Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lämmin puulattia

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Lauta- tai parkettilattian tekeminen on yleensä yksinkertaisin ja helpoin tapa päällystää lattia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
80 €/m2

Johdanto

Puulattian voi tehdä sekä uudisrakennukseen että remontoitavaan taloon. Luonnonmateriaali on miellyttävän tuntuinen ja lämmin sinällään, ja asumismukavuutta voi lisätä entisestään asentamalla puulattian alle lattialämmityksen.

Ohjeet

Lattian rungon tukeminen

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Piirros on suuntaa-antava esimerkki. Oletuksena tässä tapauksessa on huonosti eristetty ja huo-nosti kosteussuojattu laatta (A), jonka päälle pitää levittää höyrynsulku (B). Runkopuut (C) asennetaan päällysteen jäykkyydestä riippuen 400-600 mm välein ja niiden kannakkeet (D) enintään 800 mm välein. Välituet (E) ovat tarpeen, jotta päällyste voidaan kiinnittää runkopuihin.

Mallityökohteessa oli vanhalle talolle tyypillinen lattiaratkaisu. Betonista va-letun välipohjan päällä oli lautalattia, joka oli rakennettu ns. koolaukselle eli syr-jälleen lattialle asennetuille soiroille. Be-tonivalu oli valmistusajankohdan valu-menetelmän tapaan epätasainen, joten runkosoirot oli jouduttu kiilaaman suo-raan lukuisilla puupalikoilla ja puulius-koilla.

Lattia purettiin kahdestakin syystä. Se oli tehty aikanaan ehkä hieman huo-limattomasti ja toiseksi lattiaan halut-tiin lattialämmitys. Lattialämmityksen olisi voinut asentaa tietysti entisen pääl-lekin, mutta pinta olisi noussut liikaa.

Tässä vaiheessa olisi ollut erinomai-nen mahdollisuus tehdä myös osittain varaava lattialämmitys. Vanha puurun-koinen lattia purkamalla olisi saatu so-pivasti tilaa betonilaatan valamiseen ja lämmitysputkien upottamiseen samalla siihen. Puulattian paksuudesta olisi riit-tänyt tilaa myös lämmöneristeelle, jos sen asentamiseen olisi ollut tarvetta.

Perinteinen koolaus voidaan tehdä kahdella tavalla riippuen lattianpäällys-teen alle tarvittavan eristeen paksuu-desta. Jos alla on koko alueella lämmin tila, runkopuuksi riittää 50 x 100 mm soiro, joka vain kiilataan vaakasuoraan. Jos eristettä tarvitaan enemmän, runko-puut kiinnitetään pystysuuntaisten pali-koiden varaan.

Kuvatussa tapauksessa runkopuuksi oli hankittu tasalaatuista ja suuren tai-vutuslujuuden omaavaa kertopuuta. Sen kantavuus on vakiosahatavaraa (ei lu- juuslajiteltua) parempi. Runkopuut kii-lattiin suoraan säädettävillä muovipali-koilla. Ne ovat pitkäikäisiä ja niiden asentaminen on nopeaa.

Maissa, joissa ei ole puuta siten kuin meillä eikä puuta osata käyttää ja se on kallista, lattiankin runkopuut tuetaan muovikiiloilla.

1

Kuvatun työkohteen pohjalaatan (A) päälle levitettiin 0,20 mm muovikalvo (B), ettei mahdollinen kosteus pääsisi eriste-tilaan. Eristetilaan pitää tässä tapauksessa järjestää myös tuuletus, jotta huoneesta tuleva kosteus pääsee pois.

2

Lattianpäällysteen runkopuiden (koolauksen) asennus käynnissä. Runko-puut tuetaan poikittaissuunnassa, koska kapeat muovikannakkeet (D) eivät pidä niitä asennossaan eikä niitä voi kiinnittää kannakkeisiin.

Kertopuusta on mahdollista saada riittä-vän pitkiä soiroja. Jokaista erikoispitkää ei kuitenkaan kannata tilata, koska sellaisen kuljettaminen voi olla hankalaa. Mutta kertopuusoiroja ja sahatavaraa voi jatkaa. Yksinkertaisin tapa jatkami-seen on naulata jatkoksen molemmille puolille noin metriset laudat tai vanerisuikaleet. Asiaa helpottaa, jos jatkoksen alle sijoitetaan kannatin. Jatkettavat päät voi lisäksi loveta toisiinsa noin puo-litoista kertaa aineen leveyden matkalta.

3

Runkopuiden (C) ja seinän väliin jätetään noin 10 mm rako, minkä voi toteuttaa muovikiiloilla. Meillä samaan tarkoitukseen sahataan puukiiloja tai levynpaloja. Ensimmäinen tukirima (E) sijoitetaan 30 cm päähän seinästä.

4

Runkopuut pitää tukea pystyyn (syrjälleen) välirimoilla vähintään noin 800 mm välein. Jos runkopuut tuettaisiin lovetuilla puupalikoilla, välitukia ei juuri tarvittaisi (edellyttäen, että päällyste kiinnitetään runkopuihin).

5

Runkopuita asennettaessa niiden korkeustasoja pitää seurata koko ajan pitkällä vesivaa’alla. Oikea korkeus saadaan tässä tapauksessa seinään vaakitusletkun avulla piirretystä peruslinjasta.

Kannatinsoirot kertopuusta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Mallityössä lattian eristystä paranneltiin. Ensimmäisen eristekerros (F) levitettiin pohjalle kannatinsoirojen (C) väliin ja toinen välitukien (E) väliin.

Mallityöhön on valittu erikoisia mate-riaaleja, jotka ovat hyvä mutta kalliita. Kertopuun valinta lattianpäällysteen runkomateriaaliksi ei kokonaiskustan-nuksia ratkaisevasti nosta, koska tarve on vähäinen. Kertopuun lujuus on sahatavaraa parempi, joten mallityöhön ostettiin 40 x 63 mm rimat.

Lattianpäällysteen runkopuiden saa-minen vaakasuoraan ja niiden pitävä tu-keminen ei ole aivan yksinkertainen teh-tävä. Lattian aluslaatta oli pinnaltaan aika karkea ja korkeuserot suurempia kuin pintamateriaaleille sallitaan.

Tästä syystä lattian runko pitää tukea ja säätää halutulle korkeudelle ja vaaka-suoraan. Perinteisesti tarkoitukseen on käytetty puukiiloja tai runkopuusta kat-kaistuja ja niihin lovettuja kannakkeita.

Puulattioissa ilmenee jonkin verran elämistä ja kitinää, jota tässä artikkelis-sa pyritään torjumaan valitsemalla run-kopuumateriaaliksi kertopuu ja kannak-keiksi muovipalikoita.

Kertopuu on muuten vanerin tapaan viiluista, mutta paksuista viiluista koot-tua puuta. Kertopuusta tehdään mm. kantavia palkkeja ja kattokannattimien paarteita.

Kertopuupalkkeja on mahdollista saada hyvin pitkinä ja paksuuksiakin on ai-nakin 50 mm tasolle. Kertopuusta voi sahata soiroja haluttuun leveyteen tai nii-tä voi tilata puutavaraliikkeistä halut-tuihin mittoihin sahattuina.

Runkopuuväliksi valitaan 400-600 mm päällysteen paksuudesta ja aineista riippuen. Yleensä runkopuuvälin täytyy olla tuo pienempi. Vasta 28 mm pontti-lauta kestää 600 mm runkopuuvälillä.

Runkopuut pitää myös tukea mielui-ten noin 600 mm välein alla olevaan be-tonilaattaan.

1

Kuvatussa työssä lattian eristys uusit-tiin. Betonilaattaa vasten kannatinsoirojen (C) välitukien (E) alle asennettiin ensin kerros villaa (F). Villa leikattiin tarkasti kannatinpalikoiden (D) ympärille.

2

Toinen eristekerros (G) levitettiin sitten runkosoirojen (C) välitukien (E) väliin siten, että näiden yläpinnat tulivat suunnilleen samalle korkeudelle. Toisen eristekerroksen paksuus oli 50 mm.

3

Välitukien päälle naulattiin lattialämmityksen tukilaudat (H) 15 cm välein, jolloin lämmitysputkelle (K) jää rako. Lautojen päiden ja seinän väliin jätettiin noin 15 cm putken taivutustilaa.

4

Lämmönjakolevyt (J) levitettiin harvalaudoitukselle niiden urat lautojen rakoihin. Levyjen toiset reunat, tässä tapauksessa kannatinsoirojen puoleiset, naulattiin harvakseltaan lautoihin kiinni.

5

Vähän toista metriä pitkissä lämmönjakole-vyissä on kaksi uraa, joiden kohdalta levyt on helppo katkaista vain taivuttamalla ja muutaman kerran vääntelemällä. Pelti-saksia ei välttämättä tarvita.

6

Lämmönjakolevyt pitää painaa tiiviisti aluslaudoitusta vasten. Tarvittaessa mahdollisesti taipunut levy naputellaan uraan laudanpätkän syrjällä, joka on höylätty hieman kiilamaiseksi.

7

Lämmitysputkea (K) aletaan asentaa kiepiltä ja se painellaan työn edetessä varovasti jalalla lämmönjakolevyn uraan. Asennet-taessa pitää varoa kiertojännityksen syntymistä, ettei putki nouse pois urasta.

8

Lämmitysputket taivutetaan seinien vieressä kaarelle ja takaisin seuraavaa uraa pitkin. Päätykäännöksien tueksi on saatavan lastulevystä valmistettuja ura-levyjä, joita olisi hyvä käyttää.

9

Toisessa päässä paluuputki johdatetaan seinän vierustaa takaisin. Päätykäännöksiä varten valmistetuissa levyissä on ura myös paluuputkelle. Siinä toinen varteen otettava syy niiden käyttämiseen.

10

Lämmitysputkia ei asenneta kaapistojen eikä lattiaa peittävien kalusteiden alle, koska lämpötila niiden alla nousisi tarpeet-toman, ehkä jopa haitallisen paljon. Kääntölevyt olisivat tässäkin paikallaan.

Laatuparketti päällysteeksi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Uiva lattianpäällyste kootaan tavallisimmin ristiinliimatusta lautaparke-tista, mutta tässä tapauksessa se tehtiin kokopuusta höylätystä pontti-laudasta (M). Mallityössä laudat kiinnitettiin lattian runkopuihin. Rakenne ei siis ole uiva. Lautojen alle levitettiin pehmeä kartonki (L).

Lämmönjakolevyille asennettavan lat-tian päällyste kiinnitetään normaalisti uivaksi. Päällyste voi olla ponttilautaa tai lamelliparkettia. Mahdollista on asentaa myös lastulevy lämmitysputkis-ton päälle ja lastulevylle ohut pinnoite kuten laminaattiparketti tai matto.

Uivan lattian alle pitää asentaa as-kelääniä vaimentava eriste.

Ponttilautalattia on mahdollinen ui-vaksi lattiaksi, mutta sen mitta ei saa olla leveyssuunnassa noin viittä metriä suurempi laudan elämisen vuoksi. Ris-tiinliimattu lamellilautaparketti ei elä yhtä paljon ja sallii näin muutamaa metriä laajemman pinnan.

Uiva lattia tarkoittaa sitä, että pääl-lystemateriaali liimataan ponteista yh-tenäiseksi kanneksi lattian päälle ja kiinnitetään vain kevyesti asennuksen alkupäästä lattian runkopuihin.

Ponttilaudan, siis kokopuun, paksuu-den pitää olla 28 mm tai suurempi, jos kannatinväli on 600 mm. Sitä ohuem-man materiaalin alla kannatinvälin pi-tää olla 400 mm. Ristiinliimatun lamelli-materiaalin kantavuus on hieman pa-rempi kuin kokopuun, mutta alle noin 18 mm paksusta tavarasta ei voi tehdä lat-tiaa runkopuiden varaan, vaan alla täy-tyy olla esim. kantava lattialastulevy.

Lattialämmityksen kannatinlaudoitus tehdään putkivälistä ja putken koosta riippuen 25 tai 21 x 100 mm laudasta.

1

Alustasta lakaistaan tai imuroidaan roskat ja pöly pois ennen kuin askeläänieriste levitetään lattialämmityksen päälle. Roskia ei saa jäädä myöskään sen päälle. Paksu askeläänieriste asennetaan pusku-saumoin tai saumat sovitetaan alustan mataliin kohtiin.

2

Ensimmäiset laudat kiinnitetään seinän suuntaisesti noin 10 mm etäisyydelle sei-nästä. Lattian etenemisen tasaisuutta pitää varmuuden vuoksi seurata. Sen seuraamisek-si lattian ylle ensimmäisen kahden laudan sauman kohdalle voi kiristää linjalangan, josta mittaukset tehdään.

3

Ponttilautaa tai lamelliparkettia voi katkoa lähes kaikilla sahoilla. Paras jälki ja vähiten haitallisia sälöjä syntyy nopea-käyntisellä katkaisusirkkelillä. Hienohampai-sen käsisahanki jälki on hyvä. Pistossaha repii tavallisesti niin pahasti, että sillä pitää sahata nurjalta puolelta.

4

Mallityössä liimattiin vain päittäisjat-kokset, koska laudat kiinnitettiin ruuveilla. Uivaa lattia tehtäessä liimataan sekä sivu-että päätysaumat. Liimaksi sopii mikä tahansa puuliima. Tarjolla olevat parketti-liimat ovat myös hyviä.

5

Ponttilaudat (tai pontatut lamellilau-dat) naputellaan tiukasti toisiaan vasten. Laudan pitää mennä niin syvälle ponttiin, ettei pintaan jää rakoa. Laudat naputellaan yhteen vasaralla ja laudanpätkällä, joka sopii ponttiin.

6

Lauta ei mene aina aivan helposti pont-tiin erityisesti jatkoksen kohdalla ja jos lau-doissa on vähänkin mutkaa tai kieroutta. Kiristysvoimaa voi lisätä naulaamalla runko-puuhun tuen ja kiristämällä lautaa kahdella kiilalla vastakkaisista suunnista.

7

Viimeistä lautaa ei voi lyödä edelliseen kiinni kuten keskilattialla, jossa tilaa on riittämiin. Viimeinen lauta seinän vie-ressä kiristetään paikalleen esim. sork-karaudalla tai muulla vivulla levynpala seinää vasten kuten kuva osoittaa.

Materiaalit

0,20 mm höyrynsulkumuovia
• höyrynsulku (B)

40 x 63 mm kertopuuta
• lattian kannatinpalkit (C), väli 400–600 mm k/k

38 x 56 mm lautaa
• kannatinpalkkien välituet (E), väli enintään noin 800 mm

25 x 100 mm lautaa
• lattialämmityksen kannatinlaudat (H), väli 150 mm

Lämmöneristettä
• ensimmäinen kerros (F)
• toinen kerros (G)

22 mm tammiponttilautaa
• lattialaudat (M)

Lisäksi
• 50, 70 ja 120 mm ruuveja, soveltuviin paikkoihin vastaavia nauloja
• huopanauloja
• puupalikoita ja/tai kiiloja runkopuiden tukemiseen
• 55 mm ruuveja
• lämmönjakolevyjä (J)
• 20 mm PEX-lattialämmitysputkea (K)
• askeläänieriste (L)
• puuliimaa (parkettiliimaa)

Vie aikaa

5 päivää

Hinta

Lattian runkomateriaali ja eristeet noin 30 €/m2. Lämmitysputki ja lämmönjakolevyt noin 50 €/m2.

Vinkit & niksit

Korkeustason mittaus ja merkintä

Lattian pinnan täytyy olla tietenkin vaakasuorassa. Laattapohja ei sitä aina ole eikä ole tarpeenkaan olla. Varsinkin 1950-luvulla lattiavalut tehtiin varsin suurpiirteisesti ja pinta säädettiin suoraan tukemalla koolaus vaakatasoon.

Päällyste saadaan vaakasuoraan siten, että seiniin merkitään esim. 50 cm korkeudelle vaakalinja tai merkkiviivoja. Niistä määräväli alaspäin on lattian pinta tai esim. runkopui-den yläpinta. Korkeustason voi merkitä vaakitusletkulla tai laserilla.

VaakitusletkuNestetäytteinen (vesi, mahdollisesti vär-jätty) letku on edelleen käypä ja kätevä korkeustasojen mittausväline pitkillä etäisyyksillä. Letku on useimmiten myös ylivoimaisesti halvin ratkaisu tähän tar-koitukseen. Seinään tehdään yksi merkki ja sen korkeustaso siirretään tarvittaviin paikkoihin pitämällä letkun vesipinta ensin tehdyn merkin kohdalla.

LaservaakaVaakasuuntien merkitsemiseen sopivia laserlaitteita on suuri joukko. Halvimmat maksavat muutaman euron, kalliit sato-ja. Luotettavat ammattilaitteet maksavat niin paljon, että nikkarin on parasta tyytyä vesiletkuun. Pyörivällä, ympäri huoneen näyttävällä, laserilla vaakalinja saadaan luotettavasti. Sekään ei silti näytä kulman taakse kuten vesiletku.

Lattialämmitysputkisto on kuin suuri lämpöpatteri

Lattialämmitys on vesikiertoinen. Putket ovat lämmitysputkiksi valmistettua PEX-putkea.Putkiväli riippuu sen koosta.Mal-litapauksessa putkiväli on 30 cm (riittää vain ns. mukavuuslämmitykseen).

Lämmitysputket asennettiin 0,6 mm alumiinista valmistettujen lämmönjako-levyjen uriin.Lämmönjakolevyt laskettiin harvalaudoitukselle urat lautojen väliin. Käytettyjen lämmönjakolevyjen mitat olivat 280 x 1150 mm.Kuvissa ja piirrokses-sa nähdään, että lämmitysputkien mut-kat ovat vapaana eristeen päällä, mutta käytännössä mutkien alle asennetaan las-tulevyt,joihin on jyrsitty mutkien urat se-kä poikittainen ura lähelle päätyreunaa, johon sijoitetaan paluuputki.

Lattialämmitys varustetaan ter-mostaatilla,minkä avulla huonelämpötila pysyy säädetyssä arvossa.

Lattialämmitysputkiston (K) kannatin-laudoitus (H) kiinnitettiin mallityössä runko-soirojen välitukien (E) varaan 15 cm välein reu-nasta reunaan. Seinän viereen pitää jättää myös noin 15 cm putkien kääntötilaa. Lämmönjakolevyt (J) painetaan lautojen päälle urat niiden rakoihin.

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Lämmin puulattia
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin