Pergola kaarevalla katolla

Perinteinen rakenne tyylikkäillä puuliitoksilla ilman kulmarautoja. Voit rakentaa sen terassin päälle, seinää vasten tai tilanjakajaksi pihalle.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
500 euroa

Johdanto

Luonto jatkaa nopeasti työtään ja palkitsee vehreydellään, kun rakennat ja pystytät tämän hienon pergolan. Hanke on juuri sellainen, jossa to-della pääsee nauttimaan koko työnteon ajan. Pergolalta ei vaadita käytännöllisyyttä eikä erityistä tehokkuutta - yhtä vähän kuin sinultakaan, kun rakennat sen.

Sekä pergolan muoto että sen raken-nustekniikka kiehtovat: sekä kaareva päällyspalkki että monet pienemmät yksityiskohdat, kuten viistotuet ja pitkät vaakajuoksut ovat hauskannäköisiä. Mukavaa on myös, että rakenteessa ei käytetä naulauslevyjä. Kyllästämiseen on niin ikään haettu mahdollisimman luonnonmukaista ratkaisua jättämällä tolpat maan pinnan yläpuolelle suurim-malle rasitukselle altistuvissa kohteissa.

Pergola on italiaa ja tarkoittaa käyn-nöskasvien verhoilemaa pylväskäytävää. Kun pergolan katto ja sivut ajan myötä kasvavat täyteen kukkivaa vehreyttä, pergola tarjoaa viileän, varjoisan käytä-vän, jossa puhaltaa kevyt tuuli.

Pergolan voi rakentaa seinää vasten, terassille tai, kuten tässä, kahden piha-alueen jakajaksi ja sitojaksi.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Piirrä omat projektit ilmaisella piirustusohjelmalla

Ohjeet

01
Tolpat kaivetaan maahan 5 Vaihe

Ensin pystytetään tolpat, jotka tässä maaperässä kai-vetaan noin 70 cm syvyyteen. Tolpat on käsitelty kahteen kertaan puutervalla ja polttokäsitelty maan alle jäävältä osalta.

Korkeus sovitetaan myöhemmin, pituutta on tarpeeksi, joten nyt tolpat on vain saatava seisomaan suoraan linjaan ja samalle etäisyydelle toisistaan.

1

Tolpat poltetaan kaasu-polttimella 10 cm molemmin puolin maan tasalta, ennen kuin ne tervataan kahdesti. Poltto poistaa sokerin, jota lahotta-vat organismit tarvitsevat elääk-seen. Tämä suojaa puuta.

2

Ensimmäinen ja vii-meinen tolppa pergolan kullakin kyljellä merkitään kahdella kepillä. Niiden väliin kiristetään naru. Mitta siirretään omatekoisella 90 x 120 x 150 cm kolmiolla toisiin kulmatolppiin.

3

Viimeisten tolppien sijainti merkitään kepillä. Ulkomitaksi pyritään saamaan 600 x 170 cm, ja sijaintia sääde-tään tämän mukaan vasta tolppien asennusvaiheessa.

4

Kaiva kaksi kulmatolp-paa (A) 70 cm syvyyteen toiselle sivulle. Tolppien väli on 5,8 m. Tamppaa tolppien ympärille soraa ja tarkista pystysuoruus. Pystytä muut kulmat.

5

Loput tolpat (A) kaivetaan maahan samaan tapaan. Ne oikaistaan tarkasti kulmatolppien väliin kiristetyn narun, tekemämme kolmion ja vesivaa’an avulla.

02
Tolppiin sahataan lovet 3 Vaihe

Tolpat sahataan vasta nyt pituuteen, jotta pitkät ylä-juoksut saadaan vaakaan. Mittaamme, missä kohtaa maa on korkein, ja asetamme tälle korkeudelle vaakalinjan.

Tolpat sahataan pituuteen niin, että ne ovat 6 cm korke-ampia kuin yläjuoksun alle haluttu korkeus. Tämän jäl-keen tolppien yläpään sivuil-ta sahataan palat pois. Näin tolppiin saadaan tapit eikä rumia naulauslevyjä tarvita.

1

Tee 210 cm:n korkeus-merkki sen tolpan ympärille, joka yltää korkeimmalle. Merkitse korkeus narun, ohjainlaudan ja vesivaa’an avulla muihin tolppiin. Tee uusi viiva 6 cm ylemmäksi. Tästä tolpat katkaistaan.

2

Tappien pystysivuista tehdään 3,3 cm pitkä merkkiviiva sisäänpäin. Mitoitukseen käytetään kahdesta listasta koottua mallia, joka asetetaan tolpan reunaan, Se yltää 3,3 cm sisään päin.

3

Tapit sahataan käsisahalla. Ensin tehdään vaakaviillot kummallekin sivulle ja sitten ylimääräinen puuaines sahataan pois pystyviilloilla. Puupalan voi myös taltata irti.

03
Tappien lovet taltataan auki 5 Vaihe

Yläjuoksujen alapintaan taltataan nyt lovet, joihin tolppien tapit työnnetään.

Pitkät juoksut kootaan kahdesta lyhyemmästä kappaleesta. Jotta koko rakennelma pysyisi hyvin hallinnassa, asetamme juoksut tappeja vasten ja teemme juoksuihin paikkamerkinnät, kun olemme oikaisseet kaikki osat paikoilleen.

Kun lovet on merkitty, talttausta helpotetaan esiporaa-malla 10 mm poralla reiät.

1

Asetamme ensimmäisen vaakajuoksukappaleen (B1) tolppiin (A) kiristämiemme tukien päälle. Tuet ovat tolppien päistä katkaistuja pätkiä. Juoksut jatkuvat 20 cm kulmatolppien yli.

2

Tappien sijainti ja loviliitokset merkitään, kun juoksu (B1) lepää tukien päällä. Vastaavat merkinnät tehdään lyhyeen juoksuun (B2) ja toisen puolen tolppien juoksuihin.

3

Lovien pitkät reunat merkitään käyttämällä apuna samaa mallia, jota käytettiin tappien merkitsemisessä. Muista merkitä, mihin kukin vaakajuoksu sijoittuu.

4

Lovista tehdään 6 cm syvät, jolloin 6 cm pitkät tapit eivät tukeudu pohjaa vasten. Talttauksen helpottamiseksi poraamme loven reunalinjaan rivin reikiä oikeaan syvyyteen. Nyt poratelineestä on apua.

5

Lovet siistitään leveällä taltalla. Tappiliitoksen pitää sopia tiukasti koko syvyydeltä, joten talttaamme mieluummin hieman liian vähän kuin liikaa. Lovea voi aina laajentaa, jos tappi ei sovi siihen.

04
Lapaliitosten sahaus ja sovitus 2 Vaihe

1

Juoksut katkaistaan pituuteen, jotta ne voidaan koota 20 cm pitkillä lapaliitoksilla. Nyt pyörösahasta on apua: säädä se 5 cm sahaussyvyyteen, ja sahaa rivi tiiviitä uria, joista poistat puuaineksen.

2

Siisti alue merkkejä myöten. Pinnan pitää olla suorakulmainen ja täysin tasainen. Toista vaiheet muissa juoksuissa. Muista kääntää lyhyet juoksut ylösalaisin, jotta lovetkin sijoittuvat alaspäin.

05
Juoksut sovitetann 3 Vaihe

Asetamme nyt juoksut tolppien päälle ja liimaamme ne kiinni tappeihin. Samalla voimme varmistaa liitosten lujuutta ruuveilla. Päätämme kuitenkin välttää naulauslevjä ja näkyviä ruuveja, ja iskemme tämän sijaan pyörökepit liitoksen läpi perinteisten liitosten malliin.

Tehtävä on helppo. Liimalla yhteen puristetun juoksun ja tapin läpi porataan reikä, johon isketään pyörökeppi.

1

Tolpan (A) ja juoksun (B) tappiliitos lukitaan 16 mm:n pyörökepillä. Poraa juoksun ja tapin läpi 16 mm poralla, teroita pyörökeppi ja iske se reikään. Sivele keppiin ensin PU-liimaa (ulkokäyttöön).

2

Yli työntyvä kepin pätkä katkaistaan käsisahalla. Voit valita poraatko juoksuun vain 7-8 cm syvyyteen, jolloin keppi näkyy vain toiselta puolelta, vai poraatko kokonaan juoksun läpi.

3

Juoksut (B1 ja B2) yhdistetään lavoista PU-liimalla (ulkokäyttöön). Purista ne yhteen puristimilla molemmasta lavasta ja lukitse liitos kolmella 5 x 90 mm ruuvilla.

06
Kannattimiin tehdään kaari 3 Vaihe

Kaarevat kattokannattimet muodostavat hentojen rimojen kanssa pergolan katon. Pergolaan voi tehdä myös tasakaton käyttämällä 50 x 100 mm lankkuja.

Jotta pergolaan saataisiin ilmettä, muutamme 50 x 150 mm lankut kaareviksi kannattimiksi puuta hukkaamatta. Tämä tehdään sahaamalla kaari lankun alareunasta ja liimaamalla se lankun yläreunaan.

1

Kaari piirretään jokaiseen kannattimeen (C) ohuen listan avulla. Sen pitää olla niin pitkä, että siihen voi porata kaksi reikää 185 cm välein, toinen kaaren keskiruuvia, toinen kynää varten.

2

Sahaa tarkasti kaariviivaa pitkin. Merkitse keskikohta kuuteen muuhun lankkuun ja käytä sahattua kaarta mallina, kun piirrät kaaren muihin lankkuihin.

3

Sahatut kappaleet kiinnitetään sahattujen lankkujen yläreunaan. Sijainti oikaistaan keskilinjan merkin mukaan ja osat yhdistetään jälleen PU-liimalla (ulkokäyttöön) ja lukitaan ruuveilla.

07
Kannattimet asennetaan 2 Vaihe

Kannattimet voi kiinnittää juoksuihin ruuveilla tai naulauslevyillä. Koska emme halua, että rakenteessa olisi naulauslevyjä, kiinnitämme kannattimet päältä päin 150 mm pitkillä ruuveilla. Ne eivät yllä 150 mm:n kannattimien läpi, joten poraamme kannattimiin 16 mm poralla päältä päin 5 cm syvyyteen ja peitämme ruuvin samalla pyörökepillä, jota käytimme juoksujen lukitsemiseksi tolppiin.

1

Kannattimet (C) asetetaan juoksuille (B) ja kiinnitetään kahdella 6 x 150 mm ruuveilla kummallakin sivulla. 5 cm syvät reiät, joihin ruuvit upotetaan, on helpoin porata ennen kannattimien asennusta.

2

Kaikki ruuvit peitetään päästä teroitetuilla 16 pyörökepin palalla, johon sivellään PU-liimaa.

VINKKI: Työ helpottuu ja lujuus kasvaa esiporaamalla koko ruuville reikä 5 mm poralla.

08
Vinotuet ja kattorimat 3 Vaihe

Vinotuet (E) on sahattu 50 x 100 sahalankuista, jotka on molemmista päistä viistetty 45 asteen kulmaan. Tuilla on kaksi tehtävää: ensinnäkin ne vakauttavat koko rakennetta ja toiseksi ohuet köynnöslangat saa-daan niihin kiinni.

Kun vinotuet on asennetu, kiinnitetään kattori-mat (D). Ne sahataan 28 x 120 mm laudoista, jotta ne eivät näytä liian raskailta.

1

Vinotuet (E) kiinnitetään juoksujen (B) alareunaan ja tolppien (A) sivuun, joten nyt joudumme hyväksymään näkyviin jäävät ruuvit.

2

Jokainen poikkituki lukitaan neljällä ruuvilla, jotta liitoksista tulee vankat. Viistopintojen takia käytämme yhden 5 x 120 mm ja yhden 5 x 60 mm ruuvin joka liitokseen.

3

Ohuet kattorimat (D) kiinnitetään. Ensin kiinnitetään keskilista ja kaksi ulointa listaa, sen jälkeen loput jaetaan tasaisesti. Ne ohjataan kiristetyn narun avulla linjaan.

09
Alavaakajuoksun asennus 2 Vaihe

Alhaalla tolpat sidotaan vaakajuoksuilla (F). Ne sahataan 50 x 100 lankuista ja asetetaan vaakaan niin, että alareuna jää vähintään 30 cm maan pinnan yläpuolella. Näin juoksut eivät vaurioidu maasta roiskuvasta vedestä. Nyt fuskaamme hieman ja käytämme kiinnitykseen naulauslevyjä. Asennamme ne juoksujen alareunaan, joten niitä ei juuri huomaa.

1

Alajuoksut (F) kiinnitetään tolppiin (A) naulauslevyillä. Alalinja on merkitty 30 cm:n korkeudelle maasta.

VINKKI: Kiinnitä naulauslevy ensin juoksuun, niin asennus sujuu helpommin.

2

Vastapuolen alajuoksut sijoitetaan samalle korkeudelle vesivaa’an ja suoran lankun avulla. Nyt voit hyödyntää laservesivaakaasi, tai ottaa mitat juoksuista alaspäin.

10
Rautalankaa köynnöskasveille 2 Vaihe

1

Juoksujen sivuihin kiristetään rautalankaa köynnöskasvien tukemiseksi. Galvanoitu lanka kiristetään keskeltä alajuoksua (F) ja kiinnitetään poikkitukiin (E) ja yläjuoksuun (B) hakasilla.

2

Rautalangan aloituspisteessä on silmukkaruuvi keskellä alajuoksua (F). Rautalankaa vedetään siitä ulos päin kireälle niin, että lankojen viuhkamainen kuvio säilyy.

Materiaalit

100 x 100 mm tolpat, painekyll.kuusta:
• 8 pystytolppaa (A) á 300 cm
• 2 pitkää vaakajuoksua (B1) á 420 cm
• 2 lyhyttä vaakajuoksua (B2) á 240 cm

28 x 28 mm listaa:
• 14 kattorimat (D) á 330 cm, sahataan esim. 28 x 120 mm kuusilaudoista

50 x 100 mm palkkeja:
• 12 poikkitukea (E) á 80 cm
• 6 alavaakajuoksua (F) á 186,5 cm

50 x 150 mm palkkeja (kuusta):
• 7 kattokannatinta (C) á 210 cm

Lisäksi:
• Soraa
• 12 naulauslevyä, 40 x 70 x 70 mm + 5 x 40 mm naulauslevyruuvit
• 16 mm pyörökeppi tulppiin ja kynsiin, 2 m
• Ruostum. ruuveja: 6 x 150 mm, 5 x 120 mm, 5 x 90 mm ja 5 x 60 mm
• 3 silmukkaa, hakasia ja 2 mm galv. rautal.
• Ulkokäyttöön tarkoitettua PU-liimaa
• Puunsuojaa tai puutervaa

Vie aikaa

4–5 työpäivää

Hinta

Noin 500 €

Vaikeusaste

Astetta hankalampi, mutta pergolan pystytys helpottuu, jos käytät naulauslevyjä ja pistoruuveja piilotettujen tappi- ja sormiliitosten sijaan.

Piirustus

Kaareva pergola

Isot kaaripalkit tehdään sahaaamalla lankuista palat ja kiinnittämällä ne lankun yläpintaan. Tämä tekee pergo-lasta persoonallisen, eikä yhtään turhaa naulauslevyä tai ruuvia jää näkyviin.

Kaareva pergola

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Pergola