Perinteinen autokatos harjakatolla

Tässä jutussa näyetään, miten rakennat perinteisen, harjakattoisen autokatoksen. Rakentajat käyttivät käsisahaa, vasaraa ja nauloja, mutta voit käyttää myös sähkötyökaluja.

Kesäisin katos antaa autolle sateensuojan ja talveksi sinne voi laittaa vaikka veneen lumelta turvaan.

Johdanto

Halutessaan palata takaisin musiikillisille juurilleen rokin legendat ottavat esille vanhat akustiset soittimensa, irrottavat sähköpistokkeen ja istuvat yhteen hyvien ystävien kanssa improvisoimaan vanhoja, kaikille tuttuja melodioita kaikessa rauhassa.

Mekin palasimme juurillemme rakentaessamme autokatoksen kesämökille. Otimme esille käsisahan, puunuijan ja kourallisen vastahiottuja talttoja. Aloimme rakentaa kuin vanhaan hyvään aikaan, ennen kuin kaikki hukkui nauloihin, jyrsimiin ja uliseviin katkaisusahoihin.

Yhden pienen poikkeuksen sallimme ja se oli akkuporakone. Se ei muuttanut raken-nustekniikkaa, mutta säästi kyynärvarsia maitohapoilta ruuvatessamme kattoparsia jalasorsiin 120 millin ruuveilla. Taltat lauloi-vat improvisoidessamme, työ sujui kuin tans-si ja autokatos valmistui kuin leikiten.

Ohjeet

01
Rungon pystytys 9 Vaihe

Ennen työhön ryhtymistä on tarkistettava kokoon, rakennuspaikkaan ja ulko-muotoon liittyvät viranomaisvaatimuk-set. Tätä autokatosta ei ole pystytetty Suomen oloihin. Perustus pitää suunnitella rakennuspaikan olojen mukaan. Yleisim-min perustus tehdään betonilaatalle tai betoniin valetun anturan tai pilareiden varaan. Betonipilareita tai anturaa valetta-essa on huomioitava maan routiminen, kaivettava pehmeät maakerrokset pois ja upotettava perustukset vähintään noin puolen metrin syvyyteen. Myös betonilaa-tan alle on laitettava eristettä ja reuna-alueet routaeristettävä kunnolla.

1

Ensin merkitään julkisivun paikka kahdel-la paalulla ja linjalangalla. Julkisivun on oltava täysin samansuuntainen talon kanssa.

2

Aukot ensimmäisille nurkkatolpille (A) isketään juntalla. Aukko painuu helposti noin metrin syvyyteen hiekassa ja lisää uskoamme siihen, että rakentaminen yksinkertaisilla välineillä onnistuu.

3

Toisen tolpan sijoittamisen jälkeen molem-mat nurkkatolpat ovat linjassa talon kanssa. Linjanaru osoittaa oikean paikan. Välimatka 1. tolppaan mitataan 580 cm:iin ja tolpat nostetaan pystyyn. Niiden on oltava yhtä korkealla.

4

Päädyn sijoittaminen seinustalle suoraan kulmaan onnistuu kätevästi 2500 vuotta vanhan lauseen avulla, jota kirvesmiehet ja rakennusmestarit ovat käyttäneet aina siitä saakka, kun kreikkalainen Pythagoras kirjoitti sen yksinkertaiseen muotoon: Jos mittaat kolme pituutta kolmion yhdestä sivusta ja neljä sivua toisesta ja suoristat sivut sen jälkeen, kunnes etäisyys näiden kahden pisteen välillä on viisi pituutta, on näiden kahden sivun välissä suora kulma.

5

Kolmas ja neljäs nurkkatolppa asetetaan paikoilleen. Kolmas sijoitetaan 210 cm:n päähän päätyä osoittavasta narusta. Neljäs 580 cm:n päähän kolmannesta ja 210 cm:n päähän ensim-mäisestä. Mitat otetaan tolppien ulkosivuilta.

6

Lopuksi tarkistetaan, että poikittaismitat tolppaparien välillä ovat tarkalleen samat, muussa tapauksessa autokatoksesta tulee vino. Neljä viimeistä tolppaa jaetaan tasaisesti kahdelle seinustalle.

7

Orret (B) asennetaan tolppien loveuksiin. Loveus on 50 mm leveä kuten orsikin, mutta vain 120 mm korkea, jolloin 5 mm korkeampi orsi kannattelee kattotuoleja tolppien sijaan.

8

Kaksi lautaa sovitetaan liitoksessaan yhteen vinolla leikkauksella. Näin liitos varmistaa molempien lautojen päät ja kiinnittää ne tukevasti tolppiin.

9

Orret ja tolpat kiinnitetään 10 x 125 mm:n puuruuveilla. Kaikki linjat tarkistetaan vielä kerran ennen kuin maa tampataan tiiviisti tolppien ympärille. Kulmat olisi ennen kattoparsien asentamista täytynyt varmistaa väliaikaisilla vinotuilla, jos tolpat olisi asennettu valettuun perustukseen upotettuihin pilarikenkiin.

02
Kattoparret istutetaan 7 Vaihe

Kattoparret kokosimme paikan päällä la-paliitoksilla sekä harjassa että kitapuiden ja sivujen liitoskohdissa.

Lapaliitokset ovat hyvin yksinkertaiset. Molemmista puista taltataan liitoskohdissa puolet pois. Useimpien mielestä naulat-tomat liitokset ovat kauniimmat kuin nauloilla vahvistetut - ja kestävämmät.

Emme käyttäneet sahaamiseen piirus-tuksia, vaan kokosimme koekattoparren paikan päällä, asetimme sen orsille ja merkitsimme liitoskohtiin loveuksen, jonka avulla vino kattoparsi lepäsi tasaisen pin-nan varassa. Sen jälkeen kattoparsi koottiin oikeasti ja seuraavat kattoparret valmistettiin ensimmäisen kopioina.

1

Lapaliitos mitataan asettamalla katto-parsien palkit (C) ja kitapuut (D) päällekkäin koekattoparren mukaisesti. Reunat leikataan puolimatkaan käsisahalla ja väliin rivi vastaavia leikkauksia.

2

Sitten aloitettiin taltan käyttö! Yljäämä puumateriaali saadaan poistettua oikeaan syvyyteen muutamassa minuutissa taltalla ja puunuijalla, kun lautoihin on sahattu tiheitä uria puoleen paksuuteen.

3

Lapaliitokset ruuvataan kahdeksalla 4,5 x 45 mm:n ruuveilla. Painekyllästämättömään mäntyyn tai kuuseen riittää hyvä ulkokäyttöön tarkoitettu ruuvi, esim. pinnoitettu Climate-ruuvi. Painekyllästettyyn puuhun ja lehtikuuseen tarvitaan ruostumattomia ruuveja, jotka kestävät ja eivät värjää puuta pitemmälläkään aikavälillä.

HUOM: Varmista, että ruuvit eivät jää liian pintaan varsinkaan päätypuissa, muuten puu voi helposti halkeilla.

4

Loveus kattoparteen tehdään perinteen mukaisesti kahden viidesosan mitalla puumateriaaliin. Tässä palkki on 10 senttiä leveä, jolloin leikkaus on neljä senttiä.

5

Jokainen kattoparsi kiinnitetään ruuvaa-malla vinoon molemmilta puolilta molempia orsia. On tärkeää laittaa juuri kaksi 120 mm:n pituista ruuvia, koska liitoksen vahvuus syntyy ristikkäin olevien ruuvien avulla.

6

Ensin nostetaan ulommaiset kattoparret, joiden harjojen väliin viritetään linjalanka. Langan avulla kattoparsien saattaminen oikeaan linjaan on hyvin yksinkertaista.

7

Kattoparret käännetään alassuin orsille asettamista varten. Näin on paljon helpompaa nostaa ne jälkeenpäin.

03
Levyt ohjaavat kattoruoteita 8 Vaihe

Autokatos päätettiin kattaa mustilla muotoilluilla eterniittilevyillä tyyppiä B7, koska autoautokatoksen vieressä samalla tontilla sijaitseva kesämökki on katettu samanlaisilla levyillä.

Kattorakenne on aina mitoitettava kattoverhoilun mukaan. Kannattaa aina tarkistaa valmistajan ohjeet.

Uudentyyppiset 38 x 73 millin ruode-laudat kestävät eterniittilevyjen alla jopa metrin palkkijaon. Tekemämme koe osoitti, että siihen riittää viiden ruode-laudan käyttö molemmilla sivuilla.

Sahaamme sekä palkkien että ruode-lautojen päät vasta siinä vaiheessa, kun rakennus alkaa olla valmis.

1

Ruodelaudat (E) jaetaan kattoparsien päälle ja ruuvataan väliaikaisesti kiinni mahdollisella korjausvaralla. Käytimme 6 x 80 millin ruuveja.

2

Rivi kattolevyjä asetetaan paikalleen mit-tojen varmistamiseksi. B7-levyjen tulee ulottua 6 cm alimman laudan yli, jotta ne sopivat vesi-kouruihin. Tarkistamme samalla 3-4-5-sääntöä käyttäen, että pinnat ovat oikeassa kulmassa.

3

Kattopalkit sahataan päädyistä pysty-suoriksi, jotta räystäslaudat saadaan pystysuo-raan. Ulommaisten palkkien väliin voidaan vetää linjalanka, jotta päädyt saadaan sahattua suoraan.

4

Ruodelaudat sahataan päistään. Myös niissä kannattaa pingottaa lanka uloimpien lautojen väliin sahaamisen helpottamiseksi. Samalla räystäs voidaan sovittaa kattolevyihin. Koeasennuksessa päätetään lopullinen leveys.

5

Jokaisen ruodelaudan alle ruuvataan pätkä palkkipuuta (K), joka muodostaa tuuli-laudan (H) kiinnityksen. Kappale on 19 mm lyhy-empi kuin laudan uloke, jolloin seuraava lauta voi levätä ensimmäisen päällä laudan päässä.

6

Vannenauha asennetaan ristikkäin katto-pintoihin. Nauha ruuvataan yhteen nurkkaan ja vedetään esimerkiksi sorkkaraudalla vastakkaiseen päätyyn ja ruuvataan kiinni ruodelau-toihin niin moneen paikkaan kuin mahdollista.

7

Katto kiinnitetään lopuksi koeasennuksen mallin mukaisesti. Levyihin kuuluvat pitkät ruuvit kiinnitetään aluslaattojen ja tiivisteiden avulla levyn korkeimmalta kohdalta, jossa vettä tulee olemaan vähiten.

8

Alin tuulilauta (H) ruuvataan palkkipuiden palikoihin ja ylin lauta ruuvataan kiinni ruodelautojen päähän. Pituudesta johtuen vesi-kourun pääty jää piiloon. Räystäslaudat kiinnitetään levyihin muovipalikoilla.

04
Seinien verhoilu 2 Vaihe

Autokatoksen kolme seinää suljetaan. Katoksesta saataisiin itse asiassa autotalli vain lisäämällä rakennukseen ovi, koska teimme myös viimeiselle sivulle yhtenäisen päätykolmion.

Verhous toteutetaan samanlaisista pon-tatuista höylälaudoista, jollaisilla kesä-mökkikin on verhoiltu. Urospontti kään-netään ylöspäin, jotta uriin ei kertyisi vet-tä. Puskuliitokset kootaan tolppien päälle ja ruuvataan 5 x 50 mm:n ruuveilla.

Päädyt sahataan yhdellä kertaa lauto-jen paikoilleen asettamisen jälkeen. Pää-typuu suojataan samanlaisten pystysuo-rassa olevien lautojen taakse, joista on poistettu urospontit.

1

Päätykolmioissa laudat asetetaan kalanruo-tokuvioon, joten jokainen lauta on sahattava tarkkaan ennen paikalleen asettamista. Viisto-kulmasta on paljon apua. Loput verhouksesta sahataan mittaan kiinnittämisen jälkeen.

2

Rimoista (F) ruuvataan ristikko vakauttamaan autokatoksen umpipäätyä.

05
Vesikouru kiinnitetään 7 Vaihe

Alumiiniset vesikourut on helppoa asentaa paikoilleen. Ratkaisevaa on kannat-timien oikea sijoitus, jolloin loppu sujuu melkein itsestään. Pihdeillä kiinnitettä-vät päätykappaleet ja liitoskaaret liittä-vät samanaikaisesti kaksi kourunpäätä yhteen ja tiivistävät ne kumitiivisteellä.

Tällä tontilla vesi ohjattiin risunkiin, mutta eri paikkakunnilla saattaa olla hyvinkin erilaisia vesien ohjaamista kos-kevia sääntöjä tai ohjeita. Kannattaa varmistaa kunnasta, kuinka toimia.

1

Ensin tarkistetaan vesikourun ja kannatti-mien paikat vielä kerran. Kannattaa aina nähdä kouru paikallaan suunnitellulla kaadolla ennen työn jatkamista.

2

Kaksi ulommaista kannatinta ruuvataan ensin 2,5 millin kaadolla metriä kohti. Kaato tarkistetaan linjalangalla, jonka avulla muut kannattimet on helppo asentaa linjaan.

3

Päätykappaleet puristetaan kiinni kouruun pihdeillä. Päätykappaleen kyntteessä on tiivistemassaa, joka tiivistää liitoksen.

4

Syöksytorven aukko leikataan metallisahalla.

5

Kourut napsautetaan kannattimiin, kun päätykappaleet ja syöksytorven aukko ovat paikallaan kourussa. Uskomattoman helppoa.

6

Kaksi vesikourua yhdistetään toisiinsa puristamalla liitoskappale päätyihin kiinni. Liitoskappaleiden kumitiivisteet varmistavat liitoksen vedenpitävyyden.

7

Mutkasarjojen ja alastulojen kiinnikkeet on helppo ruuvata autokatoksen verhous- lautoihin juuri haluttuihin kohtiin.

Materiaalit

HUOM! PITUUDET OVAT OSTOPITUUKSIA.

Puuosat ostetaan ylimittaisina puutavaraliikkeiden vakiomittojen mukaisesti. Rakennusperinteiden mukaisesti suurin osa puuosista sahataan mittaansa vasta paikallaan. Lopulliset mitat eivät sen vuoksi käy luettelosta ilmi.
100 x 100 mm painekyll. mäntyä:
• 8 kpl á 300 cm tolppiin (A)

50 x 125 mm lautaa (kuusi, mänty tai lehtikuusi):
• 6 kpl á 330 cm orsiin (B)

50 x 100 mm lautaa (kuusi, mänty tai lehtikuusi):
• 14 kpl á 240 cm kattoparsiin (C)
• 7 kpl á 180 cm kitapuihin (D)

38 x 73 mm rimaa:
• 28 kpl á 300 cm ruoteisiin (E)
• 2 kpl á 360 cm päädyn ristikkoon (F)

25 x 135 mm verhouslautaa:
• 230 metriä koko verhoukseen (G)

19 x 100 mm kuusta, mäntyä tai lehtikuusta:
• 8 kpl á 270 cm tuulilautoihin (H)
• 14 kpl á 300 cm räystäslautoihin ja räystäisiin (J)

Lisäksi:
• 48 eterniittilevyä, B7
• 6 harjapalaa, eterniittiä, 25 astetta
• Kattoruuveja, aluslaattoja ja tiivisteitä
• 12 muovipalikkaa kattolevyn vastaiseen tiivisteeseen
• 4,5 x 45 mm ruuveja (orsiliitoksiin)
• 5 x 50 mm ruostumattomia ruuveja verhoukseen
• 6 x 120 mm ruuveja (orsien asentamiseen)
• 6 x 80 mm ruuveja (ruodelautojen asentamiseen)
• 8 kpl 10 x 125 mm puuruuveja
• 5 litraa maalia

Hinta: Noin 1800 € ennen vesikouruja

VESIKOURUT

Autokatoksen kuusi metriä pitkiin seinustoihin tarvittiin:
100 mm alumiinivesikourua:
• 4 kourua á 3 metriä
• 4 päätykappaletta
• 2 liitosta
• 4 mutkasarjaa
• 1 alastulo á 3 metriä (jonka jaoimme kahdeksi)
• 14 kannatinta

Hinta: Noin 200 €

Hinta

2.000 euroa

Piirustus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …