Mainio vaja kotipihalle

Valmistamme elementtirakenteisen vajan, jolle on helppo löytää sopiva paikka pihalta. Vaja on vain 150 cm syvä, ja pituus voidaan määrittää itse. Vaja on helppo rakentaa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
1.500 euroa

Kuvan vaja on helppo rakentaa ja vie vain vähän tilaa, joten sen voi pystyttää lähes pihaan kuin pihaan.

Johdanto

Omiin tarpeisiin räätälöitävän pihavajan rakentaminen ei välttämättä ole vaikeaa tai työlästä. Tämä räätälöity, 150 x 270 cm:n vaja kootaan elementeistä, ja sen pituutta voi jatkaa omien tarpeiden mukaan. Käytämme kolmea 90 cm:n elementtiä, joista keskimmäiseen asennetaan liukuovi. Vajan voi rakentaa myös useammasta elementistä.

Teemme vajasta tarkoituksella tuulettuvan. Tuuli pääsee vajaan itse asiassa yläosasta. Tämä on tarpeen, koska vajaa ei eristetä eikä lämmitetä. Jos vaja olisi rakenteeltaan tiivis, sinne kerääntyisi paljon kosteutta, mikä ruostuttaisi puutarhatyökalut ja polkupyörät hyvin nopeasti.

Lämmittämätön, rakenteeltaan avoin vaja on helppo rakentaa. Varaa hankkeeseen 5–6 päivää alkaen siitä, kun rakennusmateriaalit ovat valmiina pihallasi. Etenet työssä ongelmitta, kun seuraat ohjeita ja tutkit rakennepiirustusta. Näin saat pihaasi vajan, joka on rakenteeltaan kätevä ja ratkaisuiltaan tilava – ja varmasti naapureidesi kadehtima.

Ohjeet

01
Ennen kuin aloitat 5 Vaihe

Tämän vajan pystyttämiseen ei tarvita kovin montaa erikoistyökalua. Pystytol-pille kannattaa kuitenkin porata/kaivaa kunnon kuopat. Lapiota käytettäessä kuopista muotoutuu väistämättä melko leveät, kun kuopta kaivetaan routa-syvyyteen asti (noin metriin), mikä on välttämätöntä, jos tolppien halutaan pysyvän vankasti pystyssä.

Maakairalla voit porata hyvän, tar-kasti rajatun ja sivureunoiltaan tukevan kuopan sopivaan syvyyteen.

1

Merkitse ensin vajan paikka. Se on helppo tehdä lautojen avulla, kuten kuvassa näkyy. Iske ensimmäisen kulma-tolpan paikalle keppi tai laudanpätkä.

2

Hanki käyttöösi maapora tai jonkinlainen maakaira. Erilaisia työvälineitä voi vuokrata kohtuuhintaan konevuokraamoista. Jos aiot lähitulevaisuu-dessa uusia myös piha-aidan, voit harkita myös hyvän maakairan ostamista.

3

Kaiva ensimmäinen kuoppa maakairalla. Kairaa pyöritetään yläosan poikkitangosta. Jos maa on tarpeeksi pehmeää, kuopan teko onnistuu nopeasti. Jos maa on hyvin kivistä, vaihda työvälinettä.

4

Tyhjennä kuoppa maa-ainek sesta ja kivistä. Työhön voi käyttää ku­ van nähtävää erikoistyökalua tai lapiota. La­ pioi kuoppaa tyhjäksi, kunnes kuoppa on noin metrin syvä. Vaihda tarvittaessa takai­ sin maakairaan, jos maa jälleen pehmenee.

5

Kaada kuopan pohjalle soraa. Kuopan pohjalle kannattaa kaataa lapiollinen soraa ja muutama kivi, jotta kuopan pohjalle ei kerry vettä. Tiivistä sora tolpan avulla, niin saat alustasta kiinteän.

02
Tolpat 8 Vaihe

Uusi vaja pystytään seitsemän runkotol-pan varaan. 100 x 100 mm:n tolppien sijaan tolpat kootaan kahdesta 45 x 95 mm:n soirosta. Ratkaisuun on kaksi hyvää syytä. Ensinnäkin yksittäisillä tolpilla on kostuessaan taipumus vääntyä, mitä ei tapahdu, kun tolpat kootaan kah-desta soirosta. Toisekseen vajan kattora-kenne asennetaan ylimpien tolppien ylä-päähän tehtyjen lovien varaan, ja lovet tehdään pelkästään sahaamalla 12 cm pois jokaisen tolpan toisesta soirosta.

Käytämme painekyllästettyjä soiroja, koska tolpat upotetaan maahan, jolloin ne altistuvat maakosteudelle.

1

Kokoa seitsemän runkotolppaa (A). Jokainen tolppa kootaan kahdesta 45 x 95 mm:n painekyllästetystä soirosta. Pidä sivureunat tasassa esimerkiksi puristimilla, kun kiinnität soirot toisiinsa 5 x 80 mm:n ruuveilla 30 cm:n välein.

2

Iske etummainen vasen kulmatolppa voimalla kuopan pohjaan asti. Kiinnitä tolppaan kaksi vino tukea ja oikaise tolppa niin, että se seisoo pystysuorassa molempiin suuntiin.

3

Täytä kuoppa tolpan ympäriltä. Täytä kuoppaa vain 10 cm kerrallaan. Tiivistä maa-aines iskemällä laudalla kuop-paan tolpan ympärillä. Pohjan mah dollinen kuivabetoni kovettuu maakosteudesta.

4

Merkitse kaikkien etutolppien paikat kahteen suoraan lautaan eli ala- ja yläreunaan. Käsittele kaksi lautaa myös takaseinän kolmea tolppaa varten.

5

Aseta etummainen merkkilauta kulmatolpan eteen ja kaiva maahan kolme kuoppaa lautaan merkitsemiisi kohtiin.

6

Kiinnitä tolppien sijainnin osoittava merkkilauta nyt kulma-tolppaan 5 x 80 mm:n ruuvilla viistoon ruuvaten. Sijoita tolpan yläpäähän toinen lauta. Tue sen toista päätä väliaikaisesti.

7

Pystytä toisen päädyn kulmatolppa. Kiinnitä merkkilauta ja jäykistä tolppaa. Pystytä nyt kaksi välitolppaa ja kiinnitä ne lautoihin merkintöjen mukaan.

8

Merkitse vajan syvyys (150 cm) lautaan ja aseta se suoraan kulmaan etumerkkilautaan nähden. Kaiva maahan kuopat takamerkkilaudan molemmin puolin ja pystytä kolme tolppaa.

03
Kattorakenne 8 Vaihe

Vajaan tehdään melko tasainen katto, joka kallistuu hieman pihan suuntaan. Näin katosta ei tule niin kaltevaa, että se rajoittaisi vajan rakentamista lähelle tontinrajaa. Jos haluat vajan katosta kaltevamman, siirrä vajaa kauemmas tontinrajalta ja käytä takaseinässä korkeampia tolppia.

Katto tehdään ns. Onduline-levyistä, mutta voit yhtä hyvin käyttää teräsle-vyjä tai raakaponttilautoja ja niiden päälle asennettavaa kattohuopaa.

1

Kun kaikki tolpat on pystytetty, ne lyhennetään määräkorkeuteen, jotta saat katosta sopivasti kaltevan. Kuvassa kaltevuuseroa on 25 cm, joten takatolpat ovat etutolppia korkeampia.

2

Sahaa etutolpat kuten kuvassa. Sahaa tolpan etummainen soiro 12 cm takimmaista soiroa lyhyemmäksi. Aseta pyörösaha 50 mm:n sahaus syvyyteen, niin se sahaa vain yhden soiron.

3

Tee sama takimmaisissa tolpissa. Pidä kuitenkin mielessä, että taka tolp-pien tulee olla 25 cm etummaisia pidempiä. Tehtävät lovet ovat yläside puuta varten.

4

Aseta yläsidepuut (B) lovien pääl-le ja poraa niihin reikä. Aseta ylä-sidepuut tekemiisi loviin niin, että ne yltä-vät 50 cm kulmatolppien yli molem mis sa reunoissa. Poraa 12 mm:n reikä kes kelle yläsidepuuta jokaisen tolpan (A) kohdalle.

5

Työnnä 12 x 120 mm:n lukko-pultti jokaiseen reikään. Naputa pultti sisään vasaralla. Aseta aluslevy ja mutteri toiselle puolelle ja kiristä lisää.

6

Sahaa kannattimet (D) päistään 10°:n kul maan, jotta päädystä tulee pystysuora, vaikka katto on kalteva. Po raa kaksi 6 mm:n reikää jokaiseen kannatti-meen. Aseta kannattimet yläsidepuille ja kiinnitä ne 6 x 160 mm:n ruuveilla.

7

Tähän asti päästyäsi voit päättää tehdä katon valmiiksi ja kiinnittää räystäslaudat (G) ja tuulilaudat (H), ennen kuin asennat sivut. Asenna ruoteet (F) kannattimien päälle noin 37 cm:n välein.

8

Kiinnitä räystäslauta (G) kannatti-mien (D) päätyihin ruoteiden (F) tasoon. Sahaa tuulilaudat (H) viistoon ja kiinnitä ne niin, että ne ulottuvat 25 mm kannattimien yli ja 40 mm räystäslaudan yli.

04
Sivut 5 Vaihe

Vajan sivut koostuvat pystyverhoilulau-doista, jotka kiinnitetään vaakasiteisiin. Nämä on kiinnitetty tolppiin naulausle-vyillä ja helaruuveilla. Tämä on nopea ja kestävä ratkaisu, joka ei näy ulospäin.

Vajan jäykistämiseksi kiinnitetään vaakasiteet myös tolppien väliin ja ruu-vataan vinotuet kiinni tolppien sisäpuo-lelle. Vinotuet sijoitetaan molempiin päätyihin, vajan takasivuun ja oven oikealle puolelle.

1

Sahaa vaakasiteet (E1, E2, E3) niin, että ne sopivat tiukasti tolppien (A) väliin. Kiinnitä ne molemmista päistä naulauslevyllä ja viidellä helaruuvilla.

2

Ylimmän vaakasiteen (E2) yläreuna myötäilee päädyssä etureunan yläsidepuun (B) alareunaa. Takaseinän vaakasiteet (E3) kiinnitetään kulmaraudoilla takasivulta.

3

Kiinnitä jäykistävät vinotuet (N) tolppiin 5 x 80 mm:n ruuveilla. Ne saavat jatkua vain 40 mm tolppien yli, jotta ne eivät ole ulkoverhoilun tiellä.

4

Kaikkiin seiniin kiinnitetään jäy-kis teet, ennen kuin tolppien väliaikai-set vinotuet poistetaan. Kun kattoruoteet on asennettu, voidaan juhlia harjakaisia.

5

Kiinnitä verhoilulaudat (R) 5 x 60 mm:n ruuveilla. Edessä ne kiinnitetään yläreunan aluslautoihin (C), jotka on kiinnitetty yläsidepuuhun (B).

05
Liukuovi 8 Vaihe

Liukuovi on helppo rakentaa, kun käyte-tään 15 mm:n vaneria, ja vahvistetaan sitä ensin laudoilla reunoista ja kahdella ristikkäislaudalla keskeltä. Laudat estä-vät ovea vääntymästä ja tekevät siitä samalla siistin näköisen.

Jos rakennat vajastasi tässä tehtävää vajaa pidemmän, voit asentaa yhden oven lisää. Tällöin alumiinikiskon, jolla ovi liikkuu, on vain oltava pidempi.

1

Kiinnitä kehyslaudat (K1, K2) ovi-levyyn (J) liimalla ja 4 x 40 mm:n ruu-veilla. Alareunassa ovilevy työntyy 20 mm kehyslaudan yli.

2

Merkitse ensimmäiseen ristikkäislautaan (L) sahauslinja, jotta se istuu tiiviisti kulmiin. Sahaa viivojen mukaan, aseta lauta takaisin ja kiinnitä se liimalla ja ruuveilla.

3

Merkitse sahauslinja toiseen ristikkäislautaan (L) ja sahaa se samaan tapaan. Muista sahata se niin, että ylimmälle ristikkäislaudalle jää tilaa. Liimaa ja ruuvaa nyt nämä kaksi osaa kiinni.

4

Asenna kaksi rullahelaa oven yläreunaan. Sopiva korkeus selviää, kun asetat pätkän alumiinikulmalevyä (S) ja 1 mm paksun pahvinpalan kuten kuvassa, samalla kun kiinnität rullahelan kahdella 8 x 60 mm:n lukkopultilla ja kahdella ruuvilla.

5

Kiinnitä 185 cm pitkä alumiinikulmarauta (S) 40 mm leveän listan (T) päälle (sahattu laudasta). Aseta lista ylä-sidepuun (B) alareunan linjaan. Käytä 5 x 80 mm:n ruuveja ja kiinnitä ne 25 cm:n välein.

6

Ripusta ovi alumiinikiskoon. Tee kahdesta ovistopparista kumitapit ja kiinnitä ne 5 x 80 mm:n ruuveilla. Sijoita toinen niin, että ovi pysyy auki ja toinen niin, että ovi on kiinni.

7

Kiinnitä tolpan alareunaan ovelle ohjuri. Käytä 8 x 80 mm:n kansiruuvia, 17 mm:n pitkää alumiiniputkea (paksuus 12 mm) ja kuutta 8 mm:n aluslevyä. Muista esiporata tolppaan reikä kansiruuville.

8

Tarkista, että liukuovi liikkuu kuten pitää ja kumitapit ovat sopi-vissa kohdissa. Irrota ovi ja käsittele se harmaalla puunsuojalla ja muut maalaa -mat tomat osat mustalla puunsuojalla.

06
Viimeistely 3 Vaihe

Jotta vajaan ei pesiytyisi lintuja, kiinnitä avoimeen päätyyn verkko. Leveät räys-täät estävät sadevettä pääsemästä räys-täiden alle ja verkon läpi.

Tämä vesikoururatkaisu on hiukan poikkeuksellinen, koska vettä ei johdeta sadevesikaivoon syöksytorvia pitkin, vaan se saa valua alas maahan galvanoi-tua ketjua pitkin. Näin vesi ei roisku vajan seinustoille kaatosateilla.

1

Kiinnitä verkko sisäpuolelta molem mista reunoista kiinnikkeillä tai huopanauloilla. Leikkaa verkko ensin so-pivaksi kolmionmuotoiseen päätyaukkoon.

2

Asenna kattolevyt niin, että ne työn tyvät 50 mm räystäslaudan yli 2-3 poimun limityksellä. Kiinnitä ensin reunat. Levyt kiinnitetään etummaiseen ja takimmaiseen rimaan kaikista poimuista, muihin rimoihin vain joka toisesta.

3

Kiinnitä vesikourut kourukannat-ti miin niin, että kourussa on kaatoa noin 1 cm/m. Sulje kourun toinen pää ja kiinnitä ketju kourun vastakkaiseen pää-tyyn, jotta sadevesi pääsee valumaan alas.

Materiaalit

45 x 95 mm painekyllästettyä soiroa:
• 14 (A) á 330 cm, 7 runkotolppaan

45 x 120 mm Superwood-soiroja:
• 2 yläsidepuuta (B) á 370 cm
• 6 kannatinta (D) á 195 cm
• 4 vaakasidettä (E1) á 76 cm
• 6 vaakasidettä (E2) á 132 cm
• 6 vaakasidettä (E3) á 121 cm

45 x 45 mm Superwood-rimoja:
• 6 rimaa (F) á 364 cm

26 x 120 mm Superwoodterassilautoja:
• 2 aluslautaa (C ) á 76 cm
• 3 vinotukea (N1) á 200 cm
• 1 vinotuki (N2), 330 cm
• 1 räystäslautaa (G), 364 cm
• 2 tuulilautaa (H) á 200 cm
• 2 kehyslautaa (K1) á 190 cm
• 2 kehyslautaa (K2) á 62 cm
• 2 vinolautaa (L) á 180 cm
• 1 lista 26 x 40 mm (T), 185 cm

21 x 120 mm Superwoodverhoilulautoja (mustia):
• 38 lautaa (R1) á 190 cm (ei piirroksessa)
• 24 lautaa (R2) á 250 cm (ei piirroksessa)

15 mm vedenkestävää vaneria:
• Ovilevy (J), 86 x 192 cm

Lisäksi:
• Ruuveja: 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm ja 6 x 160 mm
• 7 kpl 12 x 120 mm lukkopultteja + mutterit ja ruuvit
• 4 kpl 8 x 60 mm lukkopultteja + mutterit
• Alumiinikulmahela (S) 2 x 20 x 40 mm, 185 cm
• 2 liukuoven rullahelaa
• Vedenkestävää liimaa
• 1 kpl 8 x 80 mm kansiruuvi
• 6 kpl 8 mm aluslevyjä
• 12 mm alumiiniputki, pituus 1,7 cm
• Hitsattua verkkoa ja kiinnikkeitä
• Galvanoitu silmukkakahva
• 20 reikälevyä (naulauslevyä)
• 12 kulmarautaa
• Helaruuveja
• Harmaata ja mustaa puunsuoja-ainetta
• 360 cm vesikourua + päätykappaleet
• 7 kourukoukkua
• 250 cm galvanoitua ketjua
• 5 kpl Onduline-kattolevyjä, 95 x 200 cm (ei piirroksessa)
• 200 kpl Onduline-nauloja
• 2 kumitappia
• 2 pahvinpaloja, paksuus 1 mm

Erikoistyökalut

• Maakaira/-pora ja lapio

Vie aikaa

Varaa työhön 5-6 päivää (sis. puunsuoja-aineen vaatiman kuivumisajan).

Hinta

Noin 1500 €/vaja (erikois-kylläs tetty puutavara). Kesto-puus ta huomatt. edullisempi.

Vaikeusaste

Hankkeeseen on helppo tarttua, sillä se ei sisällä vaikeita liitoksia eikä monimutkaisia rakenteita.

Piirustus

Pihavajan puurunko näyttää tältä. Ruoteiden päälle kiinnitetään poimulevyt, mutta voit korvata ne laudoituksella ja kattohuovalla. Katon kaltevuutta säädellään takatolpilla tekemällä niistä etutolppia korkeammat.

Aluslaudat (C) kiinnitetään yläsidepuiden (B) taakse, jotta verhoilulaudat voidaan kiinnittää niihin yläreunasta.

Liukuovi koostuu vanerilevystä (J), jäykistävästä ristikosta ja kehyksestä. Ovi on hyvin helppo tehdä ja vankkarakenteinen, joten se ei väänny. Ovi liukuu rullaheloilla, jotka ripustetaan alumii ni listaan (S). Tämän helpommin liukuovea ei voi tehdä.

3D-malli

3D-malli

Vaja, jossa on iso katos

Rakennuksessa on monta osaa ja liitosta.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Katelevyjen alla

Lähennä kuvaa ja katso, miten katto on rakennettu.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Pinnan alla oleva runko

Pane merkille molemmilla puolilla olevat vinotuet, jotka vakauttavat rakenteen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Laudoista kootut tolpat

Tolpat on tehty kahdesta paksusta laudasta.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Pidä tuhoeläimet loitolla

Asenna yläreunoihin pienisilmäinen verkko, jotta hiiret, rotat ja linnut pysyvät loitolla.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Oven jäykistäminen

Myös ovi on jäykistetty keskellä olevalla ristillä samalla tavalla kuin seinät.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Suorat ruuvirivit ulkovuoraukseen

Porausohjaimella työ sujuu nopeasti ja riveistä tulee suorat

Video

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

Video

VINKIT: Tolpat samalle etäisyydelle

Video

VINKIT: Helppo syvyysrajoitin teipistä

Video

TYÖKALUT: Näin käytät käsisirkkeliä

Videolla kerrotaan käsisirkkelin käyttömahdollisuuksista, teristä ja toiminnoista. Käsisirkkeli on väkivahva työkalu, jolla voi tehdä sekä siistiä että karkeaa työtä ja sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa. Eri terillä voi sahata puuta, metallia, kevytbetonia ja muovia.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto