4 neliön kasvihuone pyramidikatolla

4 neliön kokoinen kasvihuone, jossa on neljä samanlaista seinää ja pyramidikatto. Seinärungot kootaan valmiiksi maassa, ja niihin asennetaan ovet ja ikkunat.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
500 euroa

Neliömäisessä kasvihuoneessa on neljä pitkää sivua, jotka on lasin sijaan verhoiltu hieman tavanomaista kalliimmalla, tukevalla muovilla.

Johdanto

Tämä kasvihuone tarjoaa täyttä vastinetta rahoille. Se on helppo ja nopea rakentaa, eivätkä materiaalit maksa paljon. Sinne voi istuttaa tomaatteja ja kurkkuja tai eksoottisempia, lämpöä vaativia kasveja. Tämän ohessa pihalle saa mukavan ja suojaisen paikan, jossa on tilaa pöydälle ja tuolille. Voit istua kasvihuoneessa nauttimassa lämmöstä, tuoksuista ja kukkaloistosta.

Kasvihuoneen seinät on rakennettu neljästä isosta kehikosta, jotka on koottu 45 x 45 mm:n rimoista. Rakenteessa ei ole jyrsittäviä huulloksia, joten seinät on helppo ja nopea koota vankoilla ruuveilla ja naulauslevyillä. Ikkunat eivät ole lasia. Päädyimme lasin sijasta halvempaan ja helpompaan ratkaisuun: muovikalvoon, jota käytetään t eltoissa ja purjeissa. Kalvo on helppo kiinnittää hakasilla ja peitelistoilla ulkopuolelta.

Vahvaa, kirkasta muovia voi ostaa mm. purjeneulomoista. Rullan leveys on yleensä 137 cm. Huomioimme mitan, sillä muovin leveys vastaa sivukehikkojen ikkunoiden korkeutta. Näin muovi saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Myös kirkas suodatinkangas on toimiva ratkaisu ja noin 7 €:n metrihintaisena hyvä ja halpa vaihtoehto.Kasvihuone on maalattu mustalla peittosuojalla. Se kannattaa tehdä ennen osien kokoamista.

Ohjeet

01
Valmista seinäkehikot 5 Vaihe

Kasvihuone koostuu neljästä kehikosta, jotka on rakennettu rimoista. Kehikot ovat yhtä suuria, ja niissä kaikissa on kaksi ”keskipienaa”, jolla jokainen kehikko jakautuu kolmeen, muovitetta-vaan kenttään.

Ruuveille kannattaa esiporata reiät, ennen kuin kokoaa kehikot. Voit varmis-taa, että saat kaikki reiät samaan koh-taan kaikissa rimoissa asettamalla rimat vierekkäin, kun merkitset mittoja.

1

Poraa liitoksia varten reiät, kun rimat (A ja B) on ryhmitelty yhteen. Tee ensin merkinnät vaaka- ja pystyrimoihin kohtiin, joista ne yhdistetään.

2

Kokoa rimat (A ja B) ruuveilla. Tämä sujuu helpoiten, jos asetat rimat pukkien päälle. Purista ne yhteen puristimilla, ennen kuin ruuvaat, niin saat rimat samaan tasoon.

3

Kiinnitä myös keskimmäiset rimat (B) 5 x 80 mm:n ruuveilla. Näin kehikkoon syntyy ”pienat”. Pidä ne puristimilla paikoillaan, kunnes ne on kiinnitetty.

4

Aseta poikkijäykistin (C) pystypieno-jen väliin. Keskimmäiset C-rimat kiinnite-tään kahdella 40 x 120 mm:n naulauslevyllä, jotka kiinnitetään 4 x 30 mm:n ruuveilla.

5

Kokoa muut kehikot ensimmäisen päällä, niin niistä tulee varmasti yhden-mukaiset. Muista jättää keskimmäinen C-rima pois siitä kehikosta, johon tulee ovi.

02
Työstä ovet ja ikkunat 5 Vaihe

Ikkunat ja ovet rakennetaan rimoista. Kun otat mittoja, muista jättää kaikille sivuille hieman rakoa, jotta ovet ja ikku-nat on helppo avata ja sulkea. Ovi- ja ikkunakehikoiden taakse asennetaan myös huulloslistat.

Kun kehikot on koottu, ne verhoillaan etupuolelta laudoilla. Tämä vaatii huul-loslistojen asennusta ensin, jotta laudat voidaan kiinnittää niihin.

1

Kiinnitä kaksi huulloslistaa (R) jokai-sen kehikon alimpien kenttien sivuihin niin, että verhoilulaudat (H) voidaan kiinnit-tää. Kiinnitä listat 4 x 30 mm:n ruuveilla.

2

Naulaa verhoilulaudat (H) kiinni kehikon alimpien kenttien listoihin. Kiinnitä laudat 1,8 x 35 mm:n nauloilla.

3

Ota mitat oven poikkipienoja (G) varten. Kiristä kaksi pystyrimaa kiinni oveen (D) oviaukon sisäpuolelle, mittaa jäl-jelle jäävä tila ja vähennä luvusta 10 mm, niin saat oven kolmen poikkipienan tarkan mitan.

4

Kokoa ovi. Kiinnitä poikkipienat (G) puristimilla pystyrimoihin (D) ja kokoa ovi 5 x 80 mm:n ruuveilla. Ikkuna tehdään samaan tapaan rimoista (E) ja (F).

5

Kiinnitä huulloslistat (P ja Q). Lista (P) asennetaan kehikon taakse ovea varten ja lista (Q) ikkunaa varten. Ne kiinnitetään 4 x 40 mm:n ruuveilla.

03
Rakenna kattokehikot 4 Vaihe

Katto koostuu neljästä kolmionmallisesta kattoelementistä. Niiden mitat on määritelty siten, että katto saadaan noin 30 asteen kaltevuuteen.

Jokaisessa kattoelementissä on vaa-kajuoksu ja kaksi viistokannatinta, joita tuetaan kahdella poikkijäykisteellä. Osat kootaan ruuveilla ja naulauslevyil lä. Rakenna muut kattoelementit ensim-mäisen valmiin elementin päällä, niin saat niistä varmasti yhdenmukaiset.

1

Työstä katon alajuoksu. Aseta laudat (J ja K) kuten kuvassa. Kiristä lista suorassa kulmassa kannattimen (J) keskikohtaan ja säädä korkeus 125,5 cm:iin. Merkitse mistä lautaa K pitää lyhentää ja sahaa J ja K mittaan.

2

Sahaa poikkijäykisteet (L). Sijoita ne samalle etäisyydelle kuin sivujen pienat asennettiin. Merkitse ja sahaa. Kokoa kolmiot tämän jälkeen 4 x 20 mm:n ruuveilla naulauslevyistä.

3

Vahvista liitoksia 5 x 80 mm:n ruuveilla. Ruuvaa ne viistoon sivu-lautojen läpi naulauslevyjen alapuolelta. Varo, ettet osu muihin ruuveihin.

4

Kokoa muut kattokolmiot ensim-mäi sen päällä, niin saat niistä yhden-mukaiset. Kun kokoat niitä, käännä naulaus-levylliset sivut kasvihuoneen sisäosaa kohti.

04
Kiinnitä muovi 7 Vaihe

Nyt kaikki kehikot on koottu. Ryhdym­ me sahaamaan peitelistoja, joita käyte­ tään muovin kiinnittämiseen. Säästät paljon rahaa sahaamalla listat itse. Tähän tosin tarvitset pöytäpyörösahan.

Kasvihuoneen muovipressua voi ostaa esimerkiksi purjeneulomoista 137 cm:n levyisenä. Huomioimme muovin leveyden kasvihuoneen mittoja määri­ teltäessä, jotta muovia joudutaan leik­ kaamaan mahdollisimman vähän.

On helppo nähdä, miten saranat sijoittuvat kattoelementteihin, jos asetat osat maahan. Kiinnitä kaksi saranaa jokaisen elementin toiselle puolelle. Voit itse asiassa koota koko katon maassa ja sen jälkeen pystyttää sen. Tämä kuitenkin edellyttää, että sinulla on apulaisia käytettävissäsi. Meillä ei ollut, joten asennamme elementit yksitellen.

1

Sahaamme itse listat (S), joilla muoviverhoilu kiinnitetään. Säästät paljon rahaa sahaamalla listat itse pyörösahalla. Me sahaamme 10 x 45 mm:n listat halvasta 45 x 95 mm:n soirosta.

2

Listat (S) sahataan pituuteen. Mit taa, miten pitkiä niiden pitää olla ala juok suja ja kannattimia varten. Kun olet val mista nut ensimmäisen sarjan, mittaa seu-raa vat asettamalla ne ensimmäisten päälle.

3

Maalaa osat, ennen kuin asennat muovin. Me maalaamme kaikki osat kahteen kertaan täyspeittävällä peittosuojalla. Anna osien kuivua vuorokauden, ennen kuin asennat muovin.

4

Asenna muovi. Kehikot on sovitettu muovin leveyteen, joten sitä tarvitsee lyhentää vain pituudesta. Leikkaa muovia taittoteräveitsellä.

5

Kiinnitä muovi hakasilla. Kiristä muovi tiukalle ja käytä kiinnittämiseen riittävän monta hakasta.

6

Naulaa listat (S) kiinni, kun muovi on paikallaan. Kiinnitä listat (S) muo vin päälle 1,2 x 2,5 mm:n galvanoiduilla nauloilla.

7

Leikkaa ylimääräinen muovi pois, kun olet naulannut listat kiinni. Käytä terävää taittoteräveistä.

05
Pystytä seinät 11 Vaihe

Kasvihuone kootaan ylimääräisillä kulmatolpilla. On tärkeää, että seinät saadaan pystytettäessä täysin pystysuoraan. Tarkista siis, että alusta on suora ja ota mahdollinen epätasaisuus huomioon. Tässä esimerkiksi yksi kulmatolpista on hieman muita pidempi, jotta kasvihuone asettuu täysin suoraan.

Katto kootaan saranoilla. Kolmioelementit on helpointa kiinnittää vasta siinä vaiheessa, kun ne asennetaan sivukehikoiden päälle.

1

Yhdistä kattokehikot saranoilla. Se sujuu helpoiten, jos asetat kehikon osat maahan, kun kiinnität saranoita. Näin saat saranat tarkasti juuri oikeaan kohtaan.

2

On helppo nähdä, miten saranat sijoittuvat kattoelementteihin, jos asetat osat maahan. Kiinnitä kaksi saranaa jokaisen elementin toiselle puolelle. Voit itse asiassa koota koko katon maassa ja sen jälkeen pystyttää sen. Tämä kuitenkin edellyttää, että sinulla on apulaisia käytettävissäsi. Meillä ei ollut, joten asennamme elementit yksitellen.

3

Kiinnitä saranat. Jokaiseen kehikkoon tulee kaksi saranaa, ja ne kiinnitetään 4 x 20 mm:n ruuveilla.

4

Tarkista alustan kaltevuus, jotta saat kasvihuoneen täysin vaateriin. Jos alusta viettää hieman, mittaa kaltevuuden määrä, jotta voit tarvittaessa kiilata kehikkoa kaltevalta sivulta.

5

Tämä kulmatolppa (M) työntyy 20 mm seinäkehikon alareunan yli, koska alustassa on pieni painuma. Kiinnitä kulmatolppa (M) sivukehikkoon 5 x 80 mm:n ruuveilla.

6

Pystytä sivut. Ensimmäisen seinän sivuun kiinnitetään aluksi lankku puristimilla. Tämä on tarpeen, jos työsken­ telee yksin, ja samalla lankku helpottaa osien säätämistä oikeaan asentoon.

7

Toinen kehikko sijoitetaan tässä kohteessa 20 mm:n kiilalle, jotta se saadaan ensimmäisen kehikon korkeu­ teen. Laita kiilan alle bitumihuopapala.

8

Kiinnitä seinäkehikko kulmatolppaan (M) 5 x 80 mm:n ruuveilla. Asenna kolmas seinäkehikko paikalleen ja kiinnitä se samaan tapaan.

9

Aseta etuseinän kehikko paikalleen ja tarkista, että se on suorassa. Kun kehikko seisoo niin kuin pitää, kiinnitä kehikko kulmatolppiin (M).

10

Lyhennä kulmatolpat (M) mittaan niin, että ne myötäilevät sivukehikoiden ylälinjaa.

11

Kiinnitä listat (N) seinien pääl le. Ne sahataan kahdesta 45 x 45 mm:n rimasta 30°:n viisteellä, jotta katto saadaan asennettua tasaiselle pinnalle.

06
Asenna katto 5 Vaihe

Katon neljä yhdenmukaista kolmiota kootaan saranoilla yhteen. Koko katon voi koota ensin maassa ja nostaa sitten sivukehikoiden päälle. Kattokehikot eivät paina niin paljon, etteikö kaksi ihmistä pystyisi nostamaan niitä.

Tässä kohteessa on kuitenkin selvit-tävä omin voimin, joten kehikot nostetaan yksi kerrallaan. Ensimmäinen kiin-nitetään väliaikaisesti pyörötolppaan, jotta sitä voidaan helposti säätää.

1

Kiinnitä ensimmäinen katto kehik-ko löysästi sivukehikkoon parilla pitkällä ruuvilla, joita ei ruuvata kokonaan sisään. Nosta kehikko ja kiinnitä se pitkään pyörötolppaan. Harjakorkeus on n. 247 cm.

2

Ruuvaa kattokehikko lopullisesti kiinni seinäkehikkoon, kun se on oi kealla paikallaan. Sitä on helppo oikaista, kun kehikko on yhä löyhästi kiinni sivussa ja keskellä olevassa pyörötolpassa.

3

Kiinnitä seuraava kattokehikko ensimmäiseen. Nosta kehikko ja kiinnitä se saranoiden läpi 4 x 20 mm:n ruuveilla, kun se on täysin oikealla paikalla.

4

Asenna viimeinen kattokehikko paikalleen. Kiinnitä se kuten muutkin kehikot saranoihin ja seinäkehikon viistoon listaan (N) 5 x 60 mm:n ruuveilla.

5

Kiinnitä peitelistat (S) kaikkien nel-jän kattokehikon välisen liitos sauman päälle 4 x 40 mm:n ruuveilla. Peitelistat sahataan myöhemmin oikeaan pituuteen.

07
Viimeistele 5 Vaihe

Jäljellä on enää viimeistelytöitä. Kasvi-huone kiinnitetään alustaan, jotta se ei horju myrskysäälläkään. Me kiinnitäm-me sen kulmaheloilla betonilaattoihin.

Asenna ovet ja ikkunat. Varmista, että niiden ympärille jää riittävästi tilaa, jotta ne saa helposti avattua ja suljettua. Asenna myös salvat ja ovenkahvat, jotta saat ovet kiinni. Sisusta kasvihuone lopuksi hyllyillä, kukkalaatikoilla, pöydillä ja tuoleilla - täysin oman tarpeesi mukaan.

1

Kiinnitä kasvihuone alustaan. Tässä kiinnitämme kasvihuoneen laattoihin kulmaheloilla, ruuveilla ja tulpilla. Laattojen liikehdintään tarvitaan paljon voimaa, sillä ne ovat tiukasti kiinni toisissaan.

2

Asenna ovi. Kiinnitä kehikon pohjaan tarvittaessa apulista, jonka paksuus vastaa oven sisäänkäynnin pystyleveyden puolikasta. Näin varmistat, että ovi ei ota alareunastaan kiinni.

3

Kiilaa ovi niin, että sisäänkäynnin vaakapinta asettuu tasaisesti. Kiinnitä saranat 4 x 20 mm:n ruuveilla, kun ovi on oikealla paikallaan.

4

Kiinnitä ovenkahva 4 x 20 mm:n ruuveilla. Poista apulista oviaukon alaosasta ja tarkista, että ovi avautuu ja sulkeutuu kuten pitää.

5

Kasvihuone on valmis. Molempiin sivuihin on kiinnitetty hyllyjä ja kiristetty teräsvaijerit, jotta kasvit on helpompi sitoa.

Materiaalit

45 x 45 mm:n rimoja:
• 8 vaakarimaa (A) á 200 cm
• 16 pystyrimaa (B) á 179 cm
• 11 poikkijäykistintä (C) á 60,6 cm
• 2 ovitolppaa (D) á 178 cm
• 2 ikkunakehikon pystyosaa (E) á 133 cm
• 2 ikkunakehikon vaakaosaa (F) á 50,6 cm

45 x 95 mm:n soiroja:
• 3 oven poikkijäykistintä (G) á 50,6 cm

20 x 95 mm:n lautoja:
• 44 verhoilulautaa (H) á 60,6 cm
• 4 alajuoksua (J) á 217,5 cm
• 8 kannatinta (K) á 153,5 cm

20 x 45 mm:n listoja:
• 8 katon poikkijäykistettä (L) á 67 cm

45 x 45 mm:n rimoja:
• 4 kulmatolppaa (M) á 188 cm
• 4 listaa (N), jotka sahataan 30 asteen viistoon kahdesta 209 cm:n pituisesta rimasta

20 x 45 mm:n listoja:
• Huulloslista (P), 179 cm
• 2 huulloslistaa (Q) á 137 cm

20 x 20 mm:n listoja:
• 22 huulloslistaa (R) á 40,5 cm

10 x 45 mm:n listoja, jotka on sahattu esim. 45 x 95 mm:n soiroista:
• Muovin peitelistat (S), noin 60 metriä

Lisäksi:
• Kirkasta muovia (leveys 137 cm), yht. n. 14 m
• 12 naulauslevyä á 70 x 170 mm
• 22 naulauslevyä á 40 x 120 mm
• 8 saranaa á 35 x 90 mm (kattoon)
• Ruuveja: 4 x 20 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 5 x 60 ja 5 x 80 mm
• 1,8 x 35 mm nauloja
• 1,2 x 25 mm galvanoituja nauloja
• Kulmaheloja (sis. ruuvit ja tulpat)
• Hakasia
• 5 kpl 70 x 170 mm saranoita (ovet ja ikkunat)
• 2 kpl 30 cm:n pituisia myrskyhakoja
• 1 ovenkahva
• 2 ikkunasalpaa
• Teräsvaijeria (sisältäen koukut)
• Täysin peittävää peittosuojaa

Vie aikaa

4-5 päivää

Hinta

Noin 500 €

Vaikeusaste

Ole huolellinen seinien pystytyksessä, jotta saat ne täysin suoraan. Näin katon asennus sujuu ongelmitta.

Piirustus

Kasvihuoneen rakenne

Kasvihuone koostuu neljästä seinästä ja kattokolmioista, joil la kattoon saadaan kaltevuutta.

Kasvihuoneen rakenne

3D-malli

3D-malli

Kasvihuone

Kasvihuone näyttää ylelliseltä, mutta läheltä katsottuna huomaa, että se on melko yksinkertainen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kokoa kattopalkit

Katto asennetaan saranoilla, jotta sen voi kääntää sivuun.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Puolet ovat samanlaisia

Sivujen perusrakenne on samanlainen.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Lautojen väliset raot

Pane merkille, että sivukehikoiden alareunan lautojen välissä on 8-10 millin raot.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ikkunan asentaminen

Yläsaranoitu ikkuna on asennettu lehtisaranoilla.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kiinnittäminen alustaan

Kasvihuoneen voi kiinnittää alustaan helposti isoilla kulmaraudoilla.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pöytäsirkkeliä

Videolla kerrotaan, miten käytät sahaa. Sahassa on iso pöytä ja erilaisia säätömahdollisuuksia, joten sillä voi halkaista lautoja suorassa ja viistossa kulmassa sekä sahata puihin uria. Pöytäsirkkeli on erinomainen työkalu myös levyjen halkaisemiseen.

VINKIT: Merkitse mitta tarkasti

VINKIT: Naulojen ja ruuvien oikea pituus

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

Vinkit & niksit

Kasvihuoneen molempiin sivuihin on kiristetty teräsvaijerit, joihin kasvit voidaan sitoa. Vaijereiden mekaniikan ansiosta ne on helppo kiristää tiukalle.

Ovi pysyy suljettuna pienen salvan avulla, joka käännetään kehikon eteen.

Ikkunoihin on asennettu myrskyhaat, jotta kasvihuoneen lämpö ei nouse liikaa. Sisä-puolella on pieni salpa, joka pitää ikkunan lukittuna, jotta se ei kolise ja ja avaudu itsestään.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kasvihuone