Astu parketille

Vaivalla työstetty massiivipyökkinen kalanruotokuvio? Vai ehkä sittenkin nopeasti paikoilleen napsauteltu lamelliparketti? Tässä 13 neuvoa parketin valintaan.

Jos haluat puulattian, parketti on usein paitsi ainoa mahdollinen, myös paras ratkaisu. Parketin ideana on, että lattiapinta katetaan suurella määrällä puisia sauvoja. Tämä on joustava ja edullinen tapa hankkia kotiin hyvännäköinen, yksilöllinen ja aitoa puuta oleva lattia.

Mitä pienempiä puusauvat ovat, sitä helpompaa on valita paras puuaines ja välttää oksakohdat. Myös hävikki jää pieneksi, ja silti virheettömän puulattian hinta pysyy järkevänä. Parkettitekniikka on kehittynyt huimasti, ja nykyaikainen puulattia syntyy paitsi mitä upeimmista kuvioista, myös kulutusta kestävistä, vahvoista ratkaisuista.

Monien mahdollisuuksien parketilla on myös rajoitteensa. Jos olet jo hahmotellut, minkä näköisen lattian haluat, lue vielä 13 neuvoamme, joiden avulla löydät teknisesti ja taloudellisesti parhaan ratkaisun.

3. Parketin alustaratkaisut

Ota tarkoin selvää, mitä kaikkea nykyisen lattian rakenteissa piilee, ennen kuin päätät, millaisen parketin rakennat.

Ennen kuin valitset parketin, tutki, miten huoneen nykyinen lattia on rakennettu, ja paljonko uudelle lattialle on tilaa pys-tysuunnassa. Jos paikalla on jo tasainen, kantava alusta, voit asentaa sille miltei minkä tahansa parketin. Alustan ja toiveittesi mukaan voit joko liimata, ruuvata tai naulata parketin suoraan alustaan tai asentaa kelluvan ratkaisun. Jos alusta on epätasainen tai matala, peitä se levyllä, jonka päälle parketin voi asentaa.

Jos vanhan lattian alla on pelkät juoksut, voit silti asentaa parketin, jos parketti on jo valmiiksi koottu levyelementeiksi. Voit myös asentaa parketin alle kantavat aluslevyt.

TÄYSLIIMATTU PARKETTI

Parketti liimataan kiinteälle betoni-, levy- tai lauta-alustalle. Jos lattiaa on syytä oikaista, nostaa tai äänieristää, alustalle liima-taan asianmukainen aluslevy ja kaikki kerrokset kiinnite-tään. Tavallisesti mas-siiviparketin ratkaisu.

KELLUVA LATTIA

Kelluva parketti on nykyään yleisin rat-kaisu. Parketti kootaan kantavan levy-, lauta- tai betonirakenteen päälle, mutta sitä ei kiinnitetä alus-taan. Useimmiten alus-levyn päälle asennetaan äänieristävä kosteussulku.

KELLUVA PARKETTI

Kelluva parketti on nykyään yleisin ratkaisu. Parketti kootaan kantavan levy-, lauta- tai betonirakenteen päälle, mutta sitä ei kiinnitetä alustaan. Useimmiten aluslevyn päälle asennetaan äänieristävä kosteus-sulkukerros.

KANTAVA PARKETTI

Kun parketti koostuu vähintään 22 mm paksuista ja 120 cm pitkistä lau-doista, sen voi asentaa suoraan palk-kien ja kannattimien päälle. Pää ty pontit liimataan, ja parkettilaudat kiinni-tetään palkkeihin ja kannattimiin.

4. Irtosauvojen palapeli vai koottavat lankut

Nykyisin useimmat parkettilattiat kootaan valmiista lamelleista, mutta ehkä massiivipuinen sauvaparketti on sinun juttusi?

Kun 50 vuotta sitten parkettilattia taiteiltiin massiivisau-voista upeaksi kalanruotokuvioksi, nykyisin suurin osa parketeista kootaan lamelleista. Parkettisauvat on valmiiksi kiinnitetty noin kaksimetrisiin levyihin, eikä varsi-nainen arvopuupinta ole 3−5 millimetriä paksumpi. Lamellien käsittely on helppoa, ja hinta pysyy kohtuullisena. Työ myös sujuu nopeasti, koska kelluva lattia syntyy ympäripontatusta lamellista helposti. Molemmissa tavoissa on etunsa. Liimatut massiivi-sauvat kestävät vaivatta raskaidenkin huonekalujen painon, kelluva rakenne on hennompi. Paksut laudat voi asentaa suoraan latti-avasojen päälle − irtosauvoista taas voi sommitella erilaisia kuvioita. Lamelliparketin asennus on helppoa. Myös välimuotoja on kaupan.

Mosaiikki tarjoaa oikotien klassisen sauvaparketin eleganssiin. Se muo-dostuu sauvoista, jotka ovat massiiviparkettia pienempiä ja ohuempia. Verkolle tai paperille kootut palat on nopeampi liimata kiinni, ja koska ne ovat massiivipuuta, niitä voi hioa kuten paksuakin sauvaparkettia.

Nykyaikainen kotinikkarin parketti koostuu yleensä 20 cm leveistä, 2 met-riä pitkistä levyistä, joiden yläpinnalla on kahden tai kolmen parkettisau-van levyinen massiivipuupinta. Lamellit on helppo ja nopea asentaa, ja alapinnan puukuitulevykerros tekee rakenteesta vakaan.

Massiivipuuparketti on klassikko. Yleensä sauvat liimataan paikoil-leen. Saumojen suuri määrä mahdollistaa puun elämisen, ja tulok-sena on tiivis, tasainen pinta. Kuviomahdollisuuksia on rajattomasti, mutta asentaminen vaatii aikaa, taitoa ja kokemusta.

Lautaparketissa massiivisauvat on liimattu yhteen parimetrisiksi ele-menteiksi, joissa on pari−kolme sauvaa rinnakkain. Lautaparketin kokoaminen on sauvaparkettia ripeämpää, ja elementit ovat usein tarpeeksi paksuja ja pitkiä suoraan vasojen päälle asennettaviksi.

Useimmiten lamelleissa on pitkittäiskuvio, mutta lamelleista voi rakentaa myös klassisen sauvaparketin kaltaisia kuvioita. Kuvassa on ns. hollantilainen, pitkittäislautaisista lamelleista sommiteltu kuvio, ja jopa kalanruotosommitelmat ovat mahdollisia.

5. Hyvän oman­ tunnon lattia

Jos haluat olla aivan varma, että sademetsää ei ole tuhottu sinun lattiasi vuoksi, valitse jokin pohjoisessa kasvava puulaji: mänty, tammi, pyökki tai saarni − mahdollisuuksia riittää. Vähennät myös kuljetuspäästöjä. Jos halajat trooppista puuta, varmista, että tuotteessa on metsien suojelusta kertova FSC­merkki. Kaikkein ympäristötietoisin valitsee kotimai­ sen FSC-merkityn puulajin, mutta sertifioi­ tua puuta ei valitettavasti aina ole tarjolla. Kannattaa myös tarkistaa Maailman Luonnonsäätiön puulajisuositukset.

7. Leiki kuvioilla

Parketin pienet massiivisauvat avaa­ vat hyvän mahdollisuuden kuvioil la leikittelyyn, ja aikojen kuluessa on ­ kin kehitetty monia klassikoiksi muuttu­ neita kuvioita. Vierekkäissommittelua ja kalanruotokuviota voi myös yhdistää, ja lyhyempien palojen sekä eriväristen puula­ jien ansiosta kuviokirjoa voi yhä laajentaa. Useimmiten kuviointi onnistuu vain irrallisilla massiivisauvoilla, mutta myös lamellit tarjoavat kuviomahdollisuuksia aina kalan­ ruotokuvioon saakka.

Kalanruoto

Polku

Punoskuvio

Hollantilainen ruudukko

Englantilainen kuvio

Reunahuoliteltu

9. Näin asennat parketin

Parketin asennus helpottuu kaiken aikaa: nykyaikainen lamelliparketti kootaan napsauttamalla palaset toisiinsa.

Useimmat nykyparketit on niin helppo asentaa, että kotinik­ kari voi huoletta valita mielei­ sensä kuosin ja ryhtyä asen­ nustöihin. Ainoastaan irto­ sauvoista koottava parketti vaatii jonkin verran vaivannäköä, harjoitusta tai ammattilaisen starttiapua.

Lukkoponttimalli on helpoin. Se koo­ taan kantavan aluslattian päälle ilman lii­ maa, nauloja tai ruuveja. Kätevien ponttien avulla palat napsahtavat kiinni toisiinsa.

Metallikiskot. Lattia voidaan koota myös metallikiskojen avulla silloin, kunlamellit ovat ohuita, eikä pelkkä pontti kes­ täisi. Metallinen kisko tukee ponttisaumaa.

Hakaskiinnitys on hiukan mutkik­ kaampi ratkaisu, mutta kelluvan lattian kokoaminen sujuu hakasilla sukkelaan ja ilman liimaa. Kiinnitetään massiivipuuhun.

Liimasaumojen avulla saa kelluvan lat­ tian. Työ vie napsautustekniikkaa enem­ män aikaa, mutta menetelmän etuna on vesitiivis sauma.

Liiman, naulojen tai ruuvien käyttö parketin kiinnityksessä alustaan on vaati­ vaa, mutta tuloksena on tasainen, ääntä vaimentava lattia.

Alimpana näkyvä kieleke lukitsee pontin Helppoa ja nopeaa!

Irtohakaset sitovat massiivilaudat ala­ puolelta, mutta lisäksi tarvitaan liimaa.

Parketin kiinnittäminen alustaan vie aikaa, ja työ vaatii harjaantumista.

Kisko lukitsee lamellit yhteen. Käytetään, kun lamellit ovat ohuita.

Irtosauvoista ja massiivilankuista tehty par­ ketti voidaan liimata kelluvaksi rakenteeksi.

NOUDATA OHJEITA

Parketin asentajan on niin sanotusti valit­ tava joko vyö tai henkselit: kelluvaa raken­ netta ei voi kiinnittää alustaan eikä irtosau­ voja toisiinsa. Jos liimaat osat toisiinsa, et voi liimata niitä enää kiinni alustaan.

10. Massiivisauva, la melli, laminaatit

Kun mietit, missä määrin aitoa puuta parketissasi on oltava, valittavanasi on käytännössä kolme parketin perustyyppiä.

Massiiviparketti
Massiiviparketti on kauttaaltaan täyttä puuta. Laatu kuuluu askelten alla, mutta usein massiivipuu valitaan, koska se kuulos­ taa niin upealta. Massiiviparketti ei välttä­ mättä ole muita pitkäikäisempi, sillä sitäkin voi hioa ainoastaan ponttiin saakka.

Lamelliparketti
Lamellissa on kolme kerrosta: hienosta puu­ lajista tehty kulutuskerros, ydinkerros hal­ paa havupuuta tai puukuitua ja alla ohut va­ neri. Alimmat kerrokset eivät sisällä niin pal­ jon ”aitoa” puuta mutta säilyttävät muotonsa paremmin. Tarjolla myös lukkoponttiliitoksin.

Laminaatti
Laminaatti voi näyttää parketilta, mutta se on tehty mm. puukuiduista ja kuvapinnasta.

Kalanruotokuvio: klassisen laadukasta käsityötä.

11. Vähennä melua

Kun valitset parkettia, mieti myös, miten uusi lattia vaikuttaa sekä huoneen että koko talon ääni-maailmaan. Melu voidaankin jakaa kahteen eri tyyppiin: huoneen sisäiseen kaikuun ja askelmeluun eli kaikkiin niihin ääniin, jotka kantautuvat muualle taloon mm. seinära-kenteiden ja putkien kautta.

Äänimaailma
Osa melusta vaimenee, kun huone kalustetaan. Lattia, joka on liimattu tai naulattu kiinni alustaansa, on paljon hiljaisempi kuin kelluva lattia - silloinkin, kun kelluvan raken-teen ja alustan välissä on äänieriste. Jos siis haluat välttää melua, lattia kannattaa liimata, naulata tai ruuvata kiinni alustaan. Tällöin kuitenkin menetetään kelluvan lat-tian joustavuus: rakennetta ei ole enää help-poa purkaa ja esimerkiksi siirtää toiseen huoneeseen. Muista myös aina noudattaa valmistajan ohjeita, kun asennat lattiaa.

Askelmelu
Kun haluat vähentää muualle taloon ja eten-kin alapuolisiin huoneisiin kantautuvaa melua, asenna parketin alle kerros huopaa, foliota, vaahtomuovia, muovia tai kumimat-toa. Nyrkkisääntö on, että mitä paksumpi eristekerros, sitä vähemmän melua - ja enemmän hintaa.

13. Hiomisen kestävä lattia

Kun pohdit parketin paksuutta, ota ensiksi huomioon ovet ja muut mahdolliset esteet, jotka rajoittavat lattiakorkeutta. Toisaalta kannattaa muistaa, että paksu lattia on vakaampi ja eristää ääntä paremmin kuin ohut.

Massiivilattiaakaan ei aina voi hioa kovin syvälle, sillä pontit asettavat rajansa.

Kun lamellissa on 3- 5 mm:n massiivi­ puupinta, sitäkin voi varovasti hioa.

Ammattilaisen vinkki

ALUSTAN PITÄÄ OLLA TASAINEN

Parketin alustassa saisi olla korkeintaan 2 mm:n kor-keusero yli 2 metrin matkalla. Jos korkeuserot ovat suu-remmat, tasoita kohoumat ja täytä kuopat.

PALKIT JA KANNAT-TIMET TASOON

Parketti vaatii tasaisen alustan myös silloin, kun laudat tai alus-lattia perustetaan suoraan lat-tiavasojen päälle. Kannattimet oikaistaan kiiloilla, palkit niiden sivuun asennettavilla laudoilla.

PARKETIN SUUNTA

Itsekantava parketti asennetaan lattiavasojen päälle poikittain suhteessa vasoihin. Sauvojen asennussuunta sen sijaan on vapaa: pitkänomaisessa huo-neessa kuvio kannattaa asentaa pituussuuntaan huoneen mukai-sesti, neliömäisessä huoneessa puolestaan kannattaa seurata valon lankeamissuuntaa.

HAMMASLASTA ANTAA HYVÄN PIDON

Kun liimaat lattiaa kiinni alustaan, levitä liima alustan pintaan hieno-hampaisella, liimaamiseen sopivalla lastalla. Näin syntyvät liimaharjanteet takaavat, että parketti kiinnittyy alus-taan. Lasta myös levittää liimaa tasaiseksi kerrokseksi kaikkialle. Muista työskennellessäsi pitää lasta koko ajan samassa kulmassa.

ALOITA KESKELTÄ

Ennen lattian asennusta on tär-keää miettiä, miten leveä ensim-mäisen laudan olisi oltava, jotta huoneen toiselle puolelle aset-tuva viimeinen lauta olisi mah-dollisimman samanlevyinen. Symmetria on tärkeää, joten varaa itsellesi tarpeeksi mittaus-ja suunnitteluaikaa, ennen kuin kiinnität ensimmäisen laudan.

ÖLJYÄ JA LAKKAA SELKÄ SUORANA

Jos öljyät tai lakkaat lattian, nopeutat työtä ja säästät selkääsi, kun kiinnität lyhytharjaksisen lakkaus­ telan pitkään varteen. Näin syntyy myös tasaisempi lopputulos, sillä etääm ­ mältä työn jäljen erottaa selvemmin.

KIILLOTA ÖLJYPINTA

Jos öljyät lattian, vuokraa avuksi lattiahiomakone ja kiillotuslaikat. Laikka työstää öljyn puun syihin saakka, ja pinnasta tulee sileä, kiil­ tävä ja tasainen. Kysy laitetta joko samasta liikkeestä, mistä ostit parkettitarpeet tai pienkone­ vuokraamoista. Sama laite on ainoa oikea ratkaisu silloinkin, kun hiot sauvaparkettia tasaiseksi.

PEITELISTAN ALLE

Voit päättää parketin jalkalistaan ja kattaa sau man lisälistalla, mutta sahaa peitelistojen alapäästä pala pois ja työnnä lattia listan alle.

VÄLTÄ HÄVIKKI

Kun aloitat uuden rivin aina edellisen rivin ylijäämäpalalla, vältät hävikin todella tehok­ kaas ti. Ole kuitenkin tarkkana, että vierekkäisten rivien sau­ makohdat eivät osu liian lähellä toisiaan.

LAUTA KERRALLAAN

Lukkoponttitekniikan avulla voit kiinnittää aina yhden laudan kerrallaan toisin kuin ennen, jolloin ne oli usein koottava rivi kerrallaan. Ympäri pontatut laudat lukkiutuvat joko itse tai viereisen laudan pontin avulla.

LEIKKAA LUKKOPONTTIEN LUKOT

Ahtaissa kohdissa, kuten patterin alla tai seinän vieressä, joissa lukko-ponttia ei mahdu napsauttamaan kiinni, kannattaa leikata pontista lukituskohta pois ja liimata sauma yhteen.

VIIMEINEN LAUTA

Viimeinen lauta leikataan pit-kästä reunastaan viistoksi. Näin saadaan hiukan lisää tilaa, jonka avulla laudan saa hivutettua paikalleen. Jotta saisit viimeisen pontin kiinni, käytä sankamaista lyöntirau-taa, jonka avulla tartut pääl-limmäisen laudan reunaan ja napsautat sen paikalleen.

Muut lukevat juuri nyt …