Kätevät rakennuslevyt suihkuun

Suihkunurkkauksen rakentaminen on helppoa keveistä rakennuslevyistä. Voit koota kaiken valmiiksi ennen levyjen kiinnittämistä. Katso täältä, miten se tehdään!

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 viikkoa
Hinta
2 500 euroa

Johdanto

Wedi-levyt ovat vahvoja kuin kuitukipsilevyt, paksuja kuin kevytbetonilevyt, yhtä helppoja sahata kuin kipsilevyt ja märkätilakäyttöön hyväksyttyjä kuten märkätilalevyt, mutta ne painavat huomattavasti muita vähemmän.

Näytämme, miten voit verhoilla Wedi-levyillä lattian ja seinät ja rakentaa suihkutilaan väliseiniä. Näytämme myös, miten levyjä laatoitetaan. Voit toisin sanoen rakentaa levyistä esimerkiksi pöytiä ja penkkejä, eli kaikkia niitä kohteita, joihin on yleensä käytetty kevytbetonia.

Lattian asennus palapelin tapaan

Lattian asentaminen ei itse asiassa ole sen vaikeampaa kuin palapelin kokoaminen. Nyt lisäetuna on myös se, että levypaloja voi itse sovittaa muotoon. Levyjä ei myöskään tarvitse liimata kiinni jo työtä aloitettaessa, sillä levyt voi koesovittaa ja nostaa uudestaan ylös laattaliiman levittämiseksi. Muista sivellä liimaa myös levyjen toisiaan vasten tuleville sivupinnoille.

Muista vesieristys

Ennen kuin ryhdyt laatoittamaan suihkutilaa, huolehdi seinien ja lattian vesieristämisestä.

Vaikka Wedi-levyt on tarkoitettu erityisesti märkätilakäyttöön, lattiaan ja seiniin on aina siveltävä varsinainen vesieriste. Se pitää märkätilan pinnat tiiviinä, jolloin vesi ei pääse valumaan levyjen takana oleviin rakenteisiin, vaikka jokin saumaista irtoaisi tai laattaan tulisi jostakin syystä reikä.

Vesieristettä myydään nestemäisenä tuotteena, ja sitä voi täydentää putki- yms. kohdissa erikoiskauluksilla.

Ohjeet

01
Lattian asennus palapelin tapaan 9 Vaihe

Lattian asentaminen ei itse asiassa ole sen vaikeampaa kuin palapelin kokoaminen. Nyt lisäetuna on myös se, että levypaloja voi itse sovit­ taa muotoon. Levyjä ei myös­ kään tarvitse liimata kiinni jo työtä aloitettaessa, sillä levyt voi koesovittaa ja nostaa uu­ destaan ylös laattaliiman le­ vittämiseksi. Muista sivellä lii maa myös levyjen toisiaan vasten tuleville sivupinnoille.

1

Aloita lattiakaivon kohdalta. Ensimmäinen levy on se, johon tulee reikä lattiakaivoa varten. Me käytäm­ me Wedin kaadolla varustettua lattialevyelementtiä.

2

Aseta laatat koko lattia-alalle. Aseta levyt koko lattia­alalle, äläkä turhaan ryhdy mittaamaan niitä. Merkit­ se levyihin seinä­ ja lattiaele­ ment tien muo to. Näin mitta­ virheitä syntyy vähemmän.

3

Leikkaa levyt. Ase ta levy parille pukille ja leikkaa se vanhalla käsisahalla. Sahaa mielellään muutama ylimää­ räinen millimetri pois, jotta levyn reunoille mahtuu laastia.

4

Oikaise levyreunat. Lattia ja seinä kohtaavat vain harvoin suorassa kulmassa. Tämän vuoksi levyt kannattaa leikata hieman viistäen eli leik­ kaa levyn päädyn alapinnalta enemmän pois kuin yläpinnalta.

5

Nosta kaikki levyt jäl-leen pois, kun olet koe­ sovittanut levyjä. Jos levy paloja on monta, ne kannattaa nume­ roida, jotta osaat asentaa ne myöhemmin oikeille paikoille.

6

Sekoita liima. Käytä joustavaa laattalaastia ja seuraa pakkauksen ohjeita. Laastisekoitin ja palju helpotta­ vat työtä, mutta voit sekoittaa laastin myös vähän kerrallaan isossa saavissa.

7

Levitä laattalaasti levytettävälle lattia­alalle. Levitä tasainen kerros ja lanaa se 8-10 mm:n hammaslastalla. Levitä laastia myös kulmiin, ja varmista, että katat laastilla koko lattia­alan.

8

Valmistele lattiaele-mentit (tai levy, joka tulee lattiakaivon päälle). Asenna levyn takapuolelle liitoskappa­ leet. Niiden mukana saa ruuvit, ja kappaleissa on valmiit reiät, joten asennus sujuu vaivatta.

9

Aseta lattiaelementti paikalleen. Paina levy lattiakaivon päälle ja oikaise se oikeaan asentoon.

02
Seinät on helppo verhoilla 5 Vaihe

Seinän verhoileminen Wedi-levyillä ja kosteussuo-jaus on helppoa. Jos olet jos-kus asentanut kipsilevyjä, menetelmä on tässä lähes sama lukuunottamatta muu-tamien erikoisruuvien ja -helojen käyttöä. Koolauksen voi asentaa 60 cm:n mitoituksella, mikä sopii hyvin 60 cm leveille levyille.

Levyt voi asentaa 60 cm:n mitoituksella. Kuvassa koolaus on tiheämpi, sillä seinän toinen puoli verhoillaan kipsilevyillä.

1

Sahaa seinälevyt. Mittaa ja merkitse ensimmäi-nen levy ja sahaa se oikeaan pituuteen käsisahalla.

2

Kiinnitä levy ruuveilla. Kun ruuvaat, voit tukea levyä yhdellä kädellä ja ruuvata toisella. Levyt ovat hyvin kevyitä.

3

Kaikkiin ruuveihin käytetään erikoisalus-levyjä. Kiinnityksiä tehdään viisi/m2, ja ne olisi hyvä sijoittaa kahden levyn väliin kuten kuvassa tai sisemmälle levypintaan.

4

Sivele läpivienti-kohdissa putkien päähän tai kauluksiin hieman maalia. Paina sitten levy putkea vasten, niin saat tehtyä levyyn merkin.

5

Kun olet sahannut reiät, työnnä levy paikalleen ja kiinnitä se.

03
Hyvin kevyet suihkuseinät 5 Vaihe

Nyt kevyet rakennuslevyt pääsevät todella oikeuk-siinsa. Suihkutilan seinäk-keitä pystytettäessä on suuri etu, että levyt eivät paina juuri kahvipakettia enempää.

Asennamme kaksi suih-kuseinäkettä ja kulmaam me niitä hieman takaseinään näh den. Tämä näyttää hie-nolta, mutta vaikeuttaa hieman myöhempää laatoitusta, joten päätä itse asennustapa.

1

Nyt päästään varsinaisen suihkutilan työstöön. Päätä ensin, kuinka korkeat seinäkkeet haluat. Yltävätkö ne kattoon asti vai myötäileekö niiden ylälinja oven tai ikkunan tms. ylälinjaa?

2

Sahaa levyt. Ota mitta seinästä ja siivekkeen loppupisteestä, jotta levyn alareunan voi muotoilla lattian mukaan siten, että kaato otetaan huomioon.

3

Kavenna levyä tarvit-taessa leveyssuun nassa sen mukaan, kuinka leveän seinäkkeen haluat.

4

Pursota levyjen sivuille liimaa pinnoille, jotka tulevat seinää, lattiaa ja muita mah-dollisia suihkuseinäkkeisiin tukeutuvia pintoja vasten.

5

Aseta siivekkeet suoraan kulmaan seinään nähden. Jos päädyt vinoon kulmaan, valmistaudu siihen, että laatoitusvaihe on hieman haastavampi.

04
Lattialaattoihin upeat saumat 9 Vaihe

Nyt laatat verhoillaan klink-kereillä. Kannattaa pyrkiä läpimenevien saumojen työs-töön. Tällöin laattoja sahat-taessa yritetään saada sau-moitus jatkumaan suoraan mieluiten seinästä seinään.

Tee koeasennus, ainakin hankalille alueille, ja tee laat-toihin merkit, niin ne on helppo leikata. Mittaa mielel-lään pariin kertaan.

1

Asenna lattiaan rivi laattoja. Tasaa linjat käyt -tämällä apuna ohjain kiskoa. Käytä koeasennuk sessa sau-manarua tai laattaristikoita, jotta koeasennus näyttää yhtä hienolta kuin valmis laatoitus.

2

Sekoita laattalaasti laastisekoittimella tai, kuten tässä, porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Älä sekoi-ta liikaa yhdellä kertaa, sillä laas ti on käytettävä tuoreena.

3

Levitä laattalaasti lattiaan tasaiseksi kerrok-seksi 8-10 mm:n hammaslastalla. Lastan jättämät urat takaavat, että laasti levittyy tasaisesti laatan alle.

4

Asenna ensimmäinen laattarivi. Asenna se oh-jainkiskon (tai suoran laudan tai vesivaa’an) avulla. Pidä kisko pai-kallaan polven alla. Tee kiskon pää tykohtiin merkit, jotta voit oikaista rivin kiskon liikahtaessa.

5

Pese laattalaasti pois, kun olet asentanut laatat. Pese varovasti, mutta perus-teelli sesti, jotta saat laatat puhtaiksi, mutta et samalla muuta saumojen leveyttä.

6

Suihkutilan sisään-kulkualue, jonka lattiassa jo on kaato, vaatii kumisaumat. Tämän vuoksi laatat leikataan rajalinjalla.

7

Leikkaa laatat. Kuvan 10 mm paksuihin, koviksi poltettuihin klinkke-reihin on käytettävä hyvää märkäleikkuria. Sen voi vuokrata konevuokraamosta.

8

Monet vinot kulmat ovat haaste. Tässä suihku tilan seinäkkeet on asennet-tu vinoon taka sei nään nähden. Lisäksi kylpyhuo neen lattian kaato jatkuu suihkutilaan asti.

9

Pyri yhtenäisinä jatkuviin saumoihin. Työn jälki näyttää siisteimmältä, kun laatat näyttävät siltä kuin ne olisivat kokonaisia.

05
Painavat seinälaatat 9 Vaihe

Seinälaatat ovat samankokoi-sia kuin lattialaatat. Myös asennusmenetelmä on peri-aatteessa sama kuin lattias-sa, tosin nyt asennus tehdään pystypintaan. Laasti levitään samaan tapaan, mut ta nyt laattoja ei tietenkään voi painovoiman vuoksi koe sovit-taa. Samas ta syystä laatoitus aloitetaan alarivistä ja sen alle vedetään saumanaru, jotta laatat eivät valu alas.

1

Merkitse laattojen paikat. Jälki näyttää siisteim mältä, jos voit leikata alim-mista laattariveistä vain pari senttimetriä pois. Muista oikais-ta rivi, ja muista lattian kaato.

2

Aloita alimmasta rivis-tä. Mittaa jokaisen laatan paikka, ja leikkaa ne niin, että ne sopivat merkkiviivalle ja et tä sauman leveys lattiaa vasten jatkuu yhtenäisenä koko rivissä.

3

Jatka ylöspäin. Kun alin rivi on asennettu, laatat ladotaan kerroksittain. Säilytä saumaleveys narun avul la ja tarkista säännöllisesti vesi-vaa’alla, että kaikki linjat pi tä vät ja laatat asettuvat hyvin.

4

Merkitse putkikohdat, kun etenet niiden kohdalle. Pidä laattaa paikallaan ja merkitse putkikohdat. Mittaa nivelmitalla putken vaatima pituus laatan yläreunasta alaspäin.

5

Leikkaa laattoihin reiät. Laadukkaalla kuppiporan-terällä saat helposti leikattua tarkat reiät jopa hankaliin italialaisiin klinkkereihin.

6

Kiinnitä laatta seinän laastiin. Tarkista, ennen kuin levität laastin, että reiät ovat juuri siinä, missä pitääkin. Siistien reikien teko uuteen laattaan vie hieman aikaa.

7

Leikkaa kapeat laattakaistaleet. Ne näyttävät hyviltä seinien etureunoissa. Vaihtoehtoisesti voit ostaa Wedin haponkestä vät, ruostu-mattomat teräskulmaprofiilit.

8

Saumaa laatat. Älä sekoi-ta liikaa saumalaastia. Näihin pieniin saumoihin tarvitaan hyvin vähän sauma-laastia. Aloita seinästä ja levitä saumalaasti saumoihin saumalastaa käyttämällä.

9

Pese seinä, kun sauma-laasti on jo hieman kiinnit-ty nyt. Ole huolellinen ja vaihda ämpärin vesi säännöllisin väli-ajoin. Pese laatat täysin puhtaiksi.

Materiaalit

• Wedi-lattiaelementti (sis. kaadon ja lattiakaivon kohdan)
• Wedi-levyt lattiaan ja suihkuseinäkkeisiin, 50 mm
• Wedi-levyt suihkutilan takaseinään, 20 mm
• Joustavaa laattalaastia, 20 kg
• Saumalaastia lattiaan, 5 kg (tässä antrasiitin väristä)
• Saumalaastia seiniin, 5 kg (tässä beigen väristä)
• Saniteettisilikonia lattiaan (tässä antrasiitin väristä)
• Saniteettisilikonia seiniin (tässä beigen väristä)
• Klinkkereitä (Sandstone 45 x 45 cm, vaal.hiekka, antrasit.)
• Wedi-liimaa

Erikoistyökalut

• Märkäleikkuri
• Laastisekoitin tai porakone + vispilä
• Kuppiporanterä laattoja varten

Vie aikaa

Jos aloitat aivan alusta, varaa työhön pari viikkoa.

Hinta

Tämä iso suihkutila (4 m²) maksoi noin 1 300 € (sisältäen laatat).

Vaikeusaste

Edellyttää hieman rakentamis koke musta. Jos väliseinä on suora kulmainen, hanke on hieman kuvissa esiteltävää helpompi.

Piirustus

Fiksuja levyjä märkätiloihin

Tässä artikkelissa teemme suihkutilan Wedin vaahtomuovilevyistä. Valitsitpa minkä tahansa valmistajan, vaahtomuovilevyillä on tiettyjä perusominaisuuksia. Ne ovat jäykkiä ja kestävät paljon painoa. Ne eristävät hyvin ja ovat täysin vesitiiviitä ja hyväksyttyjä märkätiloihin, vaikka niihin tietenkin pitää lisätä vielä vesieristys levyjen välisten liitosten suojaamiseksi.

A: Levyn uloin kerros koostuu laastista, joka muodostaa kovan kuoren ja kestää hyvin laattoja.
B: Kuituvahvisteinen kerros lisää vaahtomuovilevyn lujuutta vahvistamalla sementtilaastista tehtyä pintaa.
C: Vaahtomuovilevyjen ydin koostuu ns. pursotetusta polystyreenistä, joka on sekä vesitiivistä että eristävää. Se eristää millimetriä kohti lähes yhtä hyvin kuin mineraalivilla.

Fiksuja levyjä märkätiloihin

Video

Vesieristeen levittäminen

Valitse järjestelmä, jonka osat toimivat yhteen

Vesieristeen levittäminen putkien ympärille

Erikoiskauluksilla vesieristeestä tulee tiivis

Laatat putkien ympärille

Kuppiterällä ja laattaleikkurilla voi leikata tarkasti

Laattojen saumaaminen

Työskentele nurkittain, jotta saumat täyttyvät siististi

Silikonisaumat

Pohjalla oleva teippi varmistaa, että sauma pääsee liikkumaan

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …