Upea aita vankan portin kera

Tämä aita ei ole pelkästään hieno. Se rajaa etu- ja takapihan toisistaan ja peittää ”siivellään” rumat jäteastiat. Aidan siipiosa tukee samalla porttia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
400 euroa

Johdanto

Esimerkkitaloa kiertää vanha ja kaatumaisillaan oleva aita, jonka porttia ei saa lukittua. Jäteastiat on sijoitettu aidan viereen, mikä ei kohenna näkymää talon terassilta.

Tämän vuoksi aita päätettiin uusia kokonaan ja lisätä siihen vankka portti. Aita varus-tetaan ”siivellä”, joka sijoittuu suoraan kulmaan aitaan nähden. Se peittää jäteastiat ja tukee samalla portin tolppaa. Vaikka portti on raskas, se ei väännä aitaa, koska siipi jäykistää aidan ja portin rakennetta.

Aita rakennetaan painekyllästetystä puusta, joka maalataan ennen töiden aloitta-mista. Puutavara on helpompi käsitellä puunsuojalla, kun laudat saa asetettua pukkien päälle. Verhoilu tehdään ponttilaudoista lomalaudoituksena, sillä aidan takana oleva vaja on verhoiltu samoin. Aidan voi hyvin verhoilla myös johonkin toiseen tyyliin.

Ohjeet

01
Tolpat 4 Vaihe

Aidan kolmelle tolpalle kaivetaan kuo-pat. Kaksi tulee aidalle ja kolmas ”sii-velle”, mutta kolmas kuoppa kaivetaan vasta myöhemmin. Tolppaväli on 210 cm. Tämä on enimmäisetäisyys tolppa-rakenteisessa aidassa ja jäykistävää vaa-kapalkkia käytettäessä, kun käytetään esimerkin mittaista puutavaraa.

Tolpat kaivetaan 90 cm:n syvyyteen. Niiden korkeus on 170 cm maan pinnasta. Korkeus on sama kuin betoniportai-den, joihin aita kytkeytyy. Aita sijoittuu suorakulmaisesti betoniportaisiin. Kulman suoruuden voi varmistaa isolla 3-4-5 -periaatteella valmistetulla suorakulmalla.

1

Mittaa tolppien paikat. Aita sijoite-taan suoraan kulmaan betoniportaisiin nähden. Apuna käytetään isoa suorakulmainta, joka asetetaan portaita vasten, ja jonka perusteella tolppapaikat merkitään.

2

Kaiva tolpille (A) kuopat. Tolpat sijoitetaan niin, että aidan takapuoli ja portti tulevat samaan tasoon portaiden päädyn kanssa. Tolppien kuopat kaivetaan 90 cm syvyyteen.

Kuopan pitää olla niin iso, että tolpan ympärys toidaan tampata tiiviiksi.

3

Aseta tolppa (A) pystyyn kuoppaan. Aseta se pystyyn suoraa kulmaa vasten, niin sitä on helpompi hallita. Kun tolppa on oikein sijoitettu, täytä kuop-pa. Maa tampataan 10 cm:n kerrosvälein.

4

Aseta lauta noin 10 cm maanpin-nan alle poikittain. Kiinnitä lauta (pituus 40-50 cm) 4-6 vahvalla ruuvilla tolppaan. Lauta toimii ylimääräisenä tukena, jotta tolppa ei huoju kovassa tuulessa.

02
Vaakapalkit 5 Vaihe

Nyt tolppien väliin asennetaan kolme vaakapalkkia, joihin verhoilulaudat voidaan kiinnittää. Vaakapalkit sijoite-taan tasaisin välein. Ylin sijoitetaan 15 cm:n päähän siitä, mihin verhoilu-lautojen ylälinja asettuu.

Ennen kuin kiinnität vaakapalkit, tar-kista, että tolpat ovat suorassa. Tolppa saattaa taipua hieman keskeltä, mutta vinouden voi oikaista sahaamalla keskimmäisen vaakapalkin pari millimetriä pidemmäksi, niin tolppa suoristuu.

Kun vaakapalkit on kiinnitetty, tolp-pia jäykistetään niiden takapuolelle kiin-nitettävällä laudalla. Se pitää rakenteen tukevasti paikoillaan, kunnes verhoilu-laudat on kiinnitetty.

1

Mittaa kolmen vaakapalkin (B) paikat. Ylimmän palkin yläreuna sijoitetaan 15 cm:n päähän verhoilun ylälinjasta. Kiinnitä tolppaan ruuvi, jonka päällä vaakapalkki voi levätä päädyssä, ja siirrä mitta toiseen tolppaan.

2

Kiinnitä kulmarauta (A) vaaka-palkkeja varten. Tässä käytetään 5 x 40 mm helaruuveja, mutta myös lastulevyruuvit käyvät.

3

Kiinnitä kulmarauta alimpaan vaakapalkkiin, - ei tolppaan. Muussa tapauksessa et pääse ruuvaamaan. Aseta vaakapalkki maahan, kiinnitä kulmarauta, käännä palkki ja kiinnitä se lopuksi ruuvilla tolppaan.

4

Kiinnitä vaakapalkit. Tarkista ennen kiinnitystä, että tolpat seisovat suorassa. Jos tolppa taipuu hieman keskeltä, sahaa vaakapalkki pari milli-metriä muita pidemmäksi, jolloin se puristaa tolpan suoraksi.

5

Tolppien yläpäät sahataan, kun vaakapalkit on asennettu ja ennen kuin verhoilulaudat kiinnitetään. Tolpat on paljon helpompi sahata mittaan, kun niitä on jäykistetty. Sahaa suoraan kulmaan. Kuvan tolppien korkeus on 170 cm.

03
Verhoilu 5 Vaihe

Verhoilulaudoiksi on valittu ponttilau-dat. Ne on ostettu 360 cm pituisina ja sahattu keskeltä kahtia, jolloin yhdestä laudasta saadaan kaksi verhoilulautaa.

Kun laudat sahaa, kannattaa sahata ne hieman viistoon yläreunasta, jotta lautaan muodostuu tippanokka, joka ohjaa sadeveden pois puun pinnalta.

Verhoilulaudat asennetaan siten, että aidan julkisivusta saadaan yhtenäinen kokonaisten lautojen muodostama pinta, kun portti on suljettu. Tämä tar-koittaa sitä, että lauta, joka on aidan ja portin välissä, sahataan keskeltä poikki, jolloin toinen puolikas on osa aitaa ja toinen puolikas porttia.

1

Sahaa verhoilulaudat (H) mittaan. Laudat saavat 15-20 asteen viistopin-nan yläreunaan, jotta vesi valuu niiltä pois. Voit päättää sahata laudat valmiiseen mit-taan, mutta kuvassa ne asennetaan ensin ja sahataan ylhäältä mittaan vasta lopuksi.

Jos valitset ponttilaudat, muista kääntää pontit eteenpäin, kun sahaat laudat.

2

Laudat sijoitetaan niin, että portin aloitus- ja lopetuslauta ovat yhtä le-veitä. Tolppaa vasten tuleva lauta sahataan leveyteen. Pois sahattua osaa käytetään ensimmäisenä aitalautana, jolloin portin ja aidan liitoskohta ei jää näkyviin.

3

Asenna laudat. Ne kootaan urin ja pontein. Aseta maahan rima, jota vasten laudat voi asettaa siten, että etäisyys maahan on yhtä pitkä. Kopauta jokainen lauta paikal-leen puupalikan avulla, jotta pontti ei vaurioidu. Tarkista, että laudat tulevat suoraan.

4

Ruuvaa laudat (H) kiinni vaaka-palkkeihin (B). Vaakapalkkien kohdalle tulevat ruuvit muodostavat pit-kän suoran rivin.

Tässä ruostumattomat 4,5 x 60 A4-ruuvit sijoitetaan 4 cm etäisyydelle laudan reunasta. Jokainen lauta kiinnitetään ruuvilla vaakapalkkiin.

5

Sahaa lautojen yläpäät. Kuvassa hyödynnetään ohjainkiskoa, joka kiinnitetään lautoihin niin, että verhoilulaudat saadaan sahattua samaan korkeuteen tolppien kanssa.

04
Portti 6 Vaihe

Kun kokoat portin uudelleen, tee se tasaisella alustalla, jotta voit olla varma, että osat asettuvat suoraan. Esimerkissä osat kootaan vanerilevyn päällä.

Ensin kootaan kehikko, sen jälkeen asetetaan poikkijäykisteet ja lopuksi poikkipalkki. Kehikon poikittaiskappaleet ja poikkipalkki on sijoitettu samalla korkeudelle kuin aidan vaakapalkit, joten sekä aidan että portin ruuvit aset-tuvat yhteen pitkään riviin.

Portin ja portaiden (tai esimerkiksi tolpan) väliin jätetään 10 mm:n rako, jotta portti pääsee liikkumaan kunnolla. Porttia pitelevään tolppaan on myös hyvä jättää hieman ilmarakoa.

1

Kokoa portin kehikko (C ja D), asenna poikkijäykiste (E) kehikkoon, ja merkitse viistot kulmat. Tarkista kehikon sisäpuolelta ristimitalla, että kehikko on varmasti suorakulmainen. Kiinnitä jäykiste 5 x 100 mm ruuveilla kummastakin päästä.

2

Kiinnitä keskimmäiset poikki-palkit (F ja G) samaan kulma-rautaan. Poikkipalkki on verhoilua varten, ja pienempi palkki on kahvaa varten. Kiinnitä kehikkoon kaksi lehtisaranaa 5 x 100 mm ruuveilla.

3

Asenna portti tolppaan. Portti kiilataan niin, että kehikon yläreuna on tolppien yläreunan tasolla. Kehikon ja tolpan väliin laitetaan 3 mm kiila, joka takaa pienen raon. Saranat kiinnitetään 5 x 100 mm ruuveilla.

4

Kiinnitä ensimmäinen portin lauta. Se on puolikas lauta, joka tulee toista aidan lautapuolikasta vasten. Tämän jälkeen asennetaan muut laudat.

5

Tarkista portin ja portaiden väli-nen etäisyys, jotta viimeinen lauta voidaan sahata mittaan. Portaita vasten jä-tetään 10 mm rakoa, jotta portille jää tilaa aueta. Kehikkoa pidetään portaita vasten puukiilalla lautojen asennuksen ajan.

6

Sahaa viimeinen lauta. Käytä käsitai pistosahaa. Kuvan aita päättyy puolikkaaseen lautaan, jolla portti myös alkaa. Viimeisen laudan reuna pyöristetään höylällä, jotta portti voi avautua osumatta portaisiin. Ruuvaa lauta kiinni.

05
Suoja-aita 3 Vaihe

1

Rakenna aitaan tarvittaessa "siipi", joka jäykistää rakennetta, jottei raskas portti ala repsottaa. Siiven avulla voi myös peittää ruman näköiset jäteastiat.

2

Kaiva siiven tolpalle (A) kuoppa aidan taakse, suoraan kulmaan. Aitatolpan takareunan ja siipitolpan etureunan välissä on 86 cm. Tähän alaan mahtuu kahdeksan verhoilulautaa, mitkä riittävät peittämään jäteastiat.

Tarkista, että tolppa on suorassa ja aseta poikkipalkki pai-koilleen. Sahaa tolpan yläpää.

3

Asenna poikkipalkki (F) ja laudat (H). Ne on sahattu pituusmittaan en-nen asennusta. Aloita aidantolppaa vasten urapuolella, jotta lautaa ei turhaan tarvitse sahata puhtaaksi tässä reunassa. Laita vesivaaka tolppien päälle mittausavuksi.

06
Helat ja peitelauta 4 Vaihe

Jäljellä on enää muutama yksityiskohta. Porttiin asennetaan tallinsalpa, joita on erikokoisia, joten omaan porttiin sopivan koon löytää helposti.

Hakalukko on myös nerokas yksityis-kohta. Sen avulla portin voi laittaa siipeen kiinni ja jättää avoimeksi, kun on tarve. Aidan ja portin päälle asennetaan peitelaudat, jotka suojaa-vat pystylautoja vedeltä.

1

Asenna porttiin tallinsalpa. Porttiin porataan 18 mm reikä kahvalle, joka kiinnitetään ruuvilla. Telki kiinnitetään betoniportaisiin. Kahva on vaakasuorassa asennossa, kun portti on lukossa.

2

Siipeen kiinnitetään haka, jotta portin saa kiinni eikä se kolise vastaan, kun portin läpi kuljetetaan pyörää tai muuta tavaraa.

3

Kiinnitä peitelaudat (J) tolppien päälle. Sahaa ne mittaan ja kiinnitä 5 x 100 mm ruuveilla, myös portin päälle. Asenna peitelautojen alle aidan keski-kohdalle pari kulmarautaa tueksi.

4

Nyt aita on valmis ja seisoo tukevasti pystyssä monta vuotta. Vielä muutama kohta kaipaa maalia.

Materiaalit

Tarvikkeet aitaa varten

• 3 kpl 100 x 100 mm painekyllästettyjä tolppia (A) á 260 cm
• 3 kpl 50 x 100 mm painekyllästettyjä vaakapalkkeja (B) á 211 cm ja 3 kpl á 80 cm
• 20 x 120 mm verhoilulautoja (H), á 166 cm
• 2 kpl 25 x 125 mm peitelautoja (J), á 231 ja 90 cm
• 12 kulmarautaa
• Ruuveja, 4,5 x 60 ja 5 x 40 mm

Tarvikkeet porttia varten

50 x 100 mm painekylläst. puuta**
• 2 sivukappaletta (C) á 147,5 cm
• 2 välikappaletta (D) á 92 cm
• 1 vinojäykiste (E), 152 cm
• 1 poikkipalkki (F), 92 cm
• 1 vinopalkki kahvalle (G), 30 cm

• 1 kpl 25 x 125 mm peitelautaa, 102 cm
• 20 x 120 mm verhoilulautoja (H), á 166 cm
• 2 lehtisaranaa ruuveineen
• 1 tallinovisalpaa ruuveineen
• Ruuveja, 5 x 100 mm

Vie aikaa

2-3 päivää + maalausaika

Hinta

Noin 400 € 10 metriä pitkälle aidalle ja portille.

Vaikeusaste

Aita on helppo rakentaa, mutta portti on hieman vaikeampi tehdä. Mittaus ja sahaus on hoidettava huolellisesti.

Piirustus

Näin aita rakentuu

AIta koostuu kolmesta tolpasta (A), joista yksi on ”siipeä” varten. Tolppien väliin asetetaan vaakapalkit (B), joihin verhoilu-laudat (H) kiinnitetään. Ylin vaakapalkki sijoitetaan 15 cm tolpan yläreunasta alaspäin. Tolppien päälle asennetaan peitelaudat (J), jotka suojaavat puuta vedeltä ja kosteudelta.

Näin aita rakentuu

Näin portti rakentuu

Portti koostuu kehikosta, jonka sivukap-paleet (C) yltävät hieman yli ylimmän välikappaleen (D), sillä ne kannattelevat peitelautoja (J). Välikappaleet ja portin poikkipalkki (F) on sijoitettu samalle korkeudelle kuin aidan vaakapalkit, joten verhoilulautojen ruuvit asettuvat pitkään suoraan riviin. Portissa on myös jäykiste (E), joka takaa, että portti ei ajan myötä ala repsottaa. Portissa pitää olla yli-määräinen poikkikappale (G) kahvaa varten. Se sijoitetaan noin 100 cm:n etäisyydelle maasta.

Näin portti rakentuu

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Aita