Kaada puut turvallisesti

Jos käytät metsurimme esittelemää työtapaa, voit kaataa vähän isommat ja hankalammatkin puut turvallisesti ja stressittä. Tällä menetelmällä puu kaatuu vasta sitten, kun haluat sen kaatuvan.

Johdanto

Kun suunnittelet isompien puiden kaatoa, valmistaudu työhön äärimmäisen huolellisesti. Voit nimittäin loukkaantua itse ja vahingoittaa myös muita ihmisiä sekä rikkoa autoja ja rakennuksia, sillä puiden kaatoon liittyy aina todella suuria voimia.

Metsurimme työskentelytekniikka takaa työturvallisuutesi. Nyt puu kaatuu vasta sitten, kun sen halutaan kaatuvan. Niksinä on jättää kaatoloven vastakkaiselle puolelle ”takapitopuu”. Niin kauan kuin se on koskematon, puu ei kaadu. Pitopuu sahataan vasta sitten, kun olet työstänyt kaatosahaukset, varmistanut alueen esteettömyyden ja kiilalla tms. puun oikean kaatumissuunnan, jolloin puu kaatuu.

Pitopuusta on monta eri versiota, mutta ne kaikki tähtäävät samaan tulokseen. Muista, että isot ja haastavat kaadot on aina jätettävä ammattilaisille.

Näin sijoitat sahaukset oikein

Pienen niksin turvin puu kaatuu vasta sitten, kun olet valmis

Pitopuun käyttö kuuluu perinteisiin puunkaatotekniikoihin. Sahaa ensin kaksi kolmion muodos-tavaa sahausta (kaatolovi) kaatosuunnan runkopinnalle. Kolmas sahaus, kaatosahaus, teh-dään vastapuolelle ja se ulottuu lähes koko rungon läpi. Kaatosahauksen ja -loven väliin jää pitopuu. Se ohjaa kaatoa saranamaisesti siten, että painovoimat vetävät runkoa maata kohden. Kaatoa autetaan usein työntämällä tai vetämällä runkoa tai iskemällä kaatosahauskohtaan kiila. Takapitopuu on pieni lisäys tekniikkaan: kaatosahaus ei jatku rungon vastakkaiseen pintaan asti, vaan rungon taakse jää pieni pitopuualue. Näin puun voi kaataa rauhassa haluttuun suuntaan.

Kaatolovi koostuu 2 sahauksesta.

Kaatosahaus aloitetaan ensin toiselta puolelta.

Loppu kaatosahaus tehdään vastapuolelta pitopuun jättämiseksi.

Kaatoviiltoon, pitopuun viereen isketään kiila.

Pitopuu katkais-taan, ja puu kaatuu oikeaan suuntaan.

Ohjeet

01
Valmistele sahausurakka 3 Vaihe

Vaikka metsurimme opettaa ammatikseen puiden kaatoa ja hoitaa hyvin vaativia kor-juutöitä mm. myrskyjen jäl-jiltä, hän suunnittelee aina työnsä huolellisesti etukä-teen. Hän miettii, mihin suuntaan hän haluaa puun kaatuvan ja selvittää, voi-daanko näin tehdä vai onko linjaa syytä oikaista. Lisäksi hän tarkistaa, onko alueella varmasti tarpeeksi tilaa, ja raivaa itselleen hyvän työskentelyalueen.

1

Päätä puun kaatosuunta. Puu on paras kaataa siihen suuntaan, johon se on kallellaan, ja puulle on oltava tarpeeksi tilaa.

TÄRKEÄÄ! Jos isokokoinen puu kallistuu huonoon suuntaan, työssä tarvitaan apua.

2

Raivaa puun ympärys. Poista oksat ja muut esteet maasta ja karsi puun alimmat oksat. Rungolle on nimittäin oltava helppo pääsy joka sivulta, ja lisäksi tarvitaan pakoreitti, josta pääset nopeasti karkuun.

3

Käynnistä saha vankalla alustalla. Ketjujarru aktivoituu paina-malla turvakahvaa eteenpäin, ennen kuin sahan käynnistää. Jarru vapautetaan, kun saha käy ja sahaus voidaan aloittaa.

02
Sahaa puu taka-pitopuuhun asti 9 Vaihe

Kaatoloven kaksi sahausta tehdään tavalliseen tapaan: ensin yläsahaus, sitten vaa-kasahaus niin, että voit poistaa kiilapalan puun kaatu-missuunnasta.

Sahaukset tehdään noin neljäs- tai viidesosan syvyy-teen runkoa. Kaatosahaus sahataan yleensä takapuolel-ta, mutta me sahaamme sen molemmilta puolilta, jotta ta-kapitopuuta jää jäljelle ja pi-topuu pitää puun pystyssä niin kauan kuin haluamme.

1

Linjaa kaatosuunta tähtäämällä suoraan sahan yli - katsomatta laippaa. Tähtäys on tarkempaa, kun katsoo sahan turvakahvan tai sen ristikon yli kuin arvuutella oikeaa kulmaa laipasta.

2

Sahaa loven viisto ylä-viilto. Aseta laipan alareu-nan pinta konerungon läheltä puuta vasten viistossa kulmassa ja sahaa täydellä kaasulla. Kään-nä laippaa rauhallisesti vaakaan ja sahaa haluttuun syvyyteen.

3

Sahaa sitten loven alaviilto vaakasuoraan. Pidä sahaa niin, että laippa on vaakasuorassa ja aseta laipan alareunan pinta jälleen puuta vasten sahan käydessä täysillä. Sahaa rauhallisesti runkoon.

4

Merkitse pitopuun paksuus puun sivuun kahdella pystyviillolla, jotta näet helpommin, kuinka syvälle kaatosahaustehdään puupurujen pöllytessä. Käytä myös nyt laipan alapintaa.

5

Takapitopuu merkitään samaan tapaan kahdella pystyviillolla puun takapintaan kaatosuuntaan nähden. Sijoita se tarvittaessa hieman sivulle, niin voit iskeä kiilan suoraan sisään takaa.

6

Kaatosahaustekniikka. Jos työnnät laipankärjen suoraan sisään, saha potkaisee yleensä takaisin. Aseta laipan-kärjen alapinta runkoa vasten ja jatka, kunnes kärki on sisällä ja laippa pitopuun suuntainen.

7

Vedä laippaa hieman ulos ja etene rungon taakse sahaten rungon ympäri, kunnes laippa osuu takapito-puun merkkiin rungon takana. Vältä sahaamasta laipan yläpinnalla.

8

Toista ed. vaihe toisella puolella runkoa sahaa-malla edestä taaksepäin. Nyt joudut sahaamaan laipan ylä-pinnalla, jolloin ketju työntää vetämisen sijaan. Tämä on vai-keampaa, joten harjoittele ensin.

9

Oikaise pitopuun taka-reuna, kun purut tulevat ulos rungon toiselta sivulta. Sahaus oikaistaan, kunnes pitopuu on säännöllisen muotoinen. Nyt se pitää puuta pystyssä takapitopuun kanssa.

03
Iske kiila ja sahaa takapitopuu 5 Vaihe

Nyt puu voidaan kaataa. Takapitopuu on antanut aikaa kaatosahauksen oikaisemiseen, ja voimme olla varmoja, että puu kaatuu suorassa kulmassa siihen nähden. Puu voi kuitenkin yhä kaa-tua taaksepäin, jos painonja-kauma on arvioitu väärin tai tuuli tarttuu latvukseen. Tä-män vuoksi kaatosahaukseen isketään kiila, ennen kuin takapitopuu sahataan. Kiila varmistaa, että puu kaatuu suoraan kaatoloven päältä.

1

Iske kiila takaa päin niin läheltä takapitopuuta kuin mahdollista ilman, että olet vaarassa osua kiilaan siinä vaiheessa, kun katkaiset pitopuun.

2

Tilaa on oltava riittä-västi, jotta sahattaessa ei osuta kiilaan. Takapitopuu vaikuttaa huteralta, mutta kunhan ei tuule, se estää puuta kaatu-masta eteen- tai taaksepäin.

3

Katkaise takapitopuu. Kuten kuvasta näet, saha-simme puun sopivalta työsken-telykorkeudelta. Tämän voi hyvin tehdä, jos puusta ei tehdä sahatavaraa. Näin työskentely on paljon turvallisempaa.

4

Kun siirryt suojaan, puu kaatuu kuten halutaan. Jos puu ei vielä kaadu, iske kiilaa syvemmälle, mutta ole valmiina siirtymään heti parin metrin päähän, kun puu alkaa kaatua.

5

Nyt puu on karsittava. Urakka on iso, ja työssä on panostettava erityisesti turvalli-suuteen. Lie lisää: www.teeitse.com sekä www.husqvarna.fi, josta löydät erilaisia versioita takapitopuusta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …