Uudet levyt huopakatolle

Jos autokatoksessasi on huopakatto, joka ei enää ole tiivis, voit kattaa katon profiloiduilla teräslevyillä. Tämä on usein helpoin ja edullisin keino estää kosteuden aiheuttamat vahingot autokatoksessa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
900 euroa

Johdanto

Ikääntyvän autokatoksen katto on verhoiltu huovalla. Mutta katto on vuosien mittaan elänyt, ja siihen on syntynyt painaumia, joihin sadevesi kertyy. Näille alueille on muodostunut halkeamia, joista vesi voi päästä sisään. Aluslaudoitus vaikuttaa aavistuksen kostealta, joten vesikatto pitää tiivistää ennen kuin kosteus synnyttää lahoa ja sienikasvustoa.

Autokatos on muuten hyvässä kunnossa ja sen puurakenteet ovat tervei-tä. Niinpä katamme katon profiloiduilla teräslevyillä, jotka asennamme van-han huovan päälle. Tämä on helpompi ratkaisu kuin asentaa uusi huopa, var-sinkin, jos huopa aiotaan sulattaa kiin-ni. Levyjen hinta on suunnilleen sama kuin kahden huopakattokerroksen. Vanhat tuulilaudat ja kolmiorimat poistetaan ennen levyjen asentamista. Kattohuopaa irrotetaan kaikilta sivu-reunoilta noin 10 cm:n matkalta.

Katto tarkistetaan kolhujen ja pai-naumien varalta. Niitä todennäköisesti löytyy, jos kyseessä on vanhempi katto. Katto oikaistaan rimoituksella niin, että pinnasta tulee täysin tasainen levyjä varten. Rimat kiinnitetään olemassa oleviin kattokannattimiin, joiden väli on tässä tapauksessa hieman alle 80 cm. Onneksi suositeltava rimaväli näille teräslevyille on alle 90 cm. Tarkista aina valitsemiesi kattolevyjen vaati-mukset ennen kuin ryhdyt toimeen. Tämän autokatoksen katon mitat ovat 3300 x 8100 mm, joten tilaamme kuusi profiloitua teräslevyä. Näin levyt saadaan sopivasti limittäin.

Ohjeet

01
Valmistelut 2 Vaihe

Sorkkaraudalle on käyttöä, kun pitää poistaa vanhat tuulilaudat ja kolmiolistat katon reunoilta.

1

Kattohuovasta poistetaan noin 10 cm:n kaistaleet reunoista, jotta voit poistaa päätysivujen kolmiorimat. Huopa viilletään kokonaan auki, kunnes vastaan tulee aluslaudoitus.

2

Kolmiorimat poistetaan nauloi-neen ja kattohuopajäänteineen, mieluusti koko pituudelta. Kun kolmio-rimat on poistettu, pinta on tasainen ja uudet rimat voidaan kiinnittää siihen.

02
Katto oikaistaan 4 Vaihe

Teräslevyjä ei asenneta suoraan vanhalle kattopinnalle, vaan uuden vaaka-rimoituksen päälle. Rimat kiinnitetään vanhan kattopinnan aluslaudoitukseen ja kattokannattimiin.

Rimat kiilataan, jotta vanhan katto-pinnan painaumat ja kolot saadaan oikaistua tasaiseksi kattolevyjä varten.

Yksinkertaisin keino on käyttää val-miita kattorimoja, mutta me halusimme säästää, joten sahasimme varastossa olevat laudat pituussuunnassa rimoiksi.

Rimat pitää asentaa tarkasti katto-kannattimien kohdalle, jotta uudesta rakenteesta tulee mahdollisimman vahva.

1

Jaa rimat tasaisesti vanhalle katto-pinnalle. Niiden pitää sijaita tarkasti kannattimien kohdalla, minkä voi varmis-taa narun avulla. Rimat kiinnitetään väli-aikaisesti ruuvilla kummastakin päästä.

2

Ensin kiinnitetään rimat katon ylä- ja alareunaan. Kiilaa ne huolella, jotta ne ovat tarkasti vaakasuorassa, ja ruuvaa ne kiinni aluslaudoi-tuksen läpi kannattimiin 50 cm:n välein.

3

Kiristä saumausnaru kireälle ylä- ja alarimojen väliin. Narut kummallakin sivulla ja kaksi narua metrin välein riittävät hieman yli kolmen metrin levyiseen kattopintaan.

4

Kaikki keskimmäiset rimat kiila-taan niin, että ne koskettavat narua nostamatta sitä, ja rimat ruuvataan kiinni. VINKKI: Jotta et osuisi naruun, voit nostaa sitä 5 mm molemmista päistä ja säilyttää 5 mm:n etäisyyden narun ja rimojen välillä.

03
Profiilit ja listat 2 Vaihe

Räystäälle asennetaan räystäspelti. Sen tehtävänä on varmistaa, että vesi valuu kunnolla katolta kouruille, jotka asennetaan myöhemmin.

Tässä joudumme asentamaan räys-täälle laudan koko katon leveyteen räystäsprofiilin tueksi, jotta profiili saadaan kunnolla kiinni.

Katoksen sivuille rimojen väliin asennetaan apulistat, sillä vanha kattopinta ei ole tarpeeksi vahva, jotta uudet tuuli-laudat voitaisiin kiinnittää kestävästi pelkästään kattopintaan.

Apulistat ovat kooltaan 25 x 50 mm, ja ne sahataan pituuteen niin, että ne sopivat rimojen väliin.

1

Asenna räystäspelti räystäälle. Tässä kiinnitämme räystäspellin tueksi 25 x 126 mm:n tukilaudan koko katon leveyteen. Kiinnitä räystäspelti sinkityillä huopanauloilla. Räystäspelti takaa, että sadevesi valuu katolta kunnolla pois.

2

Apulistat asennetaan rimojen väliin katon sivuilla, jotta tuulilaudat saadaan johonkin kiinni. Apulistojen koko on 25 x 50 mm. Ne kiinnitetään alapuolelta aluslaudoituksen läpi. Kun tämä on tehty, työpäivä päättyy.

04
Levyt asetetaan katolle 2 Vaihe

Nyt kattolevyt asennetaan katolle ja kiinnitetään rimoihin. Ensimmäinen levy asennetaan räystäälle: aloitamme oikeasta reunasta. Kattolevy ylettyy pari senttimetriä räystäspellin yli, jotta vesi valuu katolta kou-ruun. Tarkista, että levyt asettuvat räystää-seen ja sivuihin nähden suoraan kulmaan ja että levyt sopivat leveydeltään niin, että etäi-syys tuulilautoihin on sama molemmissa sivuissa, kun kaikki kolme levyä on asen-nettu. Kun ensimmäinen levy on kohdallaan, se kiinnitetään. Toinen levy asennetaan en-simmäisen päälle ja työnnetään katon ylä-reunaan kiinni. Levyn pituus on mitoitettu niin, että levyt limittyvät 20 cm. Sivuilla levyt limittyvät yhden aallon verran.

Koesovita levyjä ja tarkista vesivaa’alla, että levyt ovat täysin suorassa, ennen kuin ruuvaat ne kiinni.

1

Levyliitokset tiivistetään rakennus-silikonilla. Pituusliitoksissa molempiin levyreunoihin laitetaan silikonivanat. Levyjä limitetään 20 cm. Sivulimityksissä silikonivana laitetaan alemman levyn aallonharjalle.

2

Levyt ruuvataan kiinni rimoihin molemmista levypäädyistä jokaisen aallon pohjasta. Sivuista levyt kiinnitetään toisiinsa aallonharjalta 40 cm:n välein. TÄRKEÄÄ! Sivulimitykset on kohdistettava rimojen kohdalle, jotta levyt saavat tukea.

05
Uudet tuulilaudat 5 Vaihe

Nyt asennetaan uudet tuulilaudat. Tämän autokatoksen tuulilautojen pitää kattaa 29 cm korkea väli, joten käytäm-me kolmea lautaa. Tuulilaudoissa on urat ja pontit, joten niiden pontit vain työnnetään uriin. Ylimmästä tuulilau-dasta poistetaan pontti ja alimmasta ura, jotta kokonaisuudesta tulee siisti.

Tuulilaudat kiinnitetään kattokannat-timien päätyihin ja apulistoihin, jotka on jo asennettu rimojen väliin.

Kun laudat on kiinnitetty, autokatoksen etu- ja sivureunoihin asennetaan peiteprofiilit. Profiilit varmistavat, että vesi ei pääse tuulilautojen taakse aiheuttamaan lahoa.

Nyt se on valmis! Muistuttaa upouutta autokatosta, vaikka itse asiassa vain katto ja tuulilaudat ovat uusia.

1

Kiinnitä ylin tuulilauta. Yläreunan on myötäiltävä katon aallonharjaa (kun pontti on poistettu). Aseta esim. vesivaaka ja pari listaa katon aallonharjalle ja anna niiden ylettyä reunan yli. Näin voit helposti nähdä, mihin lauta pitää sijoittaa.

2

Toinen ja kolmas tuulilauta kiinnitetään. Lautojen ura työnne-tään alla olevan jo asennetun tuulilaudan ponttiin. Alimmasta laudasta on poistettu pontti, jotta se näyttää siistimmältä.

3

Asenna peiteprofiilit katon reunoille niin, että laudan reuna jää profiilin sisään. Kiinnitä profiili aallonharjoihin 3,8 x 20 mm:n kateruuveilla ja tuulilaudan yläreu-naan 3,8 x 35 mm:n itseporautuvilla ruuveilla.

4

Aseta prof ilit kulmissa toistensa päälle. Nämä peiteprofiilit ovat 2 m pitkiä ja niitä pitää limittää 10 cm:n verran. Pitkillä sivuilla profiilit kiinnitetään 50 cm:n välein. Päädyissä kiinnitykset 30 cm:n välein.

5

Nyt jäljellä on enää tuulilautojen maalaaminen. Ne on ensin pohjustettu, ja nyt ne maalataan kahteen kertaan täyspeittävällä puunsuojalla.

Materiaalit

• Rimoja (tässä 25 x 125 mm lautoja, jotka halkaistiin 25 x 60 mm)
• Ruuveja, 5 x 60 mm ja 5 x 80 mm
• Muovikiiloja ja kovalevypaloja
• Teräksisiä profiloituja levyjä
• Peiteprofiileja
• Räystäspeltiprofiili (pituus 2 m)
• Itseporaut. kateruuveja, 3,8 x 35 mm
• Kateruuveja, 3,8 x 20 mm
• Tuulilautoja (25 x 125 mm, painekyllästettyjä)
• Apulistoja (25 x 50 mm)

Erikoistyökalut

• Levysakset: Räystäspellin ja peitelistojen lyhentämiseen
• Kuviosaha (metalliterä): Teräsprofiilien ja -levyj

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

900 euroa

Piirustus

Profiloidut teräslevyt

Profiloituja teräslevyjä on erilaisia, joten on tärkeää tarkistaa valittavan tuotteen erityisominaisuudet. Tässä kohteessa kattokaltevuus on alle 15°, joten 0,5 mm:n levypaksuuksilla rimavälit eivät saa olla yli 90 cm. Sivuilla levyt limitetään aallon verran. Kun kattokaltevuus on suhteellisen loiva kuten tässä, levyjä limitetään vähintään 20 cm pituussuunnassa ja limityskohta sijoitetaan rimalle ja tiivistetään rakennus-silikonilla. Levyt voi tilata omien pituusmittojen mukaan. Tässäkin kohteessa olisimme voineet välttää levyliitokset pituussuunnassa, mutta valitsimme pienemmät levyt, koska kuutta pientä levyä on helpompi käsitellä kuin kolmea isoa.

Ensimmäinen teräslevy (1) asennetaan ala-reunaan, ja sitten levy (2), joka yltää katon yläreunaan asti. Loput neljä levyä asennetaan samaan tapaan.

Profiloidut teräslevyt

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …