Pihapäällyste: laatoitus, kiveys vai nurmikko?

Betonilaatat, luonnonkivet vai nurmikko? Kun pohdit pihapolun, terassin tai pihatien päällystettä, huomaat, että hyviä vaihtoehtoja on paljon. Lue eri materiaalien hyvistä ja huonoista puolista.

Terassin, pihakäytävän tai pihan sisäänajotien päällyste valitaan usein pelkästään hinnan ja ulkonäön perusteella, vaikka niin ei kannattaisi tehdä.

On järkevää miettiä, millaiselle käytölle ja kuormitukselle päällystettävä alue altistuu ja missä se sijaitsee. Esimerkiksi jäteastialle johtava tie on voitava helposti pitää lumettomana talvisin.

Sisäänajotietä puolestaan ei kannata päällystää hienolla hiekalla, joka painuu ja kulkee sadeveden mukana. Pehmeällä päällysteellä myös oleskelupihan tuolit ja pöydät huojuvat miten sattuu.

Lue lisää: Pihakivet

Päällyste muuta aluetta korkeammalle

Mitä tarkemmin suunnittelet ja pohdit vaihtoehtojen sopivuutta, sitä todennäköisemmin olet tyytyväinen lopputulokseen. Päällystetyn kohdan on materiaalista riippumatta oltava hiukan korkeammalla kuin sitä ympäröivän alueen.

Huolehdi myös siitä, että sadevesi valuu ympäröivistä rakennuksista poispäin.

Valitse juuri omaan pihaasi sopiva päällyste

Minkä päällystemateriaalin valitsetkin, kannattaa muistaa, että alustamateriaali ja alustan tekotapa vaikuttavat merkittävästi lopputuloksen onnistumiseen.

Päällysteiden alustana käytetään yleensä soraa. Sorakerros tiivistetään hyvin ja kastellaan tarvittaessa kevyesti ennen päällysteen asentamista. Reunoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, muuten laatat ja reunakivet alkavat ajan myötä kallistua ulospäin.

LUE LISÄÄ: Näin käytät mursketta

Betonimurska alustamateriaalina

Alustoja rakennetaan nykyisin myös murskatusta betonista, jota saadaan vanhoja rakennuksia purettaessa. Tämä kierrätystuote pakkautuu tiiviiksi ja kovettuu hyvin. Myös hinta on ilahduttavan kohtuullinen.

Betonimurskan ainoa haittapuoli on, että sitä ei voi sekoittaa maa-aineksen joukkoon siinä tapauksessa, että puutarhaa halutaan myöhemmin muutella. Betoni pitää joko käyttää uudelleen pihateiden alustana tai poistaa kokonaan.

Raskaasti liikennöidyn väylän päällystäminen

Toistuvasti raskaalla ajoneuvokalustolla (mm. roska- ja loka-autot sekä traktorit) ajettavat ajotiet pitää tehdä kantavista tasoitekerroksista ja päällysteestä.

Kantavassa tasoitekerroksessa on jyväkooltaan suurempaa kiviainesta, joka kestää laattoihin kohdistuvaa raskaampaa kuormitusta. Myös sorakerros on välttämätön, jos maapohja on savinen tai siinä on pehmeää hiekkaa.

Valitse juuri omaan pihaasi sopiva päällyste

Olemme jakaneet päällysteet kuuteen ryhmään. Kullakin materiaalilla on omat etunsa. Eräät niistä ovat erittäin kestäviä, toiset taas varsin näyttäviä, joskaan eivät aina ehdottoman käytännöllisiä.

Valetut materiaalit

Laattojen ja asvaltin kaltaiset valutuot-teet sopivat lähes minne vain kestävyy-tensä puolesta. Lasten keinujen tai kii-peilytelineiden alle tällaiset tiiviit ja ko-vat materiaalit eivät tietenkään sovellu.

Erikoismateriaalit

Kumilaatta ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen kotipihan päällystettä mietittä-essä. Joustava kumi on kuitenkin miel-lyttävä jalan alla. Laatta voi kestää vuo-sikaudet ja on hyvin käytännöllistä.

Lohkottu kivi

Lohkottu pihakivi on mainio valinta sinulle, joka arvostat näyttävyyttä ja kauneutta. Ylellisen tuntuiset piha- ja katu-kivet eivät vain kuulu kaikkein käytän-nöllisimpiin päällysteisiin.

Puutavara

Laudasta ja lankusta tehty päällyste ei ole koskaan yhtä kestävä kuin kivipinnoitteet. Toisaalta puu on upea ja miel-lyttävä päällyste paikassa kuin paikassa. Kestopuu kyllä kestää kymmeniä vuosia, mikä usein riittää.

Hiekka, sora, murske

Moni valitsee soran pihansa päällys-teeksi siksi, että se on kaikkein halvim-pia materiaaleja. Sora soveltuu periaat-teessa kaikkiin käyttökohteisiin ja lajik-keita on kymmenittäin.

Nurmikasvit

Erilaisia nurmikasveja voi käyttää piho-jen ja käytävien päällysteenä. Nurmi on hyvä ja mukava ratkaisu lasten leikki-paikkoihin. Keväällä ja syksyllä valitet-tavasti pehmeä ja märkänä liukas.

1. Valetut materiaalit

Betonilaatat

Materiaali: Hiekkaa/soraa, pik-kukiviä, sementtiä. Myös värilli-sä laatuja. Suuri koko-, muoto-ja värivalikoima.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi keinujen ja leikkitelineiden alle.

Osto: Yleensä kappaleittain rakennustarvikeliikkeistä, muis-ta alan liikkeistä tai suoraan valmistajilta. Voidaan myös valaa paikalla.

Edut: Tasainen pinta, josta lumi on helppo harjata pois.

Haitat: Rikkakasvien kitkeminen monista saumoista hankalaa. Kova pinta.

Hyvä tietää: Sopiva kaato noin 0,5-1 cm/m.

Hinta: Koosta ja ostomäärästä riippuen parin kolmen euron hinnasta paljon alaspäin.

Pihakivet

Materiaali: Hiekkaa/soraa, pik-kukiviä, sementtiä, usein väritet-ty. Paljon muotoja.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Yleensä kappaleittain tai lavoittain rakennustarvikeliik-keistä, muista alan liikkeistä tai suoraan valmistajilta.

Edut: Melko tasainen pinta, jos-ta lumi on helppo harjata pois. Haitat: Rikkakasvien kitkeminen monista saumoista hankalaa. Kova pinta.

Hyvä tietää: Sopiva kaato noin 0,5-1 cm/m.

Hinta: Kivien koosta, muodosta ja ostomäärästä riippuen noin 1-3 euroa.

Asvaltti

Materiaali: Kiveä ja soraa sekä bitumia. Bitumi on raakaöljyn jalostuksessa saaatava käytän-nössä raskain tuote.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Asvaltointiliikkeet.

Edut: Erittäin tasainen pinta, josta lumi on helppo harjata pois. Karkeuseroja on, karkeus riippuu käytetystä kiviainekses-ta. Ei haittaa rikkakasveista.

Haitat: Kova pinta, joka aiheut-taa kaaduttaessa ikävää “asvaltti-ihottumaa”. Levitys vaatii erikoisvälineitä.

Hyvä tietää: Sopiva kaato noin 0,5-1 cm/m.

Hinta: Noin 100 euroa tonni ja lisäksi levitystyö.

Betoni

Materiaali: Soraa, sementtiä ja kiveä, valetaan paikan päällä. Suurilla pinnoilla betonivalut myös raudoitetaan.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Valmista betonia voi tilata betoniasemalta.

Edut: Hyvin tasainen pinta, josta lumi on helppo harjata pois. Ei haittaa rikkakasveista.

Haitat: Kova pinta. Betonia tilat-taessa pitää muistaa tilata pak-kasenkestävää laatua.

Hyvä tietää: Sopiva kaato noin 0,5-1 cm/m. Vähimmäispaksuus noin 5 cm.

Hinta: Noin 80-100 euroa/m3 betoniasemalta tilattuna. Isoja määriä ei kannata sekoittaa itse.

2. Erikoismateriaalit

Kumilaatat

Materiaali: Liimattua kumirou-hetta. Useita kokoja. Tavallisim-mat värit punainen ja musta, muitakin värejä saatavissa.

Käyttö: Leikkitelineiden alla ja urheilupaikoilla sekä mm. tal-leissa.

Osto: Rakennustarvikeliikkeet, maisemointiliikkeet.

Edut: Suhteellisen pehmeä pinta, joka ei aiheuta haavoja kaaduttaessa.

Haitat: Lämpötilan vaihtelu aiheuttaa mahdollisesti suurtakin elämistä.

Hyvä tietää: Soran päälle asen-nettaessa kaatoa ei tarvita. Sopiva kaato betonille tai asvaltille asennettaessa on noin 0,5-1 cm/m.

Hinta: Vähintään noin 100 euroa/m2.

Tiililaatta

Materiaali: Pakkasenkestävää poltettua tiiltä. Pieni koko- ja värivalikoima.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Rakennustarvikeliikkeistä, muista alan liikkeistä, suoraan valmistajalta.

Edut: Melko tasainen pinta, josta lumi on melko helppo harjata pois.

Haitat: Rikkakasvien kitkeminen monista saumoista on hankalaa. Kova pinta.

Hyvä tietää: Sopiva kaato noin 0,5-1 cm/m. Huom! Käytä pääl-lysteenä vain siihen käyttöön suunniteltua tiiltä.

Hinta: Noin 60 euroa/m2.

3. Lohkottu, eroteltu, murskattu kivi

Katukivet

Materiaali: Peruskalliosta loh-kottua kiveä, koot mm. noin 12 x 20 ja 15 x 25 cm.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Rakennustarvikeliikkeistä, muista alan liikkeistä, autotoimituksena suoraan kotiin.

Edut: Tyylikäs, näyttävä ratkaisu.

Haitat: Korkea hinta. Lumen ja rikkakasvien poistaminen kive-tyksestä on hankalaa.

Hyvä tietää: Käytetyt kivet ovat uusia kalliimpia.

Hinta: 20-30 euroa tonni.

Rantakivet

Materiaali: Eroteltua luonnonki-veä, kokoluokka yli 20 cm.

Käyttö: Vähän käytetyille alueil-le (kivillä hankalaa kävellä).

Osto: Soraliikeestä, jos suostu-vat erottelemaan.

Edut: Kestää raskastakin liikennettä.

Haitat: Epätasaisella pinnalla on vaikea kävellä. Ei sovellu pöy-tien eikä istuinten alustaksi. Lumen poisto vaikeaa.

Hyvä tietää: Ei huomioitavaa.

Hinta: Noin 10-20 euroa tonni, lisäksi kuljetus.

Nupukivet

Materiaali: Luonnonkiveä, koko 7-14 cm.

Käyttö: Vähän käytetyille alueille (kivillä hankalaa kävellä).

Osto: Toimitus autolla suoraan kotiin, soraliikkeistä.

Edut: Nupukivet tai välpätyt (erotellut) kivet on käsittelemät-tömiä ja siksi halpaa tavaraa.

Haitat: Epätasaisella pinnalla on vaikeaa kävellä. Lumen harjaa-minen pois kivetyksestä on myös työlästä.

Hyvä tietää: Koon tasaisuus nostaa hintaa.

Hinta: noin 10-20 euroa tonni, lisäksi kuljetus.

Lohkokivet

Materiaali: Suuria graniitti- tai liuskekivilevyjä.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden tai raskaan liikenteen alustaksi.

Osto: Suoraan kivilouhimoista tai kiviliikkeistä.

Edut: Asennus nopeaa.

Haitat: Rikkakasvien ja lumen poisto hankalaa.

Hyvä tietää: Paras asennusalusta on noin 10 cm paksu betoni, jo-hon kivet lasketaan.

Hinta: Noin 25 euroa/m2. Lisäksi kotiinkuljetus.

Pihakivet

Materiaali: Peruskalliosta loh-kottua kiveä, kokoja mm. 8 x 10 -10 x 12 cm.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Autotoimituksena suoraan kotiin, tilaukset kivi- ja rakennustarvikeliikkeistä.

Edut: Ulkonäkö kuten katukivil-lä mutta pienikokoisempia. Haitat: Hieman epätasainen pinta, josta lumen harjaaminen pois on hankalaa.

Hyvä tietää: Käytetyt kivet ovat uusia kalliimpia.

Hinta: noin 20-30 euroa tonni.

Seulottu kivi

Materiaali: Murskattua tai seulottua kiveä (ns. singeliä), koko 32-64 mm.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle.

Osto: Autotoimituksena soraliikkeistä.

Edut: Suhteellisen halpa hinta.

Haitat: Irtonainen pinta. Lumen poisto vaikeaa.

Hyvä tietää: - Hinta: Noin 10 euroa/tonni. Tarkka seulomien ja hienon aineksen pesu nostavat hintaa.

Pieni lohkokivi

Materiaali: Peruskalliosta loh-kottua kiveä, kokoja mm. alueella 4 x 4 - 6 x 6 cm.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi leikkitelineiden alle ja suurille alueille.

Osto: Autotoimituksena suo-raan kotiin, kiviliikkeistä.

Edut: Kuvioiden teko helppoa.

Haitat: Pinta vähän epätasainen ja lumen poisto siksi hankalaa.

Hyvä tietää: Käytetyt kivet ovat uusia kalliimpia.

Hinta: 20-30 euroa tonni, hin-taa lisää kuljetus.

Murske

Materiaali: Murskattua kiveä. Kokoja mm. Ø 0-2, enintään 8, 8-16 sekä 16-32 mm.

Käyttö: Suurehkot, tasaiset murskeet sopivat kaikkialle. Kooltaan epätasainen lajitelma ei sovellu leikkitelineen alle.

Osto: Soraliikkeestä.

Edut: Halpa hinta.

Haitat: Irtonainen pinta. Pienet kivenmurut tarttuvat kengän-pohjiin ja renkaiden kuvioihin.

Hyvä tietää: Ei huomioitavaa.

Hinta: Noin 8-12 euroa/tonni. Lisäksi kuljetus.

4. Puu

Puulohkot

Materiaali: Erikoispuulajeista valmistetut pölkyt ja lohkot sekä kierrätysmuovit.

Käyttö: Reunat, hiekkalaatikot ja porrasaskelmat.

Osto: -Edut: Tyylikäs ulkonäkö.

Haitat: Kostea pinta on liukas. Lumen poisto hankalaa. Kallista.

Hyvä tietää: Älä käytä vanhoja ratapölkkyjä, joiden kyllästeenä on käytetty terveydelle haitallis-ta kreosoottiöljyä.

Hinta: Ei järjestettyä myyntiä. Voi sahata itse paksuista lan-kuista tai tilata katkottuina.

Lauta, lankku

Materiaali: Tarkoitukseen sopivan kokoista lautaa ja lankkua. Paljaan jalan alle mukavinta on reunoista pyöristettu ns. laiturilauta, koko esim. 27 x 120 mm.

Käyttö: Kuistit, laatoitukset.

Osto: Sahoilta, puutavara- ja rakennustarvikeliikkeistä.

Edut: Luonnollisuus.

Haitat: Märkänä liukas pinta. Rajallinen kestävyys.

Hyvä tietää: Vähintään 20 mm paksua lautaa ulkokäyttöön. Siveltävä ainakin värittömällä puunsuojalla ennen asentamis-ta. Runko noin 50 cm välein.

Hinta: Noin euro/m alkaen.

Pölkyt

Materiaali: Noin 10 cm pitkiä paalun tai pölkyn pätkiä.

Käyttö: Sopii kaikkialle. Raskasliikenteiselle alueelle asennettava paksua tavaraa.

Osto: Sahat, puutavaraliikkeet.

Edut: Upea, luonnollinen pinta.

Haitat: Rajallinen kestävyys. Kosteana liukas. Tarkka lumen poisto voi olla hankalaa.

Hyvä tietää: Puutavaran tulisi olla mieluiten painekyllästettyä. Vähintään sively (tai upotus) värittömällä puunsuojalla on välttämätön.

Hinta: 10 cm paksuna neliöhin-naksi tulee noin 2-4 euroa.

Hake, kuorike

Materiaali: Männyn ja vähän myös kuusen kaarnaa, jota saadaan sahoilla tukkien kuorinnassa.

Käyttö: Pihakäytävät ja lasten leikki- sekä kiipeilyrakenteiden ympäristöt, kasvimaat.

Osto: Sahat ja puutarha-myymälät.

Edut: Ehkäisee rikkakasvien kasvua.

Haitat: Maatuu 5-10 vuodessa.

Hyvä tietää: Kuorikekerroksen tulee olla vähintään 5-10 cm paksu.

Hinta: Noin 10 euroa säkki, irtotavara halpaa.

5. Hiekka, sora, murske

Hiesu, hiekka

Materiaali: Hienoa lajittelema-tonta hiekkaa, rantahiekkaa.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi lasten leikkipaikoille. Ei sovellu myöskään ulko-oven edustalle.

Osto: Autotoimituksena soraliikkeen kautta.

Edut: Halpaa.

Haitat: Tarttuu kengänpohjiin.

Hyvä tietää: Varsinkin tiivis ran-tahiekka joustavaa, tiivistä.

Hinta: Noin 3-5 euroa tonni.

Yleissora

Materiaali: Harjuhiekkaa, jonka iso kiviaines on murskattu. Sisäl-tää kivituhkan.

Käyttö: Sopii kaikkialle paitsi lasten leikkipaikoille. Ei sovellu myöskään ulko-oven edustalle.

Osto: Soraliikkeista autokuor-mittain

Edut: Edullista.

Haitat: Tarttuu kengänpohjiin.

Hyvä tietää: Hyvä, kohtuullisen kantava pintasora.

Hinta: Noin 5-7 euroa tonni.

Leikkihiekka

Materiaali: Seulottua hiekkaa, raekoko esim. 1-8 mm.

Käyttö: Leikkipaikoille ja lasten kiipeilytelineiden alle.

Osto: Saatavana säkkitavarana ja autokuormina.

Edut: Hyvä hiekka leikkipaikko-jen alustaksi sekä pehmusteeksi.

Haitat: Tarttuu kengänpohjiin.

Hyvä tietää: Kerroksen pitää olla vähintään 20-30 cm paksu.

Hinta: 25 kg säkeissä hieman yli kaksi euroa kilo.

Kivimurske

Materiaali: Seulottua ja hienos-ta aineesta puhdistettua kivi-mursketta, paljon kokoja.

Käyttö: Pihateiden ja käytävien kantavat kerrokset ja salaoja-putkien vierustäytöt.

Osto: Autokuormittain.

Edut: Tekninen laatutuote.

Haitat: Irtonainen päällyste, jolla kävely voi olla hankalaa. Lumen poisto vaikeaa.

Hyvä tietää: Ei huomioitavaa.

Hinta: Noin 15-25 euroa tonni.

6. Nurmi, kasvit

Nurmi

Materiaali: Nurmisiemen tai rullatavarana kuormalavoilla toimitettava valmisnurmi.

Käyttö: Vähän liikennöidyt alueet.

Osto: Siemenseoksia maatalous-kaupoista, puutarhaliikkeistä ja rautakaupoista, valmisnurmea valmistajalta tilaamalla.

Edut: Halpa, luonnollinen pinta.

Haitat: Leikattava ja hoidettava lämpimänä vuodenaikana.

Hyvä tietää: Raskaasti liikennöi-dyt alueet pitää vahvistaa.

Hinta: Noin 10 €/kg siementä. Valmisnurmi 2-4 €/m2. Lisäksi kuljetus tai haku.

Täytekasvit

Materiaali: Epäsäännöllisiä kiviä tai liuskekiveä, joiden rakoihin kylvetty kestävää ruohoa, esimerkiksi lampaannataa.

Käyttö: Vähän liikennöidyt alueet, ruohoa laattojen välissä. Osto: Siemenet puutarhaliik-keistä.

Edut: Pehmeä, luonnollinen ja vihreä pinta, joka vaatii hyvin vähän hoitoa.

Haitat: Ei sovellu raskaasti liikennöidylle alueelle.

Hyvä tietää: Erikoiskasvejakin (kuva) on, mutta ne ovat järjet-tömän kalliita.

Hinta: Nurmisiemen 5-15 €/kg.

Päällysteitä eri kohteisiin

Tutustu taulukkoon tarkasti ja päätä, mikä materiaali soveltuu parhaiten juuri sinun käyttökohteeseesi.

Päällysteitä eri kohteisiin

Oikea alusta takaa hyvän tuloksen

Uudesta, upeasta laatoituksesta tulee äkkiä päivittäisen harmin lähde, jos pohjatyöt on tehty huonosti tai vääristä aineista.

Päällysteestä riippumatta on hyvin tärkeää, että alusta on oikea ja huolellises-ti tehty. Huomiota on kiinni-tettävä yhtä hyvin alustamateriaaliin kuin työhönkin.

Päällysteiden alustana käytetään yleensä soraa. So-rakerros tiivistetään hyvin ja kastellaan tarvittaessa ke-vyesti ennen päällysteen asentamista. Reunoihin on kiinnitettävä erityistä huo-miota, muuten laatat ja reu-nakivet alkavat ajan myötä kaatua ulospäin.

Viime aikoina alustana on alettu käyttää murskattua betonia, siis puretuista ra-kennuksista peräisin olevaa betonia. Tämä kierrätystuote pakkautuu tiiviiksi ja kovet-tuu hyvin. Sen saanti on satunnaista. Soran tonnihinta on puolestaan jalostusastees-ta riippuen 5-30 euroa auto-kuormina. Kuljetusmatka voi nostaa hintaa tuntuvasti.Yk-si kasetillinen maksa myös paljon, kannattaa siis ostaa koko autokuorma.

Hiekkaa ja soraa saa säk-kitavarana rakennustarvike-liikkeistä ja rautakaupoista, mutta säkkitavaran hinta on 25 kg säkeissä lähes sama kuin tavallisten lajikkeiden tonnihinta autokuormina.

Toistuvasti raskaalla ajo-neuvokalustolla (mm. roska-ja loka-autot sekä traktorit) ajettavat ajotiet pitää tehdä kantavista tasoitekerroksista ja päällysteestä.

Pohjarakenteita eri päällysteiden alle:

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Laatat
 • Betoniset pihakivet
 • Betonilaatat
 • Tiililaatat
 • Kivestä valmistetut piha-/katukivet
 • Nupukivi
 • Pyöreät pikkukivet

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Asvaltti
 • Valettava laatta (vaatii routaeristyksen)
 • Kumilaatat
 • Murskattu sora

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Nurmikko
 • Liuskekivi (mahd. nurmiläytteellä)
 • Leikkikenttähiekka

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Murskattu keskikarkea sora, jossa kivituhka mukana
 • Sama sora, kivituhka pois pestynä

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Hiekka

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Pihakivet
 • Nupukivet
 • Katukivet
 • Valikoidut tai välpätyt pyörökivet.

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Nurmi tukilaattojen raoissa, väleissä.

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Kuorike, hake.

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Laudoitus

Soveltuvat pinnat, päällysteet

 • Karkea, seulottu sora, kivi
 • Murskeet

Kuitukankaan käyttö

Teiden, käytävien ja rakenteiden perus-tusten alle asennetaan nykyisin lähes poikkeuksetta kuitukangas, joka estää soran ja pikkukivien vajoamisen syvem-mälle maahan sekä katkaisee kapillaarisen veden nousun ylempiin kerroksiin mikä edistäisi routumista.

Kuitukangas voidaan asentaa myös suoraan päällysteen alle. Silloin se estää rikkakasveja juurtumasta. Kuitukangas on kuitenkin kallista ja vaatii reunojen huolellista tiivistämistä. Kannattaa toisin sanoen harkita kumman valitset, kalliin kankaan asentamisen vai rikka-ruohojen kitkemisen tarpeen tullen.

Tähän rikkaruohot eivät juurru.

Kuitukangas erotuskerroksena.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihakivet