Kasvihuone päätyikkunalla ja pariovella

Rakenna upea kasvihuone, jossa on paljon hienoja yksityiskohtia kuten koristeellinen päätyikkuna. Isoista ikkunoista ja pariovesta pääsee sisään paljon valoa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
900 euroa

Johdanto

Nyt voit rakentaa majan, jossa yhdistyvät kasvihuone ja huvimaja.

Poimimme molempien rakennusten parhaat puolet ja rakennamme suosikkipaikan, jossa voit nauttia elämästä.

Huvimaja rakennetaan helposti yhteen koottavista osioista.

Ohjeet

01
Sivut 8 Vaihe

Huvimaja koostuu neljästä sivusta, jotka rakennetaan osioittain yksi kerrallaan ja kootaan lopuksi yhteen. Jokainen sivu muodostuu kehikosta, joka on jaettu neljään pienempään kenttään. Kentät täytetään joko lasilla tai laudoilla ja etusivuun asennetaan pariovet.

Kenttien mitat on sovitettu kasvihuonelasin vakiomittaan eli 61 cm:n levey-teen. Lasin on mahduttava hyvin kehikon kenttiin, joten kehikon tolppien väleistä tehtiin 0,5 cm lasia suuremmat.

Kun rakennat sivuja, työstä lauta, johon olet sijoittanut pieniä tolpanpätkiä sopivin etäisyyksin. Sen avulla voit mitata ja varmistaa, että kehikoista tulee täysin yhdenmukaiset.

1

Työstä kaava, jota voit käyttää mittaamiseen niin, että kehikoista tulee yhtäläiset. Ota lauta ja merkitse siihen, miten tolpat (B) sijoittuvat vaakarimoihin (A) kiinnittämällä lautaan pari tolpanpätkää.

2

Sovita kehikon korkeus pyörö-hirsipaneelien (F) mukaan. Aseta hirsipaneelit alustalle ja merkitse tolppiin (B) niiden tarkka lopullinen korkeus. Sahaa kuitenkin ylimmän laudan ura pois, ennen kuin teet merkinnät.

3

Tee merkinnät kaikkiin tolppiin (B). Ensimmäinen tolppa kannattaa sijoittaa muiden tolppien viereen ja puristaa tolpat yhteen ruuvipuristimilla. Siirrä sitten mitat kaikkiin tolppiin lyijykynän ja suorakulman avulla.

4

Kiinnitä tolpat (B) vaakarimoihin (A). Tämä sujuu helpoiten, jos asetat kaikki osat kiiloille, jotta saat ne hieman alustasta irti. Ruuvaa kehikko yhteen 5 x 80 mm ruuveilla. Kiinnitä jokaiseen liitokseen kaksi ruuvia.

5

Kiinnitä poikkirimat (C) kehikoiden kenttiin. Lyhennä rima pituuteen, joka vastaa alimman kehikkokentän korkeutta. Aseta rima paikalleen ja kiinnitä se puristimilla.

6

Sahaa lasilistat (Q) 20 x 95 mm:n laudoista pöytäpyörösahalla, kun kehikot on koottu. Selviät huomattavasti halvemmalla, kun sahaat listat laudoista sen sijaan, että ostaisit valmiit listat.

7

Kiinnitä hirsipaneelit (F) lasilistoihin (Q) 1,8 x 35 mm nauloilla. Sahaa paneelit ensin mittaan.

8

Nyt kaksi sivua on valmiina. Sivut työstetään peilikuvikseen. Umpinainen takasivu työstetään kuten sivut, mutta sen kentät täytetään hirsipaneeleilla. Etusivu rakennetaan kuten sivut, mutta sen keskelle tulee pariovet.

02
Pariovet 5 Vaihe

Huvimajan etusivun kahteen keskimmäiseen kenttään asennetaan pariovet. Ovi koostuu kahdesta kehikosta, jotka kiinnitetään tolppiin. Ovikehikoissa on kolme lautaa: ylhäällä, alhaalla ja kes-kellä samalla korkeudella kahden muun kehikon poikkilautojen kanssa.

Lautoihin kannattaa esiporata reiät, jotta puu ei halkea ovia koottaessa. Kun olet koonnut ovikehikot, tarkista, että ne sopivat hyvin majan etukehikkoon. Vielä voit nimittäin hieman oikaista kehikoita, mikäli sille on tarvetta.

1

Mittaa ovilautojen (E) koko. Kiinnitä neljä ovitolppaa (D) oviaukon tolppaan (B). Mittaa etäisyys vastakkaiseen tolppaan (B). Vähennä mitasta 1 cm ja jaa se kahdella, niin saat kuuden laudan pituuden selville. Sahaa laudat sitten mittaan.

2

Sijoita ovien poikkilauta (E) samalle korkeudelle kuin poikkilaudat (C). Aseta oviaukkoon ovitolppa (D) ja merkitse sijainti suorakulmalla.

3

Poraa ovitolppiin (D) reiät lautoja (E) varten. Purista neljä ovitolppaa yhteen, merkitse lautojen sijainti ja poraa sitten kaksi reikää jokaiseen liitokseen, jotta laudat voidaan kiinnittää ilman, että puu halkeaa.

4

Nyt ovikehikot voidaan koota. 5 x 100 mm ruuveilla esiporatuista rei’istä. Pidä osat yhdessä puristimilla ruuvauksen ajan.

5

Kiinnitä huulloslistat (Q) päälle 4 x 40 mm ruuveilla. Kun ovet ovat valmiita, ne kannattaa asettaa etukehik-koon ja tarkistaa, sopivatko ne paikoilleen. Oikaise niitä, jos tarpeellista.

03
Kattotuolit 5 Vaihe

1

Ota mitat kattotuolia varten. Keskitä levy päätyverhoilua (F1) varten etukehi-kon päälle. Mittaa 81 cm kehikon keskeltä ylös, niin saat kattokaltevuudeksi 30°. Aseta toinen päätypalkki (B1) alustalle ja merkitse lyhennyskohta. Sahaa tuolit mittaan.

2

Kiinnitä apupalikat puristimilla - yksi kehikon molemmin puolin. Näin selviää niiden sivujen paksuus, jotka ruuva-taan etukehikon päälle myöhemmin mitoitusta varten. Tuolin yläreuna työntyy 1 cm kehikon yli, jotta lasille ja tiivisteelle jää tilaa.

3

Mittaa kannatinpalkki (A1). Aseta kaksi tuolin osaa paikalleen ja tee mer-kinnät kannatinpalkkiin. Sahaa se ja aseta osat paikoilleen. Kiinnitä ne väliaikaisesti laudoilla ruuvaamalla ulkopuolelta. Kiinnitä sideorret E1 tuolin yläosaan.

4

Sahaa kolmeen palkkiin (C1) lovet. Ne jatkuvat sivukehikoiden yli, joten sahaa lovet päätyihin, joista ne yhdistetään sivuihin. Merkitse ja sahaa. Sahaa myös sideorsi (E1) mittaan ja kokoa kaikki osat 5 x 100 ja 6 x 120 mm ruuveilla.

5

Kolmen välituolin päädyt on lovettu sivukehikoihin asennusta varten. Ylhäältä tuolit yhdistetään niin, että harjalankulle (G) jää tilaa.

04
Päätyikkuna 5 Vaihe

Nyt työstetään puolipyöreä päätyik-kuna. Aukko leikataan vanerilevyyn, joka sijoitetaan oven päälle jäävään pää-tykolmioon. Ensin on leikattava aukko. Se tehdään asettamalla päätytuoli levyn päälle ja piirtämällä sahattavan aukon paikka sen mukaan.

Kun levy on sahattu, otetaan mitat etulevyn kaarta varten. Kaari piirretään listan avulla samaan tapaan kuin harp-pia käytettäessä, ja kaari sahataan auki.

Aukkoon tuleva lasi asennetaan levylle kahden kehikon väliin, jotka mitataan ja sahataan. Jos puu maala-taan, se kannattaa tehdä, ennen kuin lasi asennetaan. Me maalaamme kah-desti täysin peittävällä puunsuojalla.

1

Piirrä päätyikkunan kaari. Tee merkinnät ensin levyyn (F1), jota käytetään verhoiluun, ja piirrä kaari. Se työstetään listasta, joka kiinnitetään kahden tolppapalan väliin. Ne on kiinni-tetty väliaikaisesti keskelle kehikkoa.

2

Kiinnitä päätylevy (F1), kun olet sahannut ikkuna-aukon pyörö- ja pistosahalla. Naulaa aukollinen päätylevy 1,8 x 35 mm uppokantanauloilla. Toinen päätytuoli verhoillaan samaan tapaan, tosin ilman ikkuna-aukkoa.

3

Ota mitat kaarevaa kehystä (H1) varten, joka toimii ikkunan huullos-listana. Aseta maalattu päätytuoli uuden vanerilevyn päälle ja piirrä kaari. Alas jätetään 5 cm:n reunus. Sahaa levyyn aukko pistosahalla.

4

Sahaa kehikon kaari (H1). Aseta aukollinen levy uuden levyn päälle. Piirrä viiva 5 cm päähän koko aukon matkalle ja sahaa molempien levyjen läpi. Piirrä sitten uusi kaari (J1) uuteen levyyn noin 2,5 cm:n päähän reunasta.

5

Kiinnitä tiivistettä kehikoiden (H1 ja J1) reunaan ikkunaa varten, kun kehikot on maalattu. Aseta pienempi kaarikehikko (J1) levyaukon ympärille. Aseta lasi kehikon päälle ja toinen kehikko (H1) sen päälle. Ruuvaa molempien kehikoiden läpi.

05
Kattoikkunat 3 Vaihe

1

Kokoa kattoikkunoiden kehikot. Sahaa rimat A2 ja B2 pituuteen ja ruuvaa kehikko yhteen 5 x 80 mm:n ruuveilla. Ruuveille kannattaa esiporata reiät. Ota mitat lasin huulloslistoja (E2) varten ja sahaa listat.

2

Kiinnitä huulloslista E2 ja tiiviste kehikoihin, kun osat on maalattu. Huulloslistat asennetaan niin, että lasi jää noin 3 mm kehikon yläreunan alapuolelle. Kiinnitä tiiviste, aseta lasi paikalleen ja liimaa tiiviste päälle.

3

Kiinnitä lasi paikoilleen ja ruuvaa laudat C2 päälle 4 x 40 mm:n ruuveilla. Listat D2 ja F2 kiinnitetään myös kahteen ylimpään saranaan.

06
Asenna sivut 4 Vaihe

Huvimajan kaikki isommat osat on saatu valmiiksi ja maalattu valkoisiksi, joten sivut voidaan nyt pystyttää.

Ennen kuin tartut työhön, kiinnitä ovia varten huulloslistat (Q) etusivuun. Tämä on helpompi tehdä, ennen kuin sivu kiinnitetään. Huulloslistat ruuva-taan kehikon sisäpuolelle oviaukon ympärille. Oven ympärillä olevan huul-loksen tulee olla noin 2 cm leveä ja se kiinnitetään 4 x 40 mm:n ruuveilla. Ruuvaa myös toiseen ovista iskulista (P), ennen kuin asennat oven.

Sivujen pystytys aloitetaan takasi-vusta. Sen jälkeen pystytetään kaksi pitkää sivua ja lopuksi etusivu.

1

Pystytä ensin takakehikko. Kiinnitä kehikon sivulle väliaikaisesti pitkä lauta, niin sivu pysyy pystyssä sen aikaa, kun pystytät muut kehikot. Kiinnitä kehikko 5 x 80 mm:n ruuveilla 50 cm:n välein.

2

Sivut asennetaan paikoilleen ja kiinnitetään parilla puristimella. Ne ruuvataan etukehikon ja takakehikon ulko-puolelle 5 x 50 mm:n ruuveilla. Varmista, että sivut seisovat täysin suorassa kulmassa. Kiinnitä ne alustaan alimpien listojen läpi.

3

Etusivu asennetaan viimeiseksi. Kehikko kiinnitetään alustaan 5 x 80 mm:n ruuveilla lautojen läpi.

4

Kootut kehikot yhdistetään väliaikaisesti puristimilla kiinnityksen ajaksi.

07
Asenna katto 8 Vaihe

Ennen kuin kattotuolit nostetaan pai-koilleen, päätytuolit kiinnitetään har-jaan (G) kahdella palkkikengällä. Myös huulloslistat kannattaa kiinnittää ennen kuin tuolit pystytetään.

Kun pystytät tuoleja, käytä apuna kahta lautaa, jotka tukevat päätytuolia, kunnes saat keskimmäiset tuolit ja kat-torakenteen asennettua. Apulaudat kiin-nitetään väliaikaisesti kehikoihin ja poistetaan jälleen, kun tuoli on saatu kiinnitettyä.

Voit asentaa myös harjalle listat, jotta saat ikkunoiden huullokset paikoilleen. Kun olet kiinnittänyt tiivisteen huullok-siin, voit asentaa ikkunoihin lasit.

1

Kiinnitä päätytuolin yläkulmaan palkkikenkä, ennen kuin pystytät tuo-lin. Siihen asennetaan harjalankku (G). Kiinni-tä huulloslistat (L), ennen kuin nostat tuolit. Sijoita listat 1 cm:n päähän yläreunasta, jotta tiivisteelle ja lasille jää tilaa.

2

Kiinnitä päätytuoli takakehikkoon 5 x 100 mm:n ruuveilla. Ruuvaa tarvittaessa tukilauta sen kehikon taakse, johon päätytuoli kiinnitetään, jotta voit tukea tuolia kiinnittäessäsi sitä takakehikon läpi.

3

Nosta ikkunallinen päätytuoli paikalleen ja kiinnnitä se. Kiinnitä etupuolelle tukilauta, jotta voit sitoa päätytuolin siihen väliaikaisesti tuolia kiinnittäessäsi. Kiinnitä päätytuoli 5 x 100 mm:n ruuveilla.

4

Aseta harjalankku (G) paikalleen kahteen palkkikenkään, jotka kiinnitit päätytuoleihin. Harjalankku kiinnitetään 4 x 40 mm:n ruuveilla.

5

Asenna keskimmäiset tuolit. Ne nostetaan ja käännetään paikalleen pystyasentoon. Varmista, että tuolit asettuvat suoraan ja niiden väli on 61,5 cm, jotta lasille jää tilaa. Kiinnitä tuolit sivukehikoihin 5 x 80 mm:n ruuveilla.

6

Kiinnitä huulloslistat (M) harjapalkkiin (G). Huulloslistojen tulee myötäillä tuolien sivuilla olevia listoja (L). Nämä listat muodostavat myös kattoikkunoiden huulloksen.

7

Asenna itsekiinnittyvää tiivistettä listojen päälle (M ja L), niin voit asentaa lasit paikalleen. Nyt voit irrottaa apulaudat.

8

Kiinnitä kaksi lautaa (J) molemmin puolin tuoleja harjan rajalle 4 x 40 mm:n ruuveilla. Sahaa ne myöhemmin päätyreunoista pituuteen. Nyt maja alkaa saada muotonsa - enää tarvitaan lasit ja ovi.

08
Ikkunat ja ovi 5 Vaihe

Nyt on aika asentaa huvimajan lasit. Aloita katon isoista lasiruuduista. Kun ne on asennettu, kiinnitä kattotuoleihin listat (H), jotka pitelevät laseja paikoil-laan. Asenna myös kattoikkunat, yksi kummallekin lappeelle. Ne sijoitetaan tuolien väliin ja kiinnitetään harjalla olevaan listaan (J).

Kun katto on valmis, voit asentaa loput huvimajan lasit. Kaikkiin huullok-siin kiinnitetään tiiviste, ja kun lasit ovat paikoillaan, ne kiinnitetään lasilistoilla, jotka on sahattu sopivaan mittaan.

Myös ovi asennetaan, ja siihen kiinni-tetään vedin ja ikkunoihin haka, jotta huvimajaa voi tuulettaa.

1

Kiinnitä tuoleihin listat (H), kun olet asentanut lasit. Laita huulloksiin tiiviste, ennen kuin asennat lasit. Tiivisteet pitävät lasin tiukasti paikallaan. Kiinnitä listat 4 x 40 mm:n ruuveilla.

2

Kattoikkunoiden saranat kiinnitetään listaan (J) 4 x 20 mm:n ruuveilla. Asenna kattoikkuna vastaavalla tavalla myös toiselle kattolappeelle.

3

Kiinnitä tuolien väliin suojalistat (N) parilla kulmaraudalla. Kun kaikki listat ja molemmat kattoikkunat on kiinnitetty, asennetaan lista (K) harja-lankun (G) päälle 5 x 60 mm:n ruuveilla. Katto on nyt valmis.

4

Asenna ovi. Kiinnitä ensin kolme saranaa kumpaankin oveen. Nosta ovet paikoilleen huullokseen. Kiilaa ne niin, että ylä- ja alapuolelle jäävät raot ovat yhtä suuret. Kiinnitä ovet parilla puristimella. Kiinnitä saranat 4 x 40 mm:n ruuveilla.

5

Asenna ikkunoiden lasit. Leikkaa lasilistat (Q) niin, että ne sopi-vat ikkuna-aukkoihin. Asenna huulloslistoi-hin tiivisteet ja lasilistat. Aseta lasiruudut paikoilleen ja kiinnitä lasilistat kehikoihin.

Materiaalit

Ovi- ja sivukehikot

45 x 45 mm rimoja:
• 8 vaakarimaa (A) á 268,5 cm
• 19 pystyrimaa (B) á 185 cm
• 14 poikkirimaa (C) á 61,5 cm
• 4 ovitolppaa (D) á 184 cm

45 x 95 mm lautoja:
• 6 lautaa (E) á 54,2 cm

19 x 95 mm pyöröhirsipaneelia:
• 174 lautaa (F) á 61,5 cm

Kattorakenne

45 x 70 mm rimoja:
• 2 kannatinpalkkia (A1) á 254 cm
• 4 päätypalkkia (B1) á 161 cm
• 6 palkkia (C1) á 158,5 cm
• 3 sidepuuta (D1) á 197 cm
• 3 sideortta (E1) á 34 cm

12 mm vedenkestävää vaneria:
• 2 levyä á 122 x 244 (F1), päätyyn
• 2 pyöreää kehikkoa (J1 ja H1) – eivät näy piirroksessa

45 x 95 mm lautaa:
• 1 harjalankku (G), 259,5 cm

Kattoikkuna

45 x 45 mm rimoja:
• 2 pystypuitetta (A2) á 56,5 cm
• 2 vaakapuitetta (B2) á 47,5 cm

20 x 95 mm lautoja:
• 2 peitelistaa (C2) á 61 cm

20 x 45 mm listoja:
• 1 peitelistaa (D2), 56,5 cm

17 x 20 mm huulloslistoja:
• 4 huulloslistaa (E2) a 47,5 cm

8 x 21 mm listoja:
• 2 listaa (F2) á 47,5 cm

Tarvikkeet kattoon, oviin, ikkunoihin

20 x 95 mm lautoja:
• 10 peitelautaa (H) á 155,5 cm
• 2 lautaa harjalle (J) á 268,5 cm

20 x 45 mm listoja:
• 1 harjalista (K), 268,5 cm
• 16 huulloslistaa (L) á 156 cm
• 8 huulloslistaa (M) á 61,5 cm
• 2 peitelistaa (N) á 57,5 cm
• 1 peitelista (P), 184 cm

17 x 20 mm huullos-/lasilistoja (Q), sahataan 20 x 95 mm laudoista:
Koko kasvihuoneeseen noin 80 m

Lasi

3 mm kasvihuonelasia:
• 8 sivulasia á 61 x 127,5 cm
• 2 ovilasia á 53 x 117,5 cm
• 2 ovilasia á 53 x 36 cm
• 6 kattolasia á 61 x 162 cm
• 2 kattolasia á 61 x 98,5 cm
• 2 kattolasia á 46,5 x 46,5 cm
• 1 kaari-ikkuna, 38,5 x 129 cm

Lisäksi:
Ruuveja, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60, 5 x 80, 5 x 100 ja 6 x 120 mm
• 3 salpaa, 50 x 120 mm
• 6 ovisaranaa, 70 x 170 mm
• 2 palkkikenkää 45 x 95 mm harjalankkuun
• tiivistettä, 4 x 10 mm (n. 150 m)
• 4 ikkunasaranaa, 45 x 90 mm
• nauloja, 1,8 x 35 mm
• 3 myrskyhakaa
• 2 liukuhelaa
• 2 ovivedintä
• täysin peittävää puunsuojaa

Vie aikaa

Yksi viikko.

Hinta

Noin 900 €

Vaikeusaste

Muista pitää osat oikeassa järjestyksessä. Mittaukset ja sahaukset on tehtävä huolella, jotta lasit sopivat kehikoihin.

Piirustus

Huvimajan rakenne

Maja seisoo vankalla puualustalla, joka on kiinnitetty neljään betonipilariin. Sivut on tehty neljästä kehikosta ja rakennettu rimoista, jotta maja on helppo koota. Lasin ja puuverhoilun huullos tehdään kiinnittämällä kehikoihin listat lasin asennusta varten.

Huvimajan rakenne

Vinkit & niksit

Viimeistele huvimaja tyylillä

Päätytuolien harjalle kiinnitetyt koristeet viimeis-televät huvimajan ilmeen. 10 mm:n vedenkestä-västä vanerista tehdyt koristeet estävät lintuja istumasta harjalla ja likaamasta päätyjä.

Majan kulmat voi ottaa käyttöön kiinnit-tämällä kulmiin kolmiomaiset hyllyt. Kol me 20 x 95 mm:n lautaa on asennettu sivuihin kiinnitetyille 20 x 20 mm:n listoille.

Päätyyn on asennettu kolme kasvilaatikkoa, jotta majaa voi käyttää myös kasvihuoneena. Laatikot on upotettu majan levyiseen pyörö-hirsipaneloituun kehikkoon.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Kasvihuone