8-kulmainen huvimaja 45X95 millin lankusta

Kahdeksankulmainen huvimaja on erittäin helppo rakentaa. Yksinkertaisen majan tarvikkeet maksavat noin 500 euroa. Ikkunat, ovet ja verhousmateriaalit voivat nostaa hintaa tuhannellakin eurolla. Lisäksi tulevat perustuksen kustannukset. Majan pystytys vie aikaa noin kaksi viikonloppua.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
800 euroa

Johdanto

Puutarhan huvimaja on romanttinen rakennus. Se myös pidentää kesäkautta molemmista päistä, koska se antaa suojaa huo-noja säitä vastaan. Se tarjoaa myös suojan paahtavalta keskikesän au-ringolta ja suojaa tehokkaas-ti sadekuuroilta sekä niihin liittyviltä kylmiltä tuulilta, jotka väistämättä kuuluvat keskikesänkin ilmastoon. Huvimajassa voi istuskella pitempään iltapuhteella per-heen ja ystävien seurassa suojassa iltaisin kerääntyväl-tä kasteelta.

Sijoitus on tärkeää

Ei ole aivan sama, mihin huvimaja sijoitetaan. Etsi paikka, josta on hyvä näköala pi-halle ja mahdollisesti ympä-ristöön. Hanki riittävän suuri rakennussarja tai tee muuten niin suuri maja, että siinä on tilaa myös vieraille. Rakentamamme kahdek-sankulmainen pihamaja on niin iso, että sen pöydän ym- pärille mahtuu istumaan jopa kahdeksan henkilöä.

Palahuopakate

Huvimajan teko on suhteellisen helppoa. Mallimökin run-kona on vain yhtä puutavaraa, 45 x 95 mm soiroa. Poikkileikkaukseltaan ne-liömäiset pylväät on yhdistet-ty kahdesta soirosta. Muualla runkotavara on samaa soiroa halkaistuna eli sen mitat ovat noin 45 x 45 mm. Vesikatteeksi valittiin helppoasenteinen palahuopa-kate. Se on kiinnitetty kun-kin kaistan reunassa olevalla liimaraidalla ja huopanauloil-la naulaamalla.

Palahuopakatteen taka-pinnan yläreunassa on liimaraita, joka pehmenee lämpi-millä ilmoilla ja kiinnittyy sil-loin hyvin. Kiinnityksen voi varmistaa jo alussa lämmit-tämällä liimaraitaa. Palahuopakate sopii tällai-seen tarkoitukseen aika loi-vallekin katolle eli noin kalte-vuuteen 1:6 asti. Mallimökin kattokaltevuus on noin 1:3, mutta päätimme varmuuden vuoksi asentaa palakatteen alle aluskermin. Se ei olisi ollut välttämätön-tä, mutta mielestämme siitä ei ole mitään haittaakaan ja vesitiiviys on varma.

Majan kantava runko on kuvassa jo valmis. Se on ankkuroitu lujasti perustukseen. Kohta on kattokin jo päällä. Jäljellä on huvimajan viimeistely eli ulkoverhouksen ja oven asennus. Tässä vaiheessa kannattaa harkita oven ja ikku- noiden asentamista avoimiin aukkoihin. Ne antaisivat enemmän tuulensuojaa kuin pelkät aukot.

Ohjeet

01
Pihamajan yleisrakenne 4 Vaihe

Huvimaja sivulta katsottuna. Yhteen seinälohkoista ei ole piirretty laudoitusta, jotta seinien runkorakenne (L) näkyisi selvästi. Seinien vinotuet antavat majalle tarvittavan ja riittävän sivuttaisjäykkyyden.

1: Huvimajalle suunnitel-laan ensin sopiva paikka. Perustukseksi voi valaa beto-nilaatan, mutta käytännölli-sempi ratkaisu on ruuvijalat. Sahaa alavaakapuiden (E).

2: Päät vinoon ja pane alle bitumikermikaista, jos pohja on betonia. Alapuut kiinnite-tään tulpparuuveilla tai beto-niin valettuihin tartuntoihin.

3: Kulmapylväät kootaan kahdesta soirosta (J). Pys-tytä pylväs jokaiseen kulmaan ja ruuvaa ne kiinni alavaaka-puihin (E).Kiinnitykset on kä-tevin tehdä naulauslevyillä ja nauloilla tai ruuveilla. Mitoita ylävaakapuut (G).

4: Mitoita ylävaakapuut (G) ja kiinnitä ne pylväiden yläpäihin. Ylävaakapuut ovat 45 x 45 mm rimaa.

5: Sahaa kahdeksan katto-paarretta (K). Paarteet kiinnitetään huippuhelaan yl-häällä. Alhaalla ne lepäävät pylväiden yläpäiden päällä ja ne kiinnitetään naulauslevyjä käyttäen ylävaakapuihin.

6: Ruuvaa seitsemän kaide-puuta (F) pylväiden välei-hin yläreunat 90 cm korkeudelle lattiasta.

7: Halkaise kahdeksan 300 cm pituista soiroa seinä-lohkojen verhouslautojen nau-lausjuoksuiksi (L).Asenna en-sin kehikko yhteen seinäloh-koon ja sen jälkeen kaksi vinotukea. Huvimaja on nyt niin jäykkä, että voit poistaa pyl-väiden tilapäiset vinotuet.

8: Kiinnitä lautapaneelit (P) seinälohkoihin. Ovi teh- dään kiinnittämällä lautoja Z-kirjaimen muotoiseen tuki-runkoon (L). Oven voi tehdä seinälohkon kokoiseksi tai ka-peammaksi. Kapeaa ovea täy-dentää kiinteä osa. Ovi sara-noidaan pylvääseen. Jos ha-luat seinälohkojen sisäpuolet sileiksi, voit verhota ne sisä-puolelta laudalla tai säänkes-tävällä rakennuslevyllä.

9: Sivele puutavara värittö-mällä puunsuojalla ja maalaa ulkomaalilla.

Seinälohkot voi vuorata hienosahatulla laudalla tai pontatulla ulkoverhouslaudalla (P) mm. tuulensuojan saamiseksi. Laudat voi kiinnittää myös vaakasuoraan tai vinoon, jolloin ulkonäkö muuttuu.

Perustus (D) on valettu ja alavaakapuut (E) ovat sen päällä paikoillaan. Pylväät (J) on pystytetty ja varustettu seinälau-doituksen naulausjuoksuilla.

Pylväiden päihin kiinnitetään ylävaakapuut (G). Kattopaar-teet (K) asennetaan seuraa-vaksi pylväiden päälle ja kiinni-tetään myös naulauslevyillä.

Oviaukkoa lukuun ottamatta seinälohkoihin asennetaan kaksi vinotukea (L). Ne jäykistävät majan rakenteen niin, ettei se väänny tuulella vinoksi.

Yhteen pylväsväliin on tehty ovi ja sen viereen kapea, kiinteä seinämä. Ovi on saranoitu pystypylvääseen.

02
Aluskermi ja palahuopakate 5 Vaihe

Piirros katosta ylhäältä. Siitä nähdään kuinka katon aluslaudat (N) on sijoitettu vasempaan lohkoon. Jokaisen pitkän sivun alla on parre (K). Paarteet on merkitty piirrokseen katkoviivoin. Samalla tavalla on merkitty koko kattorakennetta kannattavien kahdeksan pylvään sijainnit. Pylväät on koottu 16 soirosta pareittain yhteen naulaamalla. Samoista soiroista tehtiin myös katon kannatinpaarteet.

1: Naulaa katon aluslaudoitus (N) kattopaarteisiin (selostus kuvan alla).

2: Kate on palahuopaa, jonka asennusselostus on kuvatekstissä. Kun kate on asennettu, huvimaja on suojassa kosteudelta.

3: Asenna nyt yläjuoksut (H), räystäslaudat, räystäiden alustan vaakatuet ja sen laudoitus (M).

Kattopaarteet kiinnitetään ylhäällä liitoskappaleeseen. Näitä liitoskappaleita saa piha-majojen valmistajilta rakennus-sarjojen mukana sekä erikseen.

Katon aluslaudoitus (N) naula-taan kiinni. Kaikki laudat sa-hataan jiiriin toisesta päästä ja naulataan kiinni toinen pää hieman toisen paarteen yli. Kun laudat on naulattu kiinni alkupäästä, ne sahataan poikki toisen paarteen keskeltä.

Malliksi tehty pihamaja on varustettu vaakasuoralla räystään aluslaudoituksella. Se päättää katon reunan kauniisti ja yksinkertaisesti.

Aluslaudoituksen jälkeen kat-toon on aika kiinnittää ainakin aluskermi viivyttelemättä, etteivät laudat pääse turhaan kastumaan.

Koko kattoon kiinnitetään ensin alushuopa nauloilla ja mahdolli-sesti liimalla. Seuraavaksi naulataan alumiininen reunalista (S) koko matkalle räystäälle. Myös kaikki liimataustalla varustetut palahuovat (R) naulataan sinkityillä kattohuopanauloilla. Jätepaloista leikattiin kielekkeitä, joilla päällystettiin kaikki kahdeksan harjaa.

03
Perustuksen valinta ja teko 1 Vaihe

Pihamajan perustuksen tekoon on tarjolla useita tapoja sijoituspaikasta ja omista te-kohaluista riippuen.

■ Nykyaikainen ja nopeate-koinen perustus on kiertää maahan ruuvijalat, joiden päälle asennetaan vaakapal-kit ja niiden päälle edelleen seinien kulmapylväät.

■ Routimattomaan hiekka-maahan voi kaivaa puolen metrin syvyiset kuopat ja va-laa niihin pilarit betonista. Pylväät kiinnitetään betoniin valettuihin pilarijalkoihin tai tartuntoihin.

■ Kaivetaan noin metrin sy-vyinen perustuskaivanto koko majan ympäri. Siihen muurataan sokkeli. Ratkaisu vaatii routasuojauksen.

Halusimme laatoittaa majan lattian, joten valoimme perustukseksi betonilaatan. Saimme betonilaatan pylväi-den alustaksi ja erinomaisen alustan lattialaatoitukselle.

Laatan teko

Peruslaatan periaate on yk-sinkertainen. Valetaan teräs-betoninen laatta routaeris-teen päälle. Routaeristeen pi-tää olla hyvin paksu ja laaja. Tämä ratkaisu ei ole kovin suositeltava routivaan maa-perään, sillä rakennus on kyl-mä, joten siitä ei poistu huk-kalämpöä, joka lämmittäisi laattaa. Ilman tuota hukka-lämpöä laattaperustus on varma vain routimattomassa hiekkamaassa.

Samaa periaatetta käyte-tään ja on käytetty vuosikym-meniä asuinrakennusten ra-kentamisessa. Uusimpienkin rakennusmääräysten mukaan rakennuksen alustan lämmöneristyksen tehokkuus säädetään määrättyyn ra-jaan, joka sallii pienen lämpö-vuodon, mikä ehkäisee mah-dollista jäätymistä.

Peruslaatan valu

Aloita poistamalla pintamaa 50-70 cm syvyydeltä. Levitä alimmaiseksi vähintään 15 cm kerros karkeaa mursketta (A). Se estää veden kapillaarisen nousun ja ehkäisee alustan jäätymistä.

Tee laatalle kahdeksankul-mainen laudoitus ja iske maahan majan keskipisteeseen puukeppi. Ruuvaa sen pää-hän lista ja mittaa listaan merkki 176 cm päähän keski-pisteestä. Näin saat harpin, jolla voit määrittää tarkasti laudoituksen kulmat, joiden välit ovat 135 cm.

Laatan alle asennetaan 150-250 mm routaeristettä (B), jonka pitää ulottua 120-150 cm laatan reunojen ulkopuolelle. Raudoitus (C) tehdään helpoiten valmiista raudoitusverkosta. Verkkoa on mm. 2 m leveänä rullatavarana. Kokoja on muitakin.

Raudoitusverkko pätkitään pulttisaksilla tai kulmahiomakoneella (huomaa kipi-nöinnin aiheuttama syttymis-vaara). Teräksien ja laatan reunan väliin jätetään 30 mm etäisyyttä. Verkon mahdolli-set eri palat sidotaan yhteen teräslangalla.

Raudoitusverkko nostetaan noin 50 mm korkeudelle muo-visilla kannakkeilla tai puu-palikoilla. Betoni (D) sekoite-taan sementistä, hiekasta ja sorasta suhteessa 1:2:3.

Täytä muotti vähän laudoi-tuksen reunan yläpuolelle. Betoni sullotaan tiiviisti rau-doituksen ympärille. Betonin tiivistämiseen voi vuokrata myös sähkökäyttöisen sauva-täryttimen.

Betonilaatasta tehdään vä-hintään 150 mm paksu. Voit vetää suoralla laudalla sen yläpinnan tasaiseksi tukien lautaa muottilaudoitukseen. Tee tasoitus liikuttamalla lautaa sivusuunnassa edestakaisin. Kun valu on valmis, beto-ni peitetään muovikelmulla noin viikoksi. Liian nopea ko-vettuminen voi aiheuttaa laatan halkeilua.

Teräsbetoninen peruslaatta muodostaa hyvän alustan lattialle. Kylmän rakennuksen laattaa ei saa valaa routivaan maahan ja kaikissa tapauksissa se pitää eristää erittäin hyvin. Lisää tietoa laattaperus-tuksesta on kotisivuiltamme www.teeitse.com.

Routasuojattu laatta ei kallistele
Raudoitetun aluslaatan alla on routaeriste. Alusmaa pitää myös salaojittaa ja routaeristeen paksuuden pitää olla vähintään noin 150 mm. Sekään ei vielä takaa routimattomuutta.

Materiaalit

50 x 100 mm painekyllästettyä soiroa
• 7 alavaakapuuta (E), 1500 mm

45 x 95 mm soiroa
• 8 keskirungon vaakapuuta (F), 1350 mm
• 12 ylävaakapuuta (G), 1350 mm
• 8 naulausjuoksua (H), 1350 mm
• 16 pylvästä (J), 2100 mm
• 8 kattopaarretta (K), 2400 mm
• 8 soiroa (L), 3000 mm (halkaistaan tuki- ja naulausrimoiksi)

25 x 100 mm lautaa
• 32 räystäs- ja aluslautaa (M), 1620 mm
• 24 tukilautaa räystään aluslaudoille, 400 mm

21 mm ponttilautaa (tai vaneria)
• aluslaudoitus (N), 16 m2

21 x 120 mm ulkoverhouslautaa
• seinien verhouslaudat (P), yhteensä noin 100 m

Lisäksi
• 16 m2 alushuopaa
• 16 m2 palahuopakatetta (R)
• 8 alumiinireunalistaa (S), 1650 mm
• sinkittyjä 50, 75 ja 100 mm nauloja tai vastaavia ruuveja
• 16 naulauslevyä
• 21 kpl 100 mm ruuveja ja muovitulpat
• kattopaarteiden yläpäiden kiinnityshela
• oven saranat ja salvat
• 12 m bitumikermikaistaa
• kattohuopanauloja
• väritöntä puunsuojaa
• (pohja- ja) ulkomaalia

Hinta: 500–800 euroa.
Hinnassa ei ole sisäverhouksia, ovia ja ikkunoita.

Piirustus

Halkileikkauspiirros majan keskeltä. Koko perustus on valettu isoksi raudoitetuksi betonilaataksi, jonka voi päällystää laatoilla tai laudoittaa. Perustuksen teosta lisää seuraavilla sivuilla.

Alavaakapuiden (E) rakennepiirroksesta nähdään, kuinka ne on kiinnitetty pohjalaatalle. Majan voi pystyttää myös pelkästään maan päälle parruristikolle tai ruuvijalkojen varaan.

Vaakaleikkaus ikkuna-aukkojen tasalta. Kaikki pylväät on tehty naulaamalla kaksi soiroa (J) yhteen. Lujuuden kannalta riittäisi yksikin.

Video

TEKNIIKAT: Huopapaanujen asentaminen

Huopakatto on helppo tehdä pienistä paloista

VINKIT: Leikkaa huopaa helposti

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Vinkit & niksit

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Huvimaja