Oikeat kulmat - joka kerta

Jotta kulmien sahaus onnistuisi, kaikkien mittojen on oltava täysin oikein.Näytämme, miten ammattilaiset selvittävät niin kulmia, suhdelukuja kuinprosenttejakin. Luettuasi voit olla varma omien projektiesi onnistumisesta.

Kiinnittämällä kolme rimaa toisiinsa siten, että sisäsivuista muodostuu kolmio suhteessa 150, 200 ja 250 cm (eli 3:4:5) kirvesmies voi olla varma, että terassin kulmista tulee suorat.

Jos maailma olisi täysin suora ja kaikki kappaleet suorakul-maisia, monet asiat olisivat helpompia. Vinoja kulmia tai laatoituksen oikeaa kaatoa ei kuitenkaan tarvitse pelä-tä. Vinojen kulmien kanssa on itse asiassa yhtä helppo työsken-nellä kuin suorienkin, kunhan vain tietää, miten toimia.

Ensinnäkin kulmat ovat paljon helpompia kuin useimmat meistä muistavat matematiikantunneilta. Lisäksi työssä huo-maa nopeasti, että toimintaa ohjaavat toistuvasti yhdet ja samat mitat ja periaatteet.

Ei kannata pelästyä, vaikka asioita täytyy ajoittain pohtia asteissa ja joskus prosentteina tai suhdelukuina. Tälle on yksinkertainen selitys: asteiden mittaaminen ja käyttäminen toimii hyvin lyhyissä kappalaissa, mutta kun työskennellään hyvin pienten kulmien ja isojen etäisyyksien kanssa, on paljon helpompaa ja tarkempaa käyttää suhdelukuja. Entä prosentit ja promillit? Niiden kohdalla kyseessä on vain suhdeluku, joka voi olla joko 100 tai 1000. Ole siis huoletta, sillä artikkelin luettuasi et enää hikoile ja ahdistu heti, kun joku käynnistää keskustelun vinoista viilloista, tietyn asteisista kulmista, kaadoista tai omituisista prosenteista.

Lautojen ja listojen sahaus

Kulmaan sahatessa yhdeksän kertaa kymmenestä toimenpide tehdään suu-remmin miettimättä. Silloin kyseessä on suora kulma, joka on helppo merkitä suo-rakulmaimen avulla. Kulmaa sanotaan myös 90 asteen kulmaksi.

Kun viilto halutaan tehdä vähänkin vinoon, tarvitaan asteita. Asteiden hyvä puoli on se, että minkä tahansa kulman voi laskea nopeasti 360:stä asteesta, kuten täyttä ympyrää osiin jaettaessa.

Asteita mitataan ja käytetään lähes aina astelevyn avulla. Se voi esimerkiksi olla kouluajoilta tuttu muovinen astelevy, jossa puolikas ympyrä on jaettu 180 asteeseen. Verstaalla kulmamitta on hieman toisenlaisessa käytössä. Apuväline auttaa merkitsemään halutun kulman työstettävään puukappaleeseen.

Kulmamitta on hieno väline, mutta nikkarille se ei riitä. Nopein, helpoin ja tarkoin väline kappaleiden jakamiseksi hankaliinkin kulmiin on katkaisu-/jiirisaha. Siinä on sisäänraken-nettu astelevy, jossa jokaisen asteen väli on 2-3 kertaa suurempi kuin useimmissa astelevyissä. Tämä tekee kulman asettamisesta huikean helppoa - ja tarkkaa.

90 astetta sanotaan suorakulmaksi. Se on niin yleinen kulma, että harva ajattelee sitä 90-asteisena.

45 astetta on yleisin jiiri-kulma. Kaksi 45 asteen kul-maan sahattua kappaletta voidaan koota suoraan kulmaan (= 90 asteeseen).

60 asteinen kulma löytyy tasasivuisesta kolmiosta, ja 60 astetta jakaa ympyrän kuuteen yhtä suureen osaan.

Kaksi 30 asteen kulmaa muodostaa 60°:n kulman, mutta useimmiten 30° yh-distetään 60°:seen, jolloin tulokseksi tulee 90 astetta.

Tavallisin liitos sisältää kaksi suoraa kulmaa, esimerkiksi kahden listan yhteen liittäminen.

45 asteen jiiriliitosta käytetään hyvin usein esimerkiksi kehyksiin, pöytälevyihin yms.

60 astetta käytetään esim. kuusikulmaisiin kehyksiin, joissa kulmat ovat 120° (60 + 60 = 120).

Kulmat nähdään usein ”parina”. Sahan voi asettaa esimerkiksi 30°:seen tai 120°:seen, kun halutaan sahata 60 asteen kulmaan.

Puolista kulmista siistit nurkat

Kulman puolittaja voi olla paljon muutakin kuin 45 astetta. Tuulilaudat kohtaavat toisensa talon päätyseinällä 120 asteen kulmassa, jolloin molemmat laudat sahataan 60 asteen kulmaan (= kulman puolittaja).

Kulman puolittaja. Se on geometrinen käsite, joka saa monen kädet tärisemään. Todellisuudessa käsite on kuitenkin yksin-kertainen: Kun esimerkiksi kaksi oven peitelistaa yhdistetään kulmassa hienoon suoraan kulmaan, listoja ei suinkaan sahata suorakulmaisesti 90 asteen kulmaan vaan 45 asteen kulmaan. Nämä yhdessä muodostavat 90 astetta, ja 45 astetta kutsutaan tällöin suorakulman kulman puolittajaksi.

Tiukasti asiaa tarkastellen on toki hieman virheellistä puhua puolikkaista kulmista. Tästä huolimatta kulman puolittajalle tulee nikkaroidessa hyvin usein tarvetta.

Pitkät etäisyydet vaativat isot kulmat

Voit itse rakentaa ison suorakulmaimen, jolla voi merkitä minkä tahansa asteluvun. Jos piirrät ympyrän, jonka säde on 57,3 cm, ympärysmitasta tulee 360 cm. Tällöin 1 cm ympyrällä vastaa 1 astetta. Kun esimerkiksi haluat sahata levyn 79 asteen kulmaan, voit hakea kulman mittaamalla ympyrästä 79 cm:n matkan.

Pienestä suorakulmaimesta ei ole apua, kun ryhdytään suuriin projek-teihin. Olisi houkuttelevaa piirtää suorakulmainen viilto laudan poikki, mutta kun halutaan asentaa joitakin pitkiä listoja uusien lattialaattojen asennustyön ohjaamiseksi, tämä keino ei riitä. Jos 15 cm pitkässä kulmassa on vain 0,2 mm vinous toisessa päädyssä, laatat päätyvät 4 mm linjasta sivuun jo 3 metrin etäisyydellä. Tämän vinouden näkee selvästi.

Pitkiä etäisyyksiä varten tarvitaan suurempia mittavälineitä niin kauan kun työssä käytetään astelukuja. Ristilinjalaserista voi olla suunnaton apu, mutta sen pitää olla hyvä, jotta se selviää tehtävästä, jossa lasketaan uusien lattialaattojen sijainti. Tässä tapauksessa yksin-kertaisin ja varmin ratkaisu on ostaa alumiininen suorakulmain, jonka voi taittaa kolmioksi, ja jossa on suorakulma ja kaksi 45 asteen kulmaa.

Tarkkaa työtä tuntemattomin mitoin

Säätökulmain säädetään kulman mukaan ja lukitaan: työkalun voi siirtää työstettävään kohteeseen ja kulma voidaan merkitä.

Usein joutuu tekemään tarkkaa työtä kulmien kanssa ilman, että kulman astelukua on välttämätöntä tietää. Kun esimerkiksi sahaa keittiönpöytäle-vyä niin, että se istuu vinoon seinäkul-maan, kulman joutuu ”siirtämään” pöy-tälevylle tietämättä kulma-astetta.

Tarjolla on erilaisia työvälineitä, jotka voi säätää tiettyyn kulmaan ja lukita tämä kulma siksi aikaa, kun työväline siir-retään työstettävälle kohteelle. Tiukan paikan tullen voi selvitä kahdella pape-riarkilla, jotka sijoitetaan kummallekin seinäpinnalle ja teipataan sitten yhteen.

Kaikkia kulmia ei tarvitse tietää asteissa voidak-seen työskennellä tarkasti. Kulman puolittajaa voi esimerkiksi käyttää asettamalla kaksi tuulilautaa toisten-sa päälle haluttuun kulmaan ja merkit-semällä lautojen keskilinjan. Nyt käytettävissä on selkeä linja, jonka mukaan sahata.

Käytä suhdelukua, kun terassiin tarvitaan kaato

Kun terassilaatoitusta tehtäessä halutaan var-mistaa, että laatoituspintaan tulee riittävä kaato sadeveden viettämiseksi pois päin, voi huoletta unohtaa asteet. Kaato on hel-pompi ja tarkempi työstää suhdeluvun avulla, kun etäisyys on pitkä. Jos terassiin halutaan esimerkiksi 1 cm:n kaato metrille, kaadon ja merkinnän suhdeluku on siis 1:100.

Työtä ohjataan narun avulla, joka on kiris-tetty sopivalle korkeudelle päällysteen päälle siten, että narussa on se kaato, joka terassiin halutaan. Tämän jälkeen otetaan mitta narusta päällysteen pintaan. Tekniikka on yksinkertainen: Päällystettävän alueen pää-tyihin asetetaan kepit ja niihin merkitään sama korkeus digitaalisen vesivaa’an tai letkuvesivaa’an avulla. Tämän jälkeen siihen merkkikeppiin, joka sijaitsee kaatolinjan ala-päässä, merkitään haluttu kaato: Jos keppien väli on esimerkiksi 300 cm, ja kaadoksi halu-taan 1:100, laitetaan tämä toinen merkki 3 cm ensimmäistä merkkiä alemmaksi.

Tämän jälkeen naru voidaan kiristää ja työt aloittaa turvallisin mielin.

Suhdelukujen käyttö pitkillä etäisyyksillä on kätevää, koska suhdeluku voidaan laskea salamannopeasti juuri työstettävää pituutta varten. Tämä tarkoittaa sitä, että työnteosta tulee sitä tarkempaa, mitä pidem-millä etäisyyksillä työskennellään - toisin kuin asteissa, jossa pienimmätkin epätarkkuudet kasvavat pitkillä etäisyyksillä.

Suhdelukujen järjestelmä on yksinkertainen: Kun kaksi lukua kerrotaan samalla luvulla, kaadosta (tai kulmasta) tulee sama. Jos haluaa esimerkiksi 1 cm:n kaadon 50 cm:lle (1:50), ja terassi on 200 cm pitkä, voidaan molemmat luvut ker-toa neljällä, jolloin suhdeluvuksi tulee 4 x 200. Terassin toista päätä pitää siis laskea 4 cm.

Päällysteen päissä oleviin keppeihin merkitään ensin sama korkeus. Aloita siitä päästä, josta kaato alkaa ”viettää” alaspäin.

... ja merkitse sama korkeus (A) toisessa päässä olevaan keppiin...

... ja merkitsemällä tähän samaan keppiin lopuksi haluttu kaato (B). Kiristä naru kahden kepin väliin.

Etsi kattoon oikea kaltevuus

Kattokaltevuuden voi ilmaista sekä asteina että suhdelukuna. Älä kuitenkaan huijaa itseäsi. Kaikki sujuu hyvin, kunhan et sekoita näitä kahta mittaa toisiinsa.

Kattokaltevuusluku pitää yleensä tietää, kun päätetään vesikaton päällysteestä. Lähes tasa-katto vaatii esimerkiksi kaksi kattohuopakerrosta ollakseen tiivis, mutta 14° (1:4) kaltevalle katolle riittää yksi kerros itsekiinnittyvää huopaa. Upeat siipikattotiilet sen sijaan edellyttävät katolta 45 asteen kaltevuutta (1:1).

Jos aikomuksena on rakentaa autokatos, suunnittelussa käytetään asteita tai prosentteja, mutta työssä käytetään kuitenkin lähes aina suhdelukuja sen kummempia ajattelematta. Palkilla on yksi korkeus ja pituus, eikä näitä lukuja yleensä miellä suhdeluvuiksi.

Digitaalinen vesivaaka on hyvä väline kattokaltevuuden mittaamiseen.

1:1 kattokaltevuuson niin jyrkkä, että kattotiilet pysyvät tiiviinä pintana. Kattokaltevuus vastaa 45 astetta.

1:4 kattokaltevuuden (tai 14 astetta) omaava katto päällystetään yleensä esim. mineriittilevyillä.

1:6 kattokaltevuus (tai 9 astetta) vaatii vielä tiiviimmän ratkaisun, esimerkiksi kattohuovan.

Vesikourujen kaato ilmaistaan promilleina

Kun halutaan tehdä pieni kaato, vaikka vesikouruille, tavallinen astelevy on täysin käyttökelvoton. Mitta otetaan vaakalinjasta ja kaato merkitään toiseen päähän.

Tiiviit vesikourut vaativat vain pienen kaatokulman, joten kaato ilmoitetaan käyttöohjeissa yleensä promilleina (esim. 3 promillea). Tätä ei kuitenkaan pidä käsittää väärin.

Promilleissa (tai prosenteissa) ilmaistu kaato on yhä sama kuin suhdeluvuin ilmaistu kaato. Pituus-mittana käytetään vain joko tuhatta (promillea) tai sataa (prosenttia).

3 promillen kaltevuusaste vastaa siis suhdelukua 3:1000, ja suhdelu-vusta voidaan johtaa seuraava luku joko kertomalla tai jakamalla samalla luvulla kaksoispisteen molemmilla puolilla. Jos katto on 1000 cm (10 m) pitkä, kaadoksi saadaan siis 3 cm. 15 metriä (1500 cm) pitkä katto on 1,5 kertaa pidempi eli kaato on 4,5 cm.

Täydellinen kulma isoille aloille

Kiinnittämällä kolme rimaa toisiinsa siten, että sisäsivuista muodostuu kolmio suhteessa 150, 200 ja 250 cm (eli 3:4:5) kirvesmies voi olla varma, että terassin kulmista tulee suorat.

Ammattilaiset käyttävät työssään usein välinettä, jolla voidaan hyödyntää suhdelu-kuja pitkillä pituuksilla, ja saada kulmista näin varmasti oikeat. Kolmio on yksinker-tainen, varma ja täysin ilmainen apuväline. Tätä työkalua ilman on itse asiassa vaikea pärjätä, kun esimerkiksi pystytetään tolppia puuterassia varten.

Kolmion ideana on, että sen sivujen suhteet ovat 3:4:5, jolloin kahden lyhyen sivun väliseksi kulmaluvuksi tulee aina 90°. Suhdelukuja käyttämällä mittalukuja voidaan kertoa tai jakaa niin, että kolmio soveltuu kulloisenkin projektin suuruusluok-kaan. Lopputuloksesta tulee usein paljon tar-kempi kuin käytettäessä jotakin muuta mittaa.

    Muut lukevat juuri nyt …