Aluskate, joka kestää

Kiinteä aluskate on ehdottomasti paras vaihtoehto, kun haluatvarmistaa katon tiiviyden. Lue seuraavasta numerosta (10/2007), kuinkatiilikatto asennetaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
9 päivää
Hinta
3500 € /148 m²

Johdanto

Katon voi toki asentaa suoraan kat-totuoleihin kiinnitettyihin ruotei-siin. Sellaista kattoa ammatti-ihmiset kutsuvat vain säänsuojaksi, koska se suojaa taloasi kastumiselta vesisa-teessa, mutta sen tiiviimpi se ei sitten olekaan. Tuuli pääsee katon alle, ja kun-non lumituisku ja kaatosade eivät ne-kään ole pidettävissä katon ulkopuolella.

Tämän vuoksi useimmat asentavat taloonsa aluskatteen. Myös Norjassa ja Ruotsissa tehdään näin, sillä heillä on kokemusta lumituiskusta. Vähälumi-semmassa Tanskassa ollaan niin ikään siirtymässä aluskatteen käyttöön.

71 prosenttia viallisia

Valitettavasti ongelma on Tanskassa ratkaistu monien vuosien ajan pelkällä muovisella aluskatteella. Monet katema-teriaalit eivät kuitenkaan ole kestäneet säiden armoilla. Jotkin ovat haurastuneet auringon ja jotkin tuulen vaikutuksesta, vaikka ovatkin suojassa vesikatteen alla. Tulos on yleensä ollut sama: talon myyn-tiarvo on laskenut tai katto on pitänyt vaihtaa.

Tanskan rakennustarkastusviraston mukaan 473:sta viiden vuoden ja 201:stä vuoden kuluttua jälkitarkastetusta tä-mäntyyppisestä aluskaterakenteesta kaikkiaan 71 prosenttia oli viallisia. Vas-taavasti ”vain” noin 30 % kiinteistä alus-katerakenteista oli viallisia. Tämän kat-torakennusurakan toteuttanut pariskun-ta ei epäröinyt hetkeäkään. Heidän mie-lestään seuraavat sata vuotta kestävään tiilikattoon ei missään nimessä tehdä muovista aluskatetta. He valitsivat ta-loonsa kiinteän aluskaterakenteen - aluskatteiden Rolls-Roycen.

Aluskatteissa paljon vikoja

Tanskan rakennustarkastusviraston tutkimuksen mukaan erityisesti ns. massatavarasta valmistetut alus-katteet ovat usein viallisia. Tällaiset katteet on usein valmistettu diff uusio-tiiviistä tai osittain diff uusiotiiviistä muo-viliinasta. Ne ovat kiinteää aluskatertta huomattavasti edullisempia.
Tutkimuksessa tutkittiin 550 rakenteilla olevaa taloa. Tulosten perusteella 82 % diff uusiotiiviistä muovisista aluskatteista oli kiinnitetty väärin. Vikoja oli putkien lä-pivienneissä, liiassa kosteudessa, asenta-misessa ja puuttuvassa tuuletuksessa.
Osittain diff uusiotiiviistä muoviliinoista toteutetuista rakenteista vastaavalla ta-valla viallisia oli 79 %. Osa vioista oli sellai-sia, että ne olivat suoraan vahingollisia talon muille rakenteille. Vastaavasti kiinteistä aluskatteista viallisia oli ”vain” 32 %. Viat johtuivat useimmiten puuttu-vasta tuuletuksesta.

Ohjeet

01
Vesikourujen laitto 8 Vaihe

Heikki aloitti aluskatelevyjen asentami-sen alhaalta katon reunasta, jonne myös kiinnitetään vesikourut. Lopun urakasta hän antaa säästä johtuen odottaa niin pitkään kuin mahdollista.

Vesikourujen kaadon tulee olla vä-hintään kaksi milliä jokaista metriä koh-ti. Jos syöksyputken on tarkoitus olla lä-hes keskellä, tarvitaan hieman laskel-mia. Tässä tapauksessa kaadon syöksy-putkeen asti tulee olla 23 mm talon toi-selta puolelta ja 28 mm toiselta puolelta.

Kannattimet jyrsitään kiinni levyi-hin, jotta ne ovat täysin linjassa. Kan-nattimien taivuttamisen ja kiinnittämi-sen jälkeen asennetaan katelevyt.

1

Alin rivi levyjä nostetaan paikoilleen ensin. Ne on pontattu, joten ne työnnetään paikoilleen ja ruuvataan kiinni alla oleviin rimoihin.

2

Yläjyrsimellä tehdään urat kourujen kannattimille, joiden tulee olla täysin linjassa levyjen kanssa. Näin päälle asennettava kate saadaan istumaan alhaalta.

3

Vesikourun on kallistuttava vähintään 2 mm/m. Heikki ottaa talojen molemmista päistä mitat syöksyputkeen saakka ja laittaa sitten merkit kourun kannattimille.

4

Kannattimet taivutetaan erityi-sellä taivuttimella merkkien mu-kaan. Heikki vuokrasi taivuttimen samasta paikasta, josta hän osti vesikourut. Taivutti-men käyttö vaatii aluksi hieman totuttelua.

5

Kourun kannattimet tarkistetaan vielä kerran, jotta vesikourut saadaan täsmälleen linjaan.

6

Kannattimet ruuvataan kiinni tasapäisillä ruuveilla, jotta ne eivät nouse myöhemmin asennettavan katteen läpi.

7

Alumiinireunus liimataan rakenteen alareunaan alkoholi-pohjaisella silikoniliimalla.

8

Alumiinireunus ohjaa sadeveden vesikouruun. Kaikki liitokset ja ruuvinaukot tiivistetään silikonitiivisteellä, jotta ne eivät vuoda eivätkä koverra katetta.

02
Valmistelut 3 Vaihe

1

Vanhat kattotuolit valmistellaan uutta aluskatetta varten. Naulat ja vanhojen tiilien jäämät poistetaan.

2

Myös vanhat rimat poistetaan. Levyt ovat niin jäykät, että ne voidaan asentaa suoraan kattotuoleihin.

3

Kattotuolit käsiteltiin kertaalleen puunsuojalla ennen kuin ne katetaan jälleen. Nyt puuhun on helppo päästä käsiksi joka puolelta.

03
Levyjen asennus 4 Vaihe

Levyistä koostuva aluskate kestää yhtä pitkään kuin tiilikattokin. Oikein toteu-tettuna se myös mahdollistaa pohjara-kenteen ja tiilien välisen tuuletuksen, jo-ka vuorostaan suojaa puuosia.

Levyt ovat vedenkestävää, jäykkää ristivaneria, joten lisäjäykistämistä ei tarvita. Pontatut levyt tulee asetella li-mittäin pitkän, yhtäjaksoisen pystysuo-ran liitoksen välttämiseksi. Ponttaus mahdollistaa täysin tiiviit liitokset.

Raskaiden levyjen nostelemiseen tarvitaan kaksi henkeä. Aloita työ alhaalta levyistä, joihin on kiinnitetty kourujen kannattimet, ja etene siitä ylöspäin.

1

Rakennelevyt asetellaan limittäin suhteessa toisiinsa, jolloin vältytään yhtäjaksoiselta pystysuoralta liitokselta. Levyjen nostoon tarvitaan kaksi henkilöä.

2

Levyjen ponttauksen ansiosta liitoksista tulee tiiviit. Levyt kannattaa kääntää oikein päin jo katolle lähdettäessä.

3

Levyt ruuvataan kattotuoleihin tasapäisillä ruuveilla, jotta ruuvit eivät vahingoittaisi päälle kiinnitettävää katetta.

4

Ylimmät levyt sovitetaan paikoilleen ja naulataan kiinni. Pian alusrakenne on valmis ja päällyskate voidaan kiinnittää paikoilleen.

04
Aluskate 6 Vaihe

Vesikatteen kiinteä alusrakenne tulee päällystää aluskatteella mahdollisim-man nopeasti, jotta vältytään pressujen levittämisen vaivalta.

Tähän taloon Heikki oli tilannut liima-kaistaleilla varustettua aluskatetta sen helpon asentamisen vuoksi. Katteesta poistetaan reunan muovifoliokaistale ja vuodat painetaan kiinni toisiinsa. Epä-onneksi taloon oli tilattu katetta, jota tu-li lämmittää ennen kuin sen sai kiinni-tettyä, joten nyt piti vielä kiireessä hankkia kaasupoltin.

Tähän työhön kannattaa ottaa joku kaveriksi. Kaksin työskennellessä kat-teen asentaminen sujuu helpommin.

1

Ensimmäinen vuota rullataan auki ja asetetaan paikoilleen. Alareuna kiinnitetään alumiinireunukseen.

2

Yläreuna kiinnitetään niittipistoolilla tai hakasnaulaimella, kuten tässä.

3

Heikki asettelee aluskatevuodat reilusti päällekkäin ja huolehtii saumauksesta myös ylöspäin.

4

senttiä päällekkäin menevät saumat lämmitetään kaasupoltti-mella, jotta ne saadaan kiinnittymään alempaan vuotaan. Liimaus tukkii myös hakasnaulaimen katteeseen tekemät reiät.

5

Painekyllästetyt rimat naulataan pystysuoraan ennen kuin ruodelaudat asennetaan paikoilleen. Rimoilla saadaan ruoteiden ja alusrakenteen väliin tarvittava tuuletus.

Katto paikalleen. Nyt on aika valita katon verhoilumateriaali. Alusrakenteen päälle voi asentaa kaikkea aina lasitetuista tiilistä aaltomaisiin eterniit-tilevyihin. Kaikissa tapauksissa sisäraken-teet on suojattu tehokkaasti kiinteällä alusrakenteella. Nämä rakentajat valitsivat vanhan talonsa tyyliin sopivan tiilikaton.

Vie aikaa

3 päivää levyihin
3 päivää reunapeltiin, vesikouruihin ja kannattimiin
3 päivää aluskatteeseen ja rimoitukseen

Hinta

Noin 3500 € / 148 m².

Vaikeusaste

Kun kattotuolit on saatu paikoilleen, työ helpottuu. Huolellinen on toki oltava.

Piirustus

Tältä aluskate näyttää

Rakennelevyt on kiinnitetty kattotuoleihin ja verhoiltu aluskatteella. Niiden päälle on nostettu ruoteet vesikattoa varten. Alimpana ovat kourujen kannattimet, jotka puolestaan on kiinnitetty alimpaan levyyn.

Tältä aluskate näyttää

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Aluskate