Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Kivikova pihakiveys

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Pihatien kiveys vaatii hiukan ylimääräistä työtä, jos sen haluaa kestävän vuosia. Autot painavat paljon, ja kääntyilevät ja jarruttavat renkaat ovat lisäkuormitus, jonka vuoksi kivet saattavat alkaa valua sivuille ellei kiveyksen reunoja ole varmistettu. Tämän voi tehdä käyttämällä isoja, tukevia reunakiviä, jotka asetetaan betoniin varsinaisen ajoalueen ympärille. Ne pitävät pienemmät päällystekivet paikoillaan niin, että kiveys pysyy siistinä ja lujana monta vuotta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
850€/25 m2

Johdanto

Reunojen varmistaminen ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan myös alustan on oltava kunnossa. Jotta ajotie kestää vähintään 20 vuotta, alusta on siis työstettävä oikein. Poista päällimmäinen maakerros, jotta pohjamurskeelle, kantavalle soralle ja kivien alle jäävälle tasoitushiekkakerrokselle on tarpeeksi tilaa. Alusta kannattaa työstää erityisen huolella, jotta pihakiveys ei vajoa, eikä siihen synny käytön myötä ajouria.

Tämä alusta on työstetty kuntoon jo vuosia sitten, joten nyt kantava sorakerros vain oikaistaan, jotta tasoitehiekka voidaan levittää ja kivet asettaa paikoilleen.

Ohjeet

Mittaukset

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

1

Merkitse alue kulmakepeillä, kun olet mitannut sen. Vedä narut pit kien sivujen myötäisesti. Tarkista, että naru jen väli nen etäisyys on sama kummas sakin päädyssä. Merkitse haluttu korkeus siihen keppiin, jossa maantaso on korkeimmillaan.

2

Siirrä korkeus kolmeen muuhun keppiin. Korkeus kannattaa merkitä vesivaa’an avulla. Jos käytössäsi ei ole vesivaakaa, voit käyttää suoraa lautaa ja pienempää vesivaakaa sen päällä. Näin varmistat, että päällysteestä tulee tasainen.

3

Mittaa päällysteen vaatima kaato. Kaatoa pitää olla 2,5 cm/metri (1,5 cm/m voi riittää, jos toteutat sen huolellisesti). Merkitse kaato keppeihin ja oikaise naru mittojen mukaan.

Reunat

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kun olet ottanut mitat ja kiristänyt kep-peihin narun, ryhdy reunusten tekoon. Käytä muutamia vankkoja reunahark-koja, joilla voit varmistaa, että päällyste-kivet eivät liu’u paikoiltaan. Tässä käyte-tään 14 x 14 x 21 cm:n reunaharkkoja.

Kaiva noin 35 cm leveä ja 25 cm syvä oja. Pohjalle täytyy mahtua maakostea betonikerros, johon reunaharkot asetetaan, ja molemmille sivuille betoniker-rokset, joilla reunoja lisävahvistetaan. Betonin voi ostaa valmiina kuivaseoksena, johon lisätään vain vesi. Varmista, että betonista tule sekoitettaessa tar-peeksi jäykkää, jotta se ei valu ulos, kun asettelet harkot siihen.

1

Kaiva ojat molemmille sivuille ja hakkaa pohja tiiviiksi juntalla. Tämä juntta on tehty tolpasta, johon on kiinnitetty kahvaksi pyörökeppi. Ojan pitää olla noin 35 cm leveä.

2

Tarkista, että oja on tarpeeksi syvä. Tässä etäisyys ojan pohjasta naruun on noin 25 cm, mikä vastaa reuna­ harkkojen korkeutta + 10 cm. Sekoita beto­ ni ja täytä oja 12-15 cm paksulla kerroksella. Varmista, että betoni on sopivan jäykkää.

3

Aseta reunaharkot betoniin ja naputtele ne paikoilleen. Kivet on saatava hyvin kiinni betoniin.

4

Tarkista, että moduulimitta pitää eli, että esim. kolmen reunaharkon mitta on sama (tässä 63 cm). Tarkista myös, että reunaharkot asettuvat täysin vaakasuoraan pituussuuntaan nähden.

5

Levitä betonia reunaharkkojen molemmille sivuille, kun olet asentanut kaikki reunat. Tätä kutsutaan kolmiovaluksi. Sillä pyritään estämään harkkojen liikkuminen ajan saatossa.

6

Tarkista, että betoni ei jää liian korkeaksi sillä sivulla, jolle kiviä asetetaan. Tilaa täytyy olla sekä kiville että tasoitehiekalle betonikerrosta sotkematta. Varmista siis, että kaikki kivet tulevat samaan tasoon.

7

Aseta reunaharkot viistoon viimeiselle metrille niin, että ne päätyvät samaan tasoon muun päällysteen kanssa.

Alusta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt voit työstää alustan. Tässä kohteessa pohjatyöt on jo tehty: päällimmäi-nen maakerros on poistettu ja sekä poh-jasora että kantava sora on jo paikallaan. Koska kantava sora on ollut paikallaan jo pidemmän aikaa, siitä joudutaan hara-voimaan päällimmäiset 5 cm pois, jotta sen pinta saadaan oikaistua. Kun kantava sorakerros on oikaistu, se täryte-tään levytäryttimellä. Tämän jälkeen levitetään tasoitehiekka, jota ei tärytetä.

Reunaharkoista on apua alueen oikaisemisessa. Rakenna ohjainlauta, jossa on lovet kulmissa. Sahaa lauta niin, että tasoitehiekkakerroksesta tulee sopivan korkea, kun siirrät ohjainlautaa reuna-harkkojen pintaa pitkin.

1

Oikaise kantava sorakerros. Lisää soraa tarvittaessa. Oikaise laudalla, jon-ka päissä on lovet, jotta reunaharkkoja voi-daan käyttää ohjainapuna. Jos sora on ollut paikoillaan kauan (kuten tässä), päällys-kerros kannattaa haravoida ensin pois.

2

Tärytä alusta levytäryttimellä, joka painaa vähintään 200 kg. Aja alue kahteen kertaan.

3

Käytä reunojen lähellä junttaa, niin saat myös ne alueet tärytettyä, jonne et pääse levytäryttimellä.

4

Tarkista alustan tasaisuus ohjainkiskolla (3 m pitkä). Pinnassa ei saa olla 10 mm suurempia syvänteitä. Jos niitä on, täytä kohtia kantavalla soralla.

5

Levitä tasoitehiekkaa tärytetylle sora-alustalle. Jaa hiekka mahdolli-simman tasaisesti lanalla, lapiolla tmv.

6

Oikaise hiekkakerros ohjainkiskolla. Liikuta ohjain ta sik-sak -liikkein. Tässä kerrospaksuus on 2,5 cm, joten kivet jäävät 2,5 cm reunahark ko jen yläpuolelle. Tärytyksen jälkeen kivet ovat noin 1 cm reunaa ylempänä, mikä on sopiva korkeus.

7

Tasoitehiekka on levitetty ja kivien asennus voidaan aloittaa. Tasoite hiekkaa ei tärytetä.

Asenna kivet

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Nyt päästään asentamaan päällysteki-viä. Tässä ne asennetaan viistoon suo-riin reunoihin nähden, jotta pihatiestä tulee hieman elävämmän näköinen. Ensin kivilinjaan kiristetään saumanaru, jotta kivet saadaan asennettua suoraan.

Kun olet asentanut neljä riviä, siirrä narua ja asenna neljä kiviriviä lisää. Naru sijoitetaan neljän kivirivin etäisyy-delle. Tätä mittaa kutsutaan kivien moduulimitaksi. Sen avulla voi varmis-taa, että kivien välisistä saumoista tulee aina yhtä suuret, 2-5 mm. Saumoja kannattaa täyttää saumahiekalla työn ede-tessä, jotta kivien päälle voi astua ilman, että ne liikkuvat paikoiltaan.

1

Kiristä naru ja asenna ensimmäinen kivirivi narun myötäisesti. Tässä kivet asennetaan viistoon linjaan reunaharkkoihin nähden.

2

Limitä kivirivejä. Tämä tarkoittaa sitä, että kivien välisen keskikohdan paikkaa vaihdellaan rivistä riviin. Kivet on helpompi asentaa, kun ei tarvitse noudattaa tiukasti tiettyä kuviota.

3

Siirrä narua, kun olet asentanut neljä kiviriviä. Naru sijoitetaan kivien moduulimitan mukaan eli sitä siirre-tään aina neljän kivirivin verran saumoi-neen. Näin saumojen koko ja kivien määrä per neliömetri säilyy jatkuvasti samana.

4

Saumaa työn edetessä asentaessasi kiviä. Näin vältyt kivien kallistelulta, kun kävelet niiden päällä. Jatka kivien asentamista, kunnes olet täyttänyt koko reunaharkkojen välisen alan.

5

Asenna lopuksi viimeiset kivipalat reunaharkkojen myötäisesti. Asenna kivet jäljellä oleviin aukkoihin ja merkitse, kuinka suuri kivi saa olla. Leikkaa kivi oikeaan kokoon.

6

Mittaa etäisyys reunaharkoista kivien päällyspintaan, kun olet asentanut kaikki kivet. Mitan tulee olla noin 2,5 cm. Kun pihakiveys on lopuksi tärytetty, kivet painuvat alas niin, että ne asettuvat vain noin 1,5 cm reunaa korkeammalle.

Viimeistely

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Jäljellä on enää viimeistelytehtäviä. Pihatieltä autotallille on tehtävä polku. Siihen käytetään betoniin asennettavia pihakiviä. Kiveyksen toiseen päätyyn asennetaan tavallinen kivirivi, joka pysyy paikallaan betonilla. Tämän jäl-keen alueelle kaadetaan saumahiekkaa, joka harjataan saumoihin.

Kun betoni on kovettunut parin päi-vän päästä, pihakiveys tärytetään. Levy-tärytintä pitää aina ajaa suurella taajuu-della (vähintään 90 Hz), jotta kivet eivät vaurioidu. Tärytyksen jälkeen lisätään jälleen saumahiekkaa ja alue harjataan, ylimääräinen hiekka poistetaan ja kiveys tärytetään vielä kerran.

1

Autotallille tehdään polku pihakivistä. Kivet asetetaan betoniin syrjälleen tasainen pinta ylöspäin. Naputa kivet paikalleen vasaralla ja varmista, että ne ovat kosketuksissa viereisiin kiviin.

2

Viimeiset, päätyyn tulevat kivet asetetaan betoniin. Kiviä varten tehdään kolmiovalu, jotta kivet eivät pääse valumaan sivuille.

3

Kiveyksen toinen pääty viimeistel lään tavallisilla kivillä, jotka tuetaan kolmiovalulla. Valun täytyy yltää pari senttimetriä kivien yläpinnan alapuolelle. Muista peittää betoni soralla, jotta se ei kuivu liian nopeasti.

4

Täytä saumat saumahiekalla levittämällä hiekkaa koko kiveykselle. Harjaa hiekka saumoihin ristiin rastiin niin, että kaikki saumat täyttyvät. Käytä mielel-lään uunikuivaa saumahiekkaa, jota on helppo harjata saumoihin.

5

Tärytä kiveys 1-2 vuorokauden kuluttua, kun betoni on kovettunut. Voit tarvittaessa asettaa levytäryttimen alle muovilevyalustan suojataksesi kiviä. Täytä saumat jälleen hiekalla, harjaa alue puhtaaksi ja tärytä vielä kerran.

6

Tarkista ohjainkiskolla, että kiveys on täysin tasainen. Tässä käytämme pitkää, suoraa lautaa. Voit oikais-ta pienempiä epätasaisuuksia levytärytti-mellä. Tärytyksen jälkeen kivien täytyy olla noin 0,-1 cm reunaharkkoja korkeammalla.

7

Nyt pihan ajokiveys on valmis. Muista poistaa ylimääräinen sauma-hiekka, sillä se saattaa aiheuttaa liukkautta.

Materiaalit

25 m2:n alaan

 • Betonikiviä
 • Reunaharkkoja, 90 kpl (14 x 14 x 21 cm)
 • Pihakiviä, noin 1,5 m²:n alaan
 • Kuivabetonia, 25 säkkiä á 20 kg
 • Tasoitushiekkaa, 1 m³
 • Saumahiekkaa, 8 säkkiä á 20 kg

Erikoistyökalut

 • Laattaleikkuri ja levytärytin
 • Pitkä vesivaaka (tarvitt.)

Vie aikaa

Noin 3-4 päivää

Hinta

Noin 850 €/25 m2:n pihakiveys

Vaikeusaste

Vaikeinta on työstää kiveyksen korkeus oikeaan tasoon, joten mitat kannattaa ottaa huolella.

Piirustus

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Kivikova pihakiveys
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
  • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
  • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
  • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin