Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

15 tärkeää kysymystä ja vastausta, ennen kuin ostat lämpöpumpun

Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Selvitä vastaukset muutamaan kysymykseen, ennen kuin ostat lämpöpumpun. Tärkeintä on tajuta se, että kaupan hyllyssä oleva hintalappu ei kerro lämpöpumpun todellista hintaa.

gds-varmepumpetema-33

Lämpöpumpun ostamiseen liittyy monenlaisia kysymyksiä. Mitä aiemmin osaat vastata niihin, sitä todennäköisemmin osaat hankkia läm-pöpumpun, joka sopii taloosi mahdolli-simman hyvin.

Kysymykset voi jakaa karkeasti käytännöllisiin, teknisiin ja taloudellisin. Käytännölliset kysymykset koskevat lähinnä sitä, mihin pumppu kannattaa asentaa. Tekniset kysymykset liittyvät pumpun kokoon ja pumpputekniikan termeihin. Lopulta tärkeintä on kuiten-kin taloudellisuus. Pitäisikö ostaa mark-kinoiden halvin pumppu vai sijoittaa laatuun? Kuinka paljon lämpöpumpulla voi säästää?

Taloudellisuus on monimutkaista

Pumpun taloudellisuuteen vaikuttavat muutkin tekijät kuin koneen hintalap-pu. Taloudellisuuden arvioinnissa on otettava huomioon pumpun tehokkuus ja sen tuomat säästöt, mutta myös koti-talousvähennys ja mahdollinen ARA:n myöntämä energia-avustus.

Ei saa tehdä itse

Joudut itse vastaamaan tässä jutussa esitettyihin kysymyksiin ja valitsemaan taloosi parhaiten sopivan pumpun. Muuta et voikaan tehdä itse, sillä läm-pöpumpun saa asentaa vain valtuutettu kylmäasennusliike. Firma osaa myös säätää pumpun siten, että se toimii par-haalla mahdollisella hyötysuhteella.

15 tärkeää kysymystä ja vastausta:

1. Onko merkillä väliä?

Ison ja tunnetun valmistajan pumppuun on usein helpompi hankkia varaosia kuin pienen ja tuntemattoman merkin koneeseen. Isojen merkkien pumpuista on usein helppo löytää myös kuluttaja-arvioita verkosta.

2. Seinälle vai lattialle?

Useimmat lämpöpumput ripustetaan seinälle. Lämpö leviää seinältä tasaisesti joka puolelle, mutta pumppu ei näytä kovin hyvältä.

Lattiamallit ovat yleensä kalliimpia ja hiljaisempia kuin seinä-mallit. Ota kuitenkin huomioon, että lattiamallit nostavat ilmaan pölyä eivätkä lämmitä yhtä tasaisesti kuin seinälle kiinnitettävät pumput.

Jos pumpun malli ei ole ratkaisevan tärkeää, valitse malli tehokkuuden perusteella.

Seinälle
Lämpö leviää hyvin, mutta puhallus voi tuntua vedolta.

Lattialle
Ei juurikaan ärsytä silmää, mutta nostaa ilmaan pölyä.

3. Kuinka paljon voin tehdä itse?

Voit valita oikean pumpun, mutta asennustyöt on jätettävä ammattilaisille. Ilmalämpöpumpun asen-taminen on luvanvaraista työtä, minkä lisäksi pumpun säätäminen on vaikeaa.

Myös jäähdytysnesteen vaihtamiseen tarvitaan valtuutettu kylmäasentaja. Neste vaihdetaan usein huollon yhdeydessä.

Voit kuitenkin rakentaa hienon suojan ulkoyksikölle. Löydät rakennusohjeet tästä lehdestä.

Ulkoyksikkö pitää ripustaa vähintään puoli metriä irti maasta, jotta lumi ja jää eivät riko sitä.

4. Mihin ulko-osa kuuluu?

Voit jättää ulko -osan paikan asentajan päätettäväksi. Asentaja osaa arvioida, missä kone toimii kaikkein tehokkaimmin. Usein ulko-osa halutaan sijoittaa paikkaan, josta se ei näy.

Hiljaisetkin pum-put pitävät ääntä. Älä sijoita pumppua ma-kuuhuoneen ikkunan tai naapurin makuu-huoneen ikkunan alle. Pumpulle kannattaa rakentaa lopuksi suoja.

5. Kuinka ison pumpun tarvitsen?

Perusmallisen ilmalämpöpumpun tarkoitus on lämmittää yksi kerros*. Jos talossasi on useita kerroksia, saatat tarvita useita lämpö-pumppuja. Markkinoilla on myös helpompia ratkaisuja, joissa yksi ulkoyksikkö ohjaa useampaa puhallinta.

Mitä tehokkaampi lämpöpumppu tarvitaan, sen kalliimmaksi se tulee. Toisaalta tehokkaan pumpun hyötysuhde on halpaa parempi, joten se maksaa itsensä takaisin suhteessa nopeammin.

Tehokkaasta pumpusta on hyötyä etenkin kylminä talvipäivinä, sillä se tuottaa lämpöä myös kovalla pakkasella.

*Edellyttää, että ilma kiertää vapaasti huoneesta toiseen.

6. Pitääkö pumppu sammuttaa yöksi?

Ei. Ajatus voi kuulostaa hyvältä, mutta jatkuvasti pyörivä pumppu käyttää energian tehokkaammin. Jos pumppu sammu-tetaan yöksi, se joutuu lämmittämään aamulla kylmän talon.

Voit kuitenkin säästää pienen omaisuuden laskemalla lämpötilaa esimerkiksi lomien ajaksi.

7. Mitä etiketti tarkoittaa?

Erimerkkisten pumppujen vertailu on helppoa yhteisen EU-merkinnän ansiosta.

Lämpöpumppujen merkinnät olivat vielä muutama vuosi sitten läpitunkematon ryteikkö. Vuonna 2013 EU asetti kaikkia valmistajia koskevat määräykset, ja syys-kuusta 2015 lähtien kaikki EU:n alueella myytävät pumput on pitänyt merkitä samalla tavalla. Se on tehnyt pumppujen vertailemisen paljon helpommaksi, sillä kaikki tarpeellinen tieto on etiketissä.

Kirjaudu tai hanki pääsy to see the drawing

Taloudelliset kysymykset

Lämpöpumpun valinnassa pitää ottaa huomioon monta erilaista asiaa, sillä hintalappu ei ole koko totuus. Hintaan vaikuttavat myös pumpun käyttökustannukset, elinkaari, mahdolliset energiatuet ja kotitalousvähennys.

8. Kainka paljon sillä voi säästää?

Ilmalämpöpumppu säästää noin kolmanneksen sähkölämmit-teisen pientalon energiankulu-tuksesta. Se tarkoittaa 100-150 neliön talossa noin 500 euroa vuodessa. Säästö riippuu aiem-masta lämmitysmuodosta.

9. Mitä se maksaa?

Yksi tärkeimmistä kysy-myksistä on luonnollisesti laitteen hinta. Tyydytkö halpaan pumppuun ja säästät hankinnassa joitakin satoja euroja, vai haluatko sijoittaa tehokkuuteen ja pitkään käyttöikään?

Halpa pumppu maksaa itsensä pian takaisin, mutta tarjouksesta ei saa tehokasta laatu-tuotetta. Halpa pumppu voi kuitenkin olla oikea valinta, jos sitä käytetään vain lisä lämmittimenä.

Jos arvostat mukavuutta ja lämpöpum-pusta tulee ensisijainen lämmönlähde, joudut sijoittamaan muutaman satasen lisää. Sijoituksella saa tehokkaan, hiljaisen ja tunnetun valmistajan tekemän laatupumpun.

10. Saako pumppuun tukea?

Ilmalämpöpumpun hankkimiseen ja asen-tamiseen ei myönnetä energia-avustusta. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Ara tukee muita energiaremontteja, mutta ilmalämpöpumput eivät kuulu tukeen oikeuttavien perusparannusten listalle.

Tukea voi saada:

• maalämpöpumppujärjestelmälle, joka hyödyntää maaperästä, kallioperästä tai pintavesistöstä saatavaa lämpöä.

• ilma-vesilämpöpumppujärjestelmälle.

• pelletti- tai muulle puulämmitysjärjestel-mälle.

• uusiutuvaa energiaa hyödyntävälle yhdis-telmälämmitysjärjestelmälle.

Näihin lämmitysmuotoihin siirtymiseen voi saada tukea 25 prosenttia kunnan hyväksymistä kustannuksista. Tuki edel-lyttää, että asunto on omassa vakituisessa käytössä eivätkä asunnossa elävien tulot ylitä tulorajoja. Kahden henkilön taloudes-sa tuloraja on 2 940 euroa ja neljän hengen taloudessa 4 995 euroa kuukaudessa.

11. Kuinka kauan se kestää?

Ilmalämpöpumpun oletettu käyttöikä on 10-20 vuotta. Käyttöikä on lyhyempi kuin esimerkiksi maalämpöpumpulla, jonka odotetaan kestävän 15-30 vuotta. Ilma-lämpöpumpun käyttöikää voi kuitenkin pidentää hyvällä huollolla ja säännöllisellä puhdistamisella. Todellinen käyttöikä voi ylittää arvioidun käyttöiän monella vuodella.

12. Onko takuuta?

Lähes kaikki valmistajat myöntävät laitteilleen pitkän takuuajan. Ajat riippuvat valmistajasta ja maahantuojasta. Useimpien mallien takuu on viidestä kymmeneen vuotta.

Takuita on vaikea verrata keskenään, sillä osa maahan-tuojista tarjoaa lisämaksua vastaan vakuutusta, kun jotkut lupaavat takuun kaupan päälle.

13. Muut kulut?

Lämpöpumppu pitää huoltaa säännöllisesti. Se pitää myös puhdistaa aika ajoin itse.

Vain valtuutettu asentaja saa vaihtaa kylmäaineen. Vaihto maksaa tavallisesti noin 200 euroa. Vaihto voi kuulua myös laitteen mahdolliseen lisävakuu-tukseen.

14. Kokonaiskustannukset

Ilmalämpöpumpun kokonaiskustannukset riippuvat monesta tekijästä. Käyttökustannukset määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon pumppua käytetään talvella, tuetaanko lämpöpumppua kovimmilla pakkasilla esimerkiksi puulämmityksellä ja kuinka korkea talon sisälämpötila on.

Käyttökustannuksia ei kuitenkaan kannata tuijottaa vertaamatta niitä aiempiin energiakustannuksiin. Esimerkiksi 100-150 neliön talossa lämpöpumppu voi säästää kymmenessä vuodessa noin 4 000 euroa öljylämmitykseen verrattuna. Jos mukaan lasketaan uuden lämmitysjär-jestelmän hankintakustannukset, pumppu tulee sitäkin edullisemmaksi. Toisaalta ilmalämpöpumppu kestää arviolta noin 15 vuotta, kun esimerkiksi öljylämmitys kaksi kertaa pitempään.

15. Saanko kotitalous-vähennystä?

Ilmalämpöpumpun asennus-töistä voi saada kotitalousvä-hennystä. Kotitalousvähen-nystä myönnetään vain työn osuudesta, ei laitehankinnoista.

Vuonna 2016 kotitalous-vähennyksen määrä on 45 prosenttia toteutuneista työku-luista. Vuonna 2017 vähennet-tävän osuuden määrä nousee 50 prosenttiin. Vähennyksen enimmäismäärä pysyy 2 400 eurossa veronmaksajaa kohti.

Kotitalousvähennystä hae-taan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella. Tarvitset liitteeksi kuitit tehdyistä töistä. Kotitalousvähennystä saa sekä omassa käytössä olevan asunnon että vapaa-ajan asunnon kunnostustöihin.

Lämpöpumppu-sanakirja

Lämpöpumppujen yhteydessä käytetään paljon ammattisanastoa, kirjainyhdistelmiä ja lyhenteitä. Tässä ovat tärkeimmät termit.

COP-arvo
Myös lämpökertoimeksi kutsuttu luku ilmoittaa, kuinka paljon energiaa pumppu tuottaa suh-teessa käyttämäänsä sähköön. 4,5:n COP-arvo tai lämpökerroin tarkoittaa, että pumppu tuottaa 4,5 kilowatti-tuntia lämpöenergiaa jokaista käyttämäänsä sähkökilowattituntia kohti. Lämpökerroin on

kuitenkin seitsemässä lämpöasteessa eli ihan-teellisissa olosuhteissa mitattu arvo. Katso myös SCOP.

Energiailmoitus
EU-standardien mukainen ilmoitus, joka pitää olla kaikissa pumpuissa.

Energialuokka
Ilmoitetaan värikkäillä pylväillä ja kirjaimilla A+++:sta D:hen.

Energiamerkintä
Merkintä on ollut pakollinen kaikissa pumpuissa syyskuusta 2015.

Etanoli
Alkoholia (jäähdytysnesteen osa).

Etyleeniglykoli
Puhekielessä glykoli. Jäätymätöntä nes­ tettä.

GSM-modeemi
Lämpöpumppuun yhdistettävä osa, jota voi käyttää kännykällä.

Ilmalämpöpumppu
Imee ja lämmittää kylmää ulkoilmaa, kehittää lämpöä ja puhaltaa sen sisälle.

Jäähdytys
Ilmalämpöpumpun voi säätää jäähdytysasen­ toon. Silloin pumppu puhaltaa kylmää ilmaa ja toimii ilmastointi­ laitteena.

Kompressori
Lämpöpumpun osa, joka puristaa kylmäai-neen kasaan, jotta sen lämpötila nousee.

Kondensaattori eli lauhdutin
Lämmönvaihdin, jossa lämmennyt kylmäaine tiivistyy nesteeksi ja luovuttaa lämpöä.

Kondenssivesi
Pumpun ulko-osaan muodostuu helposti vettä. Vesi pitää johtaa pois, ettei pumppu jäädy.

Kotitalousvähennys
Verovähennys, jota voi käyttää ilmalämpö-pumpun asennuskus-tannuksiin. Kattaa osan työkuluista, ei materiaaleja.

kWh/annum
Kilowattituntia vuo-dessa. Laskennallinen kulutus, jos pumppu pyörii tuulettimena.

Kylmäaine
Jäätymätön neste, joka on usein etanolin ja veden sekoitus. Neste lämpenee, muuttuu kaasuksi, jäähtyy ja luovuttaa lämpöä.

Käyttökustannukset
Sähkö, huolto, korjaukset ja varaosat yhteensä.

Lattiamalli Ilmalämpöpumpun lattialle asennettava sisäosa.

Lämmönvaihdin
Lämpöpumpun osa, joka siirtää lämpöä aineesta toiseen sekoittamatta aineita keskenään.

Paisuntaventtiili
Venttiili, jossa kylmä-aineen paine ja lämpö-tila laskevat.

SCOP Arvo, joka kertoo, kuinka paljon lämpö-energiaa pumppu tuottaa käyttämäänsä sähköenergiaan verrat-tuna lämmityskauden aikana. SCOP tulee sanoista Seasonal Coefficient Of Performance. Arvo lasketaan eri ulkolämpötiloissa mitattujen COP-arvojen painotettujen kertoimien avulla.

SEER
Lämpöpumpun jäähdy-tysteho.

SG-valmius
Lämpöpumpun voi liittää niin sanottuun älyverkkoon (Smart Grid) ja mahdollisesti myös aurinkopanee-leihin. Voimayhtiö voi etäohjata SG-verkkoon yhdistettyä laitetta. Toiminto edellyttää, että voimayhtiön verkot ja ohjausjärjes-telmät ovat tarpeeksi kehittyneet.

Sisäyksikkö
Ilmalämpöpumpun osa, joka asennetaan talon sisäpuolelle.

Smart Grid
Tulevaisuuden sähkö-verkko, joka muun muassa säätelee energian käyttöä nykyistä tehokkaam-maksi.

Suodatin
Ilmalämpöpumpussa on kaksi säännöllisesti puhdistettavaa suo-datinta.

Sähkövastus
Esimerkiksi vesilämpö-Kuinka pumpussa oleva säh-kölaite, joka lämmittää vettä.

Takuu
Lämpöpumppujen takuut vaihtelevat paljon. Yleisimmät takuuajat ovat viidestä kymme-neen vuoteen.

Teho
Energiamäärä, jonka ilmalämpöpumppu tuottaa tietyn ajan kuluessa. Mitataan watteina.

Tuet
Ilmalämpöpumpun asentamiseen ei saa energia-avustusta.

Ulkoyksikkö Lämpöpumpun osa, joka sijoitetaan talon ulkoseinään.

Vakuutus
Lähes kaikki lämpö-pumput on vakuutettu joko maahantuojan antamalla takuulla tai kotivakuutuksella.

Vesisäiliö
Säiliö, joka varastoi lämmintä vettä esimerkiksi ilmavesi-pumpussa.

Luo Profiili

purchase.course_name_message

Luo Profiili
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin