Tukeva pergola tolpilla ja valetuilla tolppakengillä

Tämä pergola on pystytetty valettuihin tolppakenkiin, ja sen nurkissa on kaarevat poikkituet. Voit muuttaa pituutta ja leveyttä tarpeesi mukaan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
400 euroa

Johdanto

Puutarhaan pystytetty pergola tarjoaa mukavaa lisätilaa. Jos pihallasi on aukio tai päällystetty alue, joka kaipaa hieman lisää luonnetta, rakenna siihen pergola.

Jos taas mieluummin haluat pergolasta varjoisan tilan, voit istuttaa sen ympärille köynnöskasveja. Tässä esiteltävän ja työstettävän pergolan mittoja on helppo sovittaa, ja voit tehdä pergolastasi joko lyhyemmän tai leveämmän aina sen mukaan, mikä malli parhaiten sopii omiin olosuhteisiisi ja tarpeisiisi.

LUE LISÄÄ: Rakenna siisti ulkosuihku

Ohjeet

01
Mittaa ja kaiva 5 Vaihe

1

Pergola rakennetaan tälle kivipäällysteelle. Selvitä tarvittavien tolppien lukumäärä ja mittaa, mihin kohtaan kuopat on kaivettava. Tarkista, että tolpat asettuvat varmasti suoraan linjaan.

2

Kaiva pilarikengille kuopat ja kaada pohjalle soraa. Kaiva kuo pat roudattomaan syvyyteen ja sijoita ne noin 1,5-2 metrin välein. Kaiva kuopasta hieman betonista pilari kenkää suurempi, jotta pilaria on myöhemmin helppo säätää.

3

Aseta pilarikengät kuoppiin ja tarkista vesivaa’alla, että ne asettuvat suoraan. Aseta ensin kaksi ulommaista pilarikenkää, jotta voit oikaista muut pilarikengät niiden mukaan.

4

Tarkista, että kaksi ulointa pilari-kenkää on vaaterissa. Tämä on help-po tehdä asentamalla pitkä kehikonosa pilari kengän päälle ja vesivaaka sen päälle. Sijoita sitten loput pilarikengät ja varmista, että ne seisovat linjassa ja yhtenevin etäisyyksin.

5

Tarkista ristikkäismittaamalla, että pergolan lyhyen sivun pilarikengät ovat suorassa kulmassa pitkän sivun pilarikenkiin nähden. Kulmasta kulmaan otettujen mitto jen tulee olla samat molemmissa sivuissa.

02
1. Pitkä sivu 8 Vaihe

Jokainen tolppa koostuu kahdesta 45 x 95 mm:n soirosta, jotka liimataan ja ruuva-taan yhteen. Asennamme ensimmäi-seksi tolpan sisemmän soiron. Ulompi soiro kiinnitetään vasta sitten, kun tolp-pien päälle tuleva kehikko on asennettu.

Aloitamme pitkästä sivusta. Ensi alkuun asennetaan kaksi kulmatolppien sisempää soiroa. Ne kiinnitetään tässä vaiheessa väliaikaisesti puristimilla ja parilla apulaudalla, jotta niitä on helppo hienosäätää. Kun ne seisovat tarkasti, asennetaan toisen pitkän sivun kehikko-osa paikalleen. Tämäkin kiinnitetään ensi alkuun puristimilla, jotta sitä voi helposti hienosäätää.

1

Mittaa ja sahaa tolpan (A) toiseen osaan lovi, jonka päällä kehikko voi levätä. Me päätimme maalata tolpat, ennen kuin asennamme ne paikoilleen, sillä tässä vaiheessa maalaaminen sujuu helposti.

2

Aseta kulmatolpan (A) ensimmäi-nen osa pilarikenkään. Kiinnitä se väliaikai sesti puristimilla. Aseta myös toisen kulmatolpan vastaava osa ennen kuin kiin-nität tolpan, jotta voit tarkistaa, että tol pat seisovat suorassa ja voit vielä oikaista niitä.

3

Aseta pitkä kehikko-osa (B) paikal-leen. Sijoita se niin, että se lepää tasai-sesti tolpan päällä ja kattaa ”loven”, joka tolp-paan (A) sahattiin lyhyttä kehikko-osaa varten. Pitkä kehikko-osa kiinnitetään väliaikaisesti puristimilla.

4

Kiinnitä kehikko-osa (B), kun olet hienosäätänyt sen tarkasti oikealle paikalleen. Käytä 6 x 80 mm:n galvanoituja ruuveja. Ruuveille kannattaa esiporata reiät, jotta puu ei halkea.

5

Mittaa tolppien (A) välinen etäisyys alareunasta. Tolppien ulkosivujen välisen etäisyyden tulee olla sama kuin pitkä kehikonosa (B). Oikaise osia, jos tarpeen, ja kiinnitä tolpat puristimilla. Älä vielä ruuvaa niitä kiinni.

6

Tarkista, että molemmat kulmatol pat (A) seisovat suorassa. Aseta myös molempien kulmatolppien uloin osa väli aikai s esti paikalleen ja tar kista ristikkäis mitaten, että ne sijoittuvat oi kein. Oikaise tarvittaessa. Esiporaa 6 mm:n poralla.

7

Kiinnitä kulmatolpan (A) sisempi osa 8 x 40 mm:n kansiruuveilla. Ruuvit ovat vain 40 mm pitkiä, jotta ne eivät osu toisen sivun ruuveihin.

8

Toisen sivun pitkä kehikonosa (B) on nyt paikoillaan. Jätä vinojäykis-teet paikoilleen, kunnes olet hienosäätänyt ja kiinnittänyt kaikki tolpat.

03
Tolpat ja kehikot 6 Vaihe

Kehikko lepää tolppien yhden osan päällä, jotta kehikolle saadaan alapuo-lista tukea ja koko rakenteesta tulee vankka. Ensimmäisen pitkän sivun kul-matolppien sisempi tolpanosa on asen-nettu. Ulompi tolpanosa, jota on lyhen-nettävä yläpäästään niin, että kehikko voi levätä sen päällä, puuttuu edelleen. Myös toisen sivun kulmatolpat ja kaksi keskimmäistä tolppaa puuttuvat.

Tolpat työstetään valmiiksi liimaamalla tolpan ulompi osa sisempään ja ruuvaamalla se kiinni. Ruuvit sijoitetaan noin 50 cm:n etäisyyksin. Kun kaikki neljä kehikonosaa on kiinnitetty, asennetaan viimeiseksi kattokehikon keskimmäinen osa.

1

Liimaa ja ruuvaa tolpan toinen osa ensimmäiseen tolpanosaan (A), jotta pergolan lyhyen sivun kehikko voidaan kiinnittää. 50 cm on hyvä ruuviväli.

2

Asenna kehikon lyhyt osa (D), kun molemmat kulmatolpat (A) ovat valmiita. Kehikonosa (D) asennetaan tolpan (A) ulkoreunan linjaan toisella sivulla. Se kiinnitetään 5 x 80 mm:n ruuveilla.

3

Pystytä kaksi keskimmäistä tolppaa kulmatolppien väliin. Mittaa niin, että tolppaväleistä tulee yhtä pitkät. Asenna ensin sisempi tolpanosa kehikon yläreunan linjaan ja sen jälkeen ulompi osa kehikon tueksi.

4

Kaikki tämän sivun tolpat on nyt asennettu. Ne tukevat kehikkoa hy-vin, kun tolpan lyhyempi osa on kiinni tetty. Kun kehikon kolme ensimmäistä osaa on asennettu, kulmiin kannattaa kiinnittää pari lisäruuvia.

5

Kehikon toinen osa (C) asennetaan. Sen pitäisi sopia hyvin loviin, jotka mittasit ja sahasit aikaisemmin.

6

Asenna keskipalkki (C) lyhyiden kehikonosien (D) väliin. Se on helppo kiinnittää väliaikaisesti kiristämällä sen alle apulauta parilla puristimella siksi aikaa, kun palkin paikkaa hienosäädetään. Kiinnitä palkki pitkillä 10 x 120 mm:n kansiruuveilla.

04
Asenna ruoteet 4 Vaihe

Pergolan lankkujen päälle asennetaan muutama ruode. Ruoteet tarjoa vat mukavasti varjoa kesäisin ja tukevat ylös kiipeileviä köynnöskasveja. Ruoteet saavat ulottua yhtä paljon kummankin päädyn lyhyen kehikonosan yli.

Ruoteet ulottuvat hieman pergolan sivureunojen yli, tämä antaa pergolalle harmonisen ilmeen. Ruoteiden päätyjä on viistetty, jotta ne näyttävät kevyem-miltä. Päätä itse, kuinka paljon haluat viistää ja lyhentää ruoteita.

Kun ruoteet on asennettu, kannattaa virittää naru kahden uloimman ruoteen väliin ja oikaista keskimmäiset ruoteet tämän mukaan. Tämä helpottaa työtä.

1

Jaa ruoteet (F) kehikonosille (B ja C) ja päätä, millainen ruodeväli näyttää kauneimmalta. Mieti myös, miten pitkälle haluat niiden ulottuvan kehikon päätyreu-noissa. Tässä ne ulottuvat 23 cm päätyjen yli.

2

Kiinnitä ensimmäinen ruode (F) kummastakin päästään. Ruoteen reunan pitää olla tasan lyhyen kehikonosan (D) ulkoreunan kanssa. Kun ruoteet on asen-nettu, kiristä päätylinjaan naru, jonka mukaan voit helposti oikaista muut ruoteet.

3

Kiinnitä ruoteet (F), kun olet sijoittanut ne narun osoittamaan linjaan ja tasaisin välein. Käytä kiinnitykseen pitkiä 3,4 x 120 mm:n galvanoituja nauloja.

4

Kaikki ruoteet ovat nyt paikoillaan ja viimeisiä nauloja isketään kiinni. Voit toki käyttää myös pitkiä ruuveja. Niille kannattaa kuitenkin esiporata reiät, jotta puu ei halkea.

05
Viimeistely 6 Vaihe

Pergola on pian valmis. Pari lyhyttä puukappaletta on vielä sovitettava paikoilleen. Niillä kiinnitetään pergolan lyhyt pääty niin, että päädyn yli työntyy myös ruoteen pää.

Työstä myös kulmien vinojäykisteet rakenteen vahvistamiseksi. Kokeilimme hieman erilaisia vinojäykisteiden muo-toja, sekä kaarevia että tavallisia suoria, nähdäksemme, mikä niistä näyttää har-monisimmalta. Päädyimme kaarevaan.

Asennamme myös listan, nk. uhrilau-dan, joka on hieman ruodetta leveämpi. Se suojaa pergolaa ja samalla viimeistelee kauniisti pergolan ilmeen.

1

Ota mitat pieniä päätypaloja (G) varten ja työstä niihin lovi. Sahaa ensin muutama ura tavallisella sahalla ja siisti viiltojen välit taltalla. Sijoita lovi niin, että päätykappaleet ulottuvat yhtä pitkälle ulos kuin pitkällä sivulla.

2

Työstä ruoteeseen lovi (F), joka vastaa päätykappaleen (G) lovea, jotta voit yhdistää osat toisiinsa. Pane pääty-kappale ruoteen päälle, jotta voit merkitä loven paikan. Käytä terävää talttaa ja varo, ettet poista liikaa puuta.

3

Ota mitat kulman vinojäykisteelle (E) ja sahaa vinojäykisteen päät 45 as teen kulmaan. Vinojäykisteelle on lukuisia muotovaihtoehtoja. Me hylkäsimme suoran muodon ja valitsimme kaarevan mallin.

4

Kiinnitä vinojäykiste (E), kun olet sahannut kaaren. Se asennetaan puristi milla ja kiinnitetään kahdella ruuvilla kummastakin päästä, yhdellä 80 mm:n ja yhdellä 120 mm:n ruuvilla. Esiporaa ruuveille reiät.

5

Asenna nk. uhrilauta jokaisen ruoteen päälle. Lauta saa työntyä hieman kaikkien sivujen reunan yli, jotta se suojaa ruodetta ja pidentää sen elinikää. Pyöristä päällä olevan yläjuoksun reuna ja asenna koristelista.

6

Kiinnitä tolppien väliin raudoitus-verkkoa, jos haluat köynnöskasvien kasvavan pergolaa vasten. Verkko on sovitettu niin, että sen leveys on sama kuin tolppaväli, ja se on kiinnitetty ketjuilla.

Materiaalit

45 x 95 mm:n soiroa:
• 6 tolppaa (A) (kootaan 12 soirosta)

45 x 145 mm:n lankkuja:
• 1 lankku (B), 540 cm (pitkä sivu)
• 2 lankkua (C), 531 cm (toinen pitkä sivu, + keskelle)
• 2 lankkua (D), 199,5 cm (lyhyihin sivuihin)
• 8 vinojäykistettä (E), pituus 90 cm

45 x 70 mm:n soiroa:
• 10 yläjuoksua (F), 250 cm
• 6 päätykappaletta (G), 50 cm

21 x 70 mm:n lautaa:
• 10 uhrilautaa (H), 253 cm

21 x 45 mm:n koristelistaa:
• Koristelistoja (J), yhteensä 15 m

Lisäksi:
• 6 pilarikenkää
• Soraa, raekoko 8/16
• Bitumihuopaa (tolppien alle)
• Puuliimaa ulkokäyttöön
• Galvanoituja ruuveja 6 x 80 mm, 8 x 40 mm
• Kansiruuveja, 10 x 120 mm,
• Galvanoituja nauloja, 3,4 x 120 mm
• Saumausnarua
• Raudoitusverkkoa, 6 kpl á 80 x 120 cm
• Koukkuja verkon ripustukseen, 6 kpl
• Ketjuja verkon ripustukseen, 6 kpl
• Pohjustusöljyä ja puunsuoja-ainetta

Vie aikaa

3-4 päivää

Hinta

Noin 400 €

Vaikeusaste

Tämä ei ole erityisen hankala hanke, mutta tolpat on saatava tarkasti pystysuoraan. Muussa tapauksessa joudut myöhemmin vaikeuksiin.

Piirustus

Näin rakennat pergolan

Pergola koostuu neljästä kulmatolpasta ja kahdesta lisätolpasta yhdellä pitkällä sivulla. Tolppien päälle kiinnitetään osista (B, C ja D) koottu kehikko koko pergolan alalle ja keskelle asennetaan pitkä lankku.

Näin rakennat pergolan

Kehikon (B) päälle asennetaan yläjuoksut. Ne ulottuvat hieman kehikon reunojen yli pitkillä sivuilla. Lyhyille sivuille kiinnitetään pienet päätykappaleet (G), jotka ulottuvat reunan yli.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pergola