Rakenna tyylikäs vaja

Ruma vaja pilaa koko pihan. Näytämme, miten pystyt nopeasti rakentamaan vajan, jossa on riittävästi tilaa ja joka näyttää modernilta ja tyylikkäältä pihassa kuin pihassa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
3.300 euroa

Pihavaja on valmis ja eristetty kevyesti sisäpuolelta. Sähkö-patterilla vajaan saa hieman lisälämpöä.

Johdanto

Lähes kuka tahansa voi ostaa ja koota valmisvajan. Monet valmisvajat näyttävät kuitenkin kömpelöiltä, jotkin jopa rumilta. Siksi vajan rakenta-minen alusta pitäen itse ei ole hullumpi ajatus. Tämän vajan rakenne on hyvin yksinkertainen, sillä se koostuu vain kol-mesta kehikosta ja etuosasta, joiden runkotolpat on tehty 45 x 95 mm:n par-ruista. Katon ”lippa” toimii julkisivun rakenteellisena suojana, sillä se estää sadevettä valumasta suoraan julkisivu-seinälle. Takaseinän leveän kattolipan alle saa myös peräkärryn ja komposti-säiliön kätevästi säältä suojaan.

Kun seinät on eristetty, vaja näyttää melko raskaalta. Jotta vaja näyttäisi hieman kevyemmältä, jatkoimme sivusei-niä niin, että ne muodostavat ikäänkuin raamit vajan julkisivulle. Kun vaja vielä maalattiin kahdella eri värillä, kokonai-suus näyttää siltä kuin julkisivu olisi upotettu tummiin kehyksiin.

Vajan julkisivu on pintakäsitelty lähes läpinäkyvällä kuultovärillä. Se ei anna niin hyvää säänsuojaa kuin puoli- tai täysinpeittävä väri, joten laudat on kyl-lästetty. Nämä varsin kalliit laudat voi korvata perinteisillä verhoilulaudoilla.

Ohjeet

01
Alusta ja lattia 1 Vaihe

Lattiana on oikeastaan vain sora-alustalle tehty laatoitus, jota on korotettu maanpinnasta. Sokkelin muodostavat betoniin asetetut reunuskivet.

Aloita kaivamalla perustan ja beto-nikuopan vaatima tila. Routivilla alueilla maa on kaivettava kokonaan auki, sala-ojitettava ja routaeristettävä. Reunus-kivet asetetaan betoniin. Maa-aines poistetaan, ja maa täytetään 15 cm:n kerroksella 16-32 mm:n soraa ja täryte-tään. Päälle lisätään 3-4 cm:n kerros tasoitussoraa (noin 0-8 mm). Asenna kivilaatat. Laatoita samalla sokkelin ulkopuolelle jäävä laatoitettavaksi tar-koitettu alue. Alusta voidaan myös valaa ja lattia rakentaa puusta.

1

Aloita sokkelikivien ja laattojen asentamisella. Tässä kohteessa laatoitusta jatkettiin vajan etu- ja takasivuilla. Ulkolaatoitus on noin 10 cm vajan lattiapintaa alempana.

02
Sivujen valmistelu 3 Vaihe

Yksin rakentaessa on usein hankala pitää kaikki rakentamisessa tarvittavat materiaalit järjestyksessä. Materiaalien tilaaminen on helppoa, mutta sitten kun kaikki tavarat ovat yhdessä läjässä kes-kellä pihaa, on vaikeaa tietää mikä niistä kuuluu mihinkin.

Me helpotimme työtä valitsemalla vajaan vain kaksi puutavaramittaa: yhden runkoa varten ja yhden kannatti-mia varten. Runko on tehty ainoastaan 45 x 95 mm:n parruista, mikä helpottaa työtä monin paikoin.

Ensin kootaan ja pystytetään sivut ja takapääty. Ne ovat yhtä korkeita ja ne on jäykistetty vinotuilla. Korkeampi etu-pääty kootaan suoraan pystyyn.

1

Esiporaa alajuoksuihin reiät (A, C ja E). Jokaisen kehyksen alajuoksuun esiporataan reiät 12 mm:n poranterällä. Poraa 4 reikää sivujen alajuoksuihin ja 6 reikää etu- ja takapäätyjen alajuoksuihin.

2

Merkitse reikien kohdat perustaan. Aseta alajuoksu paikoilleen ja poraa reikien läpi perustaan poravasaralla.

3

Kiinnitä bitumikermi. Kiinnitä kermi parrujen alapintaan sinkilä-pistoolin avulla. Kermi suojaa parruja alapuolelta tulevalta kosteudelta.

03
Sivujen pystytys 5 Vaihe

1

Kokoa sivukehikot. Käytä kulma-rautaa ja kiinnitä pystytolpat (D ja F) eristysmateriaalien leveyteen sopivalle etäisyydelle toisistaan (60 tai 90 cm).

TÄRKEÄÄ! Älä laita ruuveja liian lähelle parrujen päätyä, jotta puu ei halkea.

2

Asenna vinotuki kulmasta kulmaan diagonaalisesti. Nauha kiinnitetään ruuveilla toisesta päästä ja kiristetään apulaisen avulla tiukaksi ennen kuin se kiinnitetään toiseen kulmaan.

3

Esiporaa reiät paisuntapulteille. Käytä poravasaraa ja hyvälaatuista betoniporanterää, kun poraat betonisiin reunuskiviin. Myös tehokkaalla iskuporakoneella selviää tarvittaessa.

4

Asenna pultit, mutta imuroi reiät ensin pölystä ja betonisiruista puhtaiksi. Kun mutteria kiristetään myöhemmin, pultin paisuntaosa laajenee ja asettuu todella tiukasti paikoilleen.

5

Nosta sivukehikot pulttien päälle ja oikaise kehikko. Laske kehikko varovasti pulttien päälle, poista kiilat ja kiristä pultit. Kiinnitä sivukehikko seuraavaan kehikkoon.

04
Etuseinä 2 Vaihe

Jotta kattoon saataisiin haluttu kalte-vuus, vajan etukehikko rakennetaan muita kehikoita korkeammaksi. Etu-seinä kootaan suoraan pystyyn.

Kattokannattimet kulkevat sivujen suuntaisesti leväten etu- ja takaseinän yläjuoksujen päällä. Jotta katosta ei tulisi liian raskaan näköinen, kattokannatti-met on etuseinän päällä sahattu 45 x 45 mm:n kokoon. Yläjuoksujen päällä kannattimet ovat toki 45 x 145 mm.

Tämän katon kaltevuus on noin 9°, mutta katosta kannattaa tehdä kalte-vampi, jos vain mahdollista.

1

Aseta alajuoksu (A) etupäädyn eteen ja kiinnitä se paisuntapulteilla perustaan samalla tavoin kuin sivukehikot. TÄRKEÄÄ! Laita bitumikermi parrun ala-pintaan, jotta kosteus ei pääse rakenteisiin.

2

Nosta etuseinän korkeat pystytolpat (B) ja kiinnitä ne sivukehikoihin. Aseta niiden päälle yläjuoksu (A), ja pystytä lyhyt tukipalkki (B1) yläjuoksun ja sivukehikon ulkoreunan mukaan. Kts.

05
Kattokannattimet 4 Vaihe

1

Katto sovitetaan haluttuun kaltevuuteen, jotta sadevesi pääsee valumaan alas. Vajan etuseinän 270 cm:n korkeutta ja vajan sisäkorkeutta silmällä-pitäen kallistukseksi tuli noin 10 prosenttia (joka vastaa noin yhdeksää astetta).

2

Kannattimet (G) on lovetettu edes-tä ja takaa, jotta ne saadaan lepää-mään etu- ja takasivujen yläjuoksujen päälle. Edessä (40 cm:n pituudelta) kannat-timia on kavevennettu 45 x 45 mm:iin, jotta katos ei vaikuttaisi kömpelöltä.

3

Kannattimet asetetaan 60 cm:n keskietäisyyksin toisistaan. Lopuksi ne kiinnitetään molemmilta puolilta kulma-raudoilla. Linjanarulla varmistetaan, että kannattimet tulevat samalle korkeudelle.

4

Aseta viimeiset kannattimet paikoilleen ja kiinnitä ne. Etuseinään on jätetty tilaa ovelle.

06
Julkisivu 5 Vaihe

Vajan ulkopuolen verhoilulaudat on sivuilla ja takaseinällä laitettu pystyyn, mutta etuseinässä vaakaan. Laudat on tehty kyllästetystä kuusesta, ja kyllästys on tehty korkealla lämmöllä. Sen myötä puusta tulee aavistuksen tummempi, mutta koska kuparisuolaa ei ole käytetty, laudat eivät muutu vihertäviksi.

Etuseinän verhoilulaudat on käsitelty setripuuöljyllä, joka antaa puulle upean punertavankeltaisen pintavärin. Käsittelyyn voisi käyttää myös tervan ja tärpätin sekoitusta, jolla pintaan saa-daan mahonginomainen väri. Lämpö-käsitellystä puusta saat lisätietoja puutavaraliikkeestäsi.

1

Verhoile runko tuulensuojalla (V). Tuulensuojapaperin kiinnitys aloitetaan alhaalta, ja paperi asetetaan vaakaan 20 cm:n ylimenoilla. Sinkiläpistoolista on apua, mutta ilman sitäkin selviää.

2

Kiinnitä tuulensuojan päälle 25 mm:n tuuletusvälirimat, jotta ulkoverhoilun ja tuulensuojan väliin jää ilmarako. Etusivussa rimat kiinnitetään pystysuoraan, sillä verhoilu tulee vaakaan.

3

Sahaa pystyyn asettavien verhoilulautojen alareunat viistoon ennen kuin kiinnität ne. Näin vesi ei pääse imeytymään niihin ja vaurioittamaan puuta.

4

Kiinnitä pystyverhoilulaudat (U). Asenna alas ensin apulauta, niin saat asennettua kaikki verhoilulaudat samalle tasolle. Naputa laudat toisiinsa kiinni vasaralla (ja palikalla) ja naulaa tai ruuvaa laudat kiinni, kun ne ovat täysin suorassa.

5

Jatka verhoilua vajan sivulle. Laudat kiinnitetään etureunasta ”ylipitkiin” vaakarimoihin (J). Voit piilonaulata laudat kiinni eli naulata laudan ja sen pontin välisestä sisäkulmasta. Tällöin seuraava lauta peittää naulauksen.

07
Valeseinät 2 Vaihe

Kannattimet sahattiin kapeammiksi etuseinän yli ulottuvalta osalta, jotta ne näyttäisivät kevyemmiltä. Samasta syystä etusivu ”reunustetaan” valesei-nämin. Ne ovat paksuudeltaan kuiten-kin vain puolet oikeasta seinästä. Jul-kisivun ilme kevenee, ja keveyttä korostetaan vielä käyttämällä vajan värityksessä kahta eri värisävyä.

Valeseinän verhoilu jatkuu sivu-seinissä etuseinän yli. Sivuseinän väli-rimojen toiselle puolelle on kiinnitetty ylimääräiset välilistat, jotta verhoilu saadaan myös sillä puolen kiinnitet-tyä. Väleseinien etureuna päätetään lopuksi 27 x 95 mm:n laudoilla.

1

Sivun valeseinä kootaan siten, että sen paksuudeksi etureunassa tulee 95 mm. Etureunaan kiinnitetään 27 x 95 mm:n laudat - samaa sahatavaraa käytetään räystäslautoihin.

2

Julkisivu on verhoiltu vaakalaudoituksella. Verhoilulaudat tilattiin 510 cm:n pituisina (etuseinän pituus), jotta ne voitiin asentaa täysipituisina ilman saumoja.

Katoksen alla on tilaa peräkärrylle ja erilaisille työvälineille.

08
Katto 5 Vaihe

Kattoverhoilu koostuu kahdesta katekerroksesta. Työ aloitetaan aluskatteesta, jota lämmitetään kuumalla samalla kun sitä rullataan auki. Koska aluskatevuotien alapinnassa on monta liimakaistaletta, katteen kupruilun riski kesähelteillä pienenee.

Päällimmäinen katemateriaali on itsekiinnittyvää, joten sen asemointi ja kiinnitys sujuu helposti ja nopeasti. Kate rullataan auki ja naulataan yläreunastaan kiinni. Seuraava vuota peittää edellisen vuodan kiinnitys-naulan, sillä katteet asetetaan hieman limittäin toistensa päälle.

Julkisivu on verhoiltu vaakalaudoituksella. Verhoilulaudat tilattiin 510 cm:n pituisina (etuseinän pituus), jotta ne voitiin asentaa täysipituisina ilman saumoja.

Katoksen alla on tilaa peräkärrylle ja erilaisille työvälineille.

1

Asenna vanerit kattokannattimien päälle. Limitä levyjä, näin rakenteesta tulee vankempi. Levyt ovat 22 mm:n pontattua aluskatevaneria.

2

Kiinnitä levyt kannattimiin itsesenkkaavilla ruuveilla ja varmista, että kannat uppoavat niin syvälle, etteivät ne vaurioita niiden päälle tulevaa katetta.

3

Verhoile katto, tähän kohteeseen laitettiin kaksi katekerrosta. Ensimmäinen on aluskate, joka kiinnitetään kuumentamalla katteen alapinnan liimakaistaleet. Toinen katekerros on itsekiinnittyvää.

4

Räystäslautojen suojaksi naula-taan alumiinilistat, jotta vesi pääsee valumaan katolta ränneihin ja syöksyi-hin. Muista käyttää alumiininauloja, jotta naulojen ympäristö ei syövy. Listanreuna työnnetään katemateriaalin alle.

5

Vaja on valmis ikkunan ja oven asennusta varten. Seinät eristettiin 100 mm:n ja katto 145 mm:n mineraalivillalla.

Materiaalit

45 x 95 mm:n parruja:

 • Etusivun ylä- ja alajuoksut (A), 2 x á 480 cm
 • Etusivun runkotolpat (B) 8 x à 240 cm
 • 5 tukitolppaa: 2 kpl (B1) à 30 cm, 2 kpl (B2) ikkunan ja oven päälle à 30 cm, 2 kpl (B3) ikkunan ympärille à 90 cm, 1 kpl (B4) ikkunan alle 110 cm ja 1 kpl (B5) oven päälle
 • Sivujen ylä- ja alajuoksut (C) 4 x à 300 cm
 • Sivujen runkotolpat (D) 10 x à 210 cm
 • Takaseinän ylä- ja alajuoksut (E) 2 x à 480 cm
 • Takaseinän runkotolpat (F) 9 x à 210 cm

45 x 145 mm rakennesahatavaraa:

 • Kattopaarteet (G) 9 x à 480 cm

25 x 100 mm:n sahatavaraa:

 • Etusivun välirimat (H) 8 x à 240 cm
 • Sivujen välirimat (J) 6 x à 360 cm
 • Takaseinän välirimat (K) 3 x à 480 cm

32 x 100 mm:n sahatavaraa:

 • Etupäätylaudat (L) 2 x à 240 cm
 • Räystäslaudat (M), yhteensä 15 metriä

Katto:

 • 22 mm:n vaneria (N) 9 x à 122 x 244 cm
 • 3 rullaa aluskatetta (P) à 10 m
 • 3 rullaa vesikatetta (Q) à 10 m
 • Kolmiolistaa (R), yhteensä 21 m
 • 540 cm räystäskourua (S), alumiinista
 • Alumiininauluoja
 • 3 kpl räystäslistaa (T), alumiinista, yht. 15 m

21 x 142 mm:n lämpökäsitelty kuusi:

 • Julkisivun verhoilu (U), yht. 404 metriä

Lisäksi:

 • 40 m2 tuulensuojapaperi, (V)
 • 40 m2 eristeitä, 100 mm
 • 40 m2 vaneria, 6 mm
 • 28 mm paksuja välirimoja
 • 20 kpl 8 mm:n Expandet-paisuntapultteja, aluslevyt, mutterit
 • 38 m reikänauhaa (vinotuet)
 • 168 kpl kulmarautoja, ankkuriruuveja
 • 21 m bitumikermiä (X), alustaa vasten

Erikoistyökalut

 • Poravasara, 8 mm:n betoniporanterä
 • Kaasupuhallin katteen kiinnittämistä varten

Vie aikaa

4-5 päivää / neljä henkilöä

Hinta

Noin 3 300 € sisältäen ikkunat ja oven. Perustus-, salaojitus- yms. kulut eivät sisälly tähän.

Vaikeusaste

Jos olet jo rutinoitunut kotinikkari, vajan rakentaminen ei tuota vaikeuksia. Parista apulaisesta on paljon apua.

Piirustus

Näin vaja kootaan

Tämä noin 15 neliön kokoinen vaja koostuu neljästä kehikosta, jotka yhdistetään kulma-raudoin. Rakenteeltaan yksin-kertainen vaja on helppo sovittaa kuhunkin rakennus-paikkaan sopivaksi. Etukehys on takakehystä korkeampi, jolloin katon kaltevuudeksi tulee noin 9°. Mitä korkeampi etukehys, sitä kaltevampi katto.

Alustan läpileikkaus

Laatoitus jatkuu vajan edessä ja takana samanlaisena kuin vajan lattia mutta lattiapintaa alemmalla tasolla.

Etuseinän kulma

Pystytä etukehikon sivuilla olevat ulommat pystytolpat (B) ja kiinnitä ne pystytolppiin (D). Aseta tämän päälle yläjuoksu (A) ja laita pienet tukiparrut (B1) etuseinän yläjuoksun ja sivun yläjuoksun (C) väliin.

Katoksen ”lippa”

Kannattimet jatkuvat edessä 40 cm seinän yli, ja ne on sahattu 45 x 45 mm:n kokoon. Kannattimien pää-hän kiinnitetään räystäslauta (M), jota suojaa alumiininen räystäslista (T).

Takana kannattimet tulevat 140 cm seinästä ulos. Ne muodostavat kattoraken-teen kanssa vajan takakatok-sen. Katoksen reunaan on kiinnitetty räystäskourut.

”Valeseinän” periaate

Sivujen vaakaverhoilua jatketaan vajan etusivun ympärille. Verhoilu ja kattorakenne muodostavat ikäänkuin kehyksen vajan julkisivulle.

Kattoverhoilu ja aluskate

Tältä katon verhoilu näyttää kerroksittain. Kaksi katekerrosta ja räystäslistat, jotka suojaavat räystäslautoja.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio nyt

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto