30 mestarin kipsivinkkiä

Kipsilevy on ainutlaatuinen tuote. Sitä tulee käsitellä, asentaa ja muokata täysin eri tavalla kuin perinteisiä materiaaleja. Ohessa mestarin parhaat vinkit kipsilevytyöskentelyyn.

Vesivaaka

Kun koolausta pystytetään, se on saatava täysin suoraan. Täl löin vesivaaka on luotinarua parempi.

Lastat

Käytä aina laadukkaita lastoja: 15 cm:n lastaa massan painamiseksi levyjen väliin, 30 cm:n lastaa leveiden viisteiden täyttä-miseen ja 45 cm:n lastaa pienien tasoerojen silot-tamiseen.

Kipsihöylä

Kipsihöylä täydentää hyvin tait-toteräveistä. Höylää on kevyt ohjata, ja se on nopea ja tehokas työkalu käyt-tää, kun on siistittävä, viistettävä ja silotettava taitettuja levyreunoja.

Taittoteräveitsi

Terävä taittoteräveitsi on korvaamaton työkalu kipsilevytöissä. Varmista, että veitsessä on uusi terä. Kipsi kuluttaa terää paljon, ja tylsä terä repii kartongin leikkaamisen sijaan. Valitse laadukas veitsi, jossa on jäykkä terä.

Nivel- ja rullamitta

Nivelmitta on aina hyvä väline taskuun. Sitä on helppo pitää reunaa vasten mittoja merkitessä. Rullamitta täydentää nivelmittaa: rullamitan voi lukita, jolloin luke-man voi siirtää suo-raan tarvitsematta muistaa lukua.

Kipsilevynostin

Kipsilevy on hankala nostaa lattialta seinälle, jos on samaan aikaan pidel-tävä levyä ja ruuvattava. Kipsi levyn-nostinta käytettäes sä nos-toon voi käyttää jalkaa, jolloin kädet ovat vapaat levyn pitelemiseen.

Kynä

Tee kaikki merkinnät levyyn tavallisella, terävällä lyijykynällä. Timpurin-kynän tarkkuus ei riitä, ja kuulakärkikynän ja tussin jälkeä ei saa peitettyä maalilla.

Kulmakiinnikkeet

Teräksisiä kulmaprofiileja varten on olemassa erikoisasennustyö-kalu. Teräsprofiili ”napsautetaan” kiinni eräänlai-sella vasaralla. Näin vältytään täysin ruu-vien ja liiman käytöltä.

Kipsikaukalo

Pitkä kaukalo, jossa on terävät ja suorat teräs- tai kovamuovireunat on hyvä apuväline. Siitä voi nostaa tasoitetta leveälläkin lastal la, ja lastan voi pyyh-kiä puhtaaksi astian ko vaa reunaa vasten.

Hiomalevy

Tasoitteen hiomi-seen kannattaa käyt-tää leveää hiomalevyä. Jos kiinnität hiomalevyyn varren, voit hioa hieman etäämpää, säästää voimia ja nähdä kokonaisuuden. Varsi li sää liikkumavapautta ja takaa tasaisen jäljen.

Kipsilevyruuvain

Jos joudut kiinnittämään todella monia kipsilevyjä, kannattaa käyttää erikoiskip-siruuvinväännintä. Laitteita on sekä irto-että nauharuuveja var-ten. Konevuokraa-mot vuokraavat molempia.

Kiinnityspihdit

Teräsprofiilit voi yhdistää erityisillä itseleikkaavilla tasakantaruuveilla, mutta nopeampi ratkaisu on ”nitoa” ne yhteen parilla kiinni-tyspihtien niitillä. Pihdit maksavat noin 60-80 €.

Syvyysrajoitin

Tavallisella ruuvikoneella on vai kea kiinnittää ruuveja juuri oikeaan syvyyteen, joten kannattaa satsata hyvään erikoiskärkeen, jossa on syvyysrajoitin. Hienoimmissa malleissa voi valita jopa eri syvyyksiä.

Levysakset

Jos rakennat teräksestä, tarvitset levysakset. Huomaa, että useimmista myytävistä levysaksista on sekä oikealle että vasemmalle leikkaavia malleja.

T-viivain

Erikoistyökalu, T-viivain, helpottaa ja nopeuttaa kipsilevyjen työstöä ja tuo työhön tarkkuutta. Voit käyttää myös tavallista suorakulmaa, kun teet merkintöjä ja leikkaat kipsilevyjä. Toisaalta 125 cm:n T-viivain on myös nivelmitta ja suora-kulma ja näin ollen nopea käyttää.

Käytä oikeita levyjä

Täyspitkät levyt

Osta uusia seiniä ja vanhojen seinien ver-hoilua varten levyt, jotka yltävät lattias ta kattoon. Tällöin et nimittäin joudu yhdistä-mään levyjä lyhyistä reunoista, joita ei ole reunaohennettu. Selviät helpommalla ja saat seinästä siistimmän, koska lyhyiden reunojen saumoista on vaikea saada huo-maamattomia. Jos et voi välttää tätä, käytä joka sivulta reunaohennettuja kattolevyjä.

Kapea vaihtoehto

Kipsikartonkilevyjen vakioleveydet ovat 1200 mm ja 900 mm. Leveitä levyjä käytettäessä saumoja tulee vähemmän, mutta kapeita levyjä on helpompi käsitellä ja siirrellä, ja hukkapaloja jää vähemmän. Varsinkin yksin työskentelyä helpottaa paljon, jos levyjä on helppo pidellä, kun niitä kiinnittää.

Täydelliset saumat molempiin suuntiin

Tavallisten kipsilevyjen pitkät sivureunat ovat kartonkipintaiset ja ohennetut ja lyhyet suorat ja ohentamattomat. Levyt on siis helppo saumata pitkistä sivuista. Kattoihin, jolloin lyhyitä reunasaumoja on mahdoton välttää, voi hankkia kipsilevyt, joiden kaikki si vut on ohennettu saumanauhaa ja -massaa varten. Ne helpottavat työtä.

Ei märkätilaan

Tavallisia harmaita kipsikartonkilevyjä ei saa käyttää märkätiloissa. Märkiin tiloihin on käytettävä erikoismärkätilakipsilevyjä, joiden ydin ja kartonkikerros on kyllästetty. Märkätilakipsilevyt ovat painavampia ja kovempia kuin tavalliset levyt, ja ne ovat yleensä myös erivärisiä; usein sinisiä.

Pehmeät muodot ja sileät pinnat

Jäykistä ja sileistä kipsilevyistä voi rakentaa kaarevia pintoja. Taval lis ta kipsikartonkilevyä voi taivuttaa 350 cm:n säteen kaarelle ilman, et tä kartonki murtuu, ja jos kostutat levyä puhtaalla vedellä, jopa 200 cm:n taivutussäteet onnistuvat.

Jos haluat vielä jyrkempiä kaaria, käytä ohuempia kipsilevyjä ja vahvista niitä käyttämällä useampaa levykerrosta. 6 mm:n kipsilevyn voi taivuttaa jopa 60 cm:n säteen kaarelle, jos levyä on kostutettu saippuavedessä pari tuntia.

Kaksi levykerrosta

Kipsilevyt ovat melko halpoja, ja usein seiniin ja kattoihin kannattaa käyttää kaksi kipsilevykerrosta yhden sijaan. Raken tees ta tu lee vahvempi, parem min melua eris-tävä ja tasaisempi. Lisäksi se kes tää tuplasti painavampia kaappeja.

Pieni on kaunista

Pieniin kohteisiin, jotka vaativat mo nia sovituksia tai joihin on hankala pääsy, voi käyttää pieniä levyjä. Ne voivat olla esim. kuitukipsilevyjä, joita saa jopa 10 mm paksui na 900 x 1200 mm:n koossa. Pie net levyt vaativat useampia saumoja.

Vahva myös ruuveille

Kipsikartonkilevyillä, joissa on kartonki molemmin puolin, on paperiton kilpailija. Kuitukipsilevy on painavampi, ja ohuet kui-dut kipsin sisäl lä korvaavat kartonkivahvik-keen. Levyjä ei ole yhtä helppo käsitellä, mutta niillä on hyvät puolensa. Painonsa takia ne eristävät ääntä ja kestävät kos-teut ta ja järeitä ruuvikiinnityksiä paremmin.

Asenna levyt oikein

Sahaa viistolinjat

Suorat, levyn reunas ta reunaan tehtävät viillot tehdään sa haamalla kartonkipinta ja taittamal la kipsile-vyn ydin. Kaikki muut viillot on teh-tävä tavallisilla työkaluilla kuten reikä- ja pistosahalla, monitoimi-työkalulla jne. Kipsi kuluttaa terää.

Kipsilevypöytä

Pari pukkia ja pari lautaa niiden välissä on mainio työpöytä kipsile-vyjen leikkaamiseen. Aseta 8-10 kipsilevyä lautojen päälle, jotta pukit seisovat vakaasti ja tukevasti kuormituksessa. Kun leikkaat pääl-limmäisen levyn, voit helposti vetää viillon reunaan asti ja murtaa levyn. Seuraava levy on jo valmiina, ja kun jäljellä on enää pari levyä, täydennä pinoa jälleen.

Suora ja selkeä teräs

Puulla on monta hyvää puolta, mutta puu ei koskaan ole täysin suoraa. Kipsilevyille tarkoitetut teräsprofiilit sen sijaan ovat, ja niitä saa useimmista rakennustarvikeliik-keistä. Teräsprofiilit voivat tuntua hennoilta, mutta jäykkiin kipsilevyihin yhdistettynä niistä syntyy vankkoja ja suoria rakenteita.

Ei ohennusta kulmaan

Kipsilevyjen pitkät reunat ovat yleensä ohennet-tuja, ja ohennettua reunaa tulisi välttää verhoilua aloitettaessa. Ohennus on hyvä kahden levyn välissä, sillä näin saumaa voidaan vah-vistaa ja tasoittaa. Kulma-levystä leikataan ohen-nus pois, jolloin reuna on tasainen. Tämä vaatii, et tä seinän ja 1. koolaustolpan välin pitää olla tolppavälejä ly hyempi.

Merkitse ruuvipaikat

Kun levyt ovat pukeilla, voit samalla mer-kitä ruuvien paikat. Tee levyyn merkkiviivat levyn taakse jäävien tolppien ja ruoteiden paikoista, jotta osut koolaukseen, kun kiinnität ruuveja keskelle levyä.

Hio ennen muurausta

Usein on edullisempaa ja huomattavasti helpompaa verhoilla seinä kipsilevyillä kuin ryhtyä rappaamaan ja silottamaan reikää tai epätasaista tiili- tai kevytbetoniseinää.

Kipsilevyt liimataan suoraan kuivaan ja tartuntapohjustettuun seinään asennusliimalla. Jos seinä on hyvin epätasainen, käy tä kipsilaastia, jolla selviää isoistakin koloista.

Oikeat ruuvit

Ruuvit on upotettava kipsilevyyn levyä vaurioittamatta, ja tämän voi tehdä vain oikeanlaisilla ruuveilla. Vain trumpetin muotoi-set kannat sopivat kipsikartonkilevyihin. Kantojen tulee olla pienemmät ruuvattaessa märkätilalevyihin ja kuitukipsiin. Kaikissa tapauksissa on ostettava ruu-veja, jotka on tarkoitettu juuri ko. kaltaista kipsiä varten, ja kärjen ja kierteiden tulee olla joko teräkselle tai puulle tar-koitetut. Pituuden ratkaisee levyjen paksuus ja lukumäärä.

Reunakohtiin lisätukea

Riippumatta siitä, tuleeko kipsilevyjen alle puu- vai teräskoolaus, kaikkien seinäaukkojen reunoja on tuettava. Joudut usein asentamaan ylimääräisen koolauslaudan ovien, ikku noiden ja hormien reunoihin.

Älä nostele painavia levyjä

Kipsilevyjen asennus on ras-kasta työtä, ja levyjen pitele-minen ja kiinni ruuvaaminen yhtä aikaa kattoa rakennet-taessa on mahdotonta. Levyhissin avulla voit rau-hassa keskittyä levyn asenta-miseen paikalleen selkääsi tai hartioitasi kuormitta-matta, ja voit ruuvata levyn kiinni hissin pidellessä sitä paikallaan. Levy hissin tai -nostimen voi vuokrata kone vuokraamoista.

Älä ruuvaa liian syvälle

Kipsilevyruuvin kannan täytyy työntyä niin syvälle, että se voidaan tasoittaa, mutta tavallisiin kipsilevyihin ei saa kos-kaan ruuvata niin syvälle, että ruuvinkanta puhkoo karton-gin. Tällöin ruuvi ei pidä, ja joudut kiinnittämään uuden ruuvin vanhan viereen. Erikoiskärjenpitimestä on apua.

Liima säästää ruuveja ja työtä

Ruuveilta ei välty kokonaan, kun asentaa kipsilevyjä, mutta asennusliimalla ladattua saumauspistoolia käyttämällä voi vä -hen tää ruuvien määrää merkittävästi ja saada rakenteesta eri-koisvahvan. Jos liimaat levyjä runkoon, päällekkäin tai alus-taan, ruuvit pitävät levyt paikallaan liiman kuivumisajan. Mitä vähemmän ruuveja, sitä vähemmän tasoitettavaa ja hiottavaa.

Napsauta kipsilevy kahtia

Yksi kipsikartonkilevyjen hyvistä puo-lista on se, että ne ovat kevyitä ja nopeita sovittaa. Suorat ja läpimene-vät viillot onnistuvat taittoteräveitsellä ja pitkällä viivottimella, vesivaa’alla tai isolla suorakulmalla. Kartonki leikkautuu yhdellä etupuolen viillolla. Tämän jälkeen levyn voi napsauttaa reunan yli, ja viiltää takapinnan kartongin.

Sulje levyt oiken

Vahvat kulmat

Kipsiseinän ulkokulmat ovat hauraita, ja niitä on vahvistettava. Suorakulmaisia kulmia voi suojata erityisillä kulmasuojilla. Profiili liimataan, ruuvataan tai napsautetaan kiinni kulmaan, ja pinta tasoi-tetaan sileäk si molemmilta sivuilta.

Kulmiin, jotka eivät ole suorakulmaisia, on tarjolla useita joustavia ratkaisuja, esim. ohuista teräsnauhoista koostuva teippi, joka liimataan kulman ympärille. Eräs valmistaja myy joustavaa PVC-muovista valmistettua kulmasuojusta.

Käytä oikeaa tasoitemassaa

Unohda jauheiden ja veden sekoitussuhde. Nykyään on myytävänä hyviä valmiita tasoitteita, joita kannattaa käyttää. Usein levyvalmistajilla on tasoite, joka sopii juuri yrityksen tuotteille. Mikäli et valitse valmistajan tasoitetta, pidä kuitenkin aina mielessä, että hiekkatasoitteet eivät sovi kipsilevysaumoihin. Hiekkatasoitteet eivät ole läheskään yhtä vahvoja kuin kipsitasoitteet.

Valmistelut kaapeille

Jos tiedät jo etukäteen, että seinään on tarkoitus kiinnittää painavia esineitä, helpotat ja vahvistat kiinnityksiä asentamalla puulevyn kipsilevyn taaakse tai korvaamalla sisemmän kipsilevyn 12 mm:n vanerilevyllä.

Kulman ympäri

Ulkokulmissa levyt kootaan tolpan ympärille. Terästolpat (A) kään net ään niin, että niihin voidaan kiinnittää molemmilta sivuilta ja kulma katetaan kulmasuojalla (B). Sisäkul missa levyt kootaan kulmaprofiiliin (C).

Akryyli eristää ääntä

Sovita ensimmäinen levykerros aina niin, että viereisiin pintoihin jää noin 10 mm rakoa. Täytä sauma akryylisauma-massalla, joka estää me lua. Jos käytät vain yhtä levykerrosta, silota sauma saumapalalla. Älä käytä silottamiseen vettä, sillä vesi heikentää saumaa.

Puuta terästolppiin

Jos asennat uuteen teräsprofiilirakentei-seen seinään ovea, kannattaa profiiliin aset-taa oven molemmin puolin puukappale, esim. lauta. Puu vahvistaa teräsprofiilia ja tarjoaa hyvän alustan ovikarmin kiinni ruu-vaamiseen, kun ovi asennetaan.

Tue aina ohentamattomat levyreunat

Jos joudut yhdistämään ohentamattomia kipsilevyreunoja, saumakohtaa on tuettava joko niin, että se sijoitetaan laudan päälle tai tuetaan esim. teräsnauhalla seuraavaan levykerrokseen. Ohentamattomat levyreunat asennetaan parin millimetrin raolla, ja reunat viistetään niin, että tasoitteelle jää tilaa. Viistot reunat työstetään kipsihöylällä tai terävällä veitsellä, ennen kuin levyt asennetaan. Saumaa vahvistetaan saumanauhalla ja se silotetaan 45 cm leveällä lastalla.

Kartonki vahvistaa

Saumojen ohennukset täytetään, olipa kyseessä tavallinen kipsilevy tai kuitukipsilevy. Tasoitteella syntyy paitsi sileä saumaliitos myös vahva seinä.

Levyjen välinen sauma ja ohennus täytetään siis työhön tarkoitetulla tasoitteella. Tasoite sitoo levyt yhteen, mutta sitä on vahvistettava, jotta se ei halkea seinärakenteen eläessä. Tämän vuoksi tasoitteeseen asennetaan saumanauha.

Nikkari voi käyttää itsekiinnittyvää kuituverkkoa, mutta vahvimman seinän saa käyttämällä kartonkisaumanauhaa. Sitä on vaikeampi käyttää, koska se tarttuu vain pehmeään massaan, mutta se jäykistää seinää paremmin kuin verkko.

Liimattava kuitukipsi

Jos kuitukipsilevyssäsi on ohennetut reunat kuten muissakin kipsilevyissä, ne yhdiste-tään samaan tapaan tasoitteeseen painettavalla saumanauhalla. Jos kuitukipsilevyn reunat ovat suorat ja ohentamattomat, ne liimataan yhteen erikoisliimalla, joka pitää levyt toisissaan kiinni. Liimatut saumat tasoitetaan käyttämättä saumanauhaa.

Moottoroitu hiomapaperi

Tasoite hiotaan yleensä hiomapalikalla, johon on kiinnitetty hiomapaperi (karkeus 120 tai hienompi). Jos hiottavia seiniä on useampi, kannattaa työtä varten vuokrata eri kois hiomakone. Sen pyöreä hiomalautanen tuottaa pienen harjoittelun jälkeen no peas ti yhtenäisen, sileän pinnan. Hio vasta viimeisen tasoitekerroksen jälkeen.

    Muut lukevat juuri nyt …