Keittiönkokoajan A-Ö: Näin kokoat uuden keittiön

Huolellisuus takaa onnistuneen keittiöremontin myös silloin, kun tekijänä on nikkari itse. Viimeistellyt yksityiskohdat takaavat katseita ja aikaa kestävän lopputuloksen.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
4.500 euroa

Johdanto

Siisti peruskeittiö on helppo asentaa itse, mutta onnistuakseen työ vaatii yksityiskohtien huolellista toteuttamista, jotta lopputulos varmasti miellyttää silmää.

Seuraa, kuinka kokoamme esimerkkikeittiön, niin pääset jyvälle tärkeistä yksityiskohdista ja voit seurata, kuinka eri työvaiheet huituvat – jotkut tehtävät ovat vaivattomia, mutta toiset edellyttävät erityistä huolellisuutta.

Tue kaapisto seinään kiinnitettävällä rimalla

Pikkutarkkuutta vaaditaan esimerkiksi silloin, kun kalustetoimitukseen sisältyvän säädettävän sokkelinjalan sijaan kaapisto tuetaan seinään kiinnitettävällä rimalla. Näin kaapit saadaan suoraan linjaan, ja menetelmä on kaikkiaan paljon yksinkertaisempaa ja nopeampaa kuin jalkojen säätö kaappien alla maaten.

Että ovet eivät sojottaisi minne sattuu

Yleisvaikutelma voi olla kiinni hyvinkin pienestä asiasta, kuten kaapinovien ja etulevyjen oikaisemisesta heloilla niin, että ne ovat millilleen linjassa. Tämänkaltaisilla yksityiskohdilla on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. Kun ratkaiset pienetkin yksityiskohdat huolella, työnjäljestä ei tule vain hyvä vaan täydellinen – oikea ylpeyden aihe.

Lataa koko artikkeli, niin saat keittiön kokoamisohjeet A:sta Ö:hon.

Ohjeet

01
Kokoa kaapit yksitellen 6 Vaihe

Aloitamme kokoamalla kaikki kaappielementit yksitellen. Näin näemme, puuttuuko hankkeesta jotakin.

Monet tehtaat käyttävät erityisiä kokoomaruuveja, jotka tarttuvat hyvin lastule-vyyn. Me kokoamme kaapit tavallisilla ruuveilla ja tulpil-la. Näin pinnoista saadaan siistit, ja liitoksia voi parantaa liimalla. Lisäksi käytämme takalevyä varmistaaksemme, että kaikki elementit ovat täysin suorassa.

1

Kiinnitä laatikostojen helat kaappien irrallisiin sivulevyihin nyt, kun niihin on helppo pääsy. Jos et vielä tiedä kaikkien kaappien paikkaa, voit tehdä tämän vasta sitten, kun kaapit ovat lopulta paikoillaan.

2

Liimaa tapit kiinni, niin liitoksista tulee lujat. Sivele tappeihin liimaa ja naputa ne levyreunan reikiin. Sivele sitten liimaa reikien sivuille ja levitä reikään liimaa vanupuikolla.

3

Ruuvaa osat yhteen sitten, kun liitos on täysin tiivis, sillä ruuvin ei pidä vetää sitä yhteen. Käytämme kumiva-sa raa. Aseta levyn ja vasaran väliin puupalikka, jos käytät tavallista vasaraa.

4

Kiinnitä ensin kaapin toinen sivu. Tämän jälkeen toinen sivu on helppo kääntää ylöspäin ja saada kaikki päätyreunoista työntyvät tapit tiiviisti reikiin.

5

Lukitse osat toisiinsa takaverhoilun avulla. Työnnä levy sivujen uriin ja nau-laa se kiinni reunoja pitkin. Kun kokoat pohjan ja toisen si vun tiiviisti levykulman ympäril le, kulmasta tulee varmasti suora.

6

Sijoita naulat tiiviisti pohjan reunaan, jotta takaverhoilu ei myöhemmin irtoa pohjasta. Iske naulat ensin valitun kulman molem-mille sivuille, minkä jälkeen voit kiinnittää loput naulat.

02
Kokoa laatikot yhteen 3 Vaihe

Myös laatikot kootaan nyt, joten kokonaisuus alkaa vähitellen hahmottua. Laatikot vievät nyt hieman enemmän tilaa kuin pake­ tissa ollessaan, ja jos asen­ nustilasta on pulaa, odota, että kaapit on kiinnitetty sokkeliin ja pöytätasoon.

Tehtävä on mukava. Kaksi etusivun kokoomahelaa ruu­ vataan kiinni ja osat napsau­ tetaan yhteen.

1

Kiinnitä kaksi kokooma­ helaa laatikoston etulevyn takapinnassa oleviin reikiin.

2

Työnnä pohjalevy laati­ kosn sivuihin, kun sivut on kiinnitetty takakappaleeseen. Laatikon sivu­ ja takakappa leet on tehty teräksestä, kuten useimmissa hieman paremmissa keittiöissä on tapana.

3

Napsauta etulevyt kiinni laatikkoon kah­ della pienellä kokoomahelalla. Korkeampien laatikkojen etu­ levyä jäykistetään tangolla. Sen pituutta voi säätää ja etulevyä oikaista kaappia koottaessa.

03
Asenna ja yhdistä kaapit 7 Vaihe

Kaappielementtien tulisi oikeastaan seistä säädettä­ vien jalkojen varassa, mutta nyt esittelemme paljon hel­ pomman ja paremman rat­ kaisun. Kiinnitämme seinään pitkän riman ja asetamme kalusteiden takareunan rimalle. Näin kaappien kor­ keussäätöön riittää etujalko­ jen säätö. Tämä on paljon hel­ pompi ja tarkempi asennus­ tapa. Kiinnitämme ensim­ mäiset kaapit vasta sitten, kun pöytälevy on sahattu.

1

Merkitse sokkelin kor­ keus seinään niin, että se sopii tason korkeuteen. Me ha­ lusimme pöytätasosta kor kean, jo ten kaappi asennetaan varsin korkealle. Vedä vaakaviiva sei­ nään koko kaapiston matkalle.

2

Kiinnitä seinään kaa­ pis ton pituinen rima niin, että kaikki kalusteet voivat levätä sen päällä. Esipo raa ri­ maan reiät 40 cm:n vä lein ja kiinnitä rima ensin keskeltä 8 x 100 mm:n naulatulpilla.

3

Kiinnitä riman loppu­ osa samaan tapaan: Oikaise rima jokaisen reiän kohdalla viivan mukaan, poraa reiän läpi seinään ja rimaan ja iske naulatulppa sisään.

4

Kiinnitä isot, säädettä­ vät jalat kaappien poh­ jaan. Työnnä jalat pai kal leen siten, että sokkelin etusi vu sijoit­ tuu kokonaan tason alle. Kaap­ pien liitoskoh das sa levy kan ­ nattelee molempia kaappeja.

5

Halusimme korkean pöytätason, joten kiinni­ tämme lattiaan riman säädettävän sokkelinjalan alle. Ohuen pöytä levymme takia jalat uhkaavat usein jäädä lyhyiksi. Kiinnitä lista lattiaan ruuveilla.

6

Asenna seuraavat kalus teet. Säädä sokkelin jalkoja, kunnes kaluste seisoo täysin vaakasuorassa ja sen voi puristaa kiinni viereiseen kaap piin. Kaap pien takareuna lepää seinään kiinnitetyn riman päällä.

7

Kiinnitä kaapit toisiin sa 3,5 x 30 mm:n ruuveilla: kaksi ruuvia etu ja kaksi taka reu naan. Varo, ettet upota ruuveja niin syvälle, että ne työntyvät toiselta puolelta ulos.

04
Sahaa pöytälevy seinän linjaan 3 Vaihe

Kaapit on koottu pitkäksi kaapistoksi, mutta niitä ei ole vielä kiinnitetty. Pöytälevy nimittäin määrittää kaappien paikan, sillä olemme valinneet tähän ohuen pöytäle-vyn, jonka on myötäiltävä tarkasti kaappien etureunaa. Kaappien tarkka paikka tie-detään vasta sitten, kun levy on sahattu niin, että sen etäi-syys seinään on kauttaaltaan sama. Tärkeintä on nyt sahata levy hyvin tarkasti.

1

Aseta pöytälevy kaapistolle ja oikaise se niin, että levyn etureuna on tarkasti haluamasi linjan myötäinen. Levyn etäisyys seinään sovitetaan vasta myöhemmin.

2

Seinän vinous siirretään pöytälevyyn. Kiinnitäm-me levyyn maalarinteippiä ja siirrämme vinoudet levyyn vetämällä lyijykynää seinää pitkin tietyltä etäisyydeltä. Ohjaimena toimii pieni kiila.

3

Sahaa levy viivaa pit-kin pistosahalla. Pisto-sahalla on helppo ajaa epäta-sais ta uraa pit kin. Sahaamme alapuo lel ta, jotta viillosta tulee siisti. Lami naatti vaatii hieno-hampaisen terän.

05
Kiinnitä kaapit sei-nään ja sokkeliin 3 Vaihe

Nyt kaappeja oikaistaan niin, että levyn ja seinän välinen sauma on kauttaaltaan yhtä leveä, kun levyn etureuna on suoraan kaapinovien ja laa-tikkojen päällä. Levyä ei vielä ole kiinnitetty, joten voit työn-tää laatikostoja sisemmäs ja tutkia, mikä on oikea etäisyys levyn etureunasta kaappiin.

Pöydän ja seinän välisen sauman tulee olla vähintään 3 mm. Kun kaikki osat sopi-vat, nosta levy pois ja kiinnitä kaapit päältä, oikaise ne ja kiinnitä alhaalta.

1

Kiinnitä kaappi yläreu-nas ta takaseinään. Asetamme kaapin ja seinän väliin kiilan, poraamme takasivun ja kii lan läpi 6 mm:n poralla ja kiinni tämme kaapin 4,5 x 70 mm:n ruuvilla ja 6 mm:n tulpalla.

2

Kaappi oikaistaan tar-kasti pystysuoraan, kun se on kiinnitetty yläreunas ta taka seinään. Tällä kertaa kyse on vain parista millimetristä, mutta tämä lopullinen säätö jää usein tekemättä.

3

Kaappi lukitaan oi-keaan asentoon. Edessä varmistamme kaapin asennon kiinnittämällä ruuvin sokkelin-jalan pohjan läpi ja takana kii n-nitämme muutamia ruuveja kaapin pohjan läpi seinärimaan.

06
Kiinnitä pöytä-levy kaappeihin 3 Vaihe

Valitse aina ruuvi, joka yltää tarpeeksi syvälle le vyyn, kun kiinnität pöytälevyn kaapin päällyslevyyn. Erityisen tär -keää tämä on käy tettäessä ohuita täyslaminaattilevyjä.

Muutama millimetri on liian vähän, eivätkä ruuvit kiinnity kunnolla ohueen le-vyyn. Hieman liian pitkä taas työntyy levyn läpi niin, että levy vaurioituu - joten tilaam -me levyä varten sopivan pit-kän erikoisasennussarjan.

1

Kiinnitä poraan syvyys-rajoitin, jotta pora yltää 8 mm päällyslevyn läpi pöytä le-vyyn. 23 mm pitkät ruuvit työn -ty vät 7 mm 16 mm paksuun pääl lyslevyyn, ja niille on esi-porat tava reiät kovaan levyyn.

2

Poraa ensin ruuveille reiät päällyslevyyn. Lukumäärä ja sijainti selviää asennusohjeista. Tässä poraam-me reiät enintään 60 cm:n välein kaapin etu- ja taka reunaan.

3

Kiinni tä pöytälevy. Kiinnitämme sen ensin niin, et tä se istuu oviin ja etulevyi hin. Poraa reikien läpi pöytä levyyn ja kiinnitä levy ruuveilla. Paina levyä alas takareunaa kiinnittäessäsi.

07
Sovita allas ja allaskaappi 5 Vaihe

Työvaiheet toistetaan lieden toisella puolella kokoamalla yksittäiset kalusteet yhdeksi isommaksi kaapistoksi.

Tässä kohteessa on hieman lisätöitä, sillä kalusteisiin sisältyy allas. Vesi täytyy tuoda sisään ja ulos ja altaalle on tehtävä tilaa.

Emme kuitenkaan joudu poraamaan altaalle aukkoa pöytälevyyn. Se on valmiiksi asennettu, mikä on suositel-tavaa kovia pöytälevyjä käytettäessä.

1

Sahaa vesijohdoille ja vie märöinnille tilaa allas-kaapin pohjaan. Kaappi on koot tu, mutta takalevy puut tuu yhä. Kun putkien ja vie mä röinnin paikat on merkitty, levy sahataan pistosahalla alapuolelta.

2

Tee takalevyyn putkille reikä. Kaappi asetetaan paikalleen ja takaverhoilu työn -netään uriin, jotta putken paikka voidaan merkitä seinään. Reikä sahataan niin, että levyn voi työntää sen päälle.

3

Päällyslevyyn tehdään tilaa altaalle. Tee päälli-levyyn merkkiviiva. Usein levyä ei jää paljon jäljelle. Sahaa pisto sahalla. Kokeile pöytä levyä altaan kanssa, ennen kuin jatkat työtä.

4

Asenna altaaseen pohjaventtiili ja sekoit-taja nyt, kun kohteeseen on yhä helppo päästä käsiksi.

5

Kiinnitä altaalla varus-tettu pöytälevy samaan tapaan kuin pelkkä levykin. Yhdistä sekoitin vesiputkiin ja vesilukollinen viemäröintiputki pohjaventtiiliin ja viemäriin.

08
Sokkelin etulevy kaapin alle 3 Vaihe

Kaappien alla on nyt ruma rivi mustia muovijalkoja, ja ne on saatava piiloon sokke-lin etulevyn taakse.

Kun etulevy on sahattu korkeuteen ja se myötäilee lattiaa siististi, se pysyy tässä mallistossa paikallaan jalkoja vasten sokkelin yläreunan jou sikiinnikkeillä. Tämä on hieman helpompi kiinnitys-ratkaisu kuin monista muis ta keittiömalleista tuttu muovi-renkaiden käyttö.

1

Sahaa sokkeli lattian linjaan. Kiilaamme sokkelin vaateriin ja vedämme merkki-viivan pöytälevyjen tapaan kiinteälle etäisyydelle lattiasta. Tämä sokkeli on suojattu kalvol-la, joten käytämme tussia.

2

Sahaa alapuolelta pisto-sahalla, jotta viilto ei ris-paan nu. Sovita etulevy tämän jälkeen korkeuteen suoralla viillol la yläpuolelta. Jos sokkelissa ei ole kalvoa, voit tehdä merkinnät suojateippiin.

3

Paina sokkelin etulevy paikalleen, kun olet nau-lannut jousikiinnikkeet kiinni ylä reunaan. Ne eivät saa jäädä jalkojen teille. Kiinnikkeet paina vat sokkelin etulevyn lattiaa vasten ja pitävät sen paikallaan.

09
Asenna ovet ja laatikostot 3 Vaihe

Nyt kaappeihin asennetaan ovet ja laatikot työnnetään paikoilleen. Ovet ruuvataan kiinni valmiiksi ovissa ja kaa-pinsivuissa oleviin reikiin.

Laatikot on myös nopea työntää heloihinsa. Jos et saanut heloja ruuvattua kiinni irrallaan oleviin sivulevyihin, voit sulloutua kaapin sisään ja laittaa helat nyt paikalleen.

Nyt on oltava tarkkana. Eri osat oikaistaan nimittäin nyt tarkasti suoraan linjaan.

1

Työnnä laatikot kaap pei-hin. Niitä on hieman sovitet-tava oikeille paikoilleen. Tar kista, että ne liukuvat tasaisesti. VINKKI: Asenna altaan alle ylimmäksi laatikon etusivu, niin saat altaan piiloon.

2

Ripusta ovet. Näissä saranoissa on kaksi osaa. Oviosa painetaan oveen jyrsittyyn koloon ja ruuvataan kiinni. Kaappiosa kiinnitetään sivuihin esiporattuihin reikiin ja ovi napsautetaan paikalleen.

3

Ovet ja laatikot saatetaan linjaan heloja säätämällä. Voit siirtää ovea kaikkiin suuntiin löysäämällä ja kiristämällä pieniä helaruuveja. Laatikoiden etulevyt oikaistaan kokoomaheloilla.

10
Asenna kaikki vetimet 7 Vaihe

Ovien ja laatikkojen vetimien on oltava linjassa. Niiden on sijoituttava tarkasti etulevy-jen keskelle ja yhtä korkealle, jotta ne ne ovat oikeassa vaaka- ja pystylinjassa, kun katsot koko kaapistoa.

Paras tapa varmistaa lin-jakkuus on porata kaikki reiät saman porauskaavan läpi.

Voit työstää kaavan jo-kais ta laatikkoleveyttä ja ovea var ten, mutta me käy-tämme yhtä kaavaa, jota sovi-tamme työn edetessä.

1

Tee vetimille poraus kaa va levypalasta ja kahdes ta listasta. Listat työntyvät levyn yli molemmissa sivuissa. Me ase tam me 60 cm:n etulevyn puoli väliin nuolen ja poraamme veti melle reiät yhtä etäälle sivuista.

2

Poraa vetimien reiät kaavan läpi. Aloitam me 60 cm leveistä ylälaatikoista. Sijoitamme reiät tarkasti keskelle etulevyä. Pidä levypalaa etule­ vyn takana, jotta pora ei revi reunaa ulos työntyessään.

3

Ruuvaa vedin kiinni laatikon sisäpuolelta. Veti­ mien mukana tulleet koneruu­ vit sopivat tarkasti vetimiin. VINKKI: Jos ruuvit ovat liian pitkiä, niitä voi lyhentää rautasahalla.

4

Poraa kaavaan pari uutta reikää lähemmäksi yläreunaa, sillä korkeissa laati­ koissa on matalista poiketen kehykset ja peilit. Uusien reikien avulla vetimet sijoittuvat tarkasti keskelle kehystä.

5

Nyt on 40 cm leveiden laatikoiden vuoro. Lyhennä kaavaa 10 cm:llä, jotta nuolet osuvat jälleen keskelle etulevyä. Tee kaikkiin 40 cm:n laatikoihin vetimille reiät kaavan avulla.

6

Poraa kaavaan uudet reiät ovia varten niin, et tä ylin reikä sijoittuu yhtä etääl le ylä ja sivureunasta. Koska listat työntyvät kaavan yli molemmis sa reunoissa, kaava sopii vasen ja oikearipusteisiin oviin.

7

Säädä lopuksi etu levyjä, kun vetimet ovat paikoillaan. Laatikon sivulla olevan reiän kautta pääset käsiksi kokoomaheloihin ja voit säätää kaikki etulevyt samaan yhtenäiseen linjaan.

Vie aikaa

Varaudu noin viikkoon.

Hinta

Kaapistot maksoivat noin 2 500 € ja täyslaminaatti-pöytälevy, vesikalusteet ja allas noin 2 000 €.

Vaikeusaste

Hanke edellyttää suurta tarkkuutta. Tällöin työt etenevät nopeasti ja työnjäljestä tulee siisti.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Uusi keittiö