Asenna lasiovi ja päästä valo sisään

Kun teet pimeästä huoneesta valoisan tilan, josta on kulku pihalle, saat remonttirahoille varmasti vastinetta.

Johdanto

Vain harva helposti rajattavissa oleva projekti voi muuttaa taloa niin selvästi ja pysyvästi kuin pimeän seinän avaaminen ja isojen lasiovien asentaminen.

Valo virtaa huoneeseen ja tekee siitä isomman tuntuisen, avaa näkymän ulos ja tarjoaa pääsyn suoraan pihalle. Materiaaleihin käytettiin tässä kohteessa reilut 2 000 € ja työhön vajaa viikko. Talon arvo nousi huomattavasti.

Kyseessä on iso hanke, ja ennen kuin tilaat oven ja työstät aukon, keskustele arkkitehdin ja ammattilaisten kanssa, jotta jäljestä tulee siisti ja kestävä. Lisäksi työssä tulee noudattaa lakeja ja määräyksiä, ja lopputuloksen on oltava vakuutuskelpoinen.

Ohjeet

01
Poraa sisä­ seinään reikä 5 Vaihe

Sen sijaan että poraisimme lasioville aukon saman tien koko seinän läpi, teemme ensin sisäseinään reiän. Näin voimme vahvistaa raskaan ulkoseinän ylintä osaa sen sisäpuolelta ennen ulkosei-nään tehtävää isoa aukkoa.

Poistamme kipsilevysei-nästä hieman oven leveyttä enemmän; ensimmäisiin aukon molemmin puolin jääviin tolppiin asti. Näin aukon reunat on helpompi rakentaa.

1

Poraa koko seinän läpi tulevan oviaukon kulma koh ­ dasta. Pidä poraa täysin suorassa poratessasi. Seinään tehtä vän aukon pitää olla 25-30 mm ovenkarmia korkeampi ja leveämpi.

2

Etsi sisäseinästä ovi­ aukon sivuilla olevat runko­ tolpat. Oviaukon paikka näkyy ulkopuolelta poraamiem me reikien avulla. Voit paikallis taa tolpat oviaukkoa avaamalla tai ilmaisimen avulla, kuten tässä.

3

Leikkaa kipsilevy kokonaan läpi tolpan keski­ kohdasta. Leikkaa ylhäällä läheltä katonrajaa. Jos haluat säästää kattolistan, älä leikkaa aivan yhtä ylös mutta vähin tään 15 cm oviaukon yläpuolelle.

4

Katkaise kipsilevy ja pois ta se. Leikkaa tarvittaessa ruuvien sivuun urat, jolloin levyt on helpompi irrottaa. Jos levy­ kerroksia on useita, poista näky­ vät ruuvit seuraavista levyker­ roksista ja katkaise levyt jälleen.

5

Kun kipsilevyt on poistettu, raivaa loputkin: höyrynsulku, eristeet ja yleensä kiertämällä irtoavat terästolpat. Lattian kisko saa jäädä, kunnes uusi karmi on kiinnitetty ja aukko rakennettu.

02
Vahvista ulkoseinää 3 Vaihe

Kysy ammattilaisen neuvoa ennen aukon tekoa. Jos seinä kannattelee kattoa, välipoh­ jaa tai toimii muutoin kanta­ vana rakenteena, sitä on tuet ­ tava ja vahvistettava ammat­ tilaisten neuvojen mukaan. Tämä seinä kannattelee vain itseään, mutta varmistaak­ semme sen kestävyyden työstämme sisäseinään 5 cm aukon yläpuolelle uran, johon asennamme kulmateräksen.

1

Poraa kulmateräksen toiseen sivuun reiät 60 cm:n välein, jotta voit kiinnittää sen paikalleen. Kulmateräksen pitää yltää 15-20 cm aukon yli molemmissa reunoissa.

2

Leikkaa 5 mm leveä ja 45 mm syvä ura sisäseinään 5 cm aukon yläreunan yläpuolelle. Käytämme työhön monitoimi­ työkalua ja timanttiterää. Voit käyttää myös kulmahioma ko­ net ta, mutta siitä syntyy pölyä!

3

Aseta kulmateräs uraan. Reiällinen sivu käännetään ylöspäin. Kulmateräs kiristetään seinään kiinni reikien läpi betoniseinään sopivilla ruuveilla.

03
Leikkaa ulko-seinän aukko 5 Vaihe

Mittaa vielä kertaalleen ja poraa jälleen reiät seinän läpi kaikista neljästä kulmasta, jotta voit leikata ulkoseinän tarkasti sisäseinään tehdyn aukon mukaan.

Tämä seinä on tiili­ verhoiltu kevytbetoniseinä, ja viillämme sen en sin ul koa päin, jotta laitteen terä ei irrottaisi tiiliä.

Nyt aukko on tehty ja valoa virtaa sisään - kuten myös valtavasti kiviä ja pölyä.

1

Uloimmat tiilet leika­ taan ison kulmahioma koneen timanttilaikalla aukon sivuista ja yläreunasta. Työstä syntyy valta­ vasti pölyä, joten suojaa maa ja nur mi ja käytä kuulo­ ja hengi­ tys suojaimia sekä suojalaseja.

2

Laajenna uraa kapealla taltalla yhdestä kulmasta, jotta puukkosahan terä mahtuu paremmin suorassa asennossa uraan ja urasta voidaan työstää syvempi.

3

Syvennä leikkuu­uraa puukkosahalla. Jos käytös sä­ si on tarpeeksi pitkä kovametal­ li terä, voit leikata koko uran läpi, jolloin suunta on helpom pi säilyttää. Tarkista säännölli sesti, että terä ei taivu.

4

Leikkaa viimeinen sei­ näkerros sisäpuolelta, jos puuk kosaha ei yllä kokonaan sei­ nän läpi ulkopuolelta. Jos tämä on hankalaa, irrota pari harkkoa ja anna terän työstää uusi ura.

5

Pura seinä osissa. Leikkaa ja iske seinä palasiksi, niin selviät helpommalla.

VINKKI: Lajittele materiaalit heti alusta alkaen, niin pääset niistä helpommin eroon kaato­ paikalla/kierrätyskeskuksessa.

04
Asenna lasi-ovet aukkoon 7 Vaihe

Tämän kohteen uusien lasi-ovien leveys oli 240 cm ja korkeus hieman yli 200 cm. Niitä ei ollut helppo purkaa, ja niiden varma asennus vaati kolme ihmistä.

Tätä ennen aukko kiilat-tiin, jotta ovet saatiin seiso-maan suorassa halutulla korkeudella. Varmistimme myös, että ovet eivät asennet-taessa kaadu sisäänpäin.

Ison lasiele-mentin paikalleen nostoon tarvitaan pari lisäapulaista.

1

Jännitimme aukon taak se esteet, jotta isot lasi-ovet eivät pääse kaatumaan si säänpäin. Esteinä on lauta yl hääl lä ja alhaal la ja pari pysty ri-maa, jotka kiilataan ja kiinni te-tään lautojen väliin.

2

Aukon pohja valmistel-laan ovea varten kiilaamalla se 15 mm:n kiiloilla 50 cm:n välein. Korkeutta säädellään bitumi-huo valla, kunnes kiilat ovat vaate rissa ja samassa linjassa.

3

Lasiovet nostetaan aukkoon. 130 kg painavan lasi elementin nosto paikalleen vaatii pari apulaista lisää. Alakarmi asetetaan kiiloille ja ovi kallistetaan varovasti paikal-leen rimaesteitä vasten.

4

Kiinnitä pari kiilaa sivuhuulloksiin. Niillä varmistetaan, että ovi ei siirry aukossa, kun säädämme sitä paikalleen ja kiinnitämme sen kunnolla.

5

Varmista, että alakarmi on vaaterissa. Sää dä korkeutta tarvittaessa bitumi huo-pa paloilla. Aseta tämän jäl keen kiilat molem min puolin alakar-mia niin, että karmi on keskellä aukkoa eikä pääse liikkumaan.

6

Oikaise karmia niin, että sivut ovat täysin pysty-suorassa ja suorassa kulmassa alakarmiin nähden. Säädä sivuja kiiloilla tai ilmatyynyillä. Tarkista, että oven saa auki ja kiinni, en-nen kuin otat karmiruuvit esiin.

7

Kiinnitä karmi. Usein karmissa on esiporatut reiät, muussa tapauksessa poraa 3-4 reikää molempiin sivuihin. Esiporaa kiviseinään ja kiinnitä karmi pitkillä, kiviseinään soveltuvilla karmiruuveilla.

05
Verhoile aukko levyillä 10 Vaihe

Sisäseinä on nyt rakennettava uusiksi ja aukon reunat verhoiltava kipsilevyillä.

Teräskisko asennetaan aukon molempiin sivuihin tolpiksi ja vastaava kisko vaa-kasuoraan yläreunaan.

Liitososan karmia varten on kapea U-kisko, joka asennetaan karmin etupuolelle. Sen si sään mahtuu kipsilevy.

1

Aseta U-kiskot aukon sivuihin ja päällyskappale oven-karmin yläreunaan. Reiälliset si-vut tulevat ovea kohti, joten laita ruuvi reikään, kun levy on asennet tu kiskoon ja kiinnitä se levyn takana olevaan teräkseen.

2

Nyt alakisko katkais-taan aukkokulman pystytolpan kohdalta. Linja on suorassa kulmas sa ovenkarmiin asennettuun U-kiskoon nähden, joten työn-näm me levyn kiskon sisään ja oikaisemme sen kulmaan.

3

Molempiin sivuihin asennetaan uusi tolppa kat-to- ja lattiakiskon väliin. Tolpan selkä käännetään ovea kohti mo lemmissa sivuissa, jotta kipsi levyt saadaan johon kin kiinni kulman molemmissa sivuissa.

4

Tolpat yhdistetään ala-kiskoon. Säädä jälleen U-kis kon kulma tarkasti kiskoon asetetun levyn avulla. Tolppa kiin nitetään pihdeillä, jotka puristavat teräk-sen yhteen, tai teräskiinnityksiin tarkoitetuilla kokoomaruuveilla.

5

Ota mitta kiskoon, joka on oven yläpuolella vaakatasos-sa ja kannattelee kipsilevyseinää ja oviaukon yläosaa. Leikkaa yläkisko sellaiseen mit taan, että se ylettyy reilusti au kon molempien sivutolppien yli.

6

Kiinnitä yläkisko. Leikkaa se hieman ylipitkäksi, jotta molemmat sivut työntyvät sivutolppien yli. Jätä ylimenevät osat sikseen. Leikkaa alakisko niin, että sen voi taivuttaa tolp-paa myöten ja kiinnitä se lopuksi.

7

Asenna lyhyet tolpat yläkiskon ja katonrajassa olevan kiskon väliin. Tolpat asetetaan 45 cm:n välein kuten seinässä entuudestaan olevat tolpat, jotta ne sopivat uusien kipsilevyjen leveyteen.

8

Kiinnitä te räs nauhakais taleet kohtiin, joissa uusil le levyille ei ole tukea vanhojen levyjen liitoskohdissa. Tässä huo-neessa ne tulevat vanhojen kipsi koristeiden ja -levyjen alle. Täytä runko eristeellä.

9

Verhoile aukon reunat kipsi levypaloilla, jotka yltävät 12 mm kulmatolppien yli. Purista höyrynsulkukalvo U-kiskoon ja yhdistä se vanhaan höyrysul-kuun. Verhoile seinä kipsile-vyillä, tasoita ja maalaa.

10

Kun olet saanut aukon teräs-rungon valmiiksi ja ruuvannut kipsilevyt sekä U-kiskoon että kulmatolppiin ja yläkiskoon kiinni, loppuseinän verhoilu kipsilevyillä sujuu rutiinilla.

06
Jatka lattiaa karmiin asti 8 Vaihe

Kun sisäseinä on verhoiltu ja maalattu, jäljellä on enää lat-tia ja jalkalistojen asennus seinustalle. Ylimääräisen lat-tialaudan asentamisen sijaan "laajennamme" oven alakar-mia terassilaudalla, joka sopii alakarmin tyyliin ja väriin.

Ulkopuolella suljemme seinän ja ovikarmin välin saumaamalla ja täytämme kevyt betoniin tekemämme viillot laastilla.

1

Terassilauta valitaan kovapuusta, joka sopii alakarmin väriin. Pituus sovitetaan aukon kokoon ja leveys niin, että hieman yli puolet laudasta lepää lattialautojen päällä.

2

Lauta ruuvataan kiinni lattiaan ja ruuvit katetaan tul-pilla. Voit ostaa valmistulppia, mut ta siisteintä jälkeä syntyy kun poraat tulpat samasta laudas ta tulppaporalla. Hio lattian ulko reuna ensin tasaiseksi.

3

Kiinnitä jalka listat. Käytä joko uusia listoja tai sovi-ta vanhat paikoilleen. Listat sovitetaan ylimääräisen alakar-miosan sisään. Liimaa tai ruuvaa listat kiinni ja sulje raot akryylisaumamassalla.

4

Täytä raot mineraalivillalla. Varo, ettet paina eris-teis tä ilmaa ulos. Työnnä eristeet sauman leveyttä vastaavaan syvyyteen. Karmin ulkopuolella on usein laastirako, joka jätetään avoimeksi.

5

Sekoita rappauslaasti saavissa tehokkaalla porako-neella ja vispilällä. Käytä val-miik si sekoitettua rappauslaas-tia ja seuraa pakkauksen oh jei ta. Kaada saaviin ensin vesi ja lisää jauhe tämän jälkeen.

6

Levitä huullokseen ker ros laastia teräslastalla tai muurauskauhalla syvälle eristeeseen asti. Kun laasti on asettunut niin paljon, ettet voi painaa sii-hen enää sormeasi, silo ta se varo vasti kostealla hiertimellä.

7

Myös sauma suljetaan laastilla. Nyt käytämme muu-raus laastia, jota on vahvistettu kuiduilla. Paina laasti saumaan saumaraudalla niin, että laastipinta jää noin 1 mm karmireunan sisäpuolelle.

8

Sisäpinnat ovat valmiit, ja jäljellä on enää uuden oven sau maus ja viiltokohtien rappaus.

Materiaalit

45 mm:n kulmaterästä
• 1 yläkulmateräs, 250 cm

45 mm:n terästolppia
• 2 tolppaa, á 337 cm
• 6 tolppaa, á 40 cm

Kipsilevyjä, 90 x 240 cm
• 5 levyä seinäverhoilua varten
• 1 levy oviaukkoa varten

50 x 50 x 5 mm:n kulmarautoja
• 1 alatuki, 300 cm

Lisäksi:
• 1 liukuovi, 240 x 202 cm
• Karmiruuveja (152 mm)
• Höyrynsulku, -teippi ja -liima
• Akryylisaumamassaa
• Teräsnauhaa
• Kipsilevyruuveja
• Kokoomaruuveja (teräs + teräs)
• Betoniseinäruuveja
• Kipsilevytasoite
• Rappauslaastia
• Muurauslaastia
• Kuituja laastin vahvistamiseksi

Erikoistyökalut

• Pitkä vesivaaka
• Monitoimityökalu
• Tehokas kulmahiomakone
• Puukkosaha
• Kiiloja/ilmatyynyjä
• Levysakset
• Kiinnityspihdit
• Muurauskauha ja saumarauta
• Teräslasta ja huopahierrin
• Tulppaporasarja

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …