai vastaavilla ruuveilla. Otsalauta (G) naulataan pilarei-den etusivuun 50 mm nauloilla.

6

Pylväiden tarkka etäisyys toisistaan kannattaa merkitä laudanpätkään ja kiinnit-tää se puristimilla pylväiden alaosaan ennen kuin niitä ruvetaan kiinnittämään pilariken-kiin tai ruuvijalkoihin.

7

Pilareiden oikea paikka ja pystysuunta tarkistetaan vielä ja ne ruuvataan kiinni betonipilareiden pilarikenkiin 10 mm kansiruuveilla.

03
Katoksen seinien kokoaminen 4 Vaihe

Seinälaudoituksen naulaaminen lauta laudalta epämukavassa työsken-telyasennossa katoksen lipan alla ei ole tarpeen. Seinän osat voi koota en-sin muualla elementeiksi. Niiden te-kijä voi vapaasti valita, kootako sei-nämät mukavasti ulkosalla tasaisella alustalla vai sisällä työpöydällä, suojassa sateilta ja tuulilta. Neljän seinäelementin kokoaminen ja nii-den kiinnittäminen katoksen run-koon vaatii tietysti mittatarkkuutta, mutta menetelmä on nopea ja miel-lyttävä verrattuna lauta laudalta na-putteluun hankalissa työasennoissa.

1

Seinäelementtien kehikot kootaan listoista H, J ja K 65 mm nauloilla. Kehikko päällystetään ulkoverhouslaudalla, joka naulataan kiinni 40 mm nauloilla.

2

Valmis seinän osa nostetaan pystysuun-taisten runkopuiden väliin ja kiinnitetään niihin 75 mm nauloilla tai 60 mm ruuveilla. Elementin voi kiinnittää 20 mm runkopuun ulkopintaa syvemmälle.

3

Pystypuihin kiinnitetään vaakapuut (D) 75 mm nauloilla tai 60 mm ruuveilla. Sekä alempi että keskellä oleva vaakapuu (D) kiinnitetään samoilla nauloilla tai ruuveilla seinäkehikkoon.

4

Ylävaakalauta kiinnitetään puristimilla alareuna samaan tasoon otsalaudan (G) kanssa ja naulataan sitten 65 mm nauloilla otsalaudan läpi. Vaakapuut kiinnitetään vielä pystyrunkoon vinoon kierrettävillä ruuveilla.

04
Ikkunakehikoiden kokoaminen 6 Vaihe

Ikkunakehikot vinoristikoineen ovat oikea piste i:n päälle pyöräkatoksen huolitellussa ulkonäössä. Ikkunat antavat sisätiloihin mukavasti valoa ja keventävät rakenteen ulkonäköä.

Listaristikot on tietysti asennettava tarkasti kulmasta kulmaan, mikä vaatii tarkan mittauksen ja huolelli-sen osien sahauksen.

Kehikon on oltava myös tarkasti suorakulmainen. Suorakulmaisuus tarkastetaan ristikon sovituksen yh-teydessä ennen sen kiinnitystä. Täl-laisissa työvaiheissa liika kiire kostautuu ikävällä tavalla.

1

Kolme suorakulmaista ikkunankehystä kootaan 21 x 21 mm listoista (M ja N). Kehikot kootaan sivu toisen päätä vasten 50 mm nauloilla tai ruuveilla, joille porataan esireiät. Ristikkolistojen keskelle vedetään merkkiviiva, joka lävistää kehikon kulmat. Lista asetetaan kehikon alle ja sen päihin merkitään sahauslinjat.

2

Moitteettoman ristikon syntymisen edellytys on, että listojen keskiviivat kulkevat tarkasti kulmien läpi. Liitoskohtaan vedetään lyijykynällä merkkiviivat, joiden mukaan liitoslovet saadaan taltattua auki.

3

Liitosloven alueelle sahataan ensin muutama ura, jolloin puuta on helpompi poistaa terävällä taltalla. Ristikko yhdistetään lyömällä liitokseen molemmilta puolilta pienikantaiset 35 mm naulat.

4

Ristikko pujotetaan kehikon sisään ja kiinni-tetään kehikkoon 35 mm nauloilla. Kehikon suorakulmaisuus tarkastetaan.

5

Ikkunakehikot kiinnitetään seinään 50 mm nauloilla. Kehikot asetetaan noin 20 mm seinän etupintaa syvemmälle.

6

Pyöräkatos on nyt maalausta ja vesikatteen kiinnitystä vaille valmis.

05
Katto tehdään viimeisenä 2 Vaihe

Katoksi sopii vaneri ja bitumikermi eli kattohuopa, mutta mallikohteeseen valittiin limittäin asennettu laudoitus, jolloin katosta tulee haus-kan näköinen ja kevytkin. Lautakat-to voi päästää lävitseen muutamia vesipisaroita kovilla sateilla, mutta pikku vuodoilla ei pyöräkatoksessa ole mainittavaa merkitystä.

Runko kannattaa maalata valmiiksi ennen kuin kattoa aletaan tehdä, jotta kattolaudat säilyvät mahdollisimman tahrattomina. Kat-tolaudat sivellään puuöljyllä ainakin kahteen kertaan ennen asennusta.

HUOM! Kattolaudat on öljyttävä joka puolelta, etteivät ne ala vääntyillä.

1

Kattolaudat mitataan ja sahataan oikeaan pituuteen. Lautojen peittävyyden voi kokeilla pätkillä ja sovittaa laudat niin, että reunimmainen lauta ulottuu noin 40 mm otsalaudan yli. Ensimmäisen alaräystäälle kiinnitettävän laudan alasivun pontti sahataan pois, jotta katon reuna saadaan tasaiseksi. Ylintä, siis viimeistä lautaa kavennetaan tarvittava määrä.

2

Laudat naulataan katon kannatinsoiroihin 50 mm nauloilla. Katos on enää seinien maalausta vailla.

Materiaalit

LATTIA

• 44 betonilaattaa, 40 x 40 cm
• noin kuutiometri salaojasoraa
• säkki saumahiekkaa
Vaihtoehtoisesti
• valettava pohjalaatta lattiaksi ja pilareiden alustaksi
• tarvittava routaeriste
• salaojaputket
• suodatinkangas

Hinta: 100–200 euroa.

PYÖRÄVAJA

90 x 90 mm parrua kulmapilareiksi, haluttaessa painekyllästettyä
• 2 pilaria (A), noin 1850 mm

45 x 95 mm soiroa, haluttaessa painekyllästettyä
• 2 runkopuuta (B), 1850 mm
• 4 kattokannatinta (C), 1400 mm
• 6 vaakapuuta (D), 833 mm
• 2 vaakapuuta (E), 1200 mm
28 x 120 mm lautaa
• 1 kannatinlauta (F), 2679 mm
• 1 otsalauta (G), 2769 mm

21 x 45 mm listaa
• 9 kehikkolistaa (H), 1148 mm
• 6 kehikkolistaa (J), 833 mm
• 2 kehikkolistaa (K), 1200 mm
• 6 ristikkolistaa (L), 820 mm

21 x 21 mm listaa
• 6 kehikkolistaa (M), 833 mm
• 6 kehikkolistaa (N), 258 mm

21 x 120 mm ulkoverhouslautaa (UVL), mielellään painekyllästettyä
• 14 kattolautaa (O), 2769 cm

Hirsiverhouslautaa (HTP tai HYP), peittävä leveys 110 mm
• noin 35 lautaa (P1), 833 mm
• noin 12 seinälautaa (P2), 1200 mm

Lisäksi
• 4 ruuvijalkaa tai betonipilaria (R)
• 40, 45, 60, 70 ja 90 mm yleisruuveja ja/tai vastaavia nauloja
• 10 mm kansiruuveja
• 6 kulmalevyä, 60 x 60 x 80 mm
• väritöntä puunsuoja-ainetta
• ulkomaalia tai peittävää puunsuojaa
• puuöljyä (katto)

Haluttaessa
• pyöräteline

Hinta: noin 250 euroa.

Piirustus

Kaunis pyöräkatos

Piirroksessa pyöräkatoksen kaikki osat on merkitty kirjaimilla, jotka löytyvät myös oheisesta tarvikeluettelosta. Kirjaimia käytetään myös työvaiheiden selostuksissa, joten ohjeiden noudattaminen on helppoa.

Kaunis pyöräkatos

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pyörävaja