Rakenna teräskehistä

Teräskehien etuna on se, että ne vievät vain vähän tilaa mutta ovat äärimmäisen vahvoja. Niitä käytetään teollisuudessa, mutta ne sopivat myös pientaloihin tai, kuten tässä, autokatoksiin. Teräskehärakenne nousee nopeasti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
6.000 euroa

Johdanto

Teräskehiä näkee usein käytettävän teollisuus- ja maatalo-usrakennuksissa. Niiden käyttö on yksi nopeimmista tavoista pystyttää rakennus edullisesti, ja lisäksi niiden avulla päästään pitkiin jänneväleihin ilman tarvetta välitukirakenteille.

Pientalojen kattorakenteet on lähes poikkeuksetta tehty puusta. Puurakenteet ovat helppotekoisia, mutta teräskehiin verrat-tuna ne vievät paljon tilaa, sillä puurakenne ei kestä yhtä pitkiä jänne-välejä kuin vahva ja joustava teräskehä. Viime vuosina teräskehiä onkin ryhdytty käyttämään myös omakotitaloissa. Mm. silloin, kun talon-omistaja haluaa harjakaton ilman häiritseviä poikkipalkkeja.

Tähän kohteeseen valittiin teräspalkit, joilla on tarkoitus jatkaa taloa autokatoksen verran. Valitsimme teräskehärakenteen, sillä sen myötä rakennusaika jäi lyhyeksi, ja saimme katoksen nopeasti harjaan.

Kantavien teräsrakenteiden hitsaus

Kun teräskehiä hitsataan, on huomioitava, että rakenne on tarkoitettu kantavaksi. Kulmien hitsaukset joutuvat kovaan kuormitukseen. Työ ei sovellu vasta-alkajille, sillä kantavia rakenteita saa hitsata vain asian-omaisen tutkinnon suorittanut hitsaaja. Tässä kohteessa kehät olisivat tulleet maksamaan noin 3 000 €, mutta joukossamme oli hitsaaja, joten selvisimme lähes puolta halvemmalla. Aikaa toki kului enemmän.

Kehien mitat on jätettävä kehien valmistajan (sis. hintaan) tai rakennesuunnittelijan päätettäviksi. Kun mitat ovat selvillä, pystytys sujuu tehokkaasti. Katon jatkaminen on pitkälti samanlaista kuin perinteisiä puurakenteita käytettäessä.

Ohjeet

01
Pätevä hitsaaja voi säästää paljon rahaa 4 Vaihe

Sinulle, jolla on asianmukainen lupa hitsata, tehtävä on yksinkertainen: rakenna kehät itse, niin säästät jopa tuhat euroa. Mutta koska on kyse talon tai muun rakennuksen kantavista rakenteista, sinulla on oltava luvan lisäksi todella paljon kokemusta ennen kuin ryhdyt tähän tehtävään. Jos hitsaukset eivät kestä suurta kuormitusta, rakennus kaatuu päällesi.

Jos ryhdyt työhön, aloita valmistamalla puurakenteinen kaava ottamiesi mittojen perusteella. Merkitse kaavaan ruoteiden sijainnit, jotta voit hitsata niitä varten tarvittavat teräslevyt oikeille kohdille. Tässä kehät sijoitetaan talon katon mukaan, jotta kattorakenteet sopivat toisiinsa.

1

Profiilien katkai-suun käytetään leikkauspoltinta - se on nopeaa, ja samalla vältetään kulmahiomako-neen pöly. Palkit leikataan suoraan kulmaan laipoista.

2

Teräspalkit asetetaan kaavan mukaan. Kaavan voi halutessaan merkitä myös luotinarulla lattiaan.

3

Kulmat hitsataan yhteen tarkasti ja vankasti.

4

Palkit pohjustetaan ja maalataan metallimaalilla (Hammerrite).

02
Kehien nosto 7 Vaihe

Kehät kiinnitetään tukevasti perustaan. Tässä kohteessa pohjana on tukeva beto-niperusta, jonka päälle pystymme ra -ken tamaan. Jos sinulla ei ole tällaista, joudut aloittamaan perustan valusta. Kiinnitä palkit perustaan kierretan-goilla, jotka porataan betoniin. Tangon yläpää kiristetään kehän palkkijalkaan, jotta se seisoo vankasti pystyssä. Hanki itsellesi apulainen, sillä tarvit-set apua raskaiden kehien nostossa. Taljasta ja muutamasta vahvasta remmistä on paljon apua. Remmit voi sitoa kiinni perustan kierretankoon, jolloin saat molemmat kädet käyttöösi.

Keskimmäistä teräskehää ohjataan paikoilleen. 100 x 100 mm:n lankku jäykistää rakennetta työn aikana. Keskikehän palkkijalka sidotaan tähän kierretankoon kehän paikoilleen noston ajaksi.

1

Poraa perustaan poravasaralla kaksi 18 mm:n rei kää kohtaan, johon kehäpalkki tulee. Puhdista reiät ja täytä ne injektiomassalla. Kierrä tankoja pai koilleen, kunnes toisesta niistä näkyy 5 cm ja toisesta 15 cm - erot helpottavat työtä myöhemmin.

Reiät porataan perustukseen palkin molem-mille puolille.

2

Sisin kehä nostetaan ylös talon harjaan tukevasti kiinnitetyn taljan avulla. Palkkijalat ase te taan ensin pääty-seinää vasten, jotta kehä voi daan ”kipata” taljalla ylös. Kehä työnne tään päätysei nään ja kiinnitetään puristimilla ja ruuveilla.

Kehä kiinnitetään ensin puristimilla.

3

Seuraava kehä nostetaan ylös samalla taljalla, joka on edelleen kiin-nitettynä talon harjaan. Tekniikka on sama, ja nyt kahden perustaan poratun kierre-tangon pituus eroista on hyötyä, sillä kehän jalat voidaan tukea takimmaiseen tankoon.

4

Palkki tuetaan alusle vyil lä ja mutte reilla heti kun pienet lovet saadaan kierretankoihin kiinni. Tankojen pituusero-jen ansiosta palkki voidaan asettaa lyhyem-pään tankoon (tässä palkin takana) ja tukea pidempää tankoa vasten pystytyksen ajan.

5

Kehät jäykistetään poikkilankulla ennen kuin ne nostetaan ylös. Käytämme 100 x 100 mm:n lankkuja ja asetamme ne kehän alapintaan, kun kehä on maassa. Taljan ketju voidaan kiinnittää keskelle poikkilankkua.

6

Kehä oikaistaan paikoilleen ja kiinnitetään talosta kehään yltävällä vaakalankulla. Palkkijalat kiinnite tään perustaan, kun kaikki on saatu paikoilleen. Uloimman kehän voi nyt pystyttää ja kiinnittää keskikehän poikkilankkuun.

7

Niskapalkkien kannattimet on sijoitettu niin, että uuden katon niskapalkit työntyvät vanhan katon ruoteisiin.

03
Katon asennus 6 Vaihe

Kun kaikki kehät on ankkuroitu tuke-vasti, ne sidotaan pitkittäislankkuihin, jotka pitävät teräkehiä paikoillaan ja kannattelevat kattolevyjä. Puurakenteisessa katossa käytetään ruoteita, teräs-rakenteet vaativat vahvemmat palkit.

Ensimmäiseksi kiinnitetään kaksi niskapalkkia kehärakenteen molem-mille puolille: räystään reunalle ja teräs-palkin 3. kannattimeen. Niskapalkit kiinnitetään te räskehiin 8 mm:n kansiruuveil la - kun ne on ensin kiinni-tetty talon ruoteisiin. Rakenne on nyt vakaa. Pitkiin jänneväleihin käytetään 50 x 125 mm:n puutavaraa. Katos on pi dempi kuin puutavara, joten niska-palkkeja jatketaan erikoisheloilla.

Niskapalkki kiinnitetään kolman teen kannattimeen ylhäältä päin.

Niska palkkien kannatti met on sijoitettu niin, että uuden katon niska palkit työntyvät vanhan katon ruoteisiin.

1

Autokatoksen niskapalkit kiinnite-tään talon ruoteisiin. Teimme niska-palkkeihin lovet, jotta saimme ne kiinnitet-tyä ruuveilla ruoteiden läpi niskapalkkiin. Voit käyttää myös 25 x 2 mm:n reikänauhaa, joka naulataan kiinni ruoteisiin ja palkkiin.

2

Niskapalkkeja on jatkettava, jotta ne yltävät koko uuden katon pituu-delle. Liitoksiin käytetään erikoisheloja. Helat sijoitetaan 1/7 matkan päähän keskikehän jännevälistä, jotta rakenteesta tulee mahdollisimman vahva.

3

Nyt kattolevyt voidaan asentaa. Tähän kohteeseen asennettiin katto-levyt, jotka ruuvattiin kiinni ruoteisiin levy-toimitukseen sisältyvillä erikoisruuveilla. Katolla tulisi käyttää valjaita tai turvaköyttä.

4

Kourukannattimet kiinnitetään valmistajan suosittelemien etäisyyk-sien mukaan, jotta kourut saadaan vankasti paikoilleen ja niiden kaato tulee oikein.

5

Kehien pystypalkit muura taan piiloon. Tiiliskivipilarit täytetään betonilla, jotta palkit eivät syövy. Palkkeihin voi myös kietoa rautalankaa esimerkiksi köynnöskasveja tukemaan.

6

Autokatos on valmis - nyt pysty-palkkien ympärille muuratut pilarit maalataan talon värisiksi.

Materiaalit

Teräspalkit:
• 4 x 12 m:n IPE180-teräspalkkeja (koko määräytyy kohteen mukaisesti)
• 6 m 10 x 120 mm:n teräslevyjä
• 6 m 3 x 90 mm:n teräslevyjä

Lisäksi:
• 6 M16-kierretankoa, á 1 m
• 12 M12-mutteria
• 50 x 50 mm:n aluslevyjä
• 3 patr. Expandet-injektiomassaa, 300 ml
• 100 kansiruuvia, á 8 x 50 mm
• Helaruuveja, 40/40
• 30 sarjaa erikoisheloja, á 125 mm
• 64 x 3,9 m T-1 50 x 125 mm:n puutavaraa
• Kattolevyjä ja räystäskouruja

Erikoistyökalut

• Poravasara
• Talja
• Tarv. hitsausvälineet

Vie aikaa

Autokatos valmistui viikossa.

Hinta

Noin 6 000 €, jos itsellä ei ole hitsaajan pätevyyttä. Perustukset eivät sisälly hintaan.

Vaikeusaste

Jos teräskehät ostaa valmiina, pystytykseen tarvitaan vain hieman voimia ja tee itse -kokemusta.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät isoa poravasaraa

Poravasara on voimakas työkalu ja hyvä valinta moniin raskaisiin purkutöihin. Poravasaralla ja oikealla terällä voi tehdä roiloja seiniin ja irrottaa laatat kylpyhuoneen seinistä. Opettele käyttämään poravasaraa tältä videolta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …