Ilmava huvimaja 8-kulmaisella katolla

Tässä huvimajassa on pergolan parhaat puolet: avoimet seinät ja avoin katto. Osa seinistä on jäykistetty teräsverkolla, jota pitkin kasvit voivat kiipeillä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
700 euroa

Johdanto

Istut köynnösten ja kukkien peittämässä, ilmavassa huvimajassa, joka tarjoaa suojaa ja varjoa, mutta on niin avonainen, että näet puutarhan ja taivaan yhdellä silmäyksellä – voiko puutarhan ystävä enempää toivoa? Vihreitä seiniä ja vihreää haavetta kannatteleva runko on jo itsessään näkemisen arvoinen.

Huvimajan rakenne on mahdollisimman yksinkertainen: neliönmuotoista patiota kiertää kahdeksan pystytolppaa, ja joidenkin tolppien välissä on rakennetta vahvistamassa verkkoa, jota pitkin myös köynnöskasvien on hyvä kiivetä.

Persoonallinen pihan viherhuone

Huvimajan kattorakenne puolestaan on persoonallisen ilmeikäs pitkine kattoruoteineen. Katon keskellä on kahdeksasta kannattimesta koottu kruunu, joka kannattelee ilmassa lyhyttä keskitolppaa.

Huvimajan poikki ei siis kulje vaakasuoria kattopalkkeja, mikä tekee vaikutelmasta ilmavan ja eloisan.

LUE LISÄÄ: Rakenna itse hieno huvimaja

Poikkiankkuri, joka on pelkkä tolpan läpi isketty pyörökeppi, mahdollistaa yläjuoksun kiinnittämisen ilman naulauslevyjä.

Vaakajuoksu ja pystytolpat yhdistetään vankasti ruuveilla ja hyvin yksinkertaisilla puuliitoksilla.

Kun kahdeksan kattokannatinta on koottu kruunuksi, koko kattorakenne vankistuu pystytolpan ympärille.

Ohjeet

01
Kruunun valmistus 2 Vaihe

Yksi esimerkissä käytetyn kattomallin etu on se, että näin vältytään keskelle tilaa sijoitettavalta pystytolpalta. Tämän rakenteen pystytolppa sahataan 120 x 120 mm liimapuutolpasta (D). Tolpan reunat viistetään, jotta kruunusta tulee kahdeksankulmainen 50 mm levein viis-tein kahdeksaa kannatinta varten.

Näin paksusta tolpasta tulee vankka-rakenteisin, mikäli se kootaan useam-masta laudasta liimaamalla. Jos täl-laista tolppaa ei löydä valmiina, sen voi tehdä itse. Pystytolpan voi työstää etukäteen, jotta se on valmis ja käytet-tävissä, kun seinät on pystytetty ja kannattimet koottu.

1

Viisteille tehdään merkinnät 35 mm etäisyydelle kaikkien pintojen reunasta. Kahden merkkiviivan väliin jää 50 mm, ja kun reunat on viistetty 45° kulmaan, merkkien mukaan, myös uusien pintojen leveys on 50 mm. Reunat voi viistää sähköhöylällä.

2

Helpoin keino oikaista reunat on käyttää pöytäpyörösahaa ja kallistaa sen terä 45 asteen kulmaan.

02
Tolppien pystytys 5 Vaihe

Esimerkin tolpat ovat 210 cm pitkiä, ja ne katkaistaan mittaan vasta, kun ne seiso-vat pystyssä tolppakengissään. Nämä tolppakengät on kiinnitetty betonialus-taan, mutta ne voi yhtä hyvin kiinnittää maahan tai puuterassiin.

Tolpat pystytetään neliölle, jonka pitkien sivujen (tolppien ulkosivujen) pituus on 440 cm, tarkasti mitaten ja oikeaan kulmaan.

Tolpat pystytetään väliaikaisesti, kiin-nitetään muutamalla ruuvilla ja tuetaan poikkijäykistein. Kulmatolppa asetetaan lopulliseen korkeuteen, ja mitta siirre-tään vaakasuunnassa muihin tolppiin. Tolppapaikat merkitään, tolpat poistetaan, sahataan ja ristiankkuroidaan.

1

Aseta tolppakenkä 440 cm:n neliölle niin, että sen kummallekin sivulle sijoit-tuu tolpat. Esimerkin huvimaja nousee be-tonille, johon porataan reiät jokaista tolp-pakenkää varten. Kengät kiinnitetään niin, että niiden pohja jää 30 mm irti alustasta.

2

Tolpat (A) ruuvataan kiinni tolppakenkiin. Merkitse tolpat numeroin tai kirjaimin, jotta tiedät niiden paikat, kun ne lopulta pystytetään. Kun tolppiin on merkitty korkeus, ne nostetaan pois ja sahataan mittaan.

3

Merkitse lopullinen korkeus. Aloita kulmatolpasta ja siirrä korkeus muihin vesivaa’an avulla. Kun korkeus yläjuoksun alareunaan on merkitty, siihen lisätään 15 mm, sillä yläjuoksuihin tehdään myöhemmin lovet pystytolppia varten.

4

Tolpat poistetaan, sahataan mit-taan ja ristiankkuroidaan (J). Ankku-rille porataan 28 mm poralla reikä keskelle tolppaa 5 cm syvyyteen päädystä. Lopeta poraaminen, kun kärkipiikki työntyy läpi, sillä ankkurin ei tarvitse mennä kokonaan läpi.

Aseta ankkuri kääntymään ulospäin kaikissa kolmessa tolpassa talon kahdella sivulla. Se näyttää siistiltä.

5

Ristiankkurit (J) liimataan tolppiin (A). Ankkurit sahataan 11 cm mittaan pyörökepistä, joka sahataan ja hiotaan tasoon myöhemmin. Ankkuriin sivellään pu-liimaa ja se isketään tolppaan. Aseta tolpat takaisin paikoilleen, nyt kaikilla ruuveilla.

03
Yläjuoksun asennus 7 Vaihe

Kun tolpat on kiinnitetty, ne oikaistaan vinojäykistäjillä niin, että ne seisovat suorassa. Tolppiin merkitään loviliitokset ja yläjuoksujen (B1 ja B2) paikat.

Yläjuoksut asetetaan betonilattialle niiden tolppien eteen, joiden päälle ne tulevat, ja niihin merkitään tolppien sijainnit. Tämä merkintätapa on tar-kempi kuin nivelmitan tai mittanauhan käyttö ja takaa, että tolpat ovat yhä pys-tysuorassa, kun alimman yläjuoksun (B1) alareunaan on sahattu lovet.

Onnistuminen vaatii, että ohjat pysy-vät käsissä ja kaikki yläjuoksut sijoittu-vat merkityille paikoille. Merkitse tolpat siis huolellisesti, ja varmista, että tiedät koko ajan, miten päin tolpat sijoittuvat.

1

Neljän yläjuoksun (B1 ja B2) paikat merkitään sille puolen huvimajaa, jolle ne tulevat. Aseta yläjuoksu lattialle ja paina se tiiviisti tolppaa vasten. Kiinnitä yläjuoksu mielellään puristimella, jotta se ei siirry merkitsemisen aikana.

2

Käytä suorakulmaa apuna. Kah-teen alimpaan yläjuoksuun (B1) teh-dään merkinnät kaikkia kolmea niiden ala-puolella olevaa tolppaa varten. Kahteen muuhun yläjuoksuun (B2) tehdään merkin-nät vain keskitolpalle. Merkitse loviliitokset.

3

Lovet hakaliitosta ja tolppia varten tehdään sahalla ja taltalla. Ensin sahataan poikittain puunsyihin nähden, ja sen jälkeen toinen puoli avataan taltalla. Talttatyöskentelyn helpottamiseksi puuhun sahataan tiivis rivi uria, jotka taltataan auki.

4

Loviliitoksen lovi siistitään. Kuvassa lovea tehdään alempaan yläjuoksuun (B1), joka nyt käännetään ja sen alapintaan tehdään 15 mm lovi kolmea tolppaa varten. Muissa kahdessa yläjuoksussa (B2) on lovet hakaliitokselle ja alapinnassa keskitolpalle.

5

Kaksi alinta yläjuoksua (B1) asetetaan tolppiensa (A) päälle ja oikais-taan niin, että ne sopivat koloonsa ja ovat täysin suorassa. Liitokseen sivellään pu-liimaa ja se lukitaan kahdella 5 x 120 mm ruu-villa, jotka ohjataan ristiankkureiden läpi.

6

Sitten asetetaan yläjuoksut (B2) paikoilleen hakaliitoksiin. Jälleen rakenteet oikaistaan, nyt myös kaksi keski-tolppaa. Hakaliitokset lukitaan pu-liimalla ja kahdella 5 x 100 mm ruuvilla. Keskitolppaan asetetaan pitkät ruuvit ankkureiden läpi.

7

Seinät alkavat hahmottua. Aluksi rakenteita on oikaistava usein ja tolppia tuettava poikkijäykistä-jillä, mutta sen jälkeen tolppien lovet osuvat varmasti kohdalleen.

04
Kannattimien teko 7 Vaihe

Kannattimet tehdään 45 x 95 mm paine-kyllästetystä kuusesta. Rakenne koostuu neljästä pitkästä ja neljästä lyhyestä kannattimesta. Pitkät kannattimet tulevat kruunusta kulmiin, lyhyet kruunusta yläjuoksujen keskelle.

Kannattimet rakennetaan omien kaa-vamalliensa mukaan. Lyhyiden kannattimen malli koostuu 89 x 214 cm suora-kulmiosta, pitkät rakennetaan pidem-män 89 x 304 cm suorakulmion mukaan.

Ensimmäinen kannatin asetetaan mallille, joka näkyy ed. aukeaman kuvis-sa. Kun se on valmis, linjat merkitään ja rakennetaan seuraavat kolme kanna-tinta merkkiviivojen mukaan.

1

Aseta ensimmäisen pitkän kannattimen (G ja H) osat suorakulmiolle, jon-ka mitat ovat 89 x 304 cm. Kannattimen (G) yläpää sijoitetaan yhteen kulmaan ja alapää ristiin vastakkaiseen kulmaan. Poikkijäykis-täjä (H) asetaan 10 mm G:n päälle ristiin.

2

Merkitse, mihin kaksi kannatinta sijoittuvat, niin ne pysyvät järjes-tyksessä seuraavien työvaiheiden ajan ja voit rakentaa seuraavat kolme pitkää kannatinta aivan samalla tavalla.

3

Poikkijäykistäjän (H) pitää työntyä hieman kannattimen (G) päälle hakaloveen niin, että ruuvit ja liima vain tukevat sitä kannattimen painon puristaessa liitoksesta tiiviin. Lovi sahataan pistosahalla täysin suoraan kulmaan.

4

Sahattu hakalovi merkitään muihin kolmeen pitkään kannat-timeen (G) niin, että lovi sijoittuu tarkasti samaan kohtaan kaikissa neljässä kannattimessa.

5

G:n hakalovi merkitään nyt poikkijäykistäjään (H), joka sovite-taan loveen. Kuvassa työskennellään jälleen mallin päällä, jonka merkkiviivojen avulla laudat saadaan asetettua tarkasti samalla tavalla kuin edellisetkin.

6

Kannattimien (G ja H) osat koo-taan hakaloveen pu-liimalla ja kah-della 5 x 100 mm ruuvilla. Jälleen työsken-nellään mallin päällä, ja osat on kiinnitetty puristimilla alustaan. Näin valmiin kannattimen kulma ja koko tulevat oikeiksi.

7

Kahden kannattimen (G ja H) päät sahataan mittaan. Osat asetetaan mallille ja sahauslinjat piirretään levyreunan mukaan, jotta päät sahautuvat oikeaan kul-maan. Kun pitkät kannattimet ovat valmiit, sahataan lyhyet samaan tapaan.

05
Katto kootaan 8 Vaihe

Nyt alkaa mukava vaihe. Seinät on pys-tytetty, monet irtokannattimet työstetty ja pystytolppa on ollut valmis jo pitkään. Kannattimet kiinnitetään pystytolppaan ja katto nostetaan avotilan päälle.

Koottu kruunurakenne on liian raskas ja hauras asennettavaksi yhtenä koko-naisuutena. Tämän sijaan kiinnitetään kaksi pitkää kannatinta kruunuun tois-tensa jatkeeksi ja nostetaan tämä osa ylös yläjuoksulle kulmasta kulmaan.

Kruunua tuetaan alapuolelta väliaikaisella keskitolpalla. Tämän jälkeen asennetaan seuraavat kaksi pitkää kan-natinta, sen jälkeen lyhyet kannattimet. Työn edetessä keskitolppa poistetaan tarpeettomana.

1

Pitkä kannatin käännetään päälael-leen ja kiinnitetään pystytolppaan (D) poikkijäykistäjän (H) läpi kahdella 5 x 100 mm ruuvilla. Poikkijäykistäjä on päädyn tasossa. Huomaa, että kannatin on kiinnitetty listalla, jotta se ei väänny vinoksi työn aikana.

2

Pystytolppa käännetään ja kiinnitetään ylimpään kannatti-meen (G) pystytolpan yläosan linjaa. Myös tässä käytetään kahta 5 x 100 mm ruuvia.

3

Vastakkain asettuvat kannattimet kiinnitetään pystytolpan ylle ja alle samaan tapaan kuin ensimmäinen kannatin. Kannattimen jännitevälit ovat pitkät, joten työssä on nyt käyttöä apurille.

4

Tilan keskelle pystytetään tuki-tolppa ja pystytolppa ja kaksi ensim-mäistä kannatinta. Tuen yläosa on muotoiltu haarukaksi niin, että se sopiii pystytolppaan. Kruunu kiinnitetään puristimilla tukitolp-paan, kannattimet yltävät kulmasta kulmaan.

5

Kaksi viimeistä pitkää tolppaa kiinnitetään pystytolppaan tukien viimeisimpiä kulmia. Kun kannattimet on kiinnitetty, säädetään tukitolppaa niin, että kannattimet ulottuvat yhtä pitkälle ulos kaikissa kulmissa. Lopuksi ne kiinnitetään.

6

Kannattimet G kiinnitetään yläjuok-suun (B2). Hankalien hakalovien sijaan kannattimia tuetaan kiilalla, johon sivellään pu-liimaa ja kiila isketään kannattimen ja yläjuoksujen väliin. Kannatin kiinnitetään 6 x 160 mm ruuvilla kiilan läpi yläjuoksuun.

7

Kaksi lyhyttä kannatinta kiinnite-tään pystytolppaan ja yläjuok-suun - ne kaksi kannatinta, joiden tiellä tu-kitolppa ei ole. Tukitolppa poistetaan, ja viimeiset kaksi lyhyttä kannatinta kiinnite-tään. Pian rakenteen vakauden huomaa.

8

Lopuksi kruunu viimeistellään 8-kulmaisella hatulla (M), joka on tehty kahdesta yhteen liimatusta 19 cm pitkästä kannattimesta. Hatun voi valita itse, sen tehtävänä on suojata kruunun yläpintaa sen sisään pyrkivältä kosteudelta.

06
Sivut suljetaan 2 Vaihe

Huvimajan kahden vastakkaisen kulman sivut halutaan sulkea verkolla, jotta köynnöskasvit voivat kiipeillä niitä pitkin. Verkot on niin vankat, että ne jäy-kistävät majan seinärakennetta, kun seiniltä puuttuu tavallinen levyjen ja poikkijäykistäjien tuki.

Verkko sidotaan kulmatolppaan kiinni sen tukemiseksi alhaalta, ja kaksi keski-tolppaa yhdistetään vaakalaudoin (C). Siihen käytetään kulmarautoja, mutta niin, että ne eivät näy. Ne ruuvataan ensin irtolautojen alareunaan ja sen jälkeen pystytolppiin.

Kun irtolaudat ovat paikoillaan, on aika pohjustaa ja maalata puurakenteet.

1

Vaakapalkit (C) sijoitetaan niin, että alareunat asettuvat noin 16 cm tolppien pohjan yli. Tätä ennen jokaisen päädyn alle on kiinnitetty kulmarauta. Palkit asetetaan vaakaan niin, että etureuna myötäilee tolp-pia. Palkit kiinnitetään kulmarautojen läpi.

2

Verkko (L) leikataan mittaan ja kiinnitetään kiristimillä tolppiin, yläjuoksuun ja poikkilautaan. Verkkoa voi leikata vahvoilla voimasaksilla tai kulmahiomakoneella. Nyt huvimaja on valmis ja kasvit pääsevät kasvamaan.

Materiaalit

100 x 100 mm kestopuuta:
• 8 tolppaa (A) á 210 cm (sovit.)
• 4 yläjuoksua (B1 ja B2) á 450 cm (sovit.)

120 x 120 mm liimapuupalkkia:
• 1 kruunurakenne (D), 85 cm

50 x 100 mm kestopuupalkkia:
• 4 alavaakapalkkia (C) á 205 cm

48 x 98 mm kuusta (mitallistettu):
• 4 lyhyttä kannatinta (E) á 252 cm
• 4 lyhyttä poikkijäykistäjää (F) á 110 cm
• 4 pitkää kannatinta (G) á 332 cm
• 4 pitkää poikkijäykistäjää (H) á 145 cm (sovitetaan työn edetessä)

28 mm pyörökeppiä:
• 8 ristiankkuria (J) á 11 cm

Lisäksi:
• 8 tolppakenkää, 100 mm, galvanoitu
• 24 täkkiruuvia á 8 x 40 mm
• 8 kulmarautaa á 50 mm
• Helaruuveja (5 x 30 mm)
• 4 verkkoa (L) á 185 x 215 cm (15 x 15 cm silmäkoko, 6 mm rautalankaa)
• Puristimia
• Ruuveja: 5 x 100 mm, 5 x 120 mm, 6 x 160 mm ja 6 x 180 m
• Pu-liimaa (vaahtoavaa)
• Pohjustusöljyä
• Puunsuojaa
• Hattu (M) – tässä 50 x 100 mm kuusta

Vie aikaa

Pari viikonloppua.

Hinta

Noin 700 €

Vaikeusaste

Avonainen palkkirakenne vaatii tarkkaavaisuutta mutta on vaivan arvoinen, sillä siitä syntyy huvimajan ilme.

Piirustus

Huvimaja avokatolla ja -seinillä

Avorunkoisen huvimajan seinät ja katto muodostuvat kasveista. Upea kattorakenne koostuu kahdeksasta kannattimesta, jotka yhdistyvät lattiasta korkealle ylös nostettuun keski-tolppaan. Kannattimet on koottu yksinkertaisen alla esitetyn kaavan mukaan.

Yläjuoksut (B1 ja B2) kootaan yksinkertaisin hakaliitoksin ja yhdistetään tolppien (A) loviin.

Kruunun (D) pystytolppa sahataan 120 x 120 mm liimapuu-palkista. Sivut viistetään niin, että tolppaan muodostuu 8 reunaa.

Kattorakenne koostuu 8 valmiista kannattimesta, jotka on koottu kruunuksi (D) ennen niiden asennusta yläjuoksujen (B1 ja B2) päälle.

Yläjuoksut (B1 ja B2) yhdistetään tolppiin (A) sen jälkeen, kun niihin on tehty liitoslovet ja isketty ristiankkurit (J), jotta seinät voidaan yhdistää ilman näkyviä naulauslevyjä.

Tolpat (A) kiinnitetään betonilattiaan tolppakengillä. Etäisyydeksi lattiasta yläjuok-sun alareunaan arvioidaan 205 cm. Koska tolppia on nostettu tolppakengillä 35 mm lattiatasosta, ja ne yltävät 15 mm yläjuoksun yli, lopulliseksi tolpan pituudeksi tulee 203 mm +/- mahdollinen alusrakenteen vinous.

Huvimaja avokatolla ja -seinillä

Hakaliitoksen ansiosta välty-tään rumilta naulauslevyiltä.

Lyhyet kannattimet (E) saha-taan mittaan ja yhdistetään lyhyisiin poikkijäykisteisiin (F) mallin mukaan näillä mitoilla.

Pitkät kannattimet (G) saha-taan mittaan ja yhdistetään pitkiin poikkijäykistäjiin (H) mallin mukaan näillä mitoilla.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Huvimaja