Näin rakennat täydellisen pihavajan

Voit rakentaa itse pihavajan, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
500 euroa

Johdanto

Jos etsit halpaa pihavajaa, jonka voi kasata puolessa päivässä, mene rautakauppaan. Voit löytää valmiin rakennussarjan edulliseen hintaan, joka sopii useimmille pihanomistajille.

Kelpaako kompromissi?

Valmiissa rakennussarjoissa on kuitenkin joitakin asioita, joissa pitää tehdä kompromisseja. Valmisvajat eivät ole järin vankkatekoisia, eivätkä ne kestä vuosia. Valmisvaja ei ole koskaan räätälöity juuri sinun tarpeisiisi. Eikä vajaan voi yhdistää muita osia kuten pientä ja mukavaa katettua terassia.

Räätälöi vajasi itse

Jos haluat vajan, joka sopii juuri sinulle ja pihatyökaluillesi, voit onneksi rakentaa sen itse. Voit rakentaa vajaan räätälöityjä ratkaisuja ja sopivasti tilaa mukavalle olonurkalle.

Valitse itse oikeat materiaalit

Kun rakennat vajan itse, voit valita siihen materiaalit, jotka vastaavat parhaiten tarpeitasi ja makuasi. Saat vajan, jonka laatu ylittää reilusti valmispakettien laadun.

Tartu sahaan ja porakoneeseen

Jos haluat räätälöidyn vajan, joudut tarttumaan sahaan ja porakoneeseen.
Artikkelissa kerrotaan, miten rakennetaan vaja, joka sopii juuri sille pihalle. Harkitse kuitenkin tarkasti, millaisia tarpeita sinulla on tavaroiden, työkalujen ja kalusteiden säilyttämiseen ja muokkaa piirustuksia tarpeen mukaan, ennen kuin aloitat rakentamisen.

Opettele uusia tekniikoita

Artikkelissa opetetaan paljon erilaisia tekniikoita, joten sen lukeminen kannattaa myös siinä tapauksessa, että et ole rakentamassa uutta vajaa. Opit muun muassa asentamaan kattotuolit, tekemään terassin, asentamaan kattopalkit ja rakentamaan vajan ulkovuoraukset.

Vajassa on paljon tilaa ja katoksen alle mahtuu mukava oleskelunurkkaus.

Ohjeet

01
Tolppien pystytys 5 Vaihe

Vaja rakennetaan neljän tolpan varaan. Tolpista kaksi on lyhyitä (A) ja kaksi pit-kiä (B). Tolppien pituuseroista muodos-tuu katon tarvittava kaltevuus. Lisäksi vajan oleskelunurkkauksen katos tue-taan kahdella pyöreällä tolpalla (C).

Painekyllästetyt tolpat asetetaan be-toniin kiinnitettäviin pilarikenkiin. Tolppia ei voida Suomessa upottaa suo-raan maahan (kuten kuvissa), sillä pai-nekyllästettykään puu ei kestä maassa. Pilarit pitää lisäksi suojata routimiselta sorakerroksella tai routalevyllä. Tolpat sijoitetaan vajan nurkkiin ja kaivetaan 90-100 senttimetrin syvyyteen. Pyöreät tolpat (C) sijoitetaan suoraan kulmaan suhteessa neliskulmaisiin pylväisiin.

1

Tolppien pilariperustukselle kaivetaan kuopat valittuun kohtaan. Kaivaus voidaan tehdä myös pistolapiolla. Kuoppien tulee olla syvyydeltään 90-100 cm, jotta tolpille saadaan riittävä jäykistys.

2

Kuoppa täytetään betonilla ja pilarikengän jalka upotetaan siihen. Maanpinnan ja tolppien alapään väliin pitää jäädä noin 10 cm rako. Pilarikenkä tuetaan oikeaan asentoon betonin kuivumisen ajaksi.

3

Ensimmäinen tolppa asetetaan pilarikenkään ja varustetaan kahdella vinotuella.

4

Maahan isketään kaksi tappia noin sentin päähän tolpasta sen molemmin puolin. Vinotuet kiinnitetään tappeihin. Tarkistetaan, että tolppa on täysin pystysuorassa. Vinotuet kiinnitetään tolppaan.

5

Vinotuet pitävät tolpat tukevasti paikallaan. Maa painellaan tiiviisti tolpan ympärille.

02
Terassin perustus 2 Vaihe

Vajan katettuun ulko-osaan asennetaan laattakivetys, sisälle puulattia (J).

Lattian ja laattakivetyksen aloittami-sessa on etunsa. Kivetys on helppo ja nopea pohjustaa soralla tässä vaiheessa, kun vajaa ei ole vielä verhoiltu. Terassi-laudat voidaan asettaa paikoilleen ylipit-kinä ja sahata sopivan mittaisiksi pai-kallaan. Lattia ja laattakivetys muodos-tavat tasaisen hyvän pohjustan vajan rungolle, kun sitä aletaan rakentaa.

Terassin pohja koostuu tiivistetystä karkeasta sorasta, jonka päälle tulee 3-5 cm:n kerros mursketta. Sen päälle laite-taan kivet diagonaalisesti vinottain.

1

Sora tasoitetaan kahdella toisiinsa kiinni ruuvatulla laudalla laatta-kiville sopivaan korkeuteen. Toisella reunalla ohjainta tukee pylväiden väliin ruuvipuristimilla kiristetty palkki.

2

Kivet asetetaan kuvion mukai-sesti. Tässä kivet asetettiin diagonaa-lisesti. Reunat tuetaan kuivabetonilla (7 osaa soraa, 1 osa sementtiä) sen jälkeen, kun kivet ovat paikoillaan. Saumat täyte-tään saumaushiekalla.

03
Lattian asennus 6 Vaihe

1

4 kappaletta 50 x 100 mm:n puuta sahataan kehyksiksi (D1 ja D2). Niiden pitää sopia tolppien väliin. Ne asen-netaan kulmaraudoilla molemmista päistä.

2

Kehys kiinnitetään tolppiin helaruuveilla. Kehyksen tulee olla vaakasuorassa ja linjassa tolpppien (A ja B) ulkoreunan kanssa.

3

Tuet (E) sahataan mittaan. Tukia tulee olla niin monta, että niiden välit eivät ole 60 cm suurempia. Tuet kiinnite-tään kehykseen kahdella 6 x 150 mm:n ruuvilla kummastakin päästä.

4

Tukipuita tuetaan vähintään 30 x 30 cm:n laatalla jokaista 60 cm:ä kohti. Laatan ja tuen väliin laitetaan ainakin yksi kermikerros. Korkeutta voidaan säädellä käyttämällä useampaa kermikerrosta.

5

Terassilaudat (J) nostetaan kehyksen ja tukien päälle poikittain. Laudat asetellaan 4-6 mm:n etäisyydellä kehyksen ulkoreunasta vastak-kaisen sivun kehyksen ulkoreunaan.

6

Laudat asetetaan ylimittaisina. Uloimmat laudat sahataan tolppiin sopiviksi. Ne sahataan pituuteen, kun kaik-ki laudat ovat paikallaan. Niiden tulee ulot-tua 4-6 mm kehyksen reunan ulkopuolelle.

04
Palkkien valmistelu 2 Vaihe

1

Merkitse palkkien paikat katokseen. Jännitä palkit (K) tolppien (B ja C) sivuille sopivaan kulmaan parilla ruuvipuristimella. Merkitse tolppiin paikat sekä ulko- että sisäpuolelle.

2

Sahaa tolpat merkkien kohdalla puoliväliin ja poista taltalla ylimää-räinen puuaines niin, että palkki istuu koloon tarkasti. Palkki asennetaan tolppaan (B) 6 x 90 mm:n ja pyöreään tolppaan 12 x 120 mm:n puuruuveilla.

05
Seinien pystytys 2 Vaihe

Vaakasuorat seinät vajan seinäverhoilun alla muodostuvat tolppien päälle tulevis-ta orsista ja tolppien välillä lepäävistä poikkipienoista. Sekä orret että pienat ovat tukevaa 50 x 100 mm:n puutavaraa.

Orret ja pienat kiinnitetään tolppiin kulmaraudoilla ja helaruuveilla.

Orret asennetaan syrjälleen kahdelle pitkälle sivulle tolppien päälle. Kulma-raudat kiinnitetään niin, että niiden pit-kä sivu on tolppaa vasten.

Poikkipienat asennetaan tolppien vä-liin kahdelle pitkälle sivulle ja päätyihin. Pienojenkin tulee olla syrjällään ja tie-tenkin vaaterissa.

Kulmaraudat sijoitetaan pitkällä sivulla poikkipienojen alapuolelle.

1

Kaksi ortta (L) ja poikkipienat (M) sahataan ja asennetaan pitkille sivuille. Orret tulevat tolppien päälle ja niiden tulee olla linjassa ulkosivun ja ulkoreunan kanssa. Poikkipienojen tulee istua ulkoreunassa tolppien välissä.

2

Päätyjen poikkipienat (M2, M3, M4, M5) ruuvataan kiinni kulmarautoihin. Vajan oven viereen asennetaan ylimääräinen pystysuora tolppa (Z). Se kiinnitetään ylhäältä ja alhaalta kulmaraudoilla.

06
Katon asennus 11 Vaihe

1

Orret ja pienat kiinnitetään tolppiin kulmaraudoilla. Kulmat kiinnitetään kolmella-neljällä helaruuvilla kumpaankin sivuun. Kulmaraudan pitkä sivu kiinnitetään katkaistuun päähän, jotta ruuvit eivät tule liian lähelle puun päätä.

2

Palkit (N) sahataan mittaan. Palkit merkitään yhtä aikaa, jotta niistä tulee aivan samanlaiset. Sahaa palkkeihin lovi, jotta ne istuvat kunnolla orsiin (L).

3

Kahden ulommaisen palkin tulee olla linjassa tolppien ulkosivun kanssa. Loput palkit jaetaan tasaisesti yhtä suurin etäisyyksin.

4

Palkit kiinnitetään kulmaraudoilla. Ulommaisiin palkkeihin tarvitaan kulmaraudat vain sisäsivulle. Muut palkit kiinnitetään kulmaraudoilla molemmilta puolilta.

5

Ruoteet jaetaan poikittain palkkien päälle. Ruoteiden on ulotuttava vähintään 20 cm ulommaisen palkin ulkopuolelle molemmissa päissä.

6

Ruoteiden mitoitukseen käytetään mittatikkua, johon ruodepituus on merkitty. Mittatikku asetetaan jokaisen ruoteen päälle, kun niitä ruuvataan kiinni.

7

Kaksi ylimääräistä rimaa (V) ruuvataan tuulilautojen (T) ja räystäslautojen kiinnittämistä varten. Toinen ulommaisen palkin päälle ja toinen noin 20 sentin päähän.

8

Tuulilaudat (T) ja räystäslaudat (S) asennetaan paikoilleen. Tuuliautojen tulee työntyä hieman räystäslautojen yli. Korkeus sovitetaan valittuun kattoverhoiluun sopivaksi.

9

Kattoa kannattelee kolme poikkipuuta (P). Ne ovat 45 x 95 mm:n höylättyä lankkua, kakkosnelosta, ja ne ruuvataan kiinni palkkeihin (K). Poikki-puihin tehdään reiät 150 mm pitkille ruu-veille, joilla puut kiinnitetään palkkeihin.

10

Decra-katto asennetaan ylhäältä alaspäin ja kiinnitetään etureunasta. Useimpien kattoverhoilujen mukana tulee tarkat asennusohjeet.

11

Erityiset asennuslistat kiinnitetään poikkipuihin ennen Fast Lock-levyjen paikoilleen asentamista.

07
Vajan verhoilu 2 Vaihe

1

Vaja verhoillaan paneelilaudoilla. Laudat kiinnitetään kehykseen (D), poikkipienoihin (M), ylimpään palkkiin (N) ja orsiin (L) 4,5 x 50 mm:n ruostumattomilla ruuveilla.

2

Räystäs suljetaan listoilla, jotka asennetaan 4-6 mm:n välein. Näin vajan tuuletus toimii hyvin.

Materiaalit

Lattiaan ja seiniin

100 x 100 mm:n painekyllästettyjä tolppia:
• 2 tolppaa (A) á 280 cm
• 2 tolppaa (B) á 350 cm

125 mm Ø pyöreitä, painekylläst. tolppia:
• 2 tolppaa (C) á 300 cm

50 x 100 mm:n painekyllästettyjä, höyläämättömiä lankkuja:
• 2 pohjakehykseen (D1) á 275 cm
• 2 pohjakehykseen (D2) á 180 cm
• 4 lattiatukeen (E) á 190 cm
• 2 orteen (L) á 295 cm
• 5 poikkipienaan (M1) á 275 cm
• 1 poikkipienaan (M2), 185 cm
• 2 poikkipienaan (M3) á 180 cm
• 1 poikkipienaan (M4), 5 cm
• 2 poikkipienaan (M5) á 90 cm
• 1 ovitolppaan (Z), 230 cm
• 1 poikkipuuhun (X), 80 cm

30 x 120 mm:n terassilautoja:
• 17 lattialautaa (J) á 295 cm

25 x 95 mm:n painekylläst. paneelilautaa:
• Noin 250 m seinien ja katoksen verhoiluun

Lisäksi:
• 55 kulmarautaa á 3 x 48 x 90 mm
• 2 saranaa
• Ruuveja ja nauloja

HUOM: Puutavaran mitat vaihtelevat! Sahaa osat vasta sitten, kun tarvitset niitä.

Laatoitukseen

• 3 m² laattakiviä
• Soraa ja hiekkaa pohjaan ja saumoihin

Kattoon

50 x 100 mm:n painekyllästettyä, höyläämätöntä lankkua:
• 2 palkkia (K) á 125 cm
• 6 palkkia (N) á 260 cm

45 x 95 mm:n höylättyä lankkua:
• 3 kattohirttä (P) á 320 cm

38 x 56 mm:n rimoja:
• 6 kattoruodetta (U) á 340 cm
• 4 kiinnitysrimaa (V) á 260 cm

25 x 100 mm:n höyläämätöntä kuusta:
• 1 kattolauta (Y), 340 cm

25 x 150 mm:n painekylläst. lautoja:
• 2 tuulilautaa (T) á 260 cm
• 2 räystäslautaa (S) á 340 cm

Lisäksi:
• Noin 10 m2 :n vajan kattoverhoilu (tässä käytetty Decra-levyjä)
• Noin 320 x 135 cm:n katoksen verhoilu (tässä Fast Lock-levyt)

Oveen

25 x 95 mm:n painekyllästettyjä paneelilautoja:
• 7 lautaa oviverhoiluun (F) á 200 cm

50 x 100 mm:n puutavaraa:
• 3 poikkipienaan (G) á 75 cm

50 x 50 mm:n puutavaraa:
• 1 vinotukeen (H)

Lisäksi:
• 2 tappisaranaa ja 1 tallinoven kahva

Vie aikaa

Noin viikko.

Hinta

Noin 500 € ilman kivetystä.

Vaikeusaste

Mukava ja kohtuuhintainen projekti, jos puutöistä on jo hieman kokemusta.

Piirustus

Tukeva rakenne

Kun mittasuhteet ovat oikeat, puutarhavajasi on useimpia koottavia vajoja tukevampi.

Tukeva rakenne

Oven valmistus

Vajan ovi koostuu samoista paneelilaudoista (F), joilla koko vaja on verhoiltu. Lautoja pitää paikoillaan kolme poikkipienaa (G) ja vinotuki (H). Vinotuen tulee olla alaspäin saranapuolella. Ovi varustetaan yksinkertaisella tallinoven lukolla. Naaraspontin takaosa leikataan pois toiselta puolelta ja urospontti toiselta puolelta, jotta ovi pääsee aukeamaan ja menemään kiinni.

Oven valmistus

3D-malli

3D-malli

Pihavaja, jossa on katos

Kun lähennät kuvaa, näet, että vajan rakenne on melko yksinkertainen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Pyöreiden tolppien sahaaminen

Pyöreisiin tolppiin on sahattu paikat kattopalkeille. Se näyttää tyylikkäältä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Yksinkertainen rakenne

Pinnan alta näkyy, että rakenne on melko yksinkertainen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Oven taakse on asennettu pitkä vinotuki ja vaakalautoja, jotka muodostavat Z-kirjaimen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Katon kallistus

Sadevesi valuu nopeasti alas jyrkälä katolta.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Tolpat suoraan riviin

Linjalanka auttaa saamaan ne suoraan linjaan

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

TEKNIIKAT: Suorat ruuvirivit ulkovuoraukseen

Porausohjaimella työ sujuu nopeasti ja riveistä tulee suorat

VINKIT: Asenna pystylaudat vaakatuen avulla

VINKIT: Johda vesi maahan laudan päästä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto