Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

30 vankkaa vinkkiä laatoittajalta

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Laatoittaja auttaa 30 tuhdilla vinkillään sinut hienoon lopputulokseen, kun työstät kiveystä, terassia ja pihapolkua.

Kiveyksen tekeminen valetuista laatoista tapahtuu periaatteessa samalla tavalla riippumatta siitä, asennetaanko polkua, terassia vai pihatietä: kaikki multamaa kaivetaan pois, pohjalle asennetaan vankka kantava murskekerros ja sen päälle ohut asennushiekkakerros.

Tämän päälle tulevat päällystekivet, jotka saumataan saumaushiekalla. Pohjamurske luo vakaan pohjan, jos alueella on kosteusriski.

1: Asenna terassi hieman nurmea korkeammalle

Terassin pitäisi sijaita vähintään 3-4 cm ympäröivää nurmikkoa ylempänä. Nurmi nousee ajan myötä, sillä sinne tuodaan jatkuvasti uutta multaa. Jos nostat terassia vielä ylem-mäksi, mielellään 10 cm, se näyttää vielä hienommalta.

2: Hoida kaivuutyöt aamupäivän aikana

Kaivuu on päällystetyön rankin työvaihe, mutta jos vuokraat työhön minikaivurin, saat kaivettua terassille kuopan aamupäivän aikana - ilman selkäkipuja. Kun kaivat ajotietä tai terassia varten, yllätyt, kuinka paljon maata joudut poistamaan. 20 m2:n terassi 2 vaatii yleensä, että maata on poistettava noin 7 m3. Tämä on iso määrä maata käsin kaivettavaksi. Jos tontilla on tilaa, kannattaa harkita myös lavan hankkimista, jotta maan voi siirtää suoraan lavalle kaivuun tahdissa.

3: Tilaa sora alueen lähelle

Yritä saada sora ja kivet tuotua mahdolli-simman lähelle käyttöpaikkaa, ja mielui-ten vielä lavalla, jotta sora ei sekoitu alusmateriaaliin. Jos joudut kuljettamaan soraa loppumetrit kottikärryillä - tai vuokratuilla moottoroiduilla kottikär-ryillä - vuokraa myös muutamia muovi-sia levyjä, jotta et vaurioita nurmikkoa.

Vähänkin isompaa pihaaluetta työstettäessä voi säästää paljon aikaa ja selkää, kun vuokraa pienet moottoroidut kottikärryt.

4: Astele mukavasti terassin portaita pitkin

Jotta portaita olisi mukava kulkea, portaiden mitat on määriteltävä porraskaavan mukaan: E + 2 x N = 63 cm. E tarkoittaa askelman etenemää (syvyys) ja N nousua (korkeutta). 63 cm vastaa askelta, ja kaavassa nousu ker-rotaan kahdella. Nousua ei saisi olla yli 18 cm, ja puutarhassa askelmista halu-taan 4 usein syvät. Muista huoleh-tia myös askelmien kaadosta eteenpäin, jotta vesi valuu alas.

5: Sovita kivet kuvion mukaan

Neliskulmaiset kivet ja laatat voi asentaa monenlaisin kuvioin, ja upean mutta monimutkaisen kuvion valinta saattaa houkutella. Laske kuitenkin etukäteen, kuinka monta kiveä tai laattaa joudut sovittamaan erilaisia ratkaisuja varten. Jos asennat kivet ja laatat nk. moduuli-mittaan, voit usein vähentäää kivien leikkuutarvetta tai jopa välttyä siltä.

7: Asenna näkyvät reuna-kivet ensimmäiseksi

Jos haluat kiveyksesi ympärille näkyvän reunuksen, rakenna se ensin. Jos sen sijaan et halua reunojen näkyvän, työstä reunat vasta lopuksi. Näkyvä reunus koostuu betoniin asetetuista harkoista tai kivistä, jotka estävät muita kiviä työn-tymästä sivuun. Sama tulos saavutetaan näkymättömällä reunuksella, maakos-teaan betoniin tehdyllä kourulla, joka valetaan reunimmaisten kivien sivuun.

8: Viritä linjalanka

Vetämällä linjalanka kepiltä toiselle voit mer-kitä, mihin päällyste on tarkoitus sijoittaa, ja kuinka korkean haluat siitä. Kepit asetetaan hieman alueen ulkopuolelle, jotta ne eivät jää päällysteen tielle ja linjalanka kiinnitetään 2-3 mm kivien yläpintaa kor-keammalle, jotta se pysyy koko ajan irti kivistä eikä vahingossa työnny pois paikaltaan.

10: Vesi on usein ohjattava sorasta pois tiiviissä savimaassa

Jos maapohja on savinen tai muuten tiivis, kannattaa varsinkin pihatien alle tehdä maa-pohjaan kallistus ja sijoittaa salaojaputki sen matalampaan päätyyn. Näin vältytään lammi-koilta, joista vesi ei pääse pois. Jopa hyvin pieni määrä vettä, joka siivilöityy 10 hyvän ja tiiviin päällysteen läpi, voi ajan myötä pehmittää sorakerroksen niin, että se ei enää kanna. Terassissa tästä ei ehkä ole haittaa, mutta pihatiehen syntyy tällöin nopeasti autojen jäljiltä syvät ajourat.

11: Vala reunat helpolla tavalla

Kun käytät reunojen tekoon valmista kuivabetonia, voit tyhjentää säkit suo-raan kouruun, kastella, sekoittaa kevy-esti ja asentaa reunakivet kiinteään massaan. Työ käy helposti, ja pienissä hankkeissa tapa ei ole sen kalliimpi kuin se-mentin sekoittaminen itse.

12: Oikaise jättikul-maimella

Kun määrittelet oikeita kulmia, valmista lau-doista iso kolmio niin, että sen sivu-jen pituudet ovat 3, 4 ja 5 metriä. Näin voit no-peasti luoda oi-keat kulmat. Var-sinkin yksin työs-kennellessä kiin-teän ison suora-kulmaimen käyt-tö säästää mittaa-misen vaivan.

13: Saumaa kiveys työn edetessä

Saumaa kiveys sitä mukaa kun kivien asennus etenee. Näin vältät kulkua vasta asennetuilla kivillä. Kivet asennetaan 5 mm:n ilmaraoin, jotta rakoihin saadaan saumaushiekkaa tasaamaan tiivis ja jous-tava pinta. Käytä uunikuivat-tua hiekkaa. Hiekka ei saa ”rakentua silloiksi”, vaan sen pitää painua vapaasti alas.

14: Poista multamaa, jottei päällyste vajoa

Kaiva kaikki multamaa huolellisesti pois ennen kuin ryhdyt asentamaan kiveystä.. Muussa tapauksessa kiveys saattaa myöhemmin vajota, sillä multa on orgaanista, eikä se pysy kiinteästi paikallaan. Paraskaan asennustyö ja kantava murske ei auta, jos alusta liikkuu. Jos päällyste alkaa muutaman vuoden kuluttua vajota, kyse on hyvin usein juuri puutteellisista etukäteisvalmisteluista.

15: Kostea sora pakkautuu

Kun tärytät soraa, sitä kannattaa usein ensin hieman kostuttaa puu-tarhaletkulla. Tällöin levytärytin pakkaa sen paremmin yhteen, koska vesi voitelee rakeita niin, että sora pakkautuu pölyämisen sijaan. Yleensä kolme ajoa 200 kg:n levytäryttimellä riittää. Sora on tärytetty tarpeeksi tii-viiksi pinnaksi, kun huomaa, että levytärytin alkaa hieman ”hyppiä”.

Säästä voimiasi ja vuokraa iso 200 kg:n levytärytin. Yimääräiset kilot voivat merkitä monia lisävuosia kiveyksellesi.

16: Näin saat kaadon oikein

Päällysteeseen saa nopeasti ja helposti oi-kean kaadon, kun kiristää narun alueelle, jon-ka pinta halutaan oikaista kaadon mukaan. Merkitse ensin sama korkeus narun molem-missa päissä oleviin keppeihin. Siirrä sitten narua matalassa päässä halutun kaadon ver-ran. Jos haluat 2 cm:n kaadon metrille (vä-hintään 1,5 cm/m on tarpeen) ja keppien väli on 3,5 metriä, siirrä narua 7 cm alaspäin. Tee merkkiviiva, jotta näet, jos naru siirtyy.

18: Ohut asennushiekkakerros lujittaa

Pihateiden kantavan murskekerroksen oikaisussa ennen tärytysvaihetta on oltava erityisen huolellinen. Ohut asennushiekkakerros, mielellään vain 2 cm, on ratkai-seva pihatien ajourien välttämiseksi. Terasseissa voi olla 4-5 cm:n asennushiekkakerros. Kantavan murskeen pinnan pitää pihateissä olla niin tasainen, että syvennyksissä on korkeintaan 10 mm ilmaa 3 metrin suorien lautojen alla.

19: Mittaa saumat oikein

Voit varmistaa sopivan saumaleveyden tekemällä monta saumaa yhdellä kertaa. Mittaa esimerkiksi viisi kiviriviä saumoineen, viritä naru poikittain ja täytä saumat hiekalla pi-täen silmällä saumojen yh-denmukai-suutta.

20: Kokonaiset kivet ensin, leikatut vasta sitten

Älä leikkaa kiviä, ennen kuin olet asenta-nut kaikki kokonaiset kivet paikoilleen. Työ sujuu ensinnäkin nopeammin, kun et joudu koko ajan vaihtamaan työstä toiseen, ja toisaalta tuloksesta tulee sovi-tuksineen parempi, sillä yleensä joutuu asentamaan monta kiveä, ennen kuin löytää oikean tavan mitata ja leikata kiviä.

21: Vältä pieniä täytekiviä

Leikkaa mieluummin vähän kahdesta kivestä kuin paljon yhdestä, sillä näin vältät pienet röpelöiset päällystekivet. Täytekivien ei pitäisi olla 21 pienempiä kuin 1/3 kokokivestä. Jos ne ovat pienempiä, niistä tulee epävakaita ja ne murtuvat helposti tärytettäessä.

22: Oikaise kuopat

Oikaise syvänteet (kuopat) saman tien, muutoin niistä tulee nopeasti suurem-pia. Jos päällysteessä on kuoppa, johon sadevesi kerääntyy, vesi alkaa ennen pitkää siivilöityä saumoihin ja pehmen-tää alla olevan kerroksen, jolloin kuopat laajenevat nopeasti. Poista pohjalla makaava kivi ja muutama kivirivi sen ympäriltä, poista asennushiekka ja kantavaa soraa, jos se tiivistynyt. Levitä tämän jälkeen asennushiekkaa niin, että se yltää 15 cm muiden kivien alapinnan yläpuolelle. Asenna kivet, saumaa ja tärytä. Kivien pitäisi maata pari millimetriä muuta päällystettä korkeammalla, sillä ne painuvat yleensä hieman alaspäin melko pian.

23: Betonitahroja voi poistaa monella tapaa

Kuivan betonipinnan tahran voi usein poistaa hiomalla. Levitä betonille hieman terävärakeista hiekkaa ja hio sillä betonia. Jos tämä ei auta, on muita ratkaisuja.

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus

25: Rakenne pieni juntta pienalueita varten

Sahaa 100 x 100 mm:n tolpasta 1,2 metrin pätkä ja poraa sen toiseen päähän 20 cm:n reikä. Työnnä reiästä kierretanko tai vesiputki, niin saat käyttöösi oman juntan. Tämä on lähes korvaamaton väline, kun tärytät soraa, kiviä tai laattoja paikalleen alueella, jonne ei levytärytin yksinkertaisesti mahdu.

26: Oikaise rautaputkilla

Asennushiekkakerros oikaistaan niin tar-kasti, että kivet tai laatat voidaan asentaa suoraan sen päälle ja täryttää, jotta ne asettuvat oikein. Oikaisussa voi käyttää apuna kahta vesiputkea pintaa pitkin ve-dettävän laudan lisäksi. Putket kaivetaan asennushiekkaan niin syvälle, että niiden pinta on juuri oikeassa syvyydessä suun-nitellun terassin pintaan nähden, ja yli-määräinen hiekka poistetaan laudalla, jota vedetään putkien pintaa pitkin.

Kun hiekka on oikaistu putkien mukaan, pinta tärytetään kevyesti ja laatat asennetaan. Pienempiä kiviä käytet-täessä kivet ja hiekka tärytetään yhdellä kertaa.

28: Sekoita kivet, niin selviät värivaihteluista

Kun asennet betonikiviä tai -laattoja, ota use-ampi kuormallinen samanaikaisesti, mielel-lään vähintään kolme kuormalavallista. Sekoita kivet, niin ne värierot, joita eri kiviker-roksissa ja -kuormissa on, muo-dostavat 28 päällysteeseen hienon kuvion. Jos et sekoita kiviä, ken-tistä tulee hieman eri sävyisiä.

30: Käytä reunakiviä oikaisuapuna

Voit käyttää päällysteen samansuuntais-ten sivujen harkkoreunuksia ohjaimina, kun oikaiset sorakerrosta. Sahaa reunasta reunaan yltävän laudan päähän lovet, niin kantava sora- ja asennushiekkaker-ros on nopea oikaista laudalla. Voit käyt-tää samaa lautaa molempiin 30 kerroksiin, kun kiilaat laudan lovesta, kun etenet asennus-hiekkakerroksen tekoon.

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä

Oletko jo tilaaja? Oletko jo lehden tilaaja? Napsauta tästä

Uusi käyttäjä? Näin saat käyttöoikeuden!

Nollaa salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat ohjeet salasanasi nollaamiseksi.

Tarkista sähköpostiosoite

Tarkista sähköpostisi

Olemme lähettäneet sinulle sähköpostia osoitteeseen . Siinä on ohjeet, joiden avulla voit nollata salasanasi. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkista, että se ei ole joutunut roskapostin joukkoon.

Anna uusi salasana.

Nyt sinun pitää antaa uusi salana. Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä. Kun olet luonut uuden sanasanan, sinua pyydetään kirjautumaan sisään palveluun.

Salasana vaaditaan
Näytä

password_reset.form.password_is_changed

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Artikkeli (tilaus): 30 vankkaa vinkkiä laatoittajalta
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tietoturvatapahtuma Bonnier Publicationsissa
Valitettavasti olemme havainneet, että joku on tunkeutunut luvattomasti yhteen järjestelmistämme. Tämän seurauksena muutamien käyttäjien kirjautumistiedot on mahdollisesti voitu jakaa. Parhaan tietomme mukaan näin ei ole, mutta varotoimenpiteenä olemme päättäneet nollata näiden käyttäjien salasanat järjestelmässämme.

Mitä sinun tulee tehdä?
Jos et voi enää kirjautua sisään tavallisella käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, luo uusi salasana napsauttamalla ”Unohdin salasanani”.

Mitä olemme jo tehneet? Luvattomasta tunkeutumisesta on ilmoitettu Tanskan tietosuojavirastolle. Olemme ryhtyneet kaikkiin varotoimiin, ja teemme kovasti töitä yhteistyössä turvallisuusasiantuntijoiden kanssa estääksemme vastaavan tilanteen toistumisen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin