Valitse julkisivuverhoiluusi oikea puu

Puujulkisivut eroavat toisistaan muiltakin osin kuin vain ulkonäöltään. Luomme katsauksen 12 yleisimpään puuverhoilutapaan.

Talojen ja ulkorakennusten seiniä suojaava puuverhoilu kestää kauniina vuosikausia. Nykytekniikat ovat pitkän kokemuksen tulosta. Uusi puuverhoilu valitaan yhä ensisijaisesti ulkonäön ja tyylin perusteella. Verhoilulaudat voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan, kiinnittää ponteista ja rakentaa tavallisesta hienosahatusta puutavarasta, muotoon höylätyistä verhouslaudoista tai profiloiduista erikoislaudoista.

Valintaa tehtäessä on syytä miettiä myös ratkaisun vahvuuksia ja heikkouksia. Jos talossa on esimerkiksi vain lyhyet räystäät, tai ilmasto on vaativa, vaakaverhoilu saattaa olla hyvä valinta, sillä tällöin voi riittää, että eniten kärsineet alimmat verhoilulaudat vaihdetaan uusiin. Myös vaakalautojen alla oleva rakenne on yleensä yksinkertaisempi.

LUE LISÄÄ: Ulkovuorilaudat - Katso, millaisia lautoja kannattaa käyttää!

Pystyverhoiluun päätyvällä on valittavanaan useampia vaihtoehtoja ponttaamattomia lautoja ja listoja käytettäessä. Lautaverhoilua käytetään tavallisimmin puutalon verhoilumateriaalina, mutta sen voi asentaa myös kiviseinään. Asennustapa on aina jokseenkin sama.

Ohjeita puuverhoilun asentamiseen

Sadevesi on ohjattava puurakenteesta pois nopeasti, jotta se ei ehdi aiheuttaa vaurioita. Terve puu kestää kastumisen, kunhan vesi poistuu, ennen kuin home tarttuu puuhun. Leveät räystäät, riit-tävä maavara, ylä- ja alareunan tippanokka, verhoilun takana oleva tuuletus-rako ovat osa rakenteellista puunsuo-jaa, joka takaa, että julkisivu kestää suku-polvelta toiselle.

Puun on pystyttävä laajentumaan leveyssuunnassa, kun se imee ja luovut-taa kosteutta, muussa tapauksessa siihen syntyy halkeamia. Noudata siis kahta puu-verhoilun perussääntöä: Älä ruuvaa tai naulaa kahden lautakerroksen läpi ja kiinnitä vain yksi ruuvi tai naula jokai-seen rimaan. Viimeiseen ohjeeseen on muutama poikkeustilanne, mm. avosau-maverhoilu ja lomalaudoituksen käyttö.

Puuverhoilu kiinnitetään ruuveilla tai käsin naulaten. Jos käytät naulainta, naulat voivat upota liian syvälle jättäen reiän, johon vesi kerääntyy: käytä täysi-kantaisia kuumasinkittyjä kampa- / kier-renauloja tai ruuveja ja iske ne puun ta -soon vasaralla. Ruuvit sopivat nykyajan koneille. Niitä ei saa kiinnittää liian syvälle. Kiinni ruuvattu lauta on help po vaihtaa. Hae internetistä: ”kestävät puujulkisivut”.

Vaaka-verhoilu

Vaakaverhoilu tehdään profiili-laudoista, ellei kyse ole sahalau-doin tehdystä limilaudoitukses-ta. Profiililaudat tulevat hieman kalliimmak si, mut ta ne kestävät sadetta ja kosteutta taval-lista lautaa paremmin. Ilma kiertää pystyrimojen väleissä vapaasti ylös ja kuivaa puun taka-puolelta. Jos väleihin pääsee sa-devettä, se valuu vapaas ti alas ja jos alimmat laudat lahoavat, ne on helppo vaihtaa uusiin. Vaaka-verhoilua suositaankin usein sateisilla ja kosteilla alueilla.

Pysty-verhoil

Pystyverhoilu vaatii yleensä yli-määräisen rimakerroksen verhoi-lun taustan tuulettumiseksi. Kun pystylaudat kiinnitetään vaakari-moihin, ilma ei pääse kulkemaan alhaalta ylös. Tämän vuoksi lau-doitus nostetaan hieman irti rimoista pystyruoteilla, jolloin ilma pääsee kiertämään.

Pystyverhoilun ilmettä voi muunnella erilaisia profiileja ja ponttiliitoksia käyttämällä, mutta yleensä tyyliä vaihdellaan yhdistämällä erilevyisiä saha-pintaisia lautoja.

Vaakaverhoilu

Limilaudoitus

Verhouslaudat asennetaan päällekkäin noin 20 mm:n limityksellä. Limitetyt laudat pysyvät paikallaan yhdellä laudan alareunasta kiinnitetyllä 100 mm:n naulalla tai ruu-villa. Alin lauta tuetaan niin, että sen kaltevuus on sama kuin muiden.

Limilaudoitus puoliponteilla

UYL-profi ili. Laudan etu-pinta on viisto ja yläreuna ohuempi, jotta se voidaan asentaa rimojen ta soon, ja verhoilu näyttää yhä limi-lautoitukselta. Sileät takai-sivut tuulettuvat huo-nommin kuin limilaudat. Vähemmän säätömahdol-lisuuksia.

Avosaumainen vaakaverhoilu

Saumat on sahattu niin, että ilma kiertää lauto-jen välissä. Verhoilu vaa-tii tämän vuoksi kahden ruuvin käyttöä jokaisessa laudassa, ja lautojen asennusta tulisi ohjata palikkaa apuna käyttäen. Verhoilua ei tulisi käyttää alueilla, joilla sataa runsaasti.

Avolimilaudoitus puoliponteilla

Saha- tai höylälautoja on limitetty puolipontin ver-ran, jolloin korkokuvasta tulee pienempi. Alinta lautaa tuetaan, jotta sen kal-tevuus on sama kuin mui-den. Tyylikkäämpi kuin peruslimilaudoitus, mutta vaikeampi säätää niin, että laudat menevät tasan.

Puolipontti-verhoilu

UYS-profiilit limittyvät, vaikka ne asennettaisiin pystyyn sileine etu- ja takapintoineen. Pontin viisto etureuna voi olla ly -hyt tai pitkä, jolloin pontin näkyvyys vaihtelee. Seinä-verhoilu näyttää varsin tii-viiltä. Maalattava no peasti, koska vaurioituu helposti.

Profiloitu vaakaverhoilu

Ponttiverhoiluun on tar-jolla lukuisia kauniita profiilimalleja, ja niitä näkee erityisesti vanhoissa taloissa. Jos olet uusimassa julkisivuasi, voit etsiä vas-taavanlaista mallia. Profii li-laudat pitäisi yleensä maalata nopeasti, sillä niitä ei aina ole puusuojattu.

Pystyverhoilu

Lomalaudoitus

Työstetään sahalaudoista kahtena kerroksena, malleja on monia. Koska sisemmän kerroksen raot ovat suuret, pystyrimoja ei tarvita, jos lautojen paksuus on vähintään 30 mm. Uloin kerros kiinnitetään kahdella ruuvilla, rako elää lautojen mukaan.

Peiterimalaudoitus

Lomalaudoitus, mutta kos ka alemman kerroksen lautavälit ovat hyvin pienet, laudat on työn-netty seinästä irti vä hin-tään 12 mm:n tuuletus-rimoilla. Sisäkerrok sen välien pitää olla vähintään 10 mm, ja rimojen mie lel-lään 48-61 mm leveitä.

Avosaumainen pystyverhoilu

Moderni malli avosaumai-sesta, molemmista reu-nois ta pontatusta laudoi-tuksesta. Tuulensuoja on paremmin suojassa, mutta sadevesi voi yhä päästä rakenteisiin. Lau to jen kiin-nitys kah della ruu villa lisää halkeamisriskiä. Vaatii tuuletusrimat.

Lomalaudoitus rimojen päälle

Malli, jossa alus kerros on tehty ka peista rimoista. Jotta päällyslautojen rako voi olla 10 mm, on rimojen oltava vähintään 48 mm leveitä. Tehdään lomalaudoituksena, mutta säätö-varaa seinän kattamiseksi täyslevein päällyslaudoin jää vähemmän.

Avosaumainen laudoitus

Yksi kerros saha- tai höylä-lautoja, jotka on asennettu pienin raoin. Vuorauspa-pe ri on hyvin altis kulumiselle, ja sen on kestet-tävä sadetta ja aurinkoa, esim. kuitulevyn ta paan. Kahden ruuvin käyt tö jo -kai sessa laudassa lisää halkeamisriskiä.

Profiloitu pystyverhoilu

Pystyverhoiluna toteu-tettuja kauniita pontti-laudoituksia näkee vanhem mis sa puu-taloissa mm. Pohjois-maissa. Tämäkin ver hoilu-malli edellyttää aina tuuletus rimojen käyttöä. Usein yksi kiinnitysruuvi saattaa riittää.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Puu