Aluskate - Talon tärkein elementti

Aluskatteen pitää kestää yhtä pitkään kuin vesikatonkin. Tämän vuoksi se on syytä valita oikein jo alun alkaen. Tästä oppaasta voit lukea kolmen yleisimmän aluskatteen ominaisuuksista, hinnoista ja kestävyydestä.

Vesikatto on tärkeä osa taloa, mutta aluskate on vielä tärkeämpi., sillä se pitää kattorakenteen kuivana, vaikka vettä tulisi kuin kaatamalla tai katolle kertyisi tuiskulunta.

Historian kuluessa on huomattu, että vesikatteiden tiiviys vaihtelee ja ne alka-vat ajoittain vuotaa. Vikoja on perintei-sesti yritetty korjata kattoa paikkaamalla. Vaatimustason noustessa katto-vuotoihin ryhdyttiin kuitenkin kiinnittä-mään tarkempaa huomiota ja vuotoja alettiin torjua. Yksi ratkaisuista oli asentaa tiivis aluskate vesikatteen alle.

Aluskatteen tarkoitus on johtaa läpi päässyt vesi, tuiskulumen sulamisvedet, tiivistynyt kosteus ym. pois niin, etteivät ne turmele alla olevia rakenteita. Aluskate suojaa rakenteita vedeltä ja lumelta, jotka kulkeutuvat katteen alle tai tiivisty-vät katteen alapintaan katteen ulko-ja sisäpuolella olevan ilman lämpötilaeron vuoksi. Nykyisin aluskate asennetaan käytännössä kaikkien vesikattojen alle.

Erilaisia aluskatteita

Aluskatteita käytetään tiili-, pelti- ja kui-tusementtikatteiden alla. Huopakat-teessa aluskatetta ei aina tarvita, vaan umpilaudoitus korvaa sen. Sen sijaan huopakattolaattojen alle ja loiville katoille asennetaan aina aluskate. Aluskatteet jaetaan eri luokkiin käyttö-tavan mukaan. Vapaasti asennettavat aluskatteet jaetaan tiiviisiin ja vesihöy-ryä läpäiseviin. Materiaaleina ovat vah-vistetut muovikalvot sekä hengittävät kalvot ja bitumi- ja kartonkikermit.

Vesikattomateriaali määrää usein aluskatteen laadun, mutta myös tietyt rakenteet vaikuttavat katteen valintaan. Lisäksi aluskatteiden hinnoissa ja kestävyydessä on eroja.

Kestävyydellä on erityisen tärkeä merkitys valittaessa aluskatetta. Ei ole mukavaa joutua purkamaan uutta vesikatetta muutaman vuoden kuluttua sen vuoksi, että sen alla oleva aluskate on vaurioitunut. Selvitä siis vesikatteesi arvioitu elinikä, jotta osaat valita myös aluskatemateriaalin oikein.

Kerromme tässä katsauksessa alus-katteiden toimivuudesta, eduista ja huonoista puolista. Kartoitamme toki myös niiden hintoja ja kestävyyttä.

Muovikalvon valintaperusteena pitää olla, että valittu vesikatto-materiaalikaan ei missään tapauksessa kestä yli 30 vuotta.

Muovikalvot

HALPA ja riskialtis

Aluskatekalvoilla on yhä huonohko maine. Ensimmäiset vuodat olivat nimittäin huono-laa tui sta ohutta muovia, joka ei kestänyt kauaa. Niiden käyttö johti kosteus vaurioihin ja jopa laho- ja homeongelmiin. Nykykalvot ovat huomat-ta vasti laadukkaampia.

1970-luvulla käytettiin aluskatteena mm. erilaisia, mahdollisesti kuiduilla vahvistettuja muovikalvoja, joita myytiin läpinäkyvänä ja mustana versiona. Osa näistä tuotteista haurastui ja muuttui hyvin nopeasti käyttö-kelvottomaksi. Syntyi ongelma, kun aluskat-teen elinikä jäi varsinaisen vesikaton elini-kään huomattavasti lyhyemmäksi. Lisäksi aluskatteen vaihto edellytti työlästä ja kallista vesikaton ja ruoteiden purkua.

Muovikalvokatteet jaetaan vesihöyryä läpäiseviin ja ilmatiiviisiin. Läpäisevistä aluskatteista kertyneet kokemukset ovat osoittaneet, että ne eivät siirräkään niin paljon kosteutta kuin olisi toivottu, ja tämän vuoksi vesihöyryä läpäisevän aluskatteen alla olevan tilan tuuletuksesta on huoleh dit-tava erityisen tarkasti.

Läpäisevän aluskatteen ongelmana on mm. se, että se jäätyy nopeasti pakkasella, jolloin se menettää vesihöyryä läpäisevän ominaisuutensa. Seurauksena voi olla mm. sulamisongelmia, jolloin muovikalvosta vapautuu niin paljon sulavesien aiheutta-maa kosteutta, että rakennus voi niiden seu-rauksena kärsiä kosteus- tai vesivaurioita.

Hyvät ja huonot puolet

Edut:
• Helppo ja nopea asentaa
• Verrattain edullinen
• Seinien, putkien, kattoikkunoiden yms. liitokset on helppo tiivistää

Huonot puolet:
• Kestää korkeintaan 30 vuotta
• Jotkut tuotteet eivät siedä UV-säteilyä ja kestävät vain muutamia vuosia
• Kalvo rikkoutuu helposti esim. terävistä työkaluista
• Voi läpättää ja pitää ääntä kovalla tuulella.

Muovikalvon asennusvaatimukset:
Aluskatteen on jatkuttava pitkälle räystäälle asti aina räystäspeltiin ja tippanokkaan saakka.

Muovikalvokatteen käyttö edellyt-tää aina rakenteen hyvää tuulettumista. Sen alla olevat eristeet eivät saa yltää aluskatteeseen asti. Selvitä huolellisesti valmistajan ohjeet ja rakennusmääräyk-set. Harjalla ja räystäillä tulee olla riittä-vät tuuletusraot. Näin kalvo ei taivu kannattimien väliin, eikä osu eristeisiin.

Muovialuskatteet maksavat n. 4-8 €⁄m2.

Vesihöyryä läpäisevä vai tiivis muovikalvo?

Vesihöyryä läpäisevä muovikalvo voi joko imeä kosteutta tai päästää tietyn määrän kosteutta lävitseen. Tämän kal-taisten muovikalvojen ongelmana on se, että jos kosteutta tiivistyy enemmän kuin kalvo kestää, kosteus voi kerääntyä kalvon alapuolelle. Tällöin kattorakenne altistuu vakaville kosteusvaurioille.

Ilmatiiviit muovikalvot eivät päästä lävitseen vettä tai kosteutta, vaan ovat yhtä tiiviitä kuin kumi. Tämän vuoksi aluskatteen ja eristeiden väliin on jätet-tävä tuuletusväli, jotta ilma voi kuljettaa kosteuden pois kattorakenteista.

Jos valitset puukuitulevyt, saat hyvän ja edullisen aluskatteen, joka kestää jopa 50 vuotta.

Puukuitulevyt

JÄRKEVÄ ja edullinen

Öljykarkais tu kovalevy (kuitulevy) on helppo asentaa, hukkapaloja ei jää juuri lainkaan, ja le vyt jäykistävät koko katto raken netta. Lisäksi ne hylki vät vettä ja kestävät kosteutta vakio-levyjä paremmin. Kuitu-levy pohjaisia aluskatteita on useita laatuja.

Kuitulevystä tehdyt aluskatteet ovat hengit-täviä ja päästävät kosteuden hitaasti lävit-seen mutta ovat kuitenkin vedenpitäviä. Levyn yläpinta on öljytty, joten vesi valuu tarvittaessa hyvin alas kattokouruille. Levyjen asennus sujuu nopeasti. Levyt voi-daan kiinnittää toisiinsa S-koukuilla. Koukut estävät levyjen välistä rakoa avautumasta.

Puukuitulevyjen käyttö edellyttää kaik-kien läpivientien, savupiipun ympärystön ja muiden vastaavien rakenteiden tiivistä-mistä, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan niistä sisään. Myös levyjen väliset saumaraot voi teipata tai nitoa kiinni, jos rakenteesta on tärkeää saada mahdollisimman ilmatiivis.

Aluskatteen alla olevan tuuletusvälin tulee olla vähintään 200 mm, kun katon kal-tevuus on <1:20 ja vähintään 100 mm tätä jyrkemmillä katoilla. Tuuletusvälillä taataan, että levyt eivät taivu kattotuolien välissä alaspäin ja osu eristeisiin. Jos puukuitulevyn alapinta on kostea ja koskettaa alla olevia eristeitä, levystä imeytyy kostetutta eristeisiin. Vesi kostuttaa kattorakenteen ja altistaa sen laholle ja sienille, aivan kuten kosketet-taessa märän teltan sisäpintaa.

Hyvät ja huonot puolet

Edut:
• Nopea ja helppo asentaa
• Vähän hukkamateriaalia
• Kestää päällä kävelyä
• Ei läpätä tuulessa eikä pidä ääntä

Huonot puolet:
• Liitokset ja pellitykset on katettava kuituvuodalla, metalliprofiileilla ja bitumikermillä.
• Levyt on suojattava rakentamisen ajan, jotta ne eivät ime kosteutta.

Kuitulevjen asennukseen liittyvät vaatimukset:
Aluskatteen tulee jatkua räystäspellille asti. Aluskatelevyn ja räystäspellin liitos tiivistetään bitumikermillä, ja peltinen tippanokka johtaa veden vesikouruille.

Puukuitulevyt maksavat noin 3-4 /m2.

Aluskate kiinnitetään tuuletusvälirimoilla, jotka naulataan kiinni naulaimella. Kun tämä on tehty, aluskate jäykistää koko kattorakennetta.

Jos valitset kalliin, vankan harva-laudoituksen bitumikermi vuotineen, saat takuulla tiiviin aluskatteen, joka kestää yhtä pitkään kuin vesikattokin.

Aluslaudoitus

LOISTAVA mutta kallis

Tärkein periaate on, että aluskatteen tulee kestää vähintään yhtä pitkään kuin varsinainen vesi-katto. Tämä puhuu ns. kiinteän alus-/harvalaudoi tuksen valitsemisen puolesta jopa 100 vuotta kestävien tiili-, kupari- ja laatta vesi-kattojen alla.

Kiinteät aluskatteet rakennetaan yleensä laudoista, OSB-levyistä, vanerilevyistä tai kalvomateriaaleista. Erilaisiin materiaali-valintoihin liittyy myös materiaalien erilaisia hyviä ja huonoja puolia.

Laudoitusratkaisu tuottaa vähiten hukkaa, ja se on lähes yhtä nopea asentaa kuin levyaluskatekin.

Harvalaudoitusta suositellaan usein aluskateratkaisuksi, sillä se pystyy parhaiten sito-maan ja luovuttamaan kosteutta, jota joka tapauksessa usein kerääntyy yläpohjaraken-teeseen. Homekasvustoa muodostuu yleensä jossakin vaiheessa kiinteän aluskat-teen alle, vaikka yläpohjarakenteen tuuletus olisi kunnossa. Tiiviit OSB-tai vanerikatto-levyt ovat alttiimpia hometartunnoille kuin harvalaudoitus, jonka vuoksi näitä levyma-teriaaleja ei enää suosita yhtä paljon.

Kiinteä levy-/laudoitusaluskate ja bitumi-kermi ovat ilmatiiviitä, joten tuuletuksesta on huolehdittava niiden alapuolella. Alla olevat eristeet eivät saa yltää aluskatteeseen asti. Ilmarakoa tulee olla vähintään 50 mm ja harjalla ja räystäillä on oltavat riittävän suuret tuuletusraot.

Hyvät ja huonot puolet

Edut:
• Sopii kaikkiin kattotyyppeihin
• Ei lepata ja pidä meteliä
• Parantaa katon äänieristystä
• Läpivienteihin yms. voi käyttää samaa bitumikermiä kuin muuallakin katossa
• Jäykistää kattorakennetta

Huonot puolet:
• Aikaa vievä
• Kallis
• Laudat ja levyt on suojattava raken-nusaikana, kunnes ne on peitetty bi tu mikermillä, jotta ne eivät kostu.

Kiinteän harvalaudoituksen asennusvaatimukset:
• Lautojen tulee olla ponttilautoja ja enintään 115 mm leveitä.
• Laudat asennetaan pontit ylöspäin 1-2 mm:n saumavälein, jotta ne voivat elää hieman.
• Laudat kootaan pituussuunnassa kannattimien päälle limittäin joka kolmas lauta.
• Jokainen lauta kiinnitetään katto tuo-l eihin yhdellä naulalla /kattotuoli.

Harvalaudoitetun aluskatteen hinta on noin 40 €/m2.

Bitumikermi asennetaan vaakaan ja naulataan ja liimataan sauma-kohdista. Päälle kiinnitetään 25 mm:n tuuletusvälirimat ja ruoteet, kuten muitakin aluskatteita käytettäessä.

    Muut lukevat juuri nyt …