Kun upotat altaan itse, saat luksusta halvalla

Hieman uskallusta, yläjyrsin, pari jyrsinterää sekä kaava, jota räätälöidään työn edetessä. Tämän enempää et tarvitse voidaksesi upottaa keittiöaltaan todella tyylikkäästi pöytätasoon. Näytämme nyt mallia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 päivä
Hinta
260 euroa

Johdanto

Pakko sanoa: halpa teräsallas, jonka olemme ostaneet, ei ole lainkaan tarkoitettu upotettavaksi! Siinämuistuttaa kalliita allasmalleja, joita yleensä suositellaan, kun allas halutaan upottaa. Kokeilemme siis onneamme.

Tavoitteena on päästä vähintään yhtä tyylikkääseen lopputulokseen kuin keit-tiöliikkeiden ratkaisuissa eli upottaa allas niin, että se jää pari millimetriä pöytälevyn pinnan alle ja vain aavistus altaan reunasta jää näkyviin.

Keittiövalmistajat käyttävät työssään CNC-ohjattuja robottijyrsijöitä ja kalliita erikoisaltaita, jotka upotetaan jalopui-siin levyihin. Me toimimme täysin toisin. Valitsimme halvimman teräsaltaan ja upotamme sen 26 mm paksuun nyatoh-puiseen tarjouslevyyn.

Altaassa on vain oltava reunus, jonka pitää olla mahdollisimman tasainen. Reunoissa on lähes aina jonkinlainen profiili sekä sisä- että ulkopuolella, mutta tässä altaassa on 30 mm leveä reunus, josta 25 mm on täysin sileääpintaa. Tämä takaa tarpeeksi suuren lii-mapinnan upotusta varten, ja tämä ominaisuus ratkaisee kaiken.

Hankkeessa on jyrsittävä useita ker-toja kolmen erilaisen jyrsinkaavan avulla. Valmistamme kaavat itse työn edetessä. Vähästäkin jyrsintäkokemuk-sesta on tietysti hyötyä. Jos lisäksi haluat palauttaa mieliisi, miten jyrsinte-riä käytetään, ja olet lehden tilaaja, löy-dät jyrsintään liittyviä kursseja osoit-teesta www.teeitse.com. Kirjoita haku-kenttään ”yläjyrsin”.

Ohjeet

01
Jyrsintäkaava 1 7 Vaihe

Työt alkavat ensimmäisen jyrsintäkaa-van tekemisestä. Se tehdään 12 mm MDF-levystä 60 x 80 cm:n kokoon.

Altaan ulkomitat ovat 40 x 54 cm, mutta ulkokulmat ovat ympyrän neljännek-sen muotoiset, ympyrän säde on 7,5 cm.

Selvittääksemme ensimmäisessä jyr-sintäkaavassa tarvitsemamme aukko-mitan vähennämme mitasta altaan reu-nan leveyden (3 cm kaikilla sivuilla) sekä 3 cm kulman säteestä. Altaan sisämi-taksi saadaan näin 34 x 48 cm ja kulman säteeksi 4,5 cm.

Koska haluamme, että 0,6 cm altaan reunasta jää näkyviin, tämä pitää huo-mioida, joten laskutoimitukseksi tulee: altaan sisämitta plus 0,6 mm kaikilla nel-jällä sivulla + kopiointirenkaan leveys, joka myös on 0,6 cm kaikilla neljällä sivulla.

Kaavan pitää siis olla 12 mm suurempi kaikilla neljällä sivulla suhteessa altaan sisämittaan, joten 1. jyrsintäkaavan auk-kokooksi tulee 36,4 x 50,4 cm ja kulman säteeksi 5,7 cm.

1

Tarkista kaikki pakkauksessa ilmoitetut mitat varmuuden vuoksi. Pituuden ja leveyden lisäksi reunan tasaisella pinnalla on suuri merkitys. Mitä leveämpi pinta on, sitä parempi liimaliitos pöytälevyn jyrsittyyn huullokseen saadaan.

2

Piirrä altaan todelliset sivut levykappaleen keskelle (12 mm mdf, koko 60 x 80 cm). Kulmapyöristykset, joiden säde on 5,7 cm, piirretään harpilla. Tässä vaiheessa kannattaa olla todella tarkkana.

3

Poraa viivan sisäpuolelle reikä, jotta saat pistosahan terän uraan. Sahaa hienolla terällä merkkiviivan sisä-puolelta. Kun viiva jää jäljelle, kaavan reuna voidaan myöhemmin hioa niin, että siitä tulee täysin tarkka.

4

Neljän pitkän sivun jyrsintään käytetään yläjyrsintä ja urajyrsin-terää, jota ohjataan ohjuria pitkin. Pisto-sahaa on hankala ohjata tarpeeksi tarkasti merkkiviivaa pitkin. Lopeta jyrsiminen, ennen kuin osut pyöristykseen.

5

Levypala on nyt sahattu ja sen voi nostaa pois. Säästä se myöhempiä jyrsintöjä varten, jolloin sitä käytetään yläjyrsimen pohjalevyn alustana.

6

Hio varovasti, kunnes kaavan reu-nat ovat mahdollisimman siistit. Ole huolellinen, sillä ensimmäisen jyrsinnän kaavalla syntyy pöytälevyn näkyvä reuna. Pienikin vinous paljastuu, kun kopiointiren-gasta ohjataan kaavan reunaa pitkin.

7

Esimerkin allas sijoitetaan 8 cm päähän pöytälevyn etureunasta. Mitta pysyy tukilistan avulla samana, vaikka pöytälevy käännetään myöhempää jyrsin-tää varten. Mittaa etäisyys ja kiinnitä lista kaavaan liimalla ja ruuveilla.

02
1. Jyrsintä 4 Vaihe

Kun kaava on valmis, voidaan jyrsiä ensimmäinen vaihe, jolloin samalla läpi-sahataan pöytälevy.

Jyrsintä tehdään vain levyn pintapuo-lelta, sillä näin päästään suurempaan tarkkuuteen kuin jyrsittäessä molem-milta puolilta. Yhdeltä puolelta jyrsimi-nen vaatii kuitenkin erikoispitkän terän. Kuvan mallissa (12 mm) on 5 cm:n terä. Näin pitkiä teriä ei yleensä ole teräsar-joissa, vaan ne on ostettava erikseen.

1

Kopiointirengas työnnetään jyrsi-men pohjalevyn alle. Sen reuna tukeu-tuu kaavan reunaan ja myötäilee sitä. Terä työntyy kopiointirenkaasta ulos, ja etäisyys jyrsinterän reunasta kopiointirenkaan ulko-sivuun on tässä määrittelemämme 0,6 cm.

2

Pöytälevyn läpisahaus tehdään useassa vaiheessa muutama mm ker-rallaan. Jyrsi myötäpäivään ja pidä jyrsintä pystyssä. Aseta tarvittaessa pala 12 mm mdf-levyä pohjalevyn ”kelluvan” osan alle, jotta saat jyrsimen pysymään suorassa.

3

Ensimmäinen jyrsintä (läpisahaus) on nyt tehty, ja sisä-puolen pöytälevypala poistetaan. Jyrsintä ensimmäisellä kaavalla on nyt valmis.

4

Pöytälevyn jyrsittyä reunaa pyöristetään kevyesti kuulalaake-rillisella pyöristysterällä. Tässä käytetään 5 mm:n pyöristyssäteen terää. 45°:n viiste-terää voi myös käyttää. Hio reuna kevyesti hiomapaperilla (karkeus 120-180).

03
Jyrsintäkaava 2 2 Vaihe

Nyt pöytälevy käännetään, ja allasta varten jyrsitään huullos levyn alapuo-lelta. Pöytälevyn yläpuolelle pitää jäädä 8 mm varaa, joten 26 mm paksussa pöy-tälevyssä huulloksen syvyys on 18 mm.

Huulloksen ulkoreunan tulee olla tarkasti yhdensuuntainen altaan ulkoreunan kanssa + 1 mm ylimää-räistä ilmaa joka puolella.

Aikaisemmin käyttämäämme jyrsin-täkaavaa 1 suurennetaan näin ollen 2,6 cm joka puolelta (esimerkkialtaan reuna on 2,5 cm). Kun tämä mitta on sahattu pois, jyrsintäkaava 2 on valmis.

1

Mittaa 2,6 cm ensimmäisestä kaavasta ulospäin koko matkalta. Tee merkinnät esimerkiksi lyijykynällä kuten kuvassa. Tämä jyrsintä ei jää näkyviin, joten tarkkuudesta saa nyt hiukan lipsua.

2

Sahaa merkitsemäsi alue irti. Sahaa viivan ulkopuolelta, jotta voit olla varma, että altaan reunojen ympärille jää hieman ilmaa. Kun tämä on tehty, kaava 2 on valmis käyttöön.

04
2. Jyrsintä 2 Vaihe

Jyrsintäkaavan 2 avulla voidaan ryhtyä toiseen jyrsintään. Nyt siis työskennel-lään levyn alapuolelta, jotta voimme työstää huulloksen, jota vasten altaan reuna liimataan kiinni.

Jyrsintäkaava on sijoitettava tarkasti ja oikein suhteessa ensimmäiseen jyrsintään. Etureunaan on onneksi jo kiinnitetty tukilista, joten etureu-naa on helppo hallita.

Aseta kaava paikalleen, ota mitat ja tarkista molemmat reunat varmistaak-sesi, että kaava on keskitetty tarkasti ensimmäisen jyrsinnän päälle.

1

Huullos jyrsitään pöytälevyn ala-pintaan. Jyrsi useampaan kertaan ja poista enintään 4-5 mm puuta kerrallaan. Ylimääräinen pöytälevypala plus 12 mm:n mdf-levy takaavat, että jyrsimen pohjalevy pysyy tasaisena ja laite pystyasennossa.

2

Huullos on jyrsitty 1,8 cm:n syvyyteen ja 1 mm leveämmäksi kuin altaan ulkomitta (2,6 cm). Huulloksen pohjan paksuudeksi jää 8 mm.

05
3. Jyrsintä 4 Vaihe

Allasta tuetaan kaikilta sivuilta itse teh-dyillä tukilistoilla. Ne tehdään 9 mm vanerista, josta työstetään 45 mm leveitä listoja. Listojen pituus sovitetaan altaan pyöristettyjen kulmien väliseen etäisyy-teen. Listat työntyvät 2,5 cm altaan reu-nojen sisälle, ja ne jyrsitään 2 cm sisään ja 0,9 mm:n syvyyteen pöytälevyyn.

Käytämme samaa kopiointirengasta ja jyrsinterää. Kaavaan 2 tehdään 4 sisään-ottoa tukilistojen jyrsimistä varten. Jokaiseen listaan esiporataan ja upote-taan reiät kolmelle 6 mm iskumutterille.

1

Iskumuttereiden reikien keski-kohta porataan 1,2 cm:n päähän reunasta. Vastakkaiseen reunaan esipora-taan reiät pöytälevyn kiinnitystä varten. Iskumutteri isketään tukilistaan.

2

Jyrsintäkaava 2 varustetaan 2,6 cm syvällä sisäänotolla tuki-listojen jyrsintää varten. Katso tukilistojen mitat materiaalilistasta. Kun kaikkiin neljään sivuun on jyrsitty sisäänotot, kolmas kaava on valmis.

3

Kaavaan 3 tehtyjen neljän sisäänoton avulla voidaan nyt jyrsiä tilaa neljälle tukilistalle. Jyrsi 9 mm syvyyteen niin, että tukilistat ovat pöytälevyn alapinnan tasossa.

4

Tältä pöytälevy näyttää nyt alapuolelta. Jyrsintä on tehty, ja kaikki on valmista, jotta altaan yläreuna voidaan liimata huullosta A vasten ja tuki-listat voidaan asettaa huullokseen B.

06
Koesovitus 5 Vaihe

Kohta allas liimataan jyrsittyyn huullok-seen, mutta tätä ennen teemme koe-sovituksen, jotta voimme suojata pintoja hyvin maalarinteipillä. Aiomme käyttää mustaa Tec7-liimaa, joka kiinnittyy kaikkiin materiaaleihin. Tämä liima-massa on sekä joustavaa että vesitiivis-tä. On vain muistettava varmistaa, että liima tarttuu koko huulloksen pintaan, jotta pöytälevyn ja altaan reunan väliin ei pääse vettä.

Liimaa on siis käytettävä runsaasti, itse asiassa niin paljon, että sitä puristuu ulos altaan ja pöytälevyn välistä. Teemme koesovituksen ilman liimaa, jotta osaamme suojata liimausvaiheessa pintoja hyvin maalarinteipillä.

1

Allas asetetaan huullokseen. Painonjakajiksi asetetaan pienet lista-palat (tässä sekoitustikut) altaan reunoille. Ilman tikkuja tukilistat painaisivat altaan reunan profiilia, mutta nyt paine kohdistuu altaan reunan tasaiselle pinnalle.

2

Tukilistat asetetaan jyrsittyihin loviin ja kiinnitetään väliaikaisesti (ilman liimaa) parilla 4 x 20 mm ruuvilla.

3

Ruuveja kiristetään vain kevyesti, mutta kuitenkin sen verran, että allas asettuu tasaisesti huullokseen.

4

Pintoja suojataan maalarin-teipillä, joka painetaan tiiviisti pöytälevyn ja altaan reunojen välissä olevaa reunusta vasten. Muista poistaa altaan liimapinnoilta suojakalvo.

5

Viillä teippi rikki altaan ja pöytäelvyn reunuksen välistä. Käytä todella terävää veistä ja varmista, että teippi on hyvin kiinni, ennen kuin viillät teipin koko pituudelta.

07
Lopullinen asennus 4 Vaihe

Kun maalarinteippi on kunnolla paikal-laan niin, että liima ei tartu pöydänreu-naan ja altaan näkyvään osaan, allas voidaan lopulta asentaa paikalleen.

Liima levitetään reunaan ja silotetaan lastalla vähintään 1 mm paksuksi ker-rokseksi. Tämän jälkeen allas asetetaan huullokseen ja sekoitustikut (painon jakajat) laitetaan jälleen paikoilleen.

Nyt tukilistat kiinnitetään lopullisesti. Niihin sivellään hieman liimaa kohtiin, joissa ne tukeutuvat pöytälevyä vasten. Kiristä tukilistojen koneruuveja kunnes liimaa pursuaa teippiin tehdystä viil-losta. Näin voit olla varma, että allas ja pöydän huullos ovat toisissaan kiinni.

Kyllä, näin voi tehdä! Oikealla yläjyrsimellä ja oikeilla menetelmillä voit upottaa tavallisen, halvan teräsaltaan tarjouksesta ostettuun puupöytälevyyn.

1

Laita altaan reunaan reilusti liimaa. Tässä käytettävä liimamassa on mustaa ja se tuskin näkyy tummasta pöytä-levystä. Liimaa saa myös vaaleamman sävyisenä, mikä sopii vaaleaan puuhun.

2

Liima silotetaan yhtenäiseksi vähintään 1 mm paksuksi kerrokseksi altaan reunaan. Varmista, että se yltää teipin reunaan asti. Aseta allas paikalleen ja paina se tiiviisti liimamassaan.

3

Aseta sekoitustikut jälleen paikalleen. Levitä puusepänliimaa tukilistojen pintaan ja kiinnitä ne 4 x 20 mm ruuveilla. Kiristä koneruuveja ja tarkista, että altaan reuna puristuu liimaan, kunnes liimaa pursuaa teippiviillosta.

4

Ulos pursunnut liima on varma merkki siitä, että allas on tiiviissä kon-taktissa pöytälevyn huullokseen. Anna liiman kuivua vuorokauden ja leikkaa sitten ylimääräinen liima pois. Poista myös teipit.

Materiaalit

• Pöytälevy, 2,6 x 61 x 202 cm, nyatoh
• Teräsallas, 40 x 54 cm
• 12 mm MDF-levy, 60 x 80 cm (kaava)
• 21 x 21 mm lista (tukilista), 90 cm

9 mm vanerista:
• 2 kpl 4,5 x 26 cm (sivujen tukilistat)
• 2 kpl 4,5 x 40 cm (tukilistat eteen/taakse)

Lisäksi:
• 12 kpl 6 mm iskumutteria
• 12 kpl 6 mm koneruuveja
• 12 kpl 4 x 20 mm ruuveja
• 1 patruuna Tec7-liimaa, puusepänliimaa, maalarinteippiä, sekoitustikku

Erikoistyökalut

• Yläjyrsin
• Ø 24 mm kopiointirengas
• Ø 12 mm urajyrsinterä (erikoispitkä)
• Pyöristysterä, säde 5 mm

Vie aikaa

Onnistuu päivässä. Liimamassan kuivuminen vaatii toki aikaa.

Hinta

75 € tähän allasmalliin, 125 € pöytätasoon, 60 € muihin materiaaleihin

Vaikeusaste

Jos osaat käyttää yläjyrsintä, hankkeen vaikeusaste on keskitasoa. Jos olet aloitte-lija, vaikeusaste on hieman keskitason yläpuolella.

Piirustus

1. jyrsintä (pintapuolelta)

Läpileikkaus 1. jyrsinnästä. Kopiointirenkaan halkaisija on 24 mm ja jyrsinterän 12 mm.

1. jyrsintä (pintapuolelta)

Tämän jälkeen reuna pyöris-tetään pyöristysjyrsinterällä.

2. ja 3. jyrsintä (alapuolelta)

  1. jyrsintä. Huullos (A), jota vasten allas myöhemmin liimataan.
2. ja 3. jyrsintä (alapuolelta)

  1. jyrsintä. Huullos (B), johon tukilista on tarkoitus asettaa.

Multimedia

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Keittiön puhdistus