Puuvaja, jossa on irtoseinät

Tähän vajaan pääsee aina juuri oikeasta kohdasta sisään sekä vajaa täytettäessä että kuivia polttopuita haettaessa. Jokaisen seinän voi nimittäin irrottaa. Vajaan pinotut puut myös kuivuvat takuulla hyvin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1050 euroa

Johdanto

Rakennamme puuvajan, jota näinä älykorttien ja ajattelevien koneiden aikakautenakin voi hyvillä syin kutsua fiksuksi rakennukseksi. Vaja pitää tietenkin sadetta ja varmistaa, että polttopuut ja puutarhatyökalut saadaan pysymään kuivina. Vajaan pääsee käsiksi juuri siitä kohdasta, mistä on tarve, joten sinne on helppo pinota tuoreita puita, hakea kuivia klapeja tai asettaa haravat seisomaan.

Ohjeet

01
Perusta ja runko 7 Vaihe

Rakentaminen käynnistyy täysin normaaliin tapaan perustan tekemisestä. Tämä vaja seisoo yksinkertaisesti neljän kulma pilarin päällä.

Pilarit voi rakentaa monella tavoin, emmekä keskity siihen tämän enempää tässä artikelissa. Lue aiheesta lisää osoitteesta www.teeitse.com

Kattoa kannatteleva vajanrunko, johon myös sivut ripustetaan, koostuu suorakaiteen muotoisista kehikoista alaja yläjuoksuineen. Juoksujen väliin sijoi-tetaan kahdeksan tolppaa: neljä kulmiin, ja sivujen keskelle neljä kapeampaa tolppaa, yksi jokaiseen sivuun.

1

Sahaa alajuoksut (B) niin, että ne voi­ daan yhdistää tosiinsa kulmissa. Poista lankkujen päistä puolet paksuu des ta (ylä­ ja vast. alaosa) niin, että pää dyt yhdistettäessä kulma on lankun pak sui nen. Tee lovet sahaamalla katkaisusahalla poikkiviiltoja.

2

Ruuvaa alajuoksut (B) kiinni pilariperustuksiin. Jos perusta on valettu, laita sen ja juoksun väliin pala sokkeli huo­ paa maasta nousevan kosteuden eristä­ miseksi. Jos perustukset eivät ole täysin vaaterissa, kiilaa niitä sokkelihuovanpalalla.

3

Pystytä jokaiseen kulmaan tolppa (A). Kiinnitä tolpat alajuoksuihin (B) kahdella vankalla kulmaraudalla.

VINKKI: Helpotat työtäsi pystyttämällä tolpan paikalleen, merkitsemällä sivut ja poistamalla tolpan kulmarautojen kiinnitysajaksi.

4

Kiinnitä kulmaraudat 40 mm:n helaruuveilla. Älä laita ruuveja kaikkiin reikiin, älä esimerkiksi sijoita ruuveja puun päädyn lähelle, jotta puu ei halkea ja ime rakoihinsa kosteutta.

5

Kiinnitä jokaisen alajuoksun (B) keskelle kaksi kulmarautaa, joihin keskitolpat (D) kiinnitetään. Etsi sivun keski­ kohta, aseta tolppa (D) ja ruuvaa kulma rau­ dat tiiviisti tolpan sivuille. Näin ne ovat valmiina, kun yläjuoksut asennetaan.

6

Asenna neljä yläjuoksua (C). Ne vastaavat alajuoksuja (B), ja myös ne lovetaan yhteen. Kokoa ne kahdella 4 x 45 mm:n ruuvilla jokaisesta kulmasta, ennen kuin asennat ja kiinnität ne 100 mm:n ruu­ veilla tolppiin (A). Esiporaa yläjuoksujen läpi.

7

Kiinnitä keskitolpat (D). Poraa 5 mm:n reiät jokaisen yläjuoksun (C) kes kelle. Purista tolppa (D) kahden alakul­ ma raudan ja yläjuoksun väliin, kiinnitä kah­ del la 100 mm:n ruuvilla yläjuoksun reikien läpi ja lopuksi alajuoksun kulmarautoihin.

02
Kattokannattimet 8 Vaihe

1

Piirrä kattorakenne vanerilevylle, jotta voit koota kannattimet (E) vanerikolmioihin (N), ennen kuin asennat ne yläjuoksulle (C). Piirrä ensin yläjuoksu vanerilevyn myötäisesti.

2

Piirrä kannattimien (E) ja yläjuoksun (C) yhdistyminen. Kannattimet (E) lovetaan yläjuoksulle eli niihin sahataan lovi, joka lepää yläjuoksulla. Sahaa kannattimeen 2/5 syvyyteen ja jätä 3/5 puusta jäljelle. (3/5 95 mm:stä on 57 mm.)

3

Käytä nivelmittaa viivaimena ja piirrä 120 cm:n säde (2 cm pienempi kuin kattolevy) kannattimen reunasta alkaen niin, että säde halkaisee yläjuok suun merkityn keskilinjan. Näin kattokalte vuus sopii taloon ja kestää lumen painoa.

4

Aseta kannatin (E) piirustukselle ja merkitse yläjuoksu (C) kannattimeen (E) suorakulman avulla. Merkitse pois sahattava alue lyijyky nällä. Merkitse sitten ylä­ puolelle sijoittuva pystyviilto, jonka kohdalla kannatin kohtaa toisen puolen kannattimen.

5

Sahaa harjan pystyviillot katkaisusahalla, mutta sahaa lovi pisto­ tai käsisahalla. Sahaa viisi muuta kannatinta vastaavasti. Sahaa tämän jälkeen kolme kolmiota (N) 18 mm:n vanerista.

6

Aseta kaksi kannatinta (E) piirrokselle ja yhdistä ne kolmioon (N) 5-6:lla 4 x 50 mm:n ruuvilla jokaisesta kannattimesta, jotta rakenteesta tulee vankka. Sahaa tässä vaiheessa harjalle myös pieni ura, johon harjalauta asetetaan.

7

Pystytä kootut kannattimet ja kiinnitä ne yläjuoksuun (C) kulma rau­ doilla: keskimmäisistä kannattimista molem­ min puolin. Uloimmat kannattimet tulevat rungon ulkoreunan linjaan, kolmas asetetaan keskelle. Muista asettaa kolmiot sisäänpäin.

8

Runko on vakaa ja kattolevyt jäykistä­ vät sen. Voit lisä­ jäykistää runkoa reikänauhalla kiristämällä sen viistoon sellaiseen kohtaan, jossa se jää vähiten tielle.

03
Sivujen reisilankut 6 Vaihe

Jotta sivujen verhoilulaudat asettuisivat oikein niin, että ne limittyvät päällek-käin ja niiden väliin jää tarpeeksi rakoa vajan tuuletusta varten, laudat asennetaan reisilankuille hiukan limittäin.

Jos löydät 16 x 100 mm:n lautoja, voit hyödyntää piirustustamme, mutta näy-tämme myös, miten voit itse piirtää reisilankun alusta alkaen.

1

Työstämme pienen liukuovimallin, jota käytämme, kun piirrämme ensimmäistä lovitettavaa reisilankkua (P). Aseta 5 cm pitkät verhoilulaudan pätkät (Y) 14,5 x 50 cm:n vanerille (X) niin, että ne limittyvät toistensa yli osumatta toisiinsa.

2

Sahaa lovet pistosahalla. Sahaa ensin pieni malli viivojen mukaan ja käytä sitä mallina, kun piirrät kokonaista reisilankkua (P). Sahaa sitten reisilankku ja tee merkinnät muihin yhdeksään reisi-lankkuun sahaamasi kappaleen mukaan.

3

Piirrä ripustimien (S) paikat reisilankkuihin. Jokainen lankku roikkuu kahdesta vesiputkenpätkästä, jotka on ruuvattu tolppien sivuun. Viillot sahataan pistosahalla. Pyöristä loveus tarvittaessa ensin 22 mm:n kierreporalla.

4

Sovita reisilankkujen (P) ylä- ja alapäät. Kun kaikki lovet ja viillot ovat valmiita, sahaa lankusta pala ylhäältä ja al-haalta, jotta lankku liukuu paikalleen ylä- ja alajuoksun väliin. Ylhäällä on oltava t i laa niin, että lankun voi nostaa ripustuksen yli.

5

Kiristä reisilankut (P) ja kiinnitä ne väliaikaisesti kulmatolppiin (A) ja kes-ki tolppiin (D), joihin ne ripustetaan. Ruuvaa jokaisen lankun ulkoreunaan ensin kaksi väliaikaista 4 mm:n välikettä, jotta valmiiiden ovien ja tolppien väliin jää hieman rakoa.

6

Kiinnitä ripustimet (S) tolppiin (A ja D) niin, että ne sopivat viiltoihin, jotka reisilankkuun tehtiin. Kiinnitämme pienen putken aluslevyllä ja 50 mm:n ruuvilla. 30 mm pitkät ripustimet (S) sahataan puolen tuuman vesiputkista kulmahiomakoneella.

04
Sivuverhoilu 7 Vaihe

Kaikki on valmista sivujen verhoilulau-to jen kiinnitystä varten. Kun ne kiinnite-tään reisilankkujen riippuessa paikoil-laan, laudat saadaan asettumaan samalle korkeudelle kaikilla sivuilla.

Tällä on suuri merkitys vajan ulko-näölle, samoin kuin sillä, että ruuvit si-joittuvat suoriin linjoihin ja yhtä syvälle.

Laudat kiinnitetään reisilankkuihin 4 x 50 mm:n ruuveilla, kaksi kuhunkin lankkuun. Jotta puu ei halkeaisi ja jotta ruuvit olisivat linjassa, ruuveille esipora-taan reiät ennen lautojen asennusta.

Yhdellä sivulla reisilankku jaetaan kahtia. Tällöin on vielä tärkeämpää saada laudat samaan tasoon.

1

Sahaa verhoilulaudat (K ja L). Kol meen kokonaiseen sivuun tulee 57 lau taa (pituus 179,5 cm), ja kahteen puolik-kaaseen sivuun 38 lautaa (pituus 89 cm). Sahaamme neljä lautaa kerrallaan katkaisusahalla. Laudat tuetaan välikettä vasten.

2

Asenna ensin yksi lauta jokaiselle sivulle noin 120 cm maantasosta ylöspäin. Voit asettaa ne vaakaan ja tarkasti yhtä korkealle koko liiterin ympäri ja merki-tä lopuksi kaikkiin kiinnitysruuvien paikat.

3

Esiporaa nyt kaikkiin verhoilulautoihin (K ja L) reiät käyttäen viittä ensimmäistä lautaa mallina. Jokaisesta ensimmäisestä laudasta tulee siis malli niille 18 seuraavalle, jotka sijoittuvat samaan sivuun. Muista siis merkitä pinot huolellisesti.

4

Kiinnitä verhoilu (K ja L) reisi lank-kuihin (P) 4 x 50 mm:n ruuveilla. Aloita laudalla, joka on hieman silmän kor keutta alem pana ja työskentele siitä ylös ja alaspäin. Kun tuet lautoja tolpan sivuun kiristettyä lautaa (X) vasten, saat ne samaan linjaan.

5

Ruuvaa laudat kiinni kaikkiin sivuihin. Esiporatut reiät takaavat, että ruuvit tulevat viivasuoriin riveihin ja pystysuoraan ruuvilinjaan. Säädä pora-koneesi momentti niin, että ruuvien kanta uppoaa 0,5 mm laudan sisään.

6

Sahaa lopuksi vaakaviilto kaikkien kannattimien (E) päätyyn, jotta sivujen pystytykselle on tilaa. Voit joutua myös poistamaan ylimmästä verhoilu-laudasta kulman. Sivut tietenkin irrotetaan nyt, jotta näet, mahtuvatko ne paikoilleen.

7

Liiteri alkaa saada muotonsa, kun sivujen laudat on kiinnitetty reisilankkuihin.

05
Harja ja kattolevyt 8 Vaihe

Nyt asennamme levyt kannattimille. Harjalla ne kootaan harjalaudalle. Se on lauta, joka ylettyy hieman levyjen yli. Kätevä harjalauta antaa vajalle luon-netta, esteettisyyttä voidaan vielä parantaa työstämällä harjalaudan päätyihin terävät kärjet.

Kattolevyt sahataan 120 x 210 cm:n mittaan niin, että niiden yli ulottuvat vain harjalaudan terävät kärjet. Piirrä levy alkuperäisten reunojen mukaan niin varmistat, että levyn ja katon kulmat säilyvät suorina.

Kattolevyt verhoillaan kattohuovalla, joka suojaa sateelta. Lisäksi levyt jäykis-tävät vajan rakennetta.

1

Sahaa harjalautaan (F) terävät kärjet. Merkitse harjalaudan kaikkiin sivuihin 210 cm:n pituus ja pari senttimetriä ekstraa molemmille sivuille. Kallista katkaisusahaa 20°:n kulmaan ja sahaa kaikista viivois ta pää-tyyn, niin harjalaudan kärjestä tulee terävä.

2

Tee harjalaudan (F) keskelle viiva, ennen kuin nostat sen ylös ja asetat kannattimien päälle kapealle pinnalle. Kiin-nitä se keskimmäisen tolpan keskikohtaan, ota mitta kahteen muuhun kannattimeen, oikaise ne ja kiinnitä harjalauta niihin.

3

Kiinnitä kattolevyt (R) jokaiseen kannattimeen 5 x 60 mm:n ruuveilla. Mittaa paikat ja esiporaa reiät, ennen kuin nostat levyt ylös. Näin voit kiinnittää levyt heti, kun ne on saatu paikoilleen. Kiinnitä ruuvit 20 cm:n välein.

4

Kattolevyn (R) reuna viimeistellään rimalla (G). Rima toimii vankkana räystäslautana, ja se kiristetään puristimilla paikoilleen ja kiinnitetään kattolevyn läpi 4 x 50 mm:n ruuveilla 30 cm:n välein.

5

Asenna päätyverhoilun alusrakenne. Päätyverhoilun alustaksi asetetaan vaakarima (H) ja kaksi viistorimaa (J), jotka jäävät kattolevyjen alle. Vaakalauta (H) asetetaan 4 cm seinä-verhoilun ylimmän laudan (K) yläpuolelle.

6

Asenna päädyn ensimmäiset verhoilulaudat (M) väliaikaisesti ja hie man ylipitkinä. Aloita keskimmäisestä laudas t a ja sovita se ylhäällä kahteen viisto viiltoon. Sahaa muut ylhäältä samaan kul maan ja kiinnitä 6,5 cm:n raoin.

7

Sahaa ensimmäinen lautakerros (M) oikeaan pituuteen. Emme pääse kattolevyjen alle, joten merkitsemme alareunan kaikkiin lautoihin vesivaa’an avulla. Irrota laudat jälleen, lyhennä ne viivan mukaan ja asenna paikalleen lopullisesti.

8

Rakenna uloin lautakerros (M) samaan tapaan. Laudat limittyvät yhtä paljon toistensa päälle ja alle. Uloimman lautakerroksen ruuvit on hyvä saada siistiin linjaan, joten niille kannattaa esiporata reiät etukäteen.

06
Kattoverhoilu 7 Vaihe

Kattoverhoiluun käytetään itsekiinnitty­ vää, hiilenmustaa bitumikermiä. Saa­ daksemme metrin leveästä rullasta tai­ tettua ja asennettua 9 cm leveän kaista­ leen räystään reunan yli, vedämme ylimpään kattolevyyn vaakaviivan 91 cm:n kohdalle ja ohjaamme alimman vuodan tämän avulla paikalleen.

Kun huopa on oikein paikallaan, se naulataan kiinni kohdasta, jonka seu­ raava vuota peittää. Naulaväli ei saa olla 10 cm pidempi, jotta huopa pysyy pai­ kallaan, vaikka aurinko porottaisi kat­ toon. Leikkaa ylimääräinen huopa pois vankalla mattoveitsellä sekä päädystä että räystäältä, jos vuota on liian iso.

1

Leikkaamme jo maassa alimmat huopavuodat (T) kattolappeita varten. Katon pituuden lisäksi vuotaan tarvitaan taittovara, yhteensä siis 215 cm. Teemme takapintaan viillon ja pois tamme suojapaperin ylimmän 15 cm:n alalta.

2

Liimaa ensimmäinen vuota (T) merkkiviivan kohdalle. Pyydä apulaista nostamaan vuotaa niin, että se asettuu 91 cm:n kohdalle tekemäsi viivan linjaan. Vuota kiinnittyy välittömästi, joten se on saatava heti oikealle paikalleen.

3

Kiinnitä loput huopavuodat. Kun olet naulannut yläreunan varovasti koko pituudelta, nosta alareunaa ja poista loput suojapaperista takapuolelta. Kiristä huopa ja paina se tiiviisti kattolevyjä vasten.

4

Taivuta ja kiinnitä huopa (T) huopanauloilla. Alin reuna taivutetaan räystään yli ja naulataan 5 cm:n välein, jonka jälkeen kulmaan tehdään viilot ja loppu­ huopa naulataan vastaavasti kiinni kattolevyjen päätyyn asti.

5

Liimaa ja naulaa ylin huopa (T2). Se on leikattu niin, että se yltää harja­ laudalta niin pitkälle alas, että se peittää ensimmäisen vuodan limityskohdan. Lii­ maa vuota alareunasta, poista loput suoja­ paperit ja naulaa vuota yläreunasta harjalle.

6

Asenna päällyshuopa (U). Se asete­ taan tarkasti harjalaudan (F) yli. Kiinnitä se harjalautaan parilla huopa naulalla, nosta vuotaa ja pursota pak su va na kattoliimaa vuo dan alle, en nen kuin painat sen kiinni. Nau laa vuota lopuksi alhaalta ja sivuilta.

7

Kaikki näkyvät puuosat maala­ taan, minkä jäl­ keen vaja on valmis. Nyt voit täyttää sen puil la ja työvälineillä.

Materiaalit

100 x 100 mm soiroa:

 • 4 kulmatolppaa (A) á 171 cm

45 x 95 mm lankkua:

 • 4 alajuoksua (B) á 180 cm
 • 4 yläjuoksua (C) á 180 cm
 • 4 välitolppaa (D) á 171 cm
 • 6 kannatinta (E) á 120 cm

38 x 72 mm lautaa

 • 1 harjalauta (F), 214 cm (sahataan mittaan)
 • 2 räystäslautaa (G) á 210 cm
 • 2 vaakalistaa (H) á 180 cm
 • 4 viistoa pystylistaa (J) á noin 110 cm

16 x 100 mm painekyllästettyä lautaa

 • 57 verhoilulautaa (K) á 179,5 cm
 • 38 verhoilulautaa (L) á 89 cm
 • Päätyverhoilulautaa (M), yht. noin 16 m

18 mm vaneria:

 • 3 harjakolmiota (N) á 60 x 24 cm (harja)
 • 10 reisilankkua (P) á 14,5 x 173 cm (sivut)
 • 2 kattolevyä (R) á 120 x 210 cm

Lisäksi:

 • 20 koukkua (S) ½” galv. vesiputkea á 3 cm
 • 1 rulla itsekiinnittyvää kattohuopaa (T)
 • 1 rulla harjakattohuopaa (U)
 • 1 putkilo kattoliimaa
 • 3 l puolipeittävää puunsuojaa
 • Huopanauloja
 • Ruostumatt. ruuveja: 5 x 45, 4 x 50, 5 x 60 ja 6 x 100 mm
 • Helaruuveja, 4 x 40 mm
 • 24 vahvistettuja kulmaheloja
 • Reikänauhaa tuulijäykisteeksi (tarvitt.)
 • 20 aluslevyä, galvan./ruostumat., 25 mm
 • 4 perustuspilaria (esim. tolppakenkiä)
 • Sokkelikaistale (sokkelihuopa)

Vie aikaa

1 viikko. Kokeneelta kirvesmieheltä kuluu tehtävään 3-4 päivää.

Hinta

Noin 1050 €

Vaikeusaste

Puuvaja on enemmän kuin perinteinen, kiinteä-seinäinen vaja. Onnistunut lopputulos kuitenkin vaatii, että käytät hankkeeseen sen vaatiman ajan.

Piirustus

Puuvaja rakennetaan avorakenteena, jossa alajuoksu, tolpat ja katto ovat kiinteitä, mutta seinät ovat tolppiin ripustettuja irto-ovia.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …