Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

15 myyttiä maaleista: Alkydi & akrylaatti

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Jotkut vannovat tärpättiin liukenevan alkydimaalin nimeen, toiset vesiohenteisen akrylaattimaali . Väitteet ovat vahvat ja liioitellut kuten kaikki myytit – mutta mikä niistä on totta ja mikä tarua?

70011_FI_D_8_2010_1_1.jpg

Akrylaattimaalilla maalaaminen on kuin paketoisi talon muovipussiin” kuuluu yhdeltä rintamalta ja toiselta puolen vastataan, että ”tärpätti tuhoaa puun omat puolustuskeinot”.

Mikä uskomuksista on totta ja mikä tarua? Keräsimme 15 yleisintä myyttiä tärpättiohenteisesta alkydimaalista ja vesiohenteisesta akrylaattimaalista. Vastausten arvo nousee entisestään, sillä EU on haihtuvia orgaanisia aineita koskien päättänyt, että maalit eivät enää saa sisältää yhtä paljon haihtuvia orgaanisia liuotusaineita kuin ennen. EU:n vuonna 2007 tekemää VOCasetusta (haihtuvat orgaaniset aineet) tiukennettiin tämän vuoden alusta. Nyt määräykset koskevat myös mm. lakkoja ja saumausaineita. Asetuksessa vesi- ja liuoteohenteisille tuotteille on määritelty haihtuvien liuotteiden enimmäismäärät.

Alkydi- ja tärpättiohenteiset öljymaalit ja muut orgaaniset liuotusaineet ovat vähitellen häviämässä. Kiristyvät vaatimukset pitävät yritysten tuotekehitysosastot varpasillaan. Vesiohenteisten maalien tuotekehitys onkin nyt kiihkeää. Ne ovat saamassa öljymaalien hyviä ominaisuuksia – esim. öljytilkka auttaa maalia tarttumaan vanhaan puuhun.

ALKYDI- MAALI koostuu lähinnä alkydista ja öljystä - siitä, jota kutsutaan maalin sideaineeksi. Lisäksi se sisältää väripigmenttejä ja pieniä määriä sienikasvua estäviä kemikaaleja yms. Alkydimaali liukenee tärpättiin, joka haihtuu, kun sideaineet kovet-tuvat. Sitä kutsutaan myös alkydiöljymaaliksi - tai hieman harhaanjohtavasti öljymaaliksi tai tärpätti-pohjaiseksi maaliksi.

AKRYLAATTIMAALIN sideaineena on muovipohjainen akrylaatti. Lisäksi se sisältää väri-pigmenttejä, sienikasvua estäviä kemikaaleja yms. Akrylaattimaali liukenee veteen ja sitä voidaan ohentaa vedellä, joka haihtuu, kun sideaineet kovettuvat. Kutsutaan usein virheellisesti muovimaaliksi tai vesipohjaiseksi maaliksi.

Pyyhi akrylaattimaalilla maalatun pöydän pinta nopeasti, jos sille kaatuu jotakin.

Myytti nro 1

” Alkydimaali kestää paremmin ikkunalaudoilla ja pöytätasoilla”

OIKEIN

Akrylaatti-maali jättää pehmeäm-män ja kim-moisamman kuin alkydimaali, joten myytti pitää paikkansa. Akrylaattimaalilla on kuitenkin myös varjopuolensa.

Pehmeän pinnan vuoksi akrylaat-timaali on herkempi kosteudelle kuin alkydimaali. Esim. ikkunalau-toihin tulee helposti rumia renkaita, jos niillä on pidetty lasittamattomia ruukkuja. Ongelman voi ratkaista laittamalla ruukkujen alle kuitu-tai muovikankaan.

Pöytätasoon saattaa muodostua tahroja, jos sillä seisoo pitkään jotakin lämmintä tai kosteaa.

Akrylaattimaali on herkkä myös rasvaisille sormille. Tämän vuoksi portaiden vierellä kulkevaa kaidet-ta ei kannata maalata akrylaatti-maalilla. Sama koskee ovia, joita avataan ja suljetaan kahvaa käyttä-mättä. Tärpättiliukoinen alkydiöljy-maali kestää paremmin kulutusta - joten myytti pitää paikkansa.

Kalliit maalit eivät aina kestä sen pidempään kuin halvatkaan, paljastaa ruotsalaistesti.

Myytti nro 2

” Kallis maali on parasta - hinta ja laatu vastaavat aina toisiaan”

VÄÄRIN

Ei voida sanoa, että jos maali on kallista, se on myös hyvää. Vas-taavasti ei voida myöskään sanoa, että halpa maali ei ole yhtä hyvää kuin kallis. Tarjolla on kaiken hintai-sia hyviä ja pitkään kestäviä maaleja, samoin kalliita ja halpoja maaleja, joihin homesienet takertuvat niin nopeasti, että näistä maaleista kannattaa pysyä erossa.

Kolmen pitkäkestoisuutta tutki-neen testin tulokset herättivät huomiota. Ruotsalainen vakuu-tusyhdistys Folksam testasi v. 2005 maassa eniten myytyjä maalituot-teita jättämällä niillä maalatut laudat ulos tuuleen ja sateeseen nel-jällä eri paikkakunnalla.

Folksamin kotisivuilla on lista niistä tuotteista, jotka selvisivät testistä - ja niistä, joita Folksam kehottaa välttämään.

Väite siitä, että hinta ja laatu vas-taavat toisiaan, pätee erityisesti puolipeittäviin puunsuojiin, jotka Folksamin mukaan eivät pärjää pitkäkestoisuustestissä. Ns. puulasyyrit ovat ohennettuja ja edullisempia ulkomaaleja. Pinnan voi tosin joutua maalaa-maan hieman useammin.

Jos käytät akrylaatti-maalia oikein, saat yhtä tasaisen ja sileän pinnan kuin alkydimaalilla.

Myytti nro 3

” Öljymaalilla syn-tyy sileämpi pinta kuin akrylaatti-maalilla”

OSITTAIN OIKEIN

Öljymaalilla saa aina kovemman pinnan kuin akrylaattimaa-lilla. Kovassa pinnassa on vähem-män kitkaa, ja sen takia se tuntuu tavallista sileämmältä. Myytti ei siis ole aivan tuulesta temmattu.

Mutta hyvällä akrylaattimaalilla syntyy itse asiassa aivan yhtä tasainen (ja sileä) pinta kuin alkydi-maalilla, jos se sivellään oikein - eli suhtellisen nopeasti, hyvällä sivelti-mellä, alhaisessa lämpötilassa ja pit-kin peittävin vedoin välttäen alueita, joissa maali on jo alkanut kovettua pinnastaan.

Jotkut akrylaattimaalit ovat niin pehmeitä pinnaltaan, että ne vaikuttavat hieman liimaisilta, mutta tämä koskee lähinnä halpoja pva-maaleja ja laadultaan kyseen-alaisia akrylaattimaaleja.

Myytti on siis osittain oikeassa.

Puu suojataan monessa vaihessa monin erilaisin ainein

Kun maalaat puutavaraa parantaaksesi sen kestävyyttä ulkona, kyse on muusta-kin kuin puun pintaan luotavasta ohues-ta kalvosta. Puuhun sivellään aineita, jotka estävät bakteeri- ja sienikasvua ja sulkevat ja vahvistavat pintaa niin, että aine kiinnittyy hyvin. Pohjustus tehdään 1-2 vaiheessa. Näistä on huolehdittava:

Aineen on imeydyttävä niin syvälle puuhun kuin mahdollista. Aine ns. ”tunkeutuu” ja ”tukkii huokoset”.
Aineen pitää sisältää fungisidejä tai vastaavia sienikasvua estäviä aineita.
Aineen pitää luoda vahva pohja, jo-hon seuraavat kerrokset tarttuvat hyvin.

KÄSITTELEMÄTÖN puu sisältää run-saasti vedelle, kosteudelle, bak-teereille ja home-sienille avoimia huokosia.

KYLLÄSTYSAINE tunkeutuu puu-hun jättäen siihen aineita, jotka estävät bakteeri- ja sienikasvua.

POHJUSTUSAINE täyttää ja sulkee huokoset, jotta vesi ei imeydy syvälle puuhun. Samalla puu vahvistuu.

MAALIPINTA luo kalvon, joka auttaa kyllästy-mistä, hylkii kosteutta ja pitää kosteuden poissa puusta.

Jos aiot maalata akrylaatti-maalilla, puhdista pinta puhtaaseen, terveeseen puuhun asti.

Myytti nro 7

” Akrylaattimaali vaatii perusteel-lisemman pohja-työn kuin alkydimaali”

OIKEIN

Akrylaattimaali ei juuri imeydy puuhun tai vanhaan maalikerrok-seen. Se sitoutuu maalattavan pin-nan päälle. Tämän vuoksi pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä.

Pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä myös alkydimaalilla maa-lattaessa. Mutta akrylaattimaali ei pysty sitoutumaan harmaaseen kuolleeseen kuituun, sillä se imee vettä. Alkydimaali toimii tässä paremmin. Tämän vuoksi akrylaatti-maalia käytettäessä pintaa on hiot-tava pidempään ja huolellisemmin.

Perusteellisuus kuitenkin palki-taan. Jos akrylaattimaali levitetään oikein, se kestää paljon kauemmin kuin alkydimaali - jopa 10 vuotta. Mikäli muut asiaan vaikuttavat teki-jät suljetaan pois - aika on lähes kaksinkertainen alkydimaaliin ver-rattuna. Mutta akrylaattimaali kes-tää todella hyvin ja kauan vain, jos puu on ensin puhdistettu, suojattu sienenestoaineilla ja pohjustettu kaikkien sääntöjen mukaan.

Öljymolekyylit imeyty-vät syvälle puuhun -mutta eivät yksinään anna parempaa suojaa.

Myytti nro 8

” Öljymaali imeytyy syvemmälle ja suojaa puuta paremmin”

OSITTAIN OIKEIN

Alkydimaalin öljymolekyylit ovat pieniä ja tunkeutuvat puun ja van-han maalipinnan sisään. Akrylaatti-maalin sidosaineen molekyylit ovat huomattavasti suurempia, ja imey-tymisen sijasta ne kiinnittyvät lähes ainoastaan pintaan. Joten myytti pitää paikkansa siltä osin, että öljy-maali imeytyy syvemmälle.

Alkydimaali ei kuitenkaan suojaa puuta yhtään sen paremmin. Puunsuoja muodostuu ennen muu-ta siitä, että maalista syntyy kalvo, joka ohjaa sadeveden pois mutta pitää pinnan avoinna, jotta puun sisällä oleva kosteus kulkeutuu maa-lin läpi ulos. Sekä akrylaattimaali että alkydimaali selviävät tästä teh-tävästä, kun ne on sivelty hyvin.

Useimmat valitsevat myyttiäkin paremman ratkaisun: Puu sivel-lään öljypohjusteella, joka sisältää sienenestoaineita ennen kuin pinta maalataan akrylaattimaalilla. Öljy suojaa puuta syvälle, ja akrylaatti-maali tekee pinnasta kestävän.

Monia niistä maaleista, joissa sidosaineena on öljy, voidaan ohentaa tavallisella vesijohtovedellä.

Myytti nro 10

” Ilman orgaanisia liuotinaineita ei synny hyvää öljymaalia”

VÄÄRIN

Väärin. Vesiohen-teisia öljy-maaleja on ollut tarjolla jo monen sukupolven ajan. Myös niihin käytetyt työkalut voi pestä vedellä. Maaleja kutsutaan öljy-emulsiomaaleiksi, ja maalarit ovat käyttäneet näitä maaleja sekä sisällä että ulkona.

Vesiohenteiset öljymaalit yleisty-vät myös tulevaisuudessa. Tämä johtuu EU:sta, sillä EU-määräykset vaativat valmistajia rajoittamaan orgaanisten liuotinaineiden käyt-töä. Akrylaatti- ja alkydimaalien väliset rajat katoavat asteittain.

Jo nyt monet uudet ulkokäyttöön tarkoitetut akrylaattimaalit sisäl-tävät pieniä määriä öljyä - vaikka niitä edelleen kutsutaan akrylaatti-maaleiksi ja ne ohennetaan vedellä.

Jos et ole varma, millä ikkuna on viimeksi maalattu, on varminta valita akrylaattimaali.

Myytti nro 11

” Toistamiseen maalattaessa akrylaattimaali on varmin valinta”

OIKEIN

Hyvä myytti korvan taakse pan-tavaksi. Se on nimittäin totta. Useimmat akrylaattimaalit kiinnit-tyvät hyvin pintaan, joka on aiem-min maalattu alkydiöljymaalilla. Sen sijaan alkydiöljymaali ei juuri koskaan pysty tarttumaan akry-laattimaaliin.

Jos et tiedä, millä puutavarasi on käsitelty, akrylaattimaali on turvallisin valinta. Mutta akrylaatti-maali vaatii aina puun huolellisen esikäsittelyn puhtaaseen puuhun tai kiinteään maalipintaan asti. Akrylaattimaali, kuten ei alkydimaa-likaan, ei pysty kiinnittymään kunnolla pintaan, joka on maalattu pellavaöljy- tai silikonimaalilla.

Tärpätti ei vahingoita puun omia suoja-aineita, kuten hartsia ja tervaa.

Myytti nro 12

” Tärpätti vaurioittaa puun luonnollista suojausta”

VÄÄRIN

Puu sisältää monia luonnollisia puuta suojaavia aineita. Hartsit ja terva ovat niistä tärkeimmät. Akrylaattimaalin puolustajat ovat usein väittäneet, että tärpättiä sisäl-tävä maali poistaa tai heikentää puun luontaisia suoja-aineita.

Puualan neuvontayhdistyksissä ei ole kuultu, että em. olisi ollut ongelma. Niissä ei ole kuultu myös-kään puun vahvuuteen tai maalin kiinnittymisominaisuuksiin liitty-vistä ongelmista.

Jos tärpätti irrottaa osan terva-aineista, aineet värjäävät puun pinnan - ilmiö tunnetaan lämpö-käsitellystä männystä, joka muuttuu kullanruskeaksi. Mutta kukaan ei huomaa värjääntymistä, jos puu on käsitelty tärpättipitoisella maalilla.

Jos hartsia liuotettaisiin ja imey-tettäisiin puun pintaan, maalin olisi vaikea kiinnittyä, ja pahim-massa tapauksessa hartsi ”hikoilisi” maalin läpi aivan kuten käsittele-mättömät oksakohdat tekevät. Tosin väitettä ei ole todistettu mis-sään. Voimme siis hyvin päätellä, että myytti ei ole totta.

Akrylaattimaali pitää sivellä 2-3 minuutissa, alkydimaalia voi työstää paljon pidempään.

Myytti nro 14

” Alkydimaalilla on helpompi maalata kuin akrylaatti- maalilla”

OIKEIN

Alkydiöljymaali levittyy paremmin, ja voit työstää sitä pidem-pään ennen kuin se muuttuu sitkeäksi käsitellä. Tämän ansiosta sitä on helpompi levittää. Toisin sanoen: on helpompi saada aikaan hieno yhtenäinen pinta.

Alkydimaalia on helpompi työs-tää myös ulkona, sillä se ei vaadi niin paljon etukäteisvalmisteluja. Pintaa ei tarvitse hioa niin perus-teellisesti ennen maalaamista. Alky-dimaali leviää helpommin yhteen.

Toisaalta alkydimaali voi olla huonompi vaihtoehto ulko-käytössä, jos asiaa tarkastellaan pitkällä tähtäimellä. Jos pohjatyöt on tehty hyvin, akrylaattimaali kestää ulkokäytössä paljon kauemmin kuin alkydimaali, joten kohdetta ei tarvitse maalata uudelleen yhtä pian.

Maali pystyy pitämään sade-veden loitolla, mutta kostea ilma tuo omat haasteensa.

Myytti nro 15

” Akrylaattimaa- lilla maalaaminen on kuin pakkaisi puun muovi- pussiin”

OSITTAIN OIKEIN

Ulkokäyt- töön tarkoi-tettu akry- laattimaali on paljon hengittävämpi kuin alkydimaali. Ensi kädeltä myytti vaikuttaa siis vanhalta viisaudelta. Nykyään juuri ikkunoita maalataan tiiviillä alkydi-maalilla sisäpuolelta ja hengittäväl-lä akrylaattimaalilla ulkopuolelta.

Mutta hengittävä maali ei aina olekaan etu. Kun ilmankosteus vaihtelee, mikään maali ei voi estää sitä, että puu elää vaihteluiden mukaan ja imee tai luovuttaa pieniä määriä kosteutta.

Jos puu on ulkona sateessa, maa-lin pitää johtaa sadevesi pois puupinnalta. Jos sadevesi pääsee imeytymään puuhun, puusta vapautuu nopeasti myös suuria määriä kosteutta. Tässä tilanteessa kaikki maalit toimivat niin pidätty-västi, että syntyy vaikutelma muovipussista.

Tällöin akrylaattimaali aiheuttaa yllättäen usein suurimmat ongel-mat, vaikka se on lähtökohtaisesti avoimempi maali. Kun puu kostuu, se laajenee, ja tällöin alkydimaaliin muodostuu lukuisia mikroskooppi-sen pieniä halkeamia, jotka eivät sulje vettä sisään, mutta sulkevat kosteuden ulos. Joustava akryylaatti pysyy aikansa tiiviinä, mutta lohkei-lee sitten isoina pintoina, jolloin puu menettää suojansa.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Artikkeli (tilaus): 15 myyttiä maaleista: Alkydi & akrylaatti
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin