Kevytrakenteinen laituri

Tavallisen laiturin tukipaalit ovat ympäri vuoden vedessä. Jäät, tuulet ja aallot uhkaavat laiturin kestävyyttä. Tilanne on erilainen merialueella ja järvillä. Usein kannattaakin tehdä laituri, joka on kevyt ja helppo korjata.

Johdanto

Laitureiden tekoon tarvi-taan hyvin kestäviä aineita ja kiinnitystarvik- keita kuten kestopuuta, sin-kittyjä nauloja ja ruuveja se-kä muita teräsosia. Mutta ne-kään eivät ole ikuisia.

Laiturin puuaineksen kunto tutkitaan aina ennen kesäkautta tai ennen kuin ku-kaan paikkoja ja oloja tuntematon saapuu laiturille. Itse voi ehkä välttääkin lahoille laudoille astumista, mutta vieras voi joutua vaaralli-seenkin ansaan.

Itsestään selvää on, että sekä uuden laiturin rakenta-miseen että vanhan korjaa-miseen käytetään pääsään-töisesti painekyllästettyä puutavaraa (vihreää ns. kes-topuuta). Painekyllästetty puu kestää jatkuvaa vesikos-ketustakin yllättävän kauan, mutta etenkin merialueilla puu ei ole oikea materiaali veteen. Järvialueella puu kestää kauan vedessäkin ei-kä paalujen vaihto muutaman vuosikymmenen välein ei ole turhan työlästä.

Hyvinkään pintakäsitelty teräs ei ole juuri sen kestä-vämpää kuin painekyllästet-ty puu vastaavissa oloissa. Ainoastaan betoni ja kivi kes-tävät kauan laitureiden ve-denalaisissa tai vettä kosket-tavissa osissa.

Kiinteät laiturit

Laitureita voi tehdä kolmen-laisia, kiinteitä, nostettavia ja kelluvia. Kiinteät laiturit so-veltuvat sisäjärvien rannoille mutta sielläkään kestävyys ei ole taattu. Toki kiinteäkin laituri kestää jopa meren rannalla, mutta rakenteen pi-tää olla erittäin vankka.

Merien rannoilla on kautta aikojen tehty laitureita kives-tä tai puusta ja kivestä ja viime vuosikymmeninä myös betonista valamalla.

Kivilaiturit ovat yksiker-taisesti laiturimaiseksi jonok-si kasattua kiveä. Pienemmät kivilaiturit on tehty usein hir-siarkkuun, jolloin kiveä ei ole tarvittu yhtä paljon kuin pel-kästä kivestä koottuun laituriin. Hirsiarkussa olevaa kivikasaa jäätkään eivät hajota yhtä nopeasti, mutta haitta-na on hirsiarkun mahdolli-nen hajoaminen, jolloin laiturin korjaaminen on varsin työlästä. Sama koskee betonista valettua laituria.

Kiinteän laiturin kansira-kenteen ei tarvitse poiketa keveiden ja kelluvien laiturei-den rakenteista, jos kansi varmasti pysyy veden ja jäi-den tason yläpuolella. Meri-alueilla ongelmaksi saattaa tulla veden korkeus, joka voi vaihdella metrin ja ylikin. Lä-hes yhtä suuria vedenpinnan vaihteluita on tosin suurilla järvialueillakin.

Kelluvat ja nostettavat

Jäiden ja myrskyjen tuhoilta säästyvät pois vedestä nostet-tavat laiturit. Ne voivat olla nostosillan tapaisia vaijereil-la, köysillä tai ketjuilla nos-tettavaa mallia tai ponttoni-laitureita, jotka voi nostaa tai vetää maalle. Ponttonilaitu-reita jätetään paljon veteen-kin ja ne kestävät sisävesillä kohtuullisesti, mutta ei nii-den jättäminen talveksi veteen ole silti suositeltavaa.

Ponttonilaituri pitää aina sitoa jollakin tavalla rantaan tai paikalleen. Koska pontto-nit kelluvat vedessä, laituri pitää tukea paaluilla ja kiin-nityksessä pitää olla jonkin-lainen liukumekanismi, joka sallii ponttonien ja laiturin nousut ja laskut. Ratkaisuina käytetään putkiholkkeja sekä teräslenkkejä tai silmukka-ruuveja. Teräsosia pitää voi-della, etteivät ne kulu no-peasti ja kitise häiritsevästi.

Toinen tapa on kiinnittää ponttonilaituri vinoon suuntautuvilla vaijereilla rantaan esim. raskaisiin kiviin, mikä estää laiturin kääntymisen. Vaijerit vain saattavat haitata kulkua laiturin sivuilla.

Nostettavat laiturit ovat yleisiä merialueilla ja suur-ten järvien rannoilla, joissa jäiden paine on niin suuri, et-teivät mitkään järjellisen ko-koiset kiinteät rakenteet sitä kestäisi. Vaijereilla nostettava laituri on hyvä vaihtoehto ponttonilaiturille alueilla, joissa pohja on syvä ja veden korkeusvaihtelut suuria ja myös aallonkorkeus tuulisella säällä suuri.

Pikkujärville

Pienten sisäjärvien rannoille voi tehdä kevyen, kiinteän laiturin, jos veden pinta py-syy suhteellisen samanlaisena koko vuoden. Kevättulvat eivät paljon haittaa.

Kevyen ja kiinteän laiturin tukipaaluksi soveltuvat sit-keät painekyllästetyt paalut ja sinkityt putket, joiden junt-taaminen pohjaan on help-poa. Jos tällainen paalu ei kestäkään, sen uusiminen on helppoa ja halpaa.

Vanhan laiturin korjaaminen
Tämän artikkelin korjausosassa vaih-detaan kansilaudat, asennetaan niille reunalauta ja korjataan tukipaalu.

Neuvoja ja kikkoja
Esittelemme eri tekijöiden hyvinä pi-tämiä ja kokeiltuja laituriratkaisuja ja rakenteiden yksityiskohtia.

Jää on aina ongelma
Jäätyvien vesien äärellä on kehitelty erilaisia ratkaisuja jään aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi.

Ohjeet

01
Uusi kansi ja reunus vanhaan laituriin 7 Vaihe

Sisäjärvien rannoilla on aina ollut pieniä kiinteitä laitureita. Ne kestävät aikansa, mutta vaativat myös usein kunnostamista.

Puulaituri pitää tutkia aina ennen kesäkauden alkua ta-paturmien ja onnettomuuk-sien välttämiseksi.

Kansilautojen kestävyyden voi tutkia astumalla joka lau-dalle jokaisessa tukivälissä. Ruuvitaltalla voi myös kokeilla puutavaran kovuutta. Usein laitureissa lahoavat ensin tukipalkit lautojen alta, jossa puu ei kuivu nopeasti.

1

Heikkokuntoiset laudat kisko-taan irti tarvittaessa sorkka-raudalla. Työ kannattaa aloittaa siten, että alle jää hyvä työalusta.

2

Tämän laiturin tukipalkit olivat lahonneet päistä ja yksi betonista valettu kannatinpilari oli painunut. Palkkeja lyhennet-tiin vähän. Palkkia nostettiin ja sen sekä pilarin väliin asennettiin kestopuusta valmistettu koroke.

3

Laiturin päähään juntattiin kolme kestopuupaalua eli yksi jokaisen entisen kannatinpalkin kohdalle. Päätypaalut naulattiin palkkeihin ja niihin taas reunalau-ta. Tämän jälkeen alkoi kansilau-tojen uusiminen.

4

Esimerkkityössä kaikki kansi-laudat uusittiin. Työ aloitettiin laiturin päästä ja lautoja vaihdet-tiin pari kerralla, jolloin työtä teh-dessä ei tarvinnut liikkua “tyhjän päällä”. Painekyllästettyjen lauto-jen väliin jätettiin noin 10 mm raot. Kansilautojen päät asennettiin suoraan linjanarun avulla.

5

Laudoitusta jatkettiin kauas maalle asti, etteivät jalat kastu korkean veden aikaan. Keskipalk-ki päättyi jo aikaisemmin ja sen kohdalle asennettiin tukeva soiro, etteivät laudat notkuisi.

6

Kansilautojen päälle naulattiin reunalauta reuna laudan paksuuden verran kansilautojen päiden yli. Tällä tavalla saatiin kiinnitysalusta toiselle reunalaudalle, joka naulattiin kansilautojen päihin kiinni.

7

Laituri on taas kuin uusi. Päässä on kätevät tuki-paalut. Kannen reunat ovat tuke-vat ja turvalliset.

02
Vinkkejä laiturintekijälle 11 Vaihe

*Kiinnitystukki veneileviä vieraita varten.**Ennen oli suuren talon pihassa pitkä puomi hevosten kiinnitystä varten. Nykyisille saaristomatkailijoille samanlainen pariin isoon kiveen kiinni pultattu ja kiinnityssilmukoin varustettu hirsi on hyvin kelvollinen venei-den kiinnityspaikka. Tukin/hirren maan puoli täytetään kivillä ja soralla.*

Vanha sekarakenteinen saaristo-laislaituri. Sivuille on juntattu pys-tyyn paalut ja näiden varaan on tehty lautalevikkeitä.

Kivilaituri, jonka päälle on rakennettu tasainen lautakansi. Päätyyn on tehty vielä matala osa, joka on päästä paalujen varassa

Ponttonilaiturin ja kiinteän maan välillä pitää olla saranoitu silta, jos veden korkeus vaihtelee pal-jon ja/tai aallokko heiluttaa pont-toniosaa paljon.

Portaat veteen ovat välttämätön varustus syvässä paikassa. Portaat ovat myös turvallisuustekijä, jos sukeltaminen on pohjan mataluuden tai kivien vuoksi vaarallista

Syvään ja jyrkkään kalliorantaan pitää tehdä omat laituriratkaisunsa. Tämä laituri on kiinnitetty ankkuriruuveilla kallioon porattuihin reikiin. Laiturin runko on terästä ja kantena lautakansi. Yhtä hyvä runkoaine on painekyllästetty puu. Puun ja teräksen kestoiässä ei ole ratkaisevaa eroa.

Vaja laiturin kupeessa ei ole ran-tasauna vaan tarvikevaja, jossa säilytetään veneilyvarusteita ja kalastusvälineitä.

Kuumana kesäiltana mieli palaa laiturille vilvoittelemaan. Siksi laiturilla saisi olla tilaa pöydälle ja muutamalle tuolille tai penkille

Laituriin pitää kiinnittää kiinnitys-silmukoita tai -tappeja. Materi-aalien vahvuudet ja aineet vali-taan tarpeen mukaan. Tällainen lenkki sopii soutuveneille.

Ponttonilaiturin kiinteän osan pää lepää pilarilla, jonka muodos-taa kivillä täytetty iso betoninen kaivonrengas. Se kestää jäitäkin aika hyvin etenkin järvialueilla, meren rannalla kohtuullisesti.

Laituriin kiinnitetyt ja helposti alas laskettavat lepuuttajat vä-hentävät ratkaisevasti veneiden naarmuuntumista ja nopeuttavat rantautumista. Helppo korkeus-säätö on usein tarpeen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puutarha